Vandløb

Find oplysninger her om vandløb samt regler for afledning af vand til vandløb, grøfter, dræn eller søer.

I Herlev Kommune er der 4 offentlige vandløb:

Tibberup Å løber fra Smørmosen langs kommunegrænsen til Gladsaxe og Furesø kommuner til Værebro Å og Roskilde Fjord. Se vandløbsregulativ for Tibberup Å.

Sømose Å løber fra Sømosen langs kommunegrænsen til Ballerup Kommune til Harrestrup Å. Se vandløbsregulativ for Sømose Å.

Kagså løber fra Kagsåparken langs kommunegrænsen til Gladsaxe og Københavns kommuner til Harrestrup Å. Se vandløbsregulativ for Kagså

Harrestrup Å løber i kommunegrænsen til Glostrup Kommune fra Harrestrup Mose i Albertslund til Kalveboderne syd for København. Se vandløbsregulativ for Harrestrup Å.

De 8 kommuner langs Harrestrup Å-systemet, inkl. Kagså og Sømose Å, arbejder aktuelt på et nyt fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet. Det nye vandløbsregulativ vil erstatte regulativerne for Harrestrup Å, Kagså og Sømose Å, samt flere andre regulativer. Formålet med det nye regulativ er at sikre bedre sammenhæng og koordinering af vandløbssystemet og vedligeholdelsen i hele oplandet. Det nye vandløbsregulativ med tilhørende miljørapport forventes at kunne sendes i offentlig høring i løbet af 2022.

Vedligeholdelse af offentlige vandløb
Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen. Vedligeholdelsen er fastlagt i vandløbsregulativerne. Vedligeholdelsen består af skæring af vegetation i vandløbene og løbende sikring af vandløbenes vandføringsevne. Spørgsmål om vedligeholdelsen rettes til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø.

Vandløb, grøfter, dræn og søer ejes af grundejer.

Grundejer har pligt til at vedligeholde grøfter og dræn, som forløber over matrikelgrænsen. Undtagen offentlige vandløb, som vedligeholdelse af kommunen.

Vandløb, grøfter, dræn og søer må kun ændres efter godkendelse fra kommunen.

Kontakt Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, hvis du vil:

  • Ændre, nyetablere eller nedlægge vandløb, grøfter, rørledninger, dræn eller søer.
  • Opsætte hegn, broer eller bygge langs vandløb.

Som grundejer kan du som udgangspunkt aflede vand til vandløb, grøfter, dræn og søer.

Afledning kræver godkendelse fra kommunen.

Kontakt Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, hvis du ønsker at aflede vand, eller hvis du har spørgsmål til afledning i øvrigt.

I forbindelse med de kommende statslige vandområdeplaner 2021-2027 skal kommunerne under inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats. Herlev Kommune er beliggende dels i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord og dels i oplandet til Køge Bugt.

Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord
Egedal Kommune er sekretariatskommune for vandrådet for oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord. Læs mere om vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord på Egedal Kommunes hjemmeside.

Vandråd for Køge Bugt
Køge Kommune er sekretariatskommune for vandrådet for oplandet til Køge Bugt.

Team Vand og Natur - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
 
 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00