Jordforurening og jordflytning

Ansøg om jordflytning, se om din grund er forurenet, og hvad du skal gøre, hvis du skal bygge på en forurenet grund.

Du må altid aflevere op til 1 m³ jord på genbrugspladsen. Skal du flytte mere end 1 m³ jord, skal du anmelde det til Center for Teknik og Miljø, hvis jorden kommer fra:

  • Områdeklassificerede områder (byzone)
  • Kortlagte ejendomme (V1 og V2)
  • Forurenede ejendomme (endnu ikke kortlagte)
  • Vejarealer
  • Godkendt modtageanlæg for jord

Når du anmelder jorden, skal du sikre dig, at jorden analyseres og klassificeres som angivet i Herlev Kommunes Jordflytningsreglulativ og Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Hvis Center for Teknik og Miljø ikke anmoder om supplerende bemærkninger, må du flytte jorden 4 uger efter anmeldelse. Dog kan jorden flyttes umiddelbart efter anmeldelse, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen. Hvis du vil flytte jord fra et areal, der er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, skal Herlev Kommune have godkendt en plan for jordens håndtering inden anmeldelsen.

I jordflytningsregulativet kan du læse, hvilke regler der gælder for håndtering af jord, som er affald, for alle borgere, grundejere og virksomheder i kommunen.

Du kan se om der er viden om at en grund er forurenet på Danmarks Miljøportal Kort over forurenede grunde, hvor du kan søge på adressen, du er interesseret i.

Danmarks Miljøportal har et kort over samtlige grunde, som er kategoriseret som forurenet på vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Hvis en grund er kategoriseret som vidensniveau 1, betyder det, at grunden er mistænkt for at være forurenet. Hvis en grund er kategoriseret som vidensniveau 2, er der beviser for at grunden er forurenet.

Hvis du støder på forurening på en ejendom, er du forpligtet til straks at standse eventuelt bygge- og anlægsarbejde og anmelde det til Herlev Kommune. Dette gælder uanset, om jorden skal flyttes eller ej.

Formålet med reglerne om jordforurening er at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Er din grund forurenet, eller er din grund måske forurenet, og ønsker du at udføre bygge- og anlægsarbejde eller at ændre anvendelsen fra erhverv til bolig, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Bestemmelserne på området findes i Jordforureningslovens § 8.

Du skal også have tilladelse til gravearbejde, dog ikke almindeligt havearbejde.

Du skal ansøge om tilladelse efter Jordforureningslovens  § 8 ved at sende en mail til Natur- og Miljøteamet i Herlev Kommune.

Opgaverne på jordforureningsområdet løses i et samarbejde mellem kommunen og regionen.

Hvad skal kommunen gøre?

  • Kommunens opgaver på jordforureningsområdet er at sikre, at der ikke er risici for mennesker og miljø, hvis anvendelsen af en forurenet grund ændres fra f.eks. industri til bolig. Kommunen skal også sikre at flytning, håndtering og genanvendelse af jord ikke medfører risici.

Hvad skal regionen gøre?

Det er Region Hovedstaden, der står for at registrere og kortlægge grunde, hvor der findes forureninger eller mulige forureninger (f.eks. pga. begrundet mistanke om forurening som følge af tidligere aktiviteter på en ejendom). Regionen kortlægger arealer som forurenede (Vidensniveau 2), hvis der er dokumenteret forurening. Arealer, hvor der er begrundet mistanke om forurening, kortlægges som mulige forurenede (vidensniveau 1).

Regionen prioriterer hvilke grunde der skal undersøges og oprenses.

For oplysninger om kortlægning, oprensning og ordninger for undersøgelser opfordres du derfor til at kontakte Region Hovedstaden.

Kontakt

Miljøteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44526453
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00