tandpleje_hentet fra colourbox.dk

Tandplejen

Læs mere om den kommunale tandpleje og henvisning ved akut behov for tandbehandling

Børn og unge 0 til 18 år

Alle børn i Herlev Kommune bliver automatisk tilknyttet Herlev kommunale tandpleje. Tandplejen er gratis, indtil dit barn fylder 18 år. Når dit barn er halvandet til to år, vil I blive indkaldt til et besøg på en tandklinik i jeres nærområde. Hvis I netop er flyttet til Herlev Kommune, vil I blive indkaldt til tandundersøgelse i følge den vurdering, der er foretaget i den tandpleje, I kommer fra.

Der er fritvalgsordning på tandbehandling af de 0 - 15 årige. Dette indebærer en egenbetaling på 35% af den udførte tandbehandling. Det er også muligt at modtage vederlagsfrit tandbehandling for de 16 - 17 årige. Ønsker du dit barn udmeldt til en privatpraktiserende tandlæge, skal du sende en mail til Tandplejens administration med oplysning om, hvem dit barn skal udmeldes til. Derefter skal der oprettes en kontrakt med den privatpraktiserende tandlæge. Behandling må ikke påbegyndes, før kontrakten er på plads og modtaget retur til den kommunale tandpleje.

Ved det første besøg på tandklinikken giver vi information om tandpleje og vejledning i at holde barnets tænder rene. Herefter indkaldes dit barn til tandundersøgelse ca. hver 18. måned. For nogle børn er det nødvendigt at komme til forebyggende tandbehandling lidt oftere. Udover de regelmæssige undersøgelser, underviser vi om tandpleje i 0. klasse, 4. klasse og 7. klasse.

 
Tandregulering

Når dit barn er ca. 11 år, undersøger vi, om dit barn har brug for tandregulering. Målet med tandreguleringen er at forebygge og behandle de afvigelser i tandstillingen, der kan risikere at give problemer senere i livet. I Sundhedsministeriets bekendtgørelse er det nærmere beskrevet, hvilke afvigelser i tandstillingen, som kommunen skal tilbyde at behandle.

Du vil modtage skriftlig besked på, om dit barn har behov for tandregulering. Tandregulering er en krævende behandling for dit barn, og vi stiller store krav til samarbejde og mundhygiejne under hele behandlingsforløbet.

Har du brug for et råd, eller er der opstået et problem med dit barns tænder, er du altid velkommen til at henvende dig til Tandplejen.Vi deltager også gerne i forældremøder, i børnehaver, dagplejen m.m. og fortæller om tænder og tandpleje.

Specialtandplejen

Specialtandplejen er et tilbud til borgere i Herlev Kommune med varig og betydelig nedsat funktionsevne som følge af fysisk eller psykisk udviklingshæmning eller en sindslidelse, der gør at borgeren ikke kan benytte børne-ungetandplejen eller voksentandplejen

I specialtandplejen kan du modtage forebyggende og behandlende tandpleje, så dine tænder kan være sunde og funktionsdygtige, og du derved kan spise god og sund mad samt trives godt.

Behandlingen kan foregå på:

 

Tandklinikken LI. Birkholm Center

Sennepshaven 2

 

Tandklinikken Kildegårdskolen

Dildhaven 40

 

Tandklinikken

Herlev Bygade 30, 2. sal

 

Hvis behandlingen kræver narkose, henviser vi til specialtandplejen i Gentofte Kommune.

Læger, tandlæger, pædagoger eller andre af dine støttepersoner kan skriftligt henvise dig til visitation til specialtandpleje.

Henvisningsblanket kan rekvireres ved at kontakte Tandplejens administration eller udfylde denne blanket og sende til Tandplejens administration.

Du vil herefter sammen med en støtteperson blive indkaldt til visitation i Tandplejen.

Der er en årlig egenbetaling. Du kan maximalt komme til at betale 2.050 kr. for et år (pris i 2021). Du vil automatisk modtage opkrævningen. Sygesikringen Danmark giver tilskud til betalingen.

 

Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen er et tilbud om tandpleje til beboere på kommunens plejecentre samt til borgere med mange hjælpeforanstaltninger, der bor i eget hjem, ældre- og handicapbolig eller lignende.

Tilbud om omsorgstandpleje skal sikre god tyggefunktion, forebygge og fjerne smertefulde tilstande i mundhulen og dermed være med til at fremme borgerens sundhed og trivsel.
 

Vi tilbyder:

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder og proteser
  • Rådgivning om renhold af tænder og proteser
  • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
  • Behandling af symptomer i tænder og mund, under hensyntagen til den enkeltes ønsker, behov og muligheder for at gennemføre behandlingen.
     

Læs mere om omsorgstandplejen

Visitation til omsorgstandplejen

 

Omsorgstandpleje kan foregå på følgende klinikker:

 

Lille Birkholm Center

Sennepshaven 2

Herlevgaard Center

Herlevgårdsvej 3

Lærkegaard Center

Persillehaven 28

Tandplejen

Herlev Bygade 30, 2. sal
   

Tandeftersyn og simpel behandling kan foregå i eget hjem.
 

Du kan blive visiteret til omsorgstandplejen på dit lokale plejecenter eller du kan henvende dig til hjemmesygeplejen på tlf. 44 52 61 91

Der er fritvalgsordning på behandling i omsorgstandplejen. Hvis du ønsker at benytte tilbuddet om omsorgstandpleje hos en privat praktiserende tandlæge, skal du sende en mail til tandplejens administration, med oplysning om hvilken tandlæge du skal udmeldes til. Der skal herefter oprettes en kontrakt med den privat praktiserende tandlæge. Kontrakten skal være modtaget retur til tandplejens administration, før behandlingen må begynde.

Den årlige egenbetaling er 550 kr. (pris i 2021) for at modtage omsorgstandpleje.
 

Socialtandplejen

Socialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Det kan være borgere, som opholder sig midlertidigt i kommunen. Der er primært tale om hjemløse borgere på herberger og væresteder.

Der er ingen egenbetaling, da tilbuddet er gratis.

Behandlinger, som udføres i socialtandplejen er undersøgelse, tandrensning og fyldninger, tandudtrækninger og fremstilling af proteser. Den behandling der skal til for, at et tandsæt er funktionelt, og der ikke er symptomer fra tænderne. Der er også mulighed for, at borgeren kan få forebyggende råd og vejledning i forhold til at vedligeholde behandlingen, herunder instruktion i tandpleje samt forebyggelse af, at ny sygdom opstår.

I forbindelse med behandlingen gives den medicin og antibiotika, som er nødvendig for behandlingen, og behandlingen tilpasses den enkeltes ønsker og behov efter en individuel vurdering af, om behandlingen kan gennemføres. Såfremt der skal tilbydes yderligere behandling, er der mulighed for at blive tilbudt behandling i specialtandplejen.

Behandlingen foregår på en af Herlev Kommunes tandklinikker: Kildegårdskolens tandklinik, Dildhaven 40 eller tandklinikken på Herlev Bygade 30, 2. Der vil efter aftale også være mulighed for, at behandlingen kan varetages på tandklinikken på Lille Birkholm Center, Sennepshaven 2. Behandlingen tager hensyn til den enkelte borger, idet der lægges vægt på tryghed, tilgængelighed og fleksibilitet. Ligeledes udføres behandlingerne af personale med særlige kompetencer og viden om borgere i denne målgruppe.

Akut tandbehandling

Ved akut brug for tandbehandling, skal du kontakte kommunens kommunale tandklinikker. Såfremt der er tale om et større traume, skal du hurtigst muligt møde op på en af de kommunale tandklinikker.

Udenfor klinikkernes åbningstid, kan du kontakte en privatpraktiserende tandlæge, tandlægevagten samt  akuttelefonen 1813.

Hvis dit barn er mellem 0 og 18 år, og du kan godtgøre, at behandlingen er foretaget udenfor de kommunale tandklinikkers åbningstid, betaler kommunen udgiften til den akutte behandling. Ved akut behov for tandbehandling, menes der behov for behandling samme dag i tilfælde af smerter og traumer. Behandling der kan vente, til de kommunale tandklinikker åbner igen, vil ikke blive dækket.

Når de kommunale tandklinikker er lukket, så følg henvisningen på telefonsvareren.

 

Tandplejen er åbent

Mandag og  onsdag 8.00-15.00
Tirsdag og torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8.00 -14.00

Tlf. tid. i tandplejen:

Mandag til fredag 8.15-11.30

Tandreguleringen har ikke en fast telefontid. Det er muligt at indtale en besked - vi vil svare så snart, det er muligt.

Tandplejens tlf. 44527100

Tandplejen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og rammer. Alle patienter indkaldes efter prioritet via sms og tlf. opkald. Der må kun følge én ledsager.

Personlig fremmøde, kun efter aftale.

Tandplejens administration er indtil videre forsat lukket for personlig fremmøde.

Telefon nr.:44527100 tast 5
Telefontiden er mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 12.00
Det er muligt at indtale besked, såfremt telefonen ikke svares.
 

Der kan sendes mail til tand@herlev.dk. Bemærk mail må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

Kontaktoplysning til tandlægevagten

Tandlægevagten
Oslo Plads 14
2100 København Ø

Tidsbestilling på hverdage fra kl. 19.00 til kl.20.00,
lørdag, søndag samt helligdage fra kl.9.00 til kl.10.00 samt kl.19.00 til kl.20.00

Tandlægevagten Nordsjælland
Carlsberg vej 13
3400 Hillerød

Tidsbestilling på hverdage fra kl.18.00 til kl.19.00
lørdag, søndag samt helligdage fra kl.9.00 til kl.10.00 samt kl. 18.00 til kl.19.00

Tandlægevagten på Oslo Plads og Nordsjælland kan kontaktes på telefon nr.: 70 25 00 41

Mere om tandlægevagten og åbningstider

 

 

Praktiske oplysninger til vores samarbejdspartnere

Tandplejens EAN NR.: 579 800 877 0098

Herlev kommunes CVR NR.: 63 64 07 19

Sikkermail: sikkerpost@herlev.dk

Blanketter, der skal bruges i forbindelse med ansøgning om økonomisk tilskud til tandbehandling, kan fås ved at sende en mail til Tandplejens administration eller link her på siden.

Mail: tand@herlev.dk

Tlf: 44527100 tast 5
Telefontiden er:
mandage i lige uger samt torsdage og fredage
fra kl. 8.00 til kl. 12.00

EDI portal:

Administrationen søg: Kommune - Herlev tlf: 44527100

Børn og unge tandplejen søg: Tandlæger tlf.: 44527100

Proteseoverenskomst

Honorartabel 2021

Honorartabel BUT 10/2021

Liste over klinikker tilsluttet proteseoverenskomsten

Blanketter til samarbejdspartner

Blanket 2701

Nødbehandlingsblanket

Priser på plastfyldninger på børn og unge patienter der er udmeldt til privat tandlæge
 

Præmolar 2 flader kr.930,00
Præmolar 3 flader kr.1130,00
Præmoler 4 flader kr.1330,00

Molar 2 flader kr.1196,00
Molar 3 flader kr.1396,00
Molar 4 flader kr.1596,00

Såfremt fyldningerne kan laves inden for de oplyste priser, skal der ikke søges i forvejen.

Er du i tvivl, så kontakt Tandplejens administration.

 

 

Efterårsferie uge 42

Tandplejen er lukket i uge 42 grundet efterårsferie.
I tilfælde af akut behov for tandbehandling, der ikke kan vente, kan man i tandplejens ferie, kontakte de privat praktiserende tandlæger.
 
Tandlægevagten Osloplads 14, 2100 København Ø.
Tidsbestilling på hverdage fra kl. 19.00 til kl.20.00, lørdag, søndag samt helligdage fra kl.9.00 til kl.10.00 samt kl.19.00 til kl.20.00
 
Tandlægevagten Nordsjælland, Carlsberg vej 13, 3400 Hillerød.
Tidsbestilling på hverdage fra kl.18.00 til kl.19.00 lørdag, søndag samt helligdage fra kl.9.00 til kl.10.00 samt kl. 18.00 til kl.19.00
 
Tandlægevagten på Oslo Plads og Nordsjælland kan kontaktes på telefon nr.: 70 25 00 41
samt akuttelefonen på 1813.
Akut opståede problemer i forhold til tandregulering kontakt da:
Specialtandlæge Sornsiri Sae-Wang
Peter Bangs Vej 7A
2000 Frederiksberg C.
Tlf. 72 10 88 99
For nærmere information om Tandlægevagten, se tandlægevagtens hjemmeside på følgende link: http://tandskadevagt.dk/
Tandplejens administration

Tandplejen har åbent:

Mandag og onsdag kl. 8.00 -15.00
Tirsdag og torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

 

Tandplejens telefontid:

Mandag-fredag kl. 8.15 -11.30

 

Tandreguleringens telefontid:
Der er ingen fast telefontid.
Det er muligt at indtale en besked.
Vi vil svare så snart, det er muligt.

Se nærmere information om telefonsvareren længere nede.

 

Tandplejens tlf. 44527100

 

Leder af Tandplejen, overtandlæge Bettina Ciampi Pedersen

Tlf. 44526302

 

Bemærk
Parkeringsreglerne på skiltene på Herlev Bygade 30.

Parkering vil være på eget ansvar.

 

Tandplejens administration er fortsat lukket for personligt fremmøde 

Tandplejen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og rammer.

Alle patienter indkaldes efter prioritet via sms og tlf. opkald.

Patienter må kun være i følge med én ledsager.

Personligt fremmøde, kun efter aftale.

Der kan sendes mail til tand@herlev.dk

Telefontiden er:

Mandage i lige uger samt torsdage og fredage
fra kl. 8.00 - 12.00

Telefon nr.: 44527100 tast 5
Der kan indtales besked på telefonsvareren, hvis telefonen ikke besvares.

 

Herlev Bygade 30, 2. sal
2730 Herlev
44 52 71 00 hovednummer til alle afdelinger
tand@herlev.dk