tandpleje_hentet fra colourbox.dk

Tandplejen

Læs mere om den kommunale tandpleje og henvisning ved akut behov for tandbehandling.

Ændr eller aflys din undersøgelsestid hos tandlægen

Du kan ikke ændre eller aflyse en tid hos tandlægen via mail. Skal du ændre en tid hos Tandreguleringen, kan du kontakte Tandreguleringen på tlf. 4452 7100, tast 1. Mandag 7.45 -8.45, tirsdag til fredag i tidsrummet 8.00 - 9.00. OBS! Det er ikke muligt at booke/ændre tider til Tandreguleringen via borgerbooking.

Børn og unge 0 til 22 år

Alle børn i Herlev Kommune bliver automatisk tilknyttet Herlev kommunale tandpleje. Tandplejen er gratis, indtil dit barn fylder 22 år. Når dit barn er ca. to år, vil I blive indkaldt til et besøg på en tandklinik i jeres nærområde. Hvis I netop er flyttet til Herlev Kommune, vil I blive indkaldt til tandundersøgelse ifølge den vurdering, der er foretaget i den tandpleje, I kommer fra.

Der er fritvalgsordning på tandbehandling af de 0 - 15 årige. Hvis man vælger privatpraktiserende tandlæge, skal man selv betale 35% af udgiften til den forebyggende og behandlende tandpleje. Udmeldelsen gælder det samlede tilbud om tandpleje, altså også tandregulering.

Det er også muligt at modtage vederlagsfri tandbehandling for de 16 - 22-årige. Er du påbegyndt en tandreguleringsbehandling, skal denne færdiggøres før fritvalgsordningen kan benyttes. Ønsker du dit barn udmeldt til en privatpraktiserende tandlæge, skal du sende en mail til Tandplejens administration, tand@herlev.dk med oplysning om, hvem dit barn skal udmeldes til. Derefter skal der oprettes en kontrakt med den privatpraktiserende tandlæge. Behandling må ikke påbegyndes, før kontrakten er på plads og modtaget retur til den kommunale tandpleje. Sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af kontrakten er ca. 4 uger. Serviceniveauet i de to ordninger er ens. Intervallet mellem to undersøgelser er begge steder i gennemsnit 18 måneder. Hvor tit du bliver indkaldt afhænger af dit behov. Normalintervallet for undersøgelse er 18 måneder.

Ved det første besøg på tandklinikken giver vi information om tandpleje og vejledning i at holde barnets tænder rene. Herefter indkaldes dit barn til tandundersøgelse ca. hver 18. måned. For nogle børn er det nødvendigt at komme til forebyggende tandbehandling lidt oftere.

 
Tandregulering

Når dit barn er ca. 11 år, undersøger vi, om dit barn har brug for tandregulering. Målet med tandreguleringen er at forebygge og behandle de afvigelser i tandstillingen, der kan risikere at give problemer senere i livet. I Sundhedsministeriets bekendtgørelse er det nærmere beskrevet, hvilke afvigelser i tandstillingen, som kommunen skal tilbyde at behandle.

Du vil modtage skriftlig besked på, om dit barn har behov for tandregulering. Tandregulering er en krævende behandling for dit barn, og vi stiller store krav til samarbejde og mundhygiejne under hele behandlingsforløbet.

Har du brug for et råd, eller er der opstået et problem med dit barns tænder, er du altid velkommen til at henvende dig til Tandplejen.Vi deltager også gerne i forældremøder, i børnehaver, dagplejen m.m. og fortæller om tænder og tandpleje.

Specialtandplejen

Specialtandplejen er et tilbud til borgere i Herlev Kommune med varig og betydelig nedsat funktionsevne som følge af fysisk eller psykisk udviklingshæmning eller en sindslidelse, der gør at borgeren ikke kan benytte børne- og ungetandplejen eller voksentandplejen

I specialtandplejen kan du modtage forebyggende og behandlende tandpleje, så dine tænder kan være sunde og funktionsdygtige, og du derved kan spise god og sund mad samt trives godt.

Behandlingen kan foregå på:

 

Tandklinikken LI. Birkholm Center

Sennepshaven 2

 

Tandklinikken Kildegårdskolen

Dildhaven 40

 

Tandklinikken

Herlev Bygade 30, 2. sal

 

Hvis behandlingen kræver narkose, henviser vi til specialtandplejen i Gentofte Kommune.

Læger, tandlæger, pædagoger eller andre af dine støttepersoner kan skriftligt henvise dig til visitation til specialtandpleje.

Henvisningsblanket kan rekvireres ved at kontakte Tandplejens administration eller udfylde denne blanket og sende til Tandplejens administration.

Du vil herefter sammen med en støtteperson blive indkaldt til visitation i Tandplejen.

Der er en årlig egenbetaling. Du kan maximalt komme til at betale 2130 kr. for et år (pris i 2023). Du vil automatisk modtage opkrævningen. Sygesikringen Danmark giver tilskud til betalingen.

 

Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen er et tilbud om tandpleje til beboere på kommunens plejecentre samt til borgere med mange hjælpeforanstaltninger, der bor i eget hjem, ældre- og handicapbolig eller lignende.

Tilbud om omsorgstandpleje skal sikre god tyggefunktion, forebygge og fjerne smertefulde tilstande i mundhulen og dermed være med til at fremme borgerens sundhed og trivsel.
 

Vi tilbyder:

 • Regelmæssig undersøgelse af tænder og proteser
 • Rådgivning om renhold af tænder og proteser
 • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
 • Behandling af symptomer i tænder og mund, under hensyntagen til den enkeltes ønsker, behov og muligheder for at gennemføre behandlingen.
   

Læs mere om omsorgstandplejen

 

Omsorgstandpleje kan foregå på følgende klinikker:

 

Lille Birkholm Center

Sennepshaven 2

Herlevgaard Center

Herlevgårdsvej 3

Lærkegaard Center

Persillehaven 28

Tandplejen

Herlev Bygade 30, 2. sal
   

Tandeftersyn og simpel behandling kan foregå i eget hjem.
 

Du kan blive visiteret til omsorgstandplejen på dit lokale plejecenter eller du kan henvende dig til hjemmesygeplejen på tlf. 44 52 61 91

Der er fritvalgsordning på behandling i omsorgstandplejen. Hvis du ønsker at benytte tilbuddet om omsorgstandpleje hos en privat praktiserende tandlæge, skal du sende en mail til tandplejens administration tand@herlev.dk med oplysning om hvilken tandlæge du skal udmeldes til. Der skal herefter oprettes en kontrakt med den privat praktiserende tandlæge. Kontrakten skal være modtaget retur til tandplejens administration, før behandlingen må begynde.

Den årlige egenbetaling er 570 kr. (pris i 2023) for at modtage omsorgstandpleje.
 

Socialtandplejen

Socialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Det kan være borgere, som opholder sig midlertidigt i kommunen. Der er primært tale om hjemløse borgere på herberger og væresteder.

Der er ingen egenbetaling, da tilbuddet er gratis.

Behandlinger, som udføres i socialtandplejen er undersøgelse, tandrensning og fyldninger, tandudtrækninger og fremstilling af proteser. Den behandling der skal til for, at et tandsæt er funktionelt, og der ikke er symptomer fra tænderne. Der er også mulighed for, at borgeren kan få forebyggende råd og vejledning i forhold til at vedligeholde behandlingen, herunder instruktion i tandpleje samt forebyggelse af, at ny sygdom opstår.

I forbindelse med behandlingen gives den medicin og antibiotika, som er nødvendig for behandlingen, og behandlingen tilpasses den enkeltes ønsker og behov efter en individuel vurdering af, om behandlingen kan gennemføres. Såfremt der skal tilbydes yderligere behandling, er der mulighed for at blive tilbudt behandling i specialtandplejen.

Behandlingen foregår på en af Herlev Kommunes tandklinikker: Kildegårdskolens tandklinik, Dildhaven 40 eller tandklinikken på Herlev Bygade 30, 2. Der vil efter aftale også være mulighed for, at behandlingen kan varetages på tandklinikken på Lille Birkholm Center, Sennepshaven 2. Behandlingen tager hensyn til den enkelte borger, idet der lægges vægt på tryghed, tilgængelighed og fleksibilitet. Ligeledes udføres behandlingerne af personale med særlige kompetencer og viden om borgere i denne målgruppe.

Akut tandbehandling

Ved akut brug for tandbehandling, skal du kontakte kommunens kommunale tandklinikker. Såfremt der er tale om et større traume, skal du hurtigst muligt møde op på en af de kommunale tandklinikker.

Udenfor klinikkernes åbningstid, kan du kontakte en privatpraktiserende tandlæge, tandlægevagten samt akuttelefonen 1813.

Hvis dit barn er mellem 0 og 18 år, og du kan godtgøre, at behandlingen er foretaget udenfor de kommunale tandklinikkers åbningstid, betaler kommunen udgiften til den akutte behandling. Ved akut behov for tandbehandling, menes der behov for behandling samme dag i tilfælde af smerter og traumer. Behandling der kan vente, til de kommunale tandklinikker åbner igen, vil ikke blive dækket.

Når de kommunale tandklinikker er lukket, så følg henvisningen på telefonsvareren.

Tandplejen er åben

Mandag tirsdag og  onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8.00 - 14.00

Kontaktoplysning til tandlægevagten

Tandlægevagten
Oslo Plads 14
2100 København Ø

Tidsbestilling på hverdage fra kl. 19.00 til kl.20.00,
lørdag, søndag samt helligdage fra kl.9.00 til kl.10.00 samt kl.19.00 til kl.20.00

Tandlægevagten Nordsjælland
Carlsberg vej 13
3400 Hillerød

Tidsbestilling på hverdage fra kl.18.00 til kl.19.00
lørdag, søndag samt helligdage fra kl.9.00 til kl.10.00 samt kl. 18.00 til kl.19.00

Tandlægevagten på Oslo Plads og Nordsjælland kan kontaktes på telefon nr.: 70 25 00 41

Mere om tandlægevagten og åbningstider

Iflg. aftale kan Herlev Tandklinik kontaktes på tlf. 44 94 99 94 uden for Tandplejens åbningstider. I det omfang det er muligt vil man kunne få en akut tid, såfremt klinikkens personale har kapacitet til at kunne behandle en akut henvendelse.

Problemer med bøjlen i ferien?

Aftagelige bøjler:

- Er der knækket noget plastik? Glat bøjlen med en neglefil.

- Generer metaldelene? Buk metallet forsigtigt, så det ikke trykker på tandkødet.

- Er bøjlen med skrue blevet for bred eller stram? Prøv at skrue baglæns på skruen til bøjlen passer.

- Er bøjlen for stram? Brug bøjlen lidt mere end ellers.

- Er bøjlen blevet væk? Kontakt klinikken efter ferien.

Fastsiddende bøjler:

- Er der noget der stikker?

- Prøv at bøje det på plads med en teske, en ispind eller en negl.

- Eller klip det af med en lille bidetang eller negleklipper.

- Lykkes det ikke så sæt voks på stedet.

Hjælper det ikke, så søg tandlæge.

Er en ring eller knap (bracket) gået løs?

- Prøv at fjerne de små elastikker eller ståltråd, som holder knappen fast.

- Brug for eksempel en 3-i-1 negleklipper.

- Derefter kan du fjerne knappen eller ringen.

- Brug aldrig elastikker eller nakketræk på løse dele.

Er tråden bag fortænderne gået løs?

- Brug din ganebøjle indtil tråden kan sættes på efter ferien. Pas på at tråden ikke bliver væk.

Tag altid bøjlen eller det som er gået itu med til tandlægen!

 

Gratis tandpleje til unge mellem 18-22 år

Børn og unge, født i 2004 eller senere, vil fra 1. juli 2022 fortsætte i den kommunale tandpleje indtil de fylder 22 år. Unge født i 2003 eller tidligere vil fortsætte i den kommunale tandpleje indtil de fylder 18 år.

Den unge kan frit vælge om de vil fortsætte i den kommunale tandpleje eller om de vil modtage det vederlagsfri tandplejetilbud hos en privatpraktiserende tandlæge. Den unge skal give besked til den kommunale tandpleje. og den privatpraktiserende tandlæge kan ligeledes først påbegynde behandlingen, når den unge er udskrevet af den kommunale tandpleje. 

Ordningen indfases løbende med en årgang ad gangen og vil være fuldt implementeret i 2025. Følgende årgange vil blive omfattet:

I 2022 er årgang 2004 inkluderet, i 2023: årgang 2004 og 2005, i 2024: årgang 2004, 2005 og 2006, i 2025 årgang 2004, 2005, 2006 og 2007

Når ordningen er fuldt indfaset i 2025, vælger de unge selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdomstandplejen. 

Praktiske oplysninger til vores eksterne samarbejdspartnere

I forbindelse med ansøgning til tandbehandling, skal ansøgningen indeholde et overslag, røntgen samt en udfyldt Blanket 2701. Blanketten udfyldes og sendes via EDI-portalen. Søg under telefonnummer 4452 7100

Ift. protesebehandlinger proteseoverenskomsten https://voksentandplejen.kk.dk/for-fagpersoner/protesehonorarer-for-tandlaeger

Oversigt over klinikker tilsluttet proteseoverenskomsten i Herlev Kommune

 

 

Faglige retningslinier for behandling af børn og unge i Herlev Kommune

Stk. 1: OCR-registrering
I forbindelse med den regelmæssige undersøgelse skal der foretages lovpligtig registrering på OCR-blanket for de 5-årige, 7-årige, 12-årige og 15-årige. OCR-blanketten sendes til Tandplejen sammen med regningen.

Stk. 2: Indkaldeinterval
Det fremgår af udskrivningsbrevet, hvornår barnet/den unge bør indkaldes til næste undersøgelse
Fremtidige regelmæssige undersøgelser skal ske med 18 måneders interval. Der henvises til Herlev Kommunes retningslinier for undersøgelsesintervallet, som kan findes på Herlev Kommunes hjemmeside.
Børn og unge med øget risiko for udvikling af tandsygdomme indkaldes herudover til forbyggende tandpleje efter individuelt behov.
Den Kommunale Tandpleje indkalder børn til 1. regelmæssige undersøgelse med forældre ved 2-års alderen.

Stk. 3: Forebyggende tandpleje
Den Kommunale Tandpleje arbejder i videst muligt omfang ud fra forebyggende principper. Alle observationer af initiel eller manifest caries behandles profylaktisk og fyldningsterapi søges først iværksat efter registreret cariesprogression.
Stk. 4: Flerfladede plastfyldninger
Vurdering af hvor vidt der anvendes plast eller sølvamalgam i permanente kindtænder, sker efter konkret vurdering i henhold til sundhedsstyrelsens vejledning om anvendelse af tandfyldnings-materialer.
Flerfladede plastfyldninger i permanente kindtænder er ikke omfattet af BUT-overenskomsten og der skal derfor forud for behandlingerne søges om og gives tilsagn til udførelse af disse fyldninger. Der er endvidere ikke overenskomstfastsatte priser på området.
For at mindske de administrative byrder, er det besluttet at såfremt omfanget af fyldningen og prisen på flerfladede plastfyldninger i permanente kindtænder ikke overstiger nedenstående priser, er det ikke nødvendigt med ansøgning og tilsagn før behandling. Priserne reguleres løbende med samme %-sats som øvrige BUT-ydelser.

Ydelser omfattet af BUT-overenskomsten, må udføres uden forhåndsgodkendelse. Ydelser, der ikke er omfattet BUT-overenskomsten, må først sættes i gang efter godkendelse fra Tandplejens administration.

Der skal ikke søges om tilladelse til følgende ydelser, såfremt priserne ikke overstiger nedenstående.

Vejledende pris pr. 1. oktober 2021

Flerfladet plast i permanente kindtænder:

Præmolar 2 flader: 1.050 kr.

Præmolar 3 flader:  1.130 kr.

Præmolar 4 flader: 1.330 kr.

Molar 2 flader: 1.196 kr.

Molar 3 flader: 1.396 kr.

Molar 4 flader 1.596 kr.

Stk. 5: Fjernelse af visdomstænder
Vedr. fjernelse af visdomstænder henholder Herlev Kommune sig til retningslinjer for indikation for fjernelse af visdomstænder, udfærdiget af afdelingen for Tand-mund og kæbekirurgi, Tandlægeskolen, Københavns Universitet. Her gælder det, at en visdomstand alene anbefales fjernet, såfremt der i forbindelse med tanden er irreversibel patologi.

Stk. 6: Behandling med bidskinne
Ansøgninger om behandling med bidskinne skal være påført diagnose og motivation for behandling.
Stk. 7: Indikation for behandling med fissurforsegling
Fissurforsegling af permanente molarers okklusalflader foretages på indikation umiddelbart efter tandens frembrud. Fissurforseglinger kan foretages som henholdende behandling ved hypomineraliserede molarer og ved kombinationen af demineralisering af fissursystemet og manglende evne til at holde tandfladen ren.

Bidfunktion:

Bidskinnebehandling med RFS bidskinne 2.500,00 kr.

Blanket til udfyldelse ved nødbehandling af børn

Tandregulering

Tandreguleringen følger Sundhedsstyrelsens kriterier i forhold til, hvornår barnet/den unge tilbydes behandling med bøjle.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer for tandregulering.

Tilbud om tandregulering

Udvælgelse til ortodontisk behandling finder sted på grundlag af en biologisk risikovurdering, idet formålet er at diagnosticere de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger. Udvælgelsen finder sted dels ved de regelmæssige, generelle undersøgelser, dels ved systematisk screening.

Når der er diagnosticeret tandstillingsfejl med tandlægefaglig behandlingsindikation, dvs. betydelige afvigelser i tandbuerne eller i kæbernes sammenbid, må der foretages en afvejning af denne i forhold til det udtrykte behandlingsønske hos barnet og dettes forældre.

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse er en integreret del af de regelmæssige, generelle undersøgelser i børne- og ungdomstandplejen. Formålet hermed er at sikre en rettidig udvælgelse af børn, der bør behandles tidligt, dvs. før screening hos specialtandlæge. Dette sikres ved et snævert samarbejde mellem den tandlæge, der er ansvarlig for barnets generelle tandpleje og specialtandlægen.

Ortodontisk screening hos specialtandlæge

Ud over de ortodontiske undersøgelser, der foretages i forbindelse med de regelmæssige, generelle undersøgelser, bør det sikres, at alle børn med moderate eller større tandstillingsfejl visiteres af specialtandlæge. Formålet hermed er at sikre en ensartet og rettidig udvælgelse af de børn, der har indikation for behandling. Det skønnes ikke nødvendigt at lade børn, der enten ikke eller kun i mindre grad har afvigelser i tandstillingen, deltage i denne screening. Barnets sædvanlige tandlæge forventes at kunne foretage og journalføre denne vurdering. Ved ovenstående undersøgelser journalføres diagnoser og indikationsstilling efter gældende regler.

Almindeligvis vil der i forbindelse med visitering til ortodontisk behandling i en given børnepopulation være en gruppe af patienter, for hvem det gælder, at det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt der skal udføres behandling eller ej, (gråzoneintervallet).

Med henblik på at sikre et ensartet tilbud er der i nogle tilfælde behov for at patienten bliver set af to specialtandlæger, eller at patientmaterialet vises i ERFA gruppe, hvor mange specialtandlæger fra forskellige kommuner kigger og vurderer tandstillingen. Denne kalibreringsmulighed indgår som en del af den ortodontiske service i Herlev kommunale Tandpleje.

Hvorfor er informeret samtykke nødvendigt?

For de fleste er beslutningen om at gennemgå en tandretning en større beslutning. Et godt resultat af en tandreguleringsbehandling forudsætter, at der er et godt samarbejde mellem patient og hjem på den ene side, og tandklinikken på den anden side.

Behandlingen udføres i Herlev Kommunale Tandpleje at et team bestående af specialtandlæge og klinikassistenter.

En tandregulering strækker sig over flere år. Det er derfor nødvendigt, at barnet får hjælp og støtte fra hjemmet til at gennemføre behandlingen. Det må påregnes, at barnet forsømmer skolen nogle timer ca. hver 6-8 uge.

Behandlingen deles sædvanligvis op i en aktiv behandling, hvor tænderne flyttes og en passiv periode, hvor tænderne fastholdes i den nye stilling for ikke at gå tilbage til udgangsstillingen.

For at opnå et vellykket resultat af behandlingen, er det nødvendigt:

 • at barnet/den unge møder til de aftalte tider, så behandlingen ikke forlænges. Hvis barnet forhindres i at komme, ringes hurtigst muligt afbud, og en ny tid aftales.
   
 • at barnet/den unge bruger og passer bøjlen som anvist
   
 • at tandreguleringsklinikken får besked hurtigst muligt, hvis bøjlen går i stykker eller mistes.
   
 • at tænderne børstes ekstra omhyggeligt pga. øget risiko for huller i tænderne og tandkødsbetændelse.
   
 • at piercingsmykker i læbe, tunge eller andre steder i mundhulen ikke må anvendes i den tid, tandreguleringen varer. Piercingsmykkerne kan medføre tandskader, og risikoen er især stor i forbindelse med tandbøjler.
   
 • at forældrene orienterer om forhold (sygdom, bortrejse o.a.) der har betydning for behandlingen.

 

Det er vigtigt at disse anvisninger overholdes.

 

Hvis barnet/den unge er udeblevet i alt 3 gange, kan behandlingen afbrydes. Det samme gælder, hvis bøjlen ødelægges eller mistes flere gange pga. manglende omhu samt, hvis mundhygiejnen ikke er tilfredsstillende.

Afbrudt behandling genoptages ikke af Herlevs kommunale Tandpleje.

I forbindelse med behandlingen vil det være nødvendigt at tage røntgenbilleder til vurdering af rødder og placering af ikke frembrudte tænder.

I enkelte tilfælde kan der i forbindelse med behandlingen forekomme afkortning af tandrødderne eller kæbeleds besvær. Tænder, der har været udsat for et slag, påvirkes nogle gange af tandreguleringsbehandlingen og må rodbehandles. Skulle dette ske, vil reguleringstandlægen informere forældrene og derefter i hvert enkelt tilfælde tage stilling til fortsat behandling.

Endeligt skal det præciseres, at alle tænder flytter sig livet igennem. Tænder, der er blevet flyttet, har større risiko for at rykke tilbage. Behandlingen består derfor af to faser; en aktiv fase og en slutfase, hvor tænderne stabiliseres.

Slutbøjlerne anvendes for at stabilisere det opnåede resultat.  Normalt vil der gives løs plade i 2-3 år efter afsluttet behandling, og fastlimede tråde, der ofte anbefales bevarede livslangt.

Jeres barn har ansvar for at kontrollere at slutbøjlerne passer og anvendes som aftalt.

Såfremt slutbøjlerne ikke anvenders som aftalt, går i stykker, og I ikke henvender jer, vil tænderne flytte sig tilbage, og der vil i sådanne tilfælde ikke blive tilbudt ny behandling.

Herlev kommunale Tandpleje

Send Digital Post til Tandplejen HER 

 

Tandplejens åbningstider:

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00 -15.00

Torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

 

Bemærk
Parkeringsreglerne på skiltene på Herlev Bygade 30.

Parkering er på eget ansvar.

Tandplejen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle patienter indkaldes efter prioritet via sms og E-boks.

Leder af Tandplejen, overtandlæge Bettina Ciampi Pedersen

 

Herlev Bygade 30, 2. sal
2730 Herlev
44 52 71 00 hovednummer til alle afdelinger