Tandplejen

Læs mere om den kommunale tandpleje og henvisning ved akut behov for tandbehandling.

Se dine aktuelle tider hos tandplejen

Ændring og aflysning af tider

Hvis du ønsker at ændre eller aflyse din tid hos tandplejen, bedes du ringe på tlf. 4452 7100 i åbningstiden. Se åbningstiderne for de forskellige afdelinger i kontaktboksene.

Ved akut brug for tandbehandling, skal du kontakte kommunens kommunale tandklinikker. Såfremt der er tale om et større traume, skal du hurtigst muligt møde op på en af de kommunale tandklinikker.

Udenfor klinikkernes åbningstid, kan du kontakte en privatpraktiserende tandlæge, tandlægevagten samt akuttelefonen 1813.

Hvis dit barn er mellem 0 og 18 år, og du kan godtgøre, at behandlingen er foretaget udenfor de kommunale tandklinikkers åbningstid, betaler kommunen udgiften til den akutte behandling. Ved akut behov for tandbehandling, menes der behov for behandling samme dag i tilfælde af smerter og traumer. Behandling der kan vente, til de kommunale tandklinikker åbner igen, vil ikke blive dækket.

Når de kommunale tandklinikker er lukket, så følg henvisningen på telefonsvareren.

Tandplejen er åben

Mandag tirsdag og  onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8.00 - 14.00

Kontaktoplysninger til tandlægevagten

Tandlægevagten
Oslo Plads 14
2100 København Ø

Tidsbestilling på hverdage fra kl. 19.00 til kl.20.00,
lørdag, søndag samt helligdage fra kl.9.00 til kl.10.00 samt kl.19.00 til kl.20.00

Tandlægevagten Nordsjælland
Carlsberg vej 13
3400 Hillerød

Tidsbestilling på hverdage fra kl.18.00 til kl.19.00
lørdag, søndag samt helligdage fra kl.9.00 til kl.10.00 samt kl. 18.00 til kl.19.00

Tandlægevagten på Oslo Plads og Nordsjælland kan kontaktes på telefon nr.: 70 25 00 41

Iflg. aftale kan Herlev Tandlægeklinik, Herlev Bygade 2, 2., 2730 kontaktes på tlf. 44 94 99 94 uden for Tandplejens åbningstider. I det omfang det er muligt, vil man kunne få en akut tid, såfremt klinikkens personale har kapacitet til at kunne behandle en akut henvendelse.

Problemer med bøjlen i ferien?

Aftagelige bøjler

- Er der knækket noget plastik? Glat bøjlen med en neglefil.

- Generer metaldelene? Buk metallet forsigtigt, så det ikke trykker på tandkødet.

- Er bøjlen med skrue blevet for bred eller stram? Prøv at skrue baglæns på skruen til bøjlen passer.

- Er bøjlen for stram? Brug bøjlen lidt mere end ellers.

- Er bøjlen blevet væk? Kontakt klinikken efter ferien.

Fastsiddende bøjler

- Er der noget der stikker?

- Prøv at bøje det på plads med en teske, en ispind eller en negl.

- Eller klip det af med en lille bidetang eller negleklipper.

- Lykkes det ikke så sæt voks på stedet.

Hjælper det ikke, så søg tandlæge.

Er en ring eller knap (bracket) gået løs?

- Prøv at fjerne de små elastikker eller ståltråd, som holder knappen fast.

- Brug for eksempel en 3-i-1 negleklipper.

- Derefter kan du fjerne knappen eller ringen.

- Brug aldrig elastikker eller nakketræk på løse dele.

Er tråden bag fortænderne gået løs?

- Brug din ganebøjle indtil tråden kan sættes på efter ferien. Pas på at tråden ikke bliver væk.

Tag altid bøjlen eller det som er gået itu med til tandlægen!

Alle børn i Herlev Kommune bliver automatisk tilknyttet Herlev Kommunale Tandpleje. Tandplejen er gratis, indtil dit barn fylder 22 år. Når dit barn er ca. 1½ år, vil I blive indkaldt til et besøg på en tandklinik i jeres nærområde. Hvis I netop er flyttet til Herlev Kommune, vil I blive indkaldt til tandundersøgelse ifølge den vurdering, der er foretaget i den tandpleje, I kommer fra.

Der er fritvalgsordning på tandbehandling af de 0 - 15 årige. Hvis man vælger privatpraktiserende tandlæge, skal man selv betale 35% af udgiften til den forebyggende og behandlende tandpleje. Udmeldelsen gælder det samlede tilbud om tandpleje, altså også tandregulering.

Det er også muligt at modtage vederlagsfri tandbehandling for de 16 - 21-årige. Er du påbegyndt en tandreguleringsbehandling, skal den aktive behandling færdiggøres, før fritvalgsordningen kan benyttes. Ønsker du dit barn udmeldt til en privatpraktiserende tandlæge, skal du sende en mail til Tandplejens administration, tand@herlev.dk med oplysning om, hvilken privatpraktiserende tandlæge dit barn ønskes udmeldt til med navn, adresse og telefonnr. Derefter skal der oprettes en kontrakt med den privatpraktiserende tandlæge. Behandling må ikke påbegyndes, før kontrakten er på plads og modtaget retur af Herlev Kommunale Tandpleje. Sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af kontrakten er ca. 4 uger. Serviceniveauet i de to ordninger er ens. Intervallet mellem to undersøgelser er begge steder i gennemsnit 18 måneder. Hvor tit du bliver indkaldt afhænger af dit behov. 


Tandregulering

Når dit barn er ca. 11 år, undersøger vi, om dit barn har brug for tandregulering. Målet med tandreguleringen er at forebygge og behandle de afvigelser i tandstillingen, der kan risikere at give problemer senere i livet. I Sundhedsministeriets bekendtgørelse er det nærmere beskrevet, hvilke afvigelser i tandstillingen, som kommunen skal tilbyde at behandle.

Du vil modtage skriftlig besked på, om dit barn har behov for tandregulering. Tandregulering er en krævende behandling for dit barn, og vi stiller store krav til samarbejde og mundhygiejne under hele behandlingsforløbet.

Har du brug for et råd, eller er der opstået et problem med dit barns tænder, er du altid velkommen til at henvende dig til Herlev Kommunale Tandpleje. Vi deltager også gerne i forældremøder, i børnehaver, dagplejen m.m. og fortæller om tænder og tandpleje.

Børn og unge, født i 2004 eller senere vil fra 1. juli 2022 fortsætte i den kommunale tandpleje, indtil de fylder 22 år. Unge født i 2003 eller tidligere vil fortsætte i den kommunale tandpleje, indtil de fylder 18 år.

Den unge kan frit vælge om han/ hun vil fortsætte i den kommunale tandpleje, eller om han/ hun vil modtage det vederlagsfri tandplejetilbud hos en privatpraktiserende tandlæge. Den unge skal give besked til den kommunale tandpleje. Behandling hos en privatpraktiserende tandlæge kan først påbegyndes, når den unge er udskrevet af den kommunale tandpleje. 

Ordningen indfases løbende med en årgang ad gangen og vil være fuldt implementeret i 2025. Følgende årgange vil blive omfattet:

I 2022 er årgang 2004 inkluderet

I 2023: Årgang 2004 og 2005

I 2024: Årgang 2004, 2005 og 2006

I 2025: Årgang 2004, 2005, 2006 og 2007

Når ordningen er fuldt indfaset i 2025, vælger de unge selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdomstandplejen. 

Tandreguleringen følger Sundhedsstyrelsens kriterier, når det handler om, hvornår barnet/den unge tilbydes behandling med bøjle.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer for tandregulering.

Tilbud om tandregulering

Udvælgelse til ortodontisk behandling foretages på baggrund af en biologisk risikovurdering. Vurderingen diagnosticerer for eventuelle tandstillingsfejl, der indebærer eksisterende eller fremadrettede risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger. Udvælgelsen finder sted ved de almindelige regelmæssige undersøgelser og ved systematisk screening.

Når der er diagnosticeret tandstillingsfejl i form af betydelige afvigelser i tandbuerne eller kæbernes sammenbid, der ud fra en tandlægefaglig vurdering kræver behandling, afvejes vurderingen i forhold til det udtrykte behandlingsønske hos barnet og dettes forældre.

Ortodontisk undersøgelse sker i forbindelse med de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse er en integreret del af de almindelige regelmæssige undersøgelser i børne- og ungdomstandplejen. Formålet er at sikre en rettidig udvælgelse af børn, der bør behandles tidligt, dvs. før screening hos specialtandlæge. Behandlingen sker i tæt samarbejde mellem den tandlæge, der er ansvarlig for barnets alminelige tandpleje og specialtandlægen.

Ortodontisk screening hos specialtandlæge

Ud over de ortodontiske undersøgelser, der foretages i forbindelse med de almindelige regelmæssige undersøgelser, bør det sikres, at alle børn med moderate eller større tandstillingsfejl visiteres af specialtandlæge. Formålet er at sikre en ensartet og rettidig udvælgelse af de børn, der har behov for behandling. Det er ikke nødvendigt at lade børn, der enten ikke eller kun i mindre grad har afvigelser i tandstillingen, deltage i specialtandlægens screening. Er der ikke behov for screening, er det barnets sædvanlige tandlæge, der foretager og journalfører vurdering.
Ved ovenstående former for undersøgelser journalføres diagnoser og indikationsstilling efter gældende regler.

Der vil i forbindelse med visitering til ortodontisk behandling, være en gruppe af patienter, hvor det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt der skal udføres behandling eller ej, (gråzoneintervallet).

For at sikre et ensartet tilbud er der i nogle tilfælde behov for, at patienten bliver set af to specialtandlæger, eller at patientmaterialet vises i ERFA gruppe, hvor specialtandlæger fra forskellige kommuner kigger og vurderer tandstillingen. Denne kalibreringsmulighed indgår som en del af den ortodontiske service i Herlev kommunale Tandpleje.

Hvorfor er informeret samtykke nødvendigt?

For de fleste er beslutningen om at gennemgå en tandretning en større beslutning. Et godt resultat af en tandreguleringsbehandling forudsætter, at der er et godt samarbejde mellem patient og hjem på den ene side, og tandklinikken på den anden side.

Behandlingen udføres i Herlev kommunale Tandpleje af et team bestående af specialtandlæger og klinikassistenter.

En tandregulering strækker sig over flere år. Det er derfor nødvendigt, at barnet får hjælp og støtte fra hjemmet til at gennemføre behandlingen. Det må påregnes, at barnet forsømmer skolen nogle timer ca. hver 6-8 uge.

Behandlingen deles sædvanligvis op i en aktiv behandling, hvor tænderne flyttes og en passiv periode, hvor tænderne fastholdes i den nye stilling for ikke at gå tilbage til udgangsstillingen.

For at opnå et vellykket resultat af behandlingen, er det nødvendigt:

 • at barnet/den unge møder til de aftalte tider, så behandlingen ikke forlænges. Hvis barnet forhindres i at komme, ringes hurtigst muligt afbud, og en ny tid aftales.
   
 • at barnet/den unge bruger og passer bøjlen som anvist
   
 • at tandreguleringsklinikken får besked hurtigst muligt, hvis bøjlen går i stykker eller mistes.
   
 • at tænderne børstes ekstra omhyggeligt på grund af øget risiko for huller i tænderne og tandkødsbetændelse.
   
 • at piercingsmykker i læbe, tunge eller andre steder i mundhulen ikke må anvendes i den tid, tandreguleringen varer. Piercingsmykkerne kan medføre tandskader, og risikoen er især stor i forbindelse med tandbøjler.
   
 • at forældrene orienterer om forhold (sygdom, bortrejse o.a.), der har betydning for behandlingen.

 

Det er vigtigt at disse anvisninger overholdes.

 

Hvis barnet/den unge er udeblevet i alt 3 gange, kan behandlingen afbrydes. Det samme gælder, hvis bøjlen ødelægges eller mistes flere gange på grund af manglende omhu, og hvis mundhygiejnen ikke er tilfredsstillende.

Afbrudt behandling genoptages ikke af Herlevs kommunale Tandpleje.

I forbindelse med behandlingen vil det være nødvendigt at tage røntgenbilleder til vurdering af rødder og placering af ikke frembrudte tænder.

I enkelte tilfælde kan der i forbindelse med behandlingen forekomme afkortning af tandrødderne eller kæbeledsbesvær. Tænder, der har været udsat for et slag, påvirkes nogle gange af tandreguleringsbehandlingen og må rodbehandles. Skulle det ske, vil reguleringstandlægen informere forældrene og derefter i hvert enkelt tilfælde tage stilling til fortsat behandling.

Endeligt skal det præciseres, at alle tænder flytter sig livet igennem. Tænder, der er blevet flyttet, har større risiko for at rykke tilbage. Behandlingen består derfor af to faser; en aktiv fase og en slutfase, hvor tænderne stabiliseres.

Slutbøjlerne anvendes for at stabilisere det opnåede resultat. Normalt vil der gives løs plade i 2-3 år efter afsluttet behandling, og fastlimede tråde, det ofte anbefales at bevare for resten af livet.

Jeres barn har ansvar for at kontrollere, at slutbøjlerne passer og anvendes som aftalt.

Såfremt slutbøjlerne ikke anvenders som aftalt, går i stykker, og I ikke henvender jer, vil tænderne flytte sig tilbage, og der vil i de tilfælde ikke blive tilbudt ny behandling.

 

Specialtandplejen er et tilbud til borgere i Herlev Kommune med varig og betydelig nedsat funktionsevne som følge af fysisk eller psykisk udviklingshæmning eller en sindslidelse, der gør at borgeren ikke kan benytte børne- og ungetandplejen eller voksentandplejen

I specialtandplejen kan du modtage forebyggende og behandlende tandpleje, så dine tænder kan være sunde og funktionsdygtige, og du derved kan spise god og sund mad samt trives godt.

Behandlingen kan foregå på:

 

Tandklinikken LI. Birkholm Center

Sennepshaven 2

 

Tandklinikken Kildegårdskolen

Dildhaven 40

 

Tandklinikken

Herlev Bygade 30, 2. sal

 

Hvis behandlingen kræver narkose, henviser vi til specialtandplejen i Gentofte Kommune.

Læger, tandlæger, pædagoger eller andre af dine støttepersoner kan skriftligt henvise dig til visitation til specialtandpleje.

Henvisningsblanket kan rekvireres ved at kontakte Tandplejens administration eller udfylde denne blanket og sende til Tandplejens administration.

Du vil herefter sammen med en støtteperson blive indkaldt til visitation i Tandplejen.

Der er en årlig egenbetaling. Du kan maximalt komme til at betale 2130 kr. for et år (pris i 2023). Du vil automatisk modtage opkrævningen. Sygesikringen Danmark giver tilskud til betalingen.

 

 Visitation til omsorgstandpleje sker i henhold til Sundhedslovens § 131. 

Henvisning

Henvisning til omsorgstandpleje sker ved henvendelse til Sygeplejen på det lokalt plejecenter eller ved henvendelse til Hjemmesygeplejen på tlf. 44 52 61 91. Det er tandplejens afgørelse, om tilbuddet kan bevilges.                    

Tilmelding og betalingsfuldmagt modtages fra borger/værge/plejecenter via Nexus. Herlev kommunale Tandpleje har derefter mulighed for at oprette borgeren i tandplejesystemet TK2.

Hvem kan få tilbudt omsorgstandpleje

Visitation til omsorgstandpleje sker ud fra en konkret individuel vurdering, svarende til principper anvendt ved visitation til fx personlig hjælp og pleje efter servicelovens kapitel 16. Kommunernes Landsforenings model for Funktionsevnevurdering ”Fælles sprog III” ligger til grund for om borgeren kan tilbydes omsorgstandpleje. Der er således tale om en konkret individuel vurdering af den enkelte borger, uanset om borgeren er hjemmeboende, indgår i

psykosociale tilbud i kommunen eller modtager andre særlige tilbud på grund af varig og betydelig funktionsnedsættelse, eller om borgeren bor i ældre- og plejebolig, på plejehjem eller andre midlertidige eller varige botilbud. 

Personer, med begrænset egenomsorg, behov for hjælp til personlig pleje og har vanskeligt ved at modtage tandpleje på en almindelig handicapvenlig tandklinik, kan få tilbudt omsorgstandpleje. 

Unge som afsluttes som 21-årige, der opfylder ovenstående krav, kan også visiteres til omsorgstandplejen.                                   

 

Hvad omfatter tilbuddet:

Forebyggelse:
Almen og individuel forebyggelse inklusive hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.


Undersøgelse:
Undersøgelse af tand- mund og kæberegionens sundhedstilstand.


Behandling:
Behandling tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. Behandling af egne tænder. Kontrol, vedligeholdelse og eventuelt fremstilling af proteser.
Tilbuddet omfatter ikke store istandsættelser af tandsættet, og der behandles ikke med kroner og broer.
Behandlingstilbuddet baseres på et realistisk niveau, og behandlingsgevinsten skal altid være større ved at gennemføre behandlingen

Varighed af tilbuddet:

Hvis borgeren får det bedre og igen kan benytte sygesikringsordningen, ophører ydelsen. Hvis borgerens funktioner forværres og har brug for et mere tandlægefagligt tilbud, vil borgeren blive henvist fra omsorgstandplejen til "specialtandplejen". Der kan igen tilbagevises til omsorgstandplejen, hvis borgeren får det bedre.

Transport:

Borgere, som skal behandles i den kommunale omsorgstandpleje, skal transporteres til en af kommunens tandklinikker. Borgeren skal selv sørge for transport og betale udgiften til transport. Dette gælder også, hvis borgeren har valgt at modtage omsorgstandpleje hos privat tandlæge/tandtekniker og skal transporteres til deres klinik. Kørsel til omsorgstandplejen kan foregå med Flextrafik. Borgeren skal være visiteret til Flextrafik. Hvis borgeren skal liftes til tandlægestolen, skal borgeren altid være ledsaget af en person, som kan lifte.

Hyppighed:

Patienterne ses efter behov, men mindst 1 gang årligt.

Hvad koster omsorgstandpleje:

Det koster 590 kr. årligt (2024) opkrævning sker som et mdr. abonnement forud . Betalingen sker via PBS eller betaling med girokort. Beløbet reguleres én gang om året. Beløbet dækker alle de udgifter til tandbehandling som omfattes af tilbuddet, bortset fra udgifter til befordring ved behandling udenfor eget hjem eller plejehjem/ældrecenter. Opsigelse skal ske inden den 1 i den kommende mdr. man betaler for den mdr. man opsiger abonnementet i. 

Hvem behandler:

Borgeren tilknyttes et af kommunens omsorgstandplejeteam på det lokale plejecenter.

 

Arbejdsmiljø:

Loven tilskriver at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Den kommunale Tandpleje udfører derfor ikke behandlinger ude i hjemmene og sikrer derved tilstrækkelige hygiejniske og arbejdsmiljømæssige forhold.

Hvis du ikke ønsker omsorgstandpleje:

Hvis borgeren ikke ønsker at modtage tilbud om omsorgstandpleje, bevares retten til tilskud til tandpleje efter reglerne i lov om offentlig sygesikring.

Borgeren har ret til at klage:

Klager over den faglige virksomhed (Tandplejen) rettes til:

 

Styrelsen for patientsikkerhed

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg

Tlf: 72 28 66 00

Email: pob@patientombuddet.dk

Hjemmeside: www.stps.dk
 

Socialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Det kan være borgere, som opholder sig midlertidigt i kommunen. Der er primært tale om hjemløse borgere på herberger og væresteder.

Der er ingen egenbetaling, da tilbuddet er gratis.

Behandlinger, som udføres i socialtandplejen er undersøgelse, tandrensning og fyldninger, tandudtrækninger og fremstilling af proteser. Den behandling der skal til for, at et tandsæt er funktionelt, og der ikke er symptomer fra tænderne. Der er også mulighed for, at borgeren kan få forebyggende råd og vejledning i forhold til at vedligeholde behandlingen, herunder instruktion i tandpleje samt forebyggelse af, at ny sygdom opstår.

I forbindelse med behandlingen gives den medicin og antibiotika, som er nødvendig for behandlingen, og behandlingen tilpasses den enkeltes ønsker og behov efter en individuel vurdering af, om behandlingen kan gennemføres. Såfremt der skal tilbydes yderligere behandling, er der mulighed for at blive tilbudt behandling i specialtandplejen.

Behandlingen foregår på en af Herlev Kommunes tandklinikker: Kildegårdskolens tandklinik, Dildhaven 40 eller tandklinikken på Herlev Bygade 30, 2. Der vil efter aftale også være mulighed for, at behandlingen kan varetages på tandklinikken på Lille Birkholm Center, Sennepshaven 2. Behandlingen tager hensyn til den enkelte borger, idet der lægges vægt på tryghed, tilgængelighed og fleksibilitet. Ligeledes udføres behandlingerne af personale med særlige kompetencer og viden om borgere i denne målgruppe.

I forbindelse med ansøgning til tandbehandling, skal ansøgningen indeholde et overslag, røntgen samt en udfyldt Blanket 2701. Blanketten udfyldes og sendes via EDI-portalen. Søg under telefonnummer 4452 7100

I forhold til protesebehandlinger se Proteseoverenskomsten 

Oversigt over tandklinikker tilsluttet proteseoverenskomsten i Herlev Kommune

Klinisk tandtekniker Benny Amfelt
Herlev Bygade 14
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 33 27  

Klinisk tandtekniker Nille Baagøe
Tårnvej 219 2610 Rødovre 
Tlf.:44 84 15 08

Tandprotetikeren Rødovre ApS
Rødovre Centrum 1, R207
2610 Rødovre
Tlf.: 32 22 31 13

Tandprotetikeren Lyngby ApS Lyngby
Hovedgade 47
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 93 31 13

Tandprotetikeren Valby ApS
Spinderigade 5 2500 Valby  
Tlf.: 38 80 31 13

Tandprotetikeren Hillerød ApS
Slotsgade 21
3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 80 10 

Børne- og ungdomsoverenskomsten april 2024

Honorartabel juni 2023

 

Faglige retningslinjer for behandling af børn og unge i Herlev Kommune

Stk. 1: OCR-registrering
I forbindelse med den regelmæssige undersøgelse skal der foretages lovpligtig registrering på OCR-blanket for de 5-årige, 7-årige, 12-årige og 15-årige. OCR-blanketten sendes til Tandplejen sammen med regningen.

Stk. 2: Indkaldeinterval
Det fremgår af udskrivningsbrevet, hvornår barnet/den unge bør indkaldes til næste undersøgelse.
Fremtidige regelmæssige undersøgelser skal ske med 18 måneders interval. Der henvises til Herlev Kommunes retningslinjer for undersøgelsesinterval, som kan findes på Herlev Kommunes hjemmeside.
Børn og unge med øget risiko for udvikling af tandsygdomme indkaldes herudover til forbyggende tandpleje efter individuelt behov.
Den kommunale Tandpleje indkalder børn til 1. regelmæssige undersøgelse med forældre ved 2-års alderen.

Stk. 3: Forebyggende tandpleje
Den Kommunale Tandpleje arbejder i videst muligt omfang ud fra forebyggende principper. Alle observationer af initial eller manifest caries behandles profylaktisk, og fyldningsterapi iværksættes først efter registreret cariesprogression.

Stk. 4: Flerfladede plastfyldninger
Konkret vurdering af om der anvendes plast eller sølvamalgam i permanente kindtænder sker i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer.
Flerfladede plastfyldninger i permanente kindtænder er ikke omfattet af BUT-overenskomsten, og der skal derfor inden behandlingerne søges om og gives tilsagn til udførelse af disse fyldninger. Der er ikke overenskomstfastsatte priser på området.
For at mindske de administrative byrder, er det besluttet, at såfremt omfanget af fyldningen og prisen på flerfladede plastfyldninger i permanente kindtænder ikke overstiger nedenstående priser, er det ikke nødvendigt med ansøgning og tilsagn før behandling. Priserne reguleres løbende med samme %-sats som øvrige BUT-ydelser.

Ydelser omfattet af BUT-overenskomsten må udføres uden forhåndsgodkendelse. Ydelser, der ikke er omfattet, må først igangsættes efter godkendelse fra Tandplejens administration

Der skal ikke søges om tilladelse til følgende ydelser, såfremt priserne ikke overstiger nedenstående (vejledende priser pr. 1. oktober 2023):

Flerfadet plast i permanente kindtænder:

 • Præmolar 2 flader: 1.050 kr.
 • Præmolar 3 flader: 1.130 kr.
 • Præmolar 4 flader: 1.330 kr.
 • Molar 2 flader: 1.196 kr.
 • Molar 3 flader: 1.396 kr.
 • Molar 4 flader: 1.596 kr.   

Stk. 5: Fjernelse af visdomstænder
Ved fjernelse af visdomstænder henholder Herlev Kommune sig til retningslinjer for indikation for fjernelse af visdomstænder, udfærdiget af afdelingen for Tand, mund og kæbekirurgi, Tandlægeskolen, Københavns Universitet. Her gælder det, at en visdomstand alene anbefales fjernet, såfremt der i forbindelse med tanden er irreversibel patologi.

Stk. 6: Behandling med bidskinne
Ansøgninger om behandling med bidskinne skal være påført diagnose og motivation for behandling.

Stk. 7: Indikation for behandling med fissurforsegling
Fissurforsegling af permanente molarers tyggeflader foretages på indikation umiddelbart efter tandens frembrud. Fissurforseglinger kan foretages som henholdende behandling ved hypomineraliserede molarer og ved kombinationen af demineralisering af fissursystemet og manglende evne til at holde tandfladen ren.

Bidfunktion:
Bidskinnebehandling med RFS bidskinne: 2.500 kr.
 

Blanket til udfyldelse ved nødbehandling af børn

 

Gennem de sidste par år har tobaksindustrien udviklet nye produkter, som specielt børn og unge finder interesse for. Tobaksindustrien er desværre voldsomt kreative på området og fremadrettet kommer vi til at se endnu flere nye produkter. Sundhedsstyrelsen forsøger at tage kampen op ved at lancere en kampagne modrettet jer forældre. Flere undersøgelser peger på, at mange forældre og unge slet ikke klar over hvor skadelige produkterne er. Derfor sender vi dette brev ud til jer, så I forældre kan få denne information. Vi tænker, at ingen forældre ønsker at jeres børn og unge fyldes med disse skadelige produkter.

 

Nyeste undersøgelse viser, at en tredjedel af unge mellem 15-29 år bruger tobaks- og nikotinprodukter. Hvad de færreste ved er, at de påvirker børn og unges hjerner til afhængighed meget hurtigt. 

I Herlev ser vi desværre også denne udvikling blandt de unge. SSP kan fortælle at de møder børn helt ned til 4 klasse, som har prøvet eller bruger disse produkter. Denne udvikling blandt børn ses desværre også på landsplan.

 

Mange børn og unge genkender den runde bøtte, som kan ses i lommen på nogen, og mange har også set en person med en pose under overlæben. Nikotinposer (snus) kan lovligt sælges til personer over 18 år. 

Puff-bars/vapes florerer flere steder, og de kan købes i vores lokale kiosker. Det er ulovligt at sælge dem. 

 

Mange undersøgelser peger på at de fleste forældre er uvidende om, hvad en puffbar/vap er eller, hvordan den ser ud.  

 

Puff-bar/vap er en engangs e-cigaret. Den er opladt, når man køber den og fås i lige så mange smagsvarianter, som der findes i slikprodukter. Den smager sødt og afgiver en sødlig duft, der kan forveksles med kraftigt lugtende slik. Derfor vil man som forældre ikke nødvendigvis tænke over, om ens barnet har et forbrug. Når man suger (vaper) den søde damp ned i lungerne, smager det nøjagtig som slik. Den købes med X antal sug i – ofte svarende til nikotinindholdet af 100 almindelige cigaretter og priserne varierer, men ligger på ca. 100,- kr. Den findes også i en variant med lys i. Børnene fortæller, at det er ligesom med en pose slik. Man suger/vaper i puff-baren/vappen til den er tom, ligesom man spiser af slikposen til den, er tom. Ofte deler børn en puff-bar med hinanden eller sælger den videre, hvis der stadig er sug tilbage. Der er ikke et lovkrav om deklaration på puff-bar/vap og derfor er de ulovlige at sælge.

 

Vidensråd for Forebyggelse har lige lavet en rapport, der viser, at nikotin skader børn og unges hjerner langt mere end hidtil antaget. 

»Hvis man giver noget afhængighedsskabende til unge hjerner, så baner man vejen for, at den umodne hjerne bliver bygget til at være afhængig af nikotin. Man får skabt de hjernebaner, der fremmer afhængighed senere i livet,« forklarer Jørgen Vestbo, der er professor og formand for Vidensråd for Forebyggelse. Rapporten viser også, at børn og unge som bruger nikotin-produkter i en tidlig alder, også er mere udsatte for at få angst, blive anspændte og få koncentrationsbesvær. Se mere i denne film: Sådan skader nikotin børn og unges hjerner.

https://vimeo.com/751591328/a6b5382643?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=11712176

 

Gode råd til, hvad man som forældre kan gøre, hvis man er bekymret for, at børn og unge i ens liv bruger tobak eller nikotinprodukter.

 

 1. Tal med dit barn eller unge. Børn og unge ser op til voksne og vil ofte kopiere deres adfærd. Hvis du viser interesse og stiller spørgsmål om deres viden og erfaringer med nikotinprodukter, kan det hjælpe dem med at forstå, hvorfor det ikke er en god idé at bruge dem.
 2. Gør det klart, hvad du mener. Fortæl børn og unge om din holdning til nikotinprodukter og hvorfor du synes, de skal undgå dem.
 3. Sæt grænser. Undersøgelser viser, at når voksne sætter klare grænser for, hvad der er acceptabelt, kan det påvirke børns og unges adfærd positivt.
 4. Selvom dit barn eller unge ikke bruger disse produkter, så er det klogt at du sætter dig ind i hvad det er.

 

Hvis forældre eller andre rollemodeller taler med de unge om deres brug af snus og nikotin, kan det have en positiv indvirkning på at få dem til at stoppe. Det gælder også selvom forældrene selv ryger, vaper eller tager snus. Det er vigtigt at tage stilling, tale sammen og lave aftaler med andre unge om deres vaner og forbrug af snus og nikotin.

 

Børn og unge har brug for, at voksne tager ansvar for at tackle problemet med snus og vape. Tobaksindustrien målretter deres markedsføring mod de unge brugere, og snus og puff-bars/vaps er en vigtig del af deres strategi. Det er derfor vigtigt at være opmærksom og tage handling for at beskytte de unge mod de skadelige virkninger af disse produkter.

 

Oplysningskampagnen

fra Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/Nikotin

Find flere råd her 12 myter om snus.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Tandplejen

Herlev Bygade 30, 2. sal
2730 Herlev
44 52 71 00
Åbningstider
Man-ons 8.00 - 15.00
Tors 8.00 - 16.00
Fre 8.00 - 14.00

Parkering
Parkeringsreglerne på skiltene på Herlev Bygade 30. Parkering er på eget ansvar.

Send Digital Post

 

Kontakt

Børne- og ungdomstandplejen

Team Nord
Kildegårdskolens tandklinik
Dildhaven 40
Tlf. 44 52 71 00 (tast 2)

Team Syd 
Herlev Bygade 30, 2. sal
Tlf. 44 52 71 00 (tast 2)

Telefontid
Man-fre 8.00 - 11.00

Tandreguleringen
Herlev Bygade 30, 2.
Tlf. 44 52 71 00 (tast 1)

Telefontid
Man 7.45 - 8.45
Tirs-fre 8.00 - 9.00
Kontakt

Omsorgs- og specialtandplejen

Omsorgstandplejen
Telefon nr. 44 52 71 00 (tast 2)

Specialtandplejen
Telefon nr. 44 52 71 00 (tast 2)

Klinikkernernes adresser

Lille Birkholm Center, Sennepshaven 2

Herlevgaard Center, Herlevgårdsvej 3

Lærkegaard Center, Persillehaven 28