Klimahandleplan 2050

Vejen til et grønnere og mere bæredygtigt Herlev.

Herlev Kommunalbestyrelse har den 18. januar 2023 vedtaget Herlevs første klimahandleplan: Klimahandleplan 2050 – Vejen til et grønnere og mere bæredygtigt Herlev. 

Planen beskriver, hvordan Herlev skal blive en CO2-neutral kommune. Planen dækker hele Herlev som geografisk område. Det vil sige, at planen er for alle borgere, virksomheder og eksempelvis boligforeninger i kommunen samt for kommunens egen drift. 

I planen er der 101 indsatser, der skal flytte os fra mål til handling. Indsatserne er fordelt på seks forskellige temaer: 

  • Energi 
  • Transport og mobilitet
  • Affald og genbrug
  • Indkøb og grøn adfærd
  • Bæredygtig byudvikling
  • Klimatilpasning

Planens målsætninger

Herlev er en bykommune med gode muligheder for at skabe en bæredygtig udvikling. Derfor vil vi i Herlev også gå længere end det nationale danske mål. Herlevs reduktionsmål:

  • Mindst 60 procent CO2-reduktion i 2025.
  • Mindst 80 procent CO2-reduktion i 2030.
  • CO2-neutralitet i senest 2050.

 

Planen sætter også krav til en klimarobust udvikling i Herlev, som skal sikre, at vi er modstandsdygtige overfor forandringer i klimaet og de medfølgende konsekvenser heraf. Målene er sat med baggrund i klimakrisen og klimaforandringer globalt såvel som lokalt.

Foruden et fokus på den lokale udledning af CO2 i Herlev, omhandler klimahandleplanen derfor også indsatser til at understøtte grønne indkøb og grøn adfærd, så forbrug i Herlev, der påvirker den globale CO2-udledning, også inddrages selv om produktionen er sket andre steder i verden.

Samarbejde med en bred vifte af aktører

Klimahandleplanen er skabt i tæt samarbejde med centrale aktører. Til at sikre dette nedsattes i januar 2022 et udvalg bestående af eksterne nøgleaktører med betydning for klimahandleplanen. Formålet med udvalget er at sikre at de indsatser, der besluttes i forbindelse med klimahandleplanen, føres ud i livet i samspil med borgere, foreninger og virksomheder samt kommunens egen drift.

Læs mere om Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune.

Global standard

Herlevs klimahandleplan er blevet C40 godkendt. Det betyder, at planen lever op til parisaftalens målsætninger og den standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. 

Herlevs klimahandleplan er en del af projektet DK2020, hvor i alt 95 danske kommuner har forpligtet sig til at udarbejde klimhandleplaner, som lever op til Parisaftalens målsætninger. Læs mere om DK2020 på Realdanias hjemmeside.

Tilgå planen

Klimahandleplan 2050 (PDF åbner i nyt vindue)

Læs mere om de forskellige temaer herunder.

Udbygning af fjernvarme
Den største kilde til udledning af CO2 i Herlev kommer i dag fra energisektoren herunder opvarmning af borgernes boliger med naturgas. Naturgas er både dyrt og klimabelastende. Derfor skal naturgassen udfases og den fjernvarme, der kommer i stedet, skal være CO2-neutral.

Læs mere om udbygning af fjernvarme (Åbner i nyt vindue).

Reduktion af energiforbrug
I Herlev vil vi fokusere på at nedbringe varmebehovet og elforbruget. Det skal blandt andet ske gennem energirenoveringer af kommunale og private bygninger samt almene boligafdelinger. 

Flere solcelleanlæg i Herlev
Der skal være en større produktion af vedvarende energi i Herlev Kommune. Derfor skal der etableres flere solcelleanlæg på kommunale bygninger såvel som private og i de almene boligselskaber. 

Klimavenlig transport
Flere skal vælge klimavenlige transportformer som eksempelvis cyklen eller offentlig transport. Herlev Kommune arbejder for at skabe gode cykelstier og let tilgængelig offentlig transport. Desuden skal der etableres flere el-ladestandere og delebilsordninger i Herlev.

Læs om trafik og veje i Herlev 

Øget affaldssortering
I Herlev har vi et mål om markant at øge genanvendelsen af affald. Vi vil holde ressourcerne i kredsløb og bibeholde deres værdi over længere tid. Gennem initiativer som affaldssortering og forebyggelse af affald vil vi reducere ressourceforbruget og dermed også udledningen af CO2 og den øvrige miljøpåvirkning lokalt og globalt.

Affald

Grøn adfærd
Et ændret forbrugsmønster og ændrede vaner i forhold til mere bæredygtig produktion, forbrug og adfærd er helt centralt for at sikre en bæredygtig fremtid, hvor også fremtidige generationer kan få deres behov opfyldt. Derfor skal både borgere, virksomheder, foreninger og kommunen selv bidrage til en øget grøn adfærd i Herlev. Herlev Kommune vil blandt andet udvikle en ny indkøbsstrategi, som stiller krav til bæredygtighed i de kommunale indkøb. 

Planlægning af en grønnere by
Byudvikling handler om at skabe rammerne for bæredygtig udvikling, særligt inden for det byggede miljø og arealanvendelsen. Samtidig skal der være flere grønne arealer i Herlev og biodiversiteten skal øges. Der skal plantes markant flere træer, etableres grønne tage, facadebeplantning, grønne vejkanter mv. 

Klimarobust udvikling
Herlev Kommune har gennem de sidste år arbejdet med at klimasikre byen mod skader forårsaget af skybrud og andre kraftige regnhændelser. Med klimahandleplanen vil Herlev Kommune også arbejde for en klimarobust udvikling indenfor andre klimarisici som hedebølger og tørke.

Klimatilpasning

Danmarks Naturfredningsforening har lavet en guide, der hjælper dig til en mere klimaklog hverdag. Du kan for eksempel få inspiration til, hvordan du mindsker madspild, gør din have til en CO2-magnet, gør din bolig grøn og meget mere. 

Læs mere på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside

Du kan holde dig opdateret om arbejdet med klimahandleplanen her på siden samt på kommunens facebook.

Har du idéer til indsatser? Så kontakt gerne Grøn Omstilling og Erhverv på groen@herlev.dk

Kontakt

Grøn Omstilling og Erhverv

Har du spørgsmål kan du kontakte Grøn Omstilling og Erhverv på groen@herlev.dk

Nyheder