Letbanen

Letbanen er på vej til Herlev. Følg med i, hvad der sker i letbaneprojektet, og hvordan det vil påvirke Herlev

Nu er byggeriet af Hovedstadens Letbane officielt skudt i gang.

Letbanen skal ligge i Ring 3 og bliver 28 km lang og strækker sig fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. Letbanen kommer til at forbinde fem S-togslinjer og regionaltogstrafikken på tværs og skaber et sammenhængende højklasset kollektivt trafiksystem. 
Der er planlagt 29 stationer på strækningen. På dinletbane.dk kan du se hele strækningen. Ved seks af de 29 letbanestationer kan passagererne skifte til S-tog. 

Letbanen vil få afgange cirka hvert femte minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen og i weekenden.

Gennem Herlev skal letbanen køre i midten af Herlev Ringvej og vil have 4 stationer:

  • Herlev Syd
  • Herlev
  • Herlev Hovedgade
  • Herlev Hospital

 

Kør Letbanestrækningen på 4 minutter

 

Anlæggelse af letbanen vil påvirke trafikken

Det vil påvirke trafikken, når veje graves op. Herlev Kommune forsøger altid at lave en god information til trafikanterne, via de informationskanaler som mange trafikanter benytter eksempelvis P4 trafik.

I øjeblikket planlægges ledningsomlægninger forud for det egentlige anlægsprojekt. Herlev Kommune forventer, at ledningsomlægningerne begynder for alvor i slutningen af 2018.

Forventede større vejarbejder i 2019 ved Letbanestrækningen

Du kan læse mere om gravearbejder i Herlev Kommune, som kan påvirke trafikafviklingen. 

Anlæggelse af Letbanen i Herlev

Anlæggelse af letbanen vil få stor betydning for Herlev Kommune både før under og efter etableringen. På dinletbane.dk kan du følge projektet i Herlev Kommune.

Hovedstadens Letbane I/S står for etableringen og vil også stå for den efterfølgende drift og vedligeholdelse. I Herlev Kommune skal CG Jensen A/S og Aarleff Rail etablere letbanen, som forventes at åbne i 2025.

Forud for anlæggelse af selve letbanen skal mange forsyningsledninger (eksempelvis el, tele, vand og afløb) omlægges. Herlev Kommune er myndighed indenfor bl.a. miljø- og vejområdet og har sammen med de øvrige kommuner på letbanestrækningen indgået samarbejder, for dermed at sikre en ensartet og smidig sagsbehandling, for dermed at mindske bl.a. de trafikale gener medens arbejderne udføres.

Letbanen bliver til

  • Letbanen er et resultat af et langt og tæt samarbejde mellem 11 kommuner på og omkring strækningen (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup) samt Transportministeriet og Region Hovedstaden.
  • Forud for anlæggelsen af letbanen, er der sket en række ting, som sikre en god proces. På dinletbane.dk kan du læse om den forudgående proces.
  • I alt ventes 13–14 mio. passagerer at anvende Hovedstadens Letbane om året . Til sammenligning transporterede Kystbanen godt 9 mio. passagerer i 2016.
  • 6,2 mia. kr. er den samlede pris for Letbanen i 2017-priser inkl. korrektionsreserve.

Spørgsmål og svar

Jordhåndtering, støj og gravearbejder

Når letbanen skal anlægges og de forudgående ledningsomlægninger skal der graves og håndteres jord fra projektet. Arbejderne vil medføre støj. Læs mere om retningslinjerne for dette.

Jordhåndtering

Læs mere om hvordan entreprenøren skal forholde sig ved jordhåndtering og jordflytning.

Støj

Der vil i anlægsfasen for letbanen være gener for naboerne langs banen i form af bl.a. støj og vibrationer. Herlev Kommune har udarbejdet ”Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen i Herlev Kommune”. Forskriften fastsætter regler og retningslinjer for anlægsarbejdet, herunder arbejdstid, aktiviteter, vibrationer og støv, samt varsling og information til naboer.

Forskriften er udarbejdet med henblik på at tilgodese hensynet til borgerne og projektets
fremdrift. Formålet er endvidere at få et enkelt og administrerbart regelsæt, som
bygherre og entreprenører kender, og som giver forvaltningen bedre og hurtigere mulighed for at hjælpe borgerne ved overtrædelser.

Gravearbejde

Inden gravearbejderne går i gang skal graveaktørerne indhente en gravetilladelse. Du kan læse mere om hvordan du ansøger om gravetilladelse her.

Herlev Kommune opfordre til at graveaktøren indgår i dialog med Herlev Kommune inden graveansøgningen fremsendes. For på den møde at opnå den bedste proces, så gravearbejdet kan forløbe på bedst muliug møde og trafikanternes gener mindskes.

Det er også vigtigt at ledningsejerne/graveaktøren har indgået aftaler med Hovedstadens Letbane I/S om bl.a. placering af ledninger. Kontakt Hovedstadens Letbane vedr. ledningsomlægninger på L3@m.dk.

  

Linjeføring - Her stopper letbanen mellem Ishøj og Lundtofte

Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44526400
tm@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -