Erhvervsaffald

Når du har en virksomhed, skal du være opmærksom på de regler, der gælder for affald fra din virksomhed.

Virksomheder i Herlev Kommune skal følge reglerne om sortering, genanvendelse og bortskaffelse af affald efter Herlev Kommunes regulativ for erhvervsaffald og den nationale affaldsbekendtgørelse.

Erhvervsaffaldsregulativet fastsætter regler for håndtering af affaldet fra virksomheder i Herlev Kommune. Formålet er at forebygge forurening og fremme genanvendelse. Læs vores Regulativ for erhvervsaffald.

Virksomheder har selv ansvar for at sortere deres affald, så de dele af deres affald, der kan genanvendes, specialbehandles eller nyttiggøres, bliver sorteret fra og bortskaffet til korrekt behandling.

Affald fra virksomheder skal afleveres på godkendte modtageanlæg. Overlader du transporten til modtageanlægget til andre, skal det være godkendte og registrerede transportører eller indsamlere. Du kan finde link til oversigt over transportører og indsamlere længere nede på siden. 

Farligt affald, bygge- og anlægsaffald og overskudsjord skal altid anmeldes til Herlev Kommune.

Virksomheder skal sortere husholdningslignende affald

Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal alle virksomheder sortere deres husholdningslignende affald.

Husholdningslignende affald er affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. I alt er der tale om 10 typer af affald: mad, rest, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, papir, pap, farligt affald og tekstilaffald. Det er virksomhederne selv, der skal indgå aftale med en renovatør om afhentning af affald.

De nye krav til affaldssortering betyder, at virksomheder skal finde plads til flere affaldsbeholdere. Dette kan betyde en udvidelse af affaldsskur. Renovatørerne har flere forskellige størrelser af affaldsbeholdere, så der kan findes en løsning tilpasset den enkelte virksomheds behov. Er I flere virksomheder der ligger tæt på hinanden, kan I vælge at gå sammen om beholderne.

Affaldsbeholderne skal være mærket de nationale affaldspiktogrammer, som er med til at sikre strømlinet affaldssortering. Hent piktogrammerne her.

I kan læse nærmere om de nye krav på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan der findes råd, vejledning og værktøj til arbejdspladser, for eksempel plakater, sorteringsguides og tjeklister. Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside om de 10 affaldsfraktioner på arbejdspladser.

Hent en sorteringsvejledning i A3 format - lige til at printe og hænge op på jeres arbejdsplads.

I Herlev Kommune ønsker vi at rådgive virksomheder, så I kan komme godt fra start. Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at skrive til affald@herlev.dk.

Virksomheder med husholdningslignende affald i art og mængde som én husholdning

Virksomheder i Herlev Kommune med husholdningslignende affald i art og mængde som én husholdning kan vælge selv at etablere en ordning med privat renovatør eller indgå i allerede etablerede kommunale ordninger for husholdninger.

Bemærk: virksomheder kan kun benytte de kommunale ordninger, hvor der allerede er etableret ordninger for afhentning af husholdningsaffald. Det kan f.eks. være en virksomhed, der ligger i en etagebebyggelse med boliger, hvor ordninger for husholdningsaffald allerede eksisterer. Virksomheder der eksempelvis ligger i et industrikvarter uden boliger, har ikke mulighed for at blive en del af den kommunale indsamling, da der ikke er etableret ordning for afhentning her i forvejen.

Virksomheder der ønsker at benytte de allerede etablerede kommunale ordninger, skal skrive til affald@herlev.dk. Virksomheder vil blive opkrævet på baggrund af en takst fastsat af kommunalbestyrelsen.

Læs om den kommunale indsamlingsordning i vores Regulativ for husholdningsaffald

Find affaldstransportør, indsamler og behandler i Affaldsregistret

Farlige stoffer og farligt affald udgør en miljørisiko. Opbevarer din virksomhed farlige stoffer og/eller farligt affald, skal omgivelserne være sikret mod spild til jord og kloak.

Opbevaring af farlige stoffer og farligt affald

Beskytter din virksomhed omgivelserne ved at opbevare farlige stoffer og/eller farligt affald forsvarligt sikret mod spild til jord og kloak? Farlige stoffer og farligt affald kan udgøre en miljøfare, hvis opbevaringen giver anledning til spild til jord eller kloak.

Forskrift for opbevaring af farlige stoffer og farligt affald på virksomheder

Forskriften henvender sig til virksomheder i Herlev Kommune, der ikke er omfattet af reglerne om godkendelse eller andre landsdækkende regler. Forskriftens generelle bestemmelser opridses kort nedenfor. Læs forskriften for opbevaring af farlige stoffer og farligt affald her..

Farlige stoffer

Her forstås stoffer, som er farlige for mennesker eller miljøet. De farlige stoffer indgår i virksomhedens råvarer og/eller i færdige produkter.

Opbevaring af farlige stoffer

Farlige stoffer skal opbevares i den oprindelige emballage eller i dertil egnede beholdere. Emballagerne bør være anbragt på et underlag, som er hævet mindst 10 cm fra gulv/befæstning, så evt. spild opdages. Du skal opbevare farlige stoffer på et særskilt afmærket opbevaringssted, og hvis ikke opbevaringsstedet har en tæt og bestandig belægning eller hvor der er risiko for at spild kan løbe i kloak, skal der anvendes spildbakker.

Farligt affald

Som for farlige stoffer, skal farligt affald ligeledes opbevares forsvarligt til forebyggelse af uheld, og for opbevaringsstedet gælder samme krav som for farlige stoffer.

Du skal opbevare farligt affald adskilt fra farlige stoffer, og opbevaringsstedet skal være mærket ”Farligt Affald”. Det farlige affald skal være i tæt emballage med tydelig angivelse af affaldstype/-kode samt - i tilfælde af senere ekstern transport - etiket med faresymbol.

Farligt affald defineres i Bekendtgørelsen om affald.

Tilsyn

Herlev Kommune fører tilsyn med overholdelsen af forskriftens bestemmelser. Konstateres der i forbindelse med et tilsyn overtrædelser af bestemmelserne, kan kommunen indskærpe at forholdene bringes i orden inden for en bestemt frist.

Uheld

Hvis du forårsager spild med farlige stoffer og/eller farligt affald, har du pligt til at:

  • sikre kloak og jord mod forurening
  • ved større spild skal Alarmcentralen 112 straks kontaktes
  • underrette kommunen om uheldet
Kontakt

Affaldsteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

44526443
affald@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 12:00