tandpleje_hentet fra colourbox.dk

Tandplejen

Læs mere om den kommunale tandpleje og henvisning ved akut behov for tandbehandling

Børn og unge 0 til 21 år

Alle børn i Herlev Kommune bliver automatisk tilknyttet Herlev kommunale tandpleje. Tandplejen er gratis, indtil dit barn fylder 21 år. Når dit barn er ca. to år, vil I blive indkaldt til et besøg på en tandklinik i jeres nærområde. Hvis I netop er flyttet til Herlev Kommune, vil I blive indkaldt til tandundersøgelse ifølge den vurdering, der er foretaget i den tandpleje, I kommer fra.

Der er fritvalgsordning på tandbehandling af de 0 - 15 årige. Hvis I vælger privatpraktiserende tandlæge, skal I selv betale 35% af udgiften til den forebyggende og behandlende tandpleje. Udmeldelsen gælder det samlede tilbud om tandpleje, altså også tandregulering.

Det er også muligt at modtage vederlagsfri tandbehandling for de 16 - 17-årige. Er du påbegyndt en tandreguleringsbehandling, skal denne færdiggøres før fritvalgsordningen kan benyttes. Ønsker du dit barn udmeldt til en privatpraktiserende tandlæge, skal du sende en mail til Tandplejens administration, tand@herlev.dk med oplysning om, hvem dit barn skal udmeldes til. Derefter skal der oprettes en kontrakt med den privatpraktiserende tandlæge. Behandling må ikke påbegyndes, før kontrakten er på plads og modtaget retur til den kommunale tandpleje. Sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af kontrakten er ca. 4 uger. Serviceniveauet i de to ordninger er ens. Intervallet mellem to undersøgelser er begge steder i gennemsnit 18 måneder. Hvor tit du bliver indkaldt afhænger af dit behov. Normalintervallet for undersøgelse er 18 måneder.

Ved det første besøg på tandklinikken giver vi information om tandpleje og vejledning i at holde barnets tænder rene. Herefter indkaldes dit barn til tandundersøgelse ca. hver 18. måned. For nogle børn er det nødvendigt at komme til forebyggende tandbehandling lidt oftere.

 
Tandregulering

Når dit barn er ca. 11 år, undersøger vi, om dit barn har brug for tandregulering. Målet med tandreguleringen er at forebygge og behandle de afvigelser i tandstillingen, der kan risikere at give problemer senere i livet. I Sundhedsministeriets bekendtgørelse er det nærmere beskrevet, hvilke afvigelser i tandstillingen, som kommunen skal tilbyde at behandle.

Du vil modtage skriftlig besked på, om dit barn har behov for tandregulering. Tandregulering er en krævende behandling for dit barn, og vi stiller store krav til samarbejde og mundhygiejne under hele behandlingsforløbet.

Har du brug for et råd, eller er der opstået et problem med dit barns tænder, er du altid velkommen til at henvende dig til Tandplejen.Vi deltager også gerne i forældremøder, i børnehaver, dagplejen m.m. og fortæller om tænder og tandpleje.

Specialtandplejen

Specialtandplejen er et tilbud til borgere i Herlev Kommune med varig og betydelig nedsat funktionsevne som følge af fysisk eller psykisk udviklingshæmning eller en sindslidelse, der gør at borgeren ikke kan benytte børne- og ungetandplejen eller voksentandplejen

I specialtandplejen kan du modtage forebyggende og behandlende tandpleje, så dine tænder kan være sunde og funktionsdygtige, og du derved kan spise god og sund mad samt trives godt.

Behandlingen kan foregå på:

 

Tandklinikken LI. Birkholm Center

Sennepshaven 2

 

Tandklinikken Kildegårdskolen

Dildhaven 40

 

Tandklinikken

Herlev Bygade 30, 2. sal

 

Hvis behandlingen kræver narkose, henviser vi til specialtandplejen i Gentofte Kommune.

Læger, tandlæger, pædagoger eller andre af dine støttepersoner kan skriftligt henvise dig til visitation til specialtandpleje.

Henvisningsblanket kan rekvireres ved at kontakte Tandplejens administration eller udfylde denne blanket og sende til Tandplejens administration.

Du vil herefter sammen med en støtteperson blive indkaldt til visitation i Tandplejen.

Der er en årlig egenbetaling. Du kan maximalt komme til at betale 2.075 kr. for et år (pris i 2022). Du vil automatisk modtage opkrævningen. Sygesikringen Danmark giver tilskud til betalingen.

 

Omsorgstandplejen

http://læs mere om omsorgstandplejenOmsorgstandplejen er et tilbud om tandpleje til beboere på kommunens plejecentre samt til borgere med mange hjælpeforanstaltninger, der bor i eget hjem, ældre- og handicapbolig eller lignende.

Tilbud om omsorgstandpleje skal sikre god tyggefunktion, forebygge og fjerne smertefulde tilstande i mundhulen og dermed være med til at fremme borgerens sundhed og trivsel.
 

Vi tilbyder:

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder og proteser
  • Rådgivning om renhold af tænder og proteser
  • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
  • Behandling af symptomer i tænder og mund, under hensyntagen til den enkeltes ønsker, behov og muligheder for at gennemføre behandlingen.
     

Læs mere om omsorgstandplejen

Visitation til omsorgstandplejen

 

Omsorgstandpleje kan foregå på følgende klinikker:

 

Lille Birkholm Center

Sennepshaven 2

Herlevgaard Center

Herlevgårdsvej 3

Lærkegaard Center

Persillehaven 28

Tandplejen

Herlev Bygade 30, 2. sal
   

Tandeftersyn og simpel behandling kan foregå i eget hjem.
 

Du kan blive visiteret til omsorgstandplejen på dit lokale plejecenter eller du kan henvende dig til hjemmesygeplejen på tlf. 44 52 61 91

Der er fritvalgsordning på behandling i omsorgstandplejen. Hvis du ønsker at benytte tilbuddet om omsorgstandpleje hos en privat praktiserende tandlæge, skal du sende en mail til tandplejens administration tand@herlev.dk med oplysning om hvilken tandlæge du skal udmeldes til. Der skal herefter oprettes en kontrakt med den privat praktiserende tandlæge. Kontrakten skal være modtaget retur til tandplejens administration, før behandlingen må begynde.

Den årlige egenbetaling er 555 kr. (pris i 2022) for at modtage omsorgstandpleje.
 

Socialtandplejen

Socialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Det kan være borgere, som opholder sig midlertidigt i kommunen. Der er primært tale om hjemløse borgere på herberger og væresteder.

Der er ingen egenbetaling, da tilbuddet er gratis.

Behandlinger, som udføres i socialtandplejen er undersøgelse, tandrensning og fyldninger, tandudtrækninger og fremstilling af proteser. Den behandling der skal til for, at et tandsæt er funktionelt, og der ikke er symptomer fra tænderne. Der er også mulighed for, at borgeren kan få forebyggende råd og vejledning i forhold til at vedligeholde behandlingen, herunder instruktion i tandpleje samt forebyggelse af, at ny sygdom opstår.

I forbindelse med behandlingen gives den medicin og antibiotika, som er nødvendig for behandlingen, og behandlingen tilpasses den enkeltes ønsker og behov efter en individuel vurdering af, om behandlingen kan gennemføres. Såfremt der skal tilbydes yderligere behandling, er der mulighed for at blive tilbudt behandling i specialtandplejen.

Behandlingen foregår på en af Herlev Kommunes tandklinikker: Kildegårdskolens tandklinik, Dildhaven 40 eller tandklinikken på Herlev Bygade 30, 2. Der vil efter aftale også være mulighed for, at behandlingen kan varetages på tandklinikken på Lille Birkholm Center, Sennepshaven 2. Behandlingen tager hensyn til den enkelte borger, idet der lægges vægt på tryghed, tilgængelighed og fleksibilitet. Ligeledes udføres behandlingerne af personale med særlige kompetencer og viden om borgere i denne målgruppe.

Akut tandbehandling

Ved akut brug for tandbehandling, skal du kontakte kommunens kommunale tandklinikker. Såfremt der er tale om et større traume, skal du hurtigst muligt møde op på en af de kommunale tandklinikker.

Udenfor klinikkernes åbningstid, kan du kontakte en privatpraktiserende tandlæge, tandlægevagten samt akuttelefonen 1813.

Hvis dit barn er mellem 0 og 18 år, og du kan godtgøre, at behandlingen er foretaget udenfor de kommunale tandklinikkers åbningstid, betaler kommunen udgiften til den akutte behandling. Ved akut behov for tandbehandling, menes der behov for behandling samme dag i tilfælde af smerter og traumer. Behandling der kan vente, til de kommunale tandklinikker åbner igen, vil ikke blive dækket.

Når de kommunale tandklinikker er lukket, så følg henvisningen på telefonsvareren.

Tandplejen er åben

Mandag tirsdag og  onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8.00 -14.00

Telefontid i tandplejen:

Mandag og torsdag kl. 8.15-11.30

Tirsdag og onsdag kl. 8.15-9.45

Fredag 8.15-10.00

Tandreguleringen:

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.15-9.15. Det er muligt at indtale en besked - vi vil svare så snart, det er muligt.

Tandplejens telefonnummer 44527100

Tandplejen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og rammer. Alle patienter indkaldes efter prioritet via sms og E-boks.

Personligt fremmøde, kun efter aftale.

Telefonnr.: 44527100 tast 5

Der kan sendes mail til tand@herlev.dk. Bemærk mail må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

Kontaktoplysning til tandlægevagten

Tandlægevagten
Oslo Plads 14
2100 København Ø

Tidsbestilling på hverdage fra kl. 19.00 til kl.20.00,
lørdag, søndag samt helligdage fra kl.9.00 til kl.10.00 samt kl.19.00 til kl.20.00

Tandlægevagten Nordsjælland
Carlsberg vej 13
3400 Hillerød

Tidsbestilling på hverdage fra kl.18.00 til kl.19.00
lørdag, søndag samt helligdage fra kl.9.00 til kl.10.00 samt kl. 18.00 til kl.19.00

Tandlægevagten på Oslo Plads og Nordsjælland kan kontaktes på telefon nr.: 70 25 00 41

Mere om tandlægevagten og åbningstider

Gratis tandpleje til unge mellem 18-21 år

I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år.

Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og selv skal betale for at gå til tandlæge. Men fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje. Det er vedtaget som en del af finansloven, der blev indgået i december 2021.

 

Det ved vi om ordningen

Der er endnu ikke afklaring om alle detaljer omkring den nye ordning.

Men vi ved, at følgende gælder:

  • Tilbuddet træder i kraft i midten af 2022. Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025.
  • Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025.
  • Når ordningen er fuldt indfaset i 2025, vælger de unge selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdomstandplejen. Tandlægeforeningen anbefaler, at man vælger en privatpraktiserende tandlæge, når man fylder 18 år.

Praktiske oplysninger til vores eksterne samarbejdspartnere

I forbindelse med ansøgning til tandbehandling, skal ansøgningen indeholde et overslag, røntgen samt en udfyldt Blanket 2701. Blanketten udfyldes og sendes via EDI-portalen. Søg under telefonnummer 4452 7100

Ift. protesebehandlinger følger vi proteseoverenskomsten.

Oversigt over klinikker tilsluttet proteseoverenskomsten i Herlev Kommune

 

Faglige retningslinier for behandling af børn og unge i Herlev Kommune

Stk. 1: OCR-registrering
I forbindelse med den regelmæssige undersøgelse skal der foretages lovpligtig registrering på OCR-blanket for de 5-årige, 7-årige, 12-årige og 15-årige. OCR-blanketten sendes til Tandplejen sammen med regningen.

Stk. 2: Indkaldeinterval
Det fremgår af udskrivningsbrevet, hvornår barnet/den unge bør indkaldes til næste undersøgelse
Fremtidige regelmæssige undersøgelser skal ske med 18 måneders interval. Der henvises til Herlev Kommunes retningslinier for undersøgelsesintervallet, som kan findes på Herlev Kommunes hjemmeside.
Børn og unge med øget risiko for udvikling af tandsygdomme indkaldes herudover til forbyggende tandpleje efter individuelt behov.
Den Kommunale Tandpleje indkalder børn til 1. regelmæssige undersøgelse med forældre ved 2-års alderen.

Stk. 3: Forebyggende tandpleje
Den Kommunale Tandpleje arbejder i videst muligt omfang ud fra forebyggende principper. Alle observationer af initiel eller manifest caries behandles profylaktisk og fyldningsterapi søges først iværksat efter registreret cariesprogression.
Stk. 4: Flerfladede plastfyldninger
Vurdering af hvor vidt der anvendes plast eller sølvamalgam i permanente kindtænder, sker efter konkret vurdering i henhold til sundhedsstyrelsens vejledning om anvendelse af tandfyldnings-materialer.
Flerfladede plastfyldninger i permanente kindtænder er ikke omfattet af BUT-overenskomsten og der skal derfor forud for behandlingerne søges om og gives tilsagn til udførelse af disse fyldninger. Der er endvidere ikke overenskomstfastsatte priser på området.
For at mindske de administrative byrder, er det besluttet at såfremt omfanget af fyldningen og prisen på flerfladede plastfyldninger i permanente kindtænder ikke overstiger nedenstående priser, er det ikke nødvendigt med ansøgning og tilsagn før behandling. Priserne reguleres løbende med samme %-sats som øvrige BUT-ydelser.

Vejledende priser pr. 1. juli 2018:

Præmolar, 2 flader: 930,00 kr.
Præmolar, 3 flader: 1.130,00 kr.
Præmolar, 4 flader: 1.330,00 kr.
Molar, 2 flader: 1.196,00 kr.
Molar, 3 flader: 1.396,00 kr.
Molar, 4 flader: 1.596,00 kr.

Stk. 5: Fjernelse af visdomstænder
Vedr. fjernelse af visdomstænder henholder Herlev Kommune sig til retningslinjer for indikation for fjernelse af visdomstænder, udfærdiget af afdelingen for Tand-mund og kæbekirurgi, Tandlægeskolen, Københavns Universitet. Her gælder det, at en visdomstand alene anbefales fjernet, såfremt der i forbindelse med tanden er irreversibel patologi.

Stk. 6: Behandling med bidskinne
Ansøgninger om behandling med bidskinne skal være påført diagnose og motivation for behandling.
Stk. 7: Indikation for behandling med fissurforsegling
Fissurforsegling af permanente molarers okklusalflader foretages på indikation umiddelbart efter tandens frembrud. Fissurforseglinger kan foretages som henholdende behandling ved hypomineraliserede molarer og ved kombinationen af demineralisering af fissursystemet og manglende evne til at holde tandfladen ren.
 

Se BUT overenskomsten 2021

Blanket til udfyldelse ved nødbehandling af børn

Herlev kommunale Tandpleje

Tandplejens åbningstider:

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00 -15.00

Torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

 

Bemærk
Parkeringsreglerne på skiltene på Herlev Bygade 30.

Parkering er på eget ansvar.

Tandplejen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle patienter indkaldes efter prioritet via sms og E-boks.

 

Tandplejens administration: 

Der kan sendes mail til tand@herlev.dk

 

Leder af Tandplejen, overtandlæge Bettina Ciampi Pedersen

Herlev Bygade 30, 2. sal
2730 Herlev
44 52 71 00 hovednummer til alle afdelinger
tand@herlev.dk