Spildevand

Her finder du bl.a. information om kloakker og om hvordan du ansøger om samletanke, olieudskillere og tilslutning til kloak.

Hvad gælder for din ejendom?

Indtast din adresse og se: Grundareal, afløbskoefficient, afledningsret, areal der må afledes uforsinket fra, samt kloaktype.

 
 

Herlev Kommune er myndighed for spildevandsafledning. Skal du have tilladelse til udledning af spildevand til et vandløb, tilslutning af spildevand til kloak eller nedsivning af spildevand, skal du ansøge Natur- og Miljøteamet.

Ejendomme uden for kloakoplande til renseanlæg skal håndtere spildevandet på egen grund.

Spildevand skal håndteres efter de regler, der er fastlagt i Herlev Kommunes spildevandsplan.

Det er kommunen, der fastlægger rammerne for spildevandshåndteringen. HOFOR står for det praktiske arbejde, med drift og anlæg af spildevandssystemet.

Sanitært spildevand er vand fra toiletter, bad, køkken og tøjvask. Sanitært spildevand skal normalt ikke have en særskilt tilladelse, hvis det ledes til spildevandskloakken i et kloakopland.

Regnvand er det vand, der strømmer af fra tage, pladser og veje.

Spildevandsplanen er kommunalbestyrelsens samlede plan og det adminstrative grundlag for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder udbygning og vedligeholdelse af eksisterende og planlagte spildevandsanlæg.

Det er kommunens målsætning at have et velfungerende afløbssystem, der som en optimeret helhed sikrer, at spildevandsbortskaffelsen sker uden gener for borgerne samtidig med, at miljøet i søer og vandløb mv. stadig forbedres.

Spildevandsplan for Herlev Kommune 2020-2029 kan læses i Herlev Kommunes planportal her samt som pdf-version her.

Har du brug for at lede vand fra en byggegrubbe eller lignende til kloakken i en begrænset periode, skal du have en tilladelse fra Herlev Kommune. Du skal ansøge ved at sende en mail til Natur- og Miljøteamet, som beskriver arbejdet.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Forventet vandmængde
  • Hvilken periode skal arbejdet foregår?
  • Ledes vandet til spildevandskloakken eller regnvandskloakken?
  • Opsættes der sedimentationscontainer, fiberdug, olieudskiller eller anden renseløsning?
  • En skitse der viser, hvor arbejdet skal foregå

Tilladelsen skal i høring hos HOFOR, inden Herlev Kommune kan give tilladelsen.

Har din virksomhed spildevand, som skal tilsluttes spildevandskloakken, skal du have en tilladelse til dette. Det kan f.eks. være en vaskehal, der skal have en olieudskiller eller en større kantine, der skal have en fedtudskiller.

Du skal ansøge gennem Byg og Miljø. Ansøgningen skal indeholde:

  • En beskrivelse af projektet
  • En skitse
  • Forventet vandmængde
  • Hvilke sæber/rengøringsmidler bruges der?

Du skal have en tilladelse fra Herlev Kommune for at etablere en samletank i din kolonihave. Før Herlev Kommune giver tilladelsen, skal du lave en aftale med et firma, der tømmer samletanken. Samletanken skal tømmes minimum en gang om året. Tømningsaftalen skal vedhæftes når du ansøger om tilladelsen.

Ansøgningen skal ske gennem Byg og Miljø

Ved dimensionering af regnvandsanlæg kan benyttes en gentagelsesperiode på 10 år. Dette er ikke et lovkrav, men en anbefaling.

Ved dimensionering på privat grund benyttes en dimensionsgivende regn på 110 l/s/ha for separatkloak og 140 l/s/ha for fælleskloak.

Af hensyn til klimaforandringer skal der ganges med en sikkerhedsfaktor/klimafaktor på 1,25 for separatkloak og 1,3 for fælleskloak. På den måde gøres anlægget større, så der er gjort plads til, at det regner mere i fremtiden.

Det er til enhver tid ejers eget ansvar, at regnvandsanlægget er dimensioneret korrekt, så regnvandet holdes på egen grund og ikke giver gener for naboerne.

Husk at ansøge om etablering af regnvandsanlæg gennem Byg og Miljø.