Stigende grundvand – sådan håndterer vi det

I Herlev stiger det terrænnære grundvand.

Terrænnært grundvand er grundvand, der stiger helt op til overfladen.
Stigningen i grundvandet skyldes, at kloakker tætnes, mindre indvinding af drikkevand, lokal regnvandshåndtering og klimaforandringer. 
 

Udfordringerne i Herlev

Erhvervskvarteret, Eventyrkvarteret og Musikkvarteret er tre områder i den sydlige del af Herlev Kommune, som er belastet af vand på eller nær terræn. Problemerne er ikke alene relateret til mængden af nedbør, men ses også i tørre perioder, hvilket skyldes stigende grundvand.

Der er en risiko for, at vandet stiger yderligere i disse tre områder. Der pumpes vand op i området fra gamle forureninger, som det forventes, bliver afsluttet i de kommende år. Hvis de slukkes, er der risiko for, at grundvandsspejlet stiger mere.

I 2022 har vi, efter ønske fra beboerne, opstartet en følgegruppe i Musikkvarteret, hvor udfordringer med håndtering af regn og spildevand samt terrænnært grundvand diskuteres. I følgegruppen deltager HOFOR og Herlev Kommune samt fem medlemmer af grundejerforeningen i Musikkvarteret (vest for motorvejen).

På møderne fremlægges status på arbejdet med løsning af problemet, og hvordan det politiske arbejde med lovændringer skrider frem.

Møderne holdes ca. 2-3 gange om året.

 

Kort over det sydlige Herlev, hvor Eventyrkvarteret, Musikkvarteret og Erhvervskvarteret er placeret

 

Hvad kan du gøre?

Løsningerne, som vi har i dag til afhjælpning af vandproblemerne, er utilstrækkelige og koster mange penge.

Ifølge lovgivningen er det den enkelte grundejer, der har ansvaret for at forhindre terrænnært grundvand i at skade sin ejendom. Kommuner og forsyninger har et ikke lovmæssigt ansvar for at løse problemet.

I byområder kan grundejerne etablere omfangsdræn på deres bygninger og aflede grundvandet sammen med regnvand eller spildevand til forsyningsselskabets kloakker. Denne løsning kan være den eneste mulighed for at komme af med stigende grundvand.

Vi har brug for en løsning, der hjælper en gang for alle, så vi ikke igen og igen skal opleve oversvømmede kældre, vand i haver, på veje osv.

 

Kort fortalt – hvad sker der

Ansvaret for håndtering af terrænnært grundvand skal placeres enten hos kommunen eller hos forsyningsselskabet.

Kommunernes Landsforening (KL), og Dansk vand- og spildevandsforening (DANVA) har i den forbindelse peget på problemet og henvendt sig til regeringen med et forslag som går på at:

 • kommunerne får ny lovhjemmel til at planlægge indsatsen for terrænnært grundvand og beskrive den i spildevandsplanerne
 • forsyningsselskaberne får ny lovhjemmel til at lave de tekniske løsninger, der leder grundvandet væk
 • kommunalbestyrelsen beslutter fordelingen af udgifter til indsatsen

I løbet af 2022/2023 forventer vi, at der kommer en ændring i lovgivningen om terrænnært grundvand.

November 2018

Den 7. november 2018 holdt borgmestrene fra Herlev Kommune og Høje Taastrup og en repræsentant fra HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab), møde med den daværende klimaminister omkring problemet.

April 2019

Efter mødet med ministeren blev der sammensat en arbejdsgruppe med DANVA som tovholder. DANVA holdt efterfølgende møde med 5 styrelser og 4 ministerier og lavede undersøgelsen beskrevet i notatet ”Praktiske og juridiske løsninger med problemer med terrænært grundvand i byer”, som blev publiceret den 10. april 2019. Notatet er rettet mod forsyningsselskabernes udfordringer og muligheder for at bidrage til en løsning.

November 2019

I november 2019 udarbejdede KL og DANVA, notatet ”National indsats imod stigende overfladenært grundvand”. Rapporten beskriver de problemer, der opstår når grundvandet stiger helt op til overfladen. Den beskriver behovet for en sammenhængende lovgivning, behovet for et tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber og behovet for en model for betaling af indsatsen.

Januar 2020

I januar 2020 præsenterede KL udspillet ”klimatilpasning for fremtiden – vand fra alle sider”. Udspillet indeholder en række problemstillinger og løsningsforslag, som kan ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringer. Med udspillet inviteres der til dialog og samarbejde for at skabe de nødvendige rammer for, at klimatilpasning kan komme op i tempo. Om grundvand skriver KL:

”Vi kender mange af de tekniske muligheder og løsninger. Men der er tale om en kompleks lovgivning, hvor hver lov er tilpasset sit virkefelt i forhold til, hvor vandet kommer fra. Der er dog brug for lovgivning for indsatsen mod stigende grundvand, der giver problemer for borgerne og infrastrukturen. Lovgivningen skal hænge sammen, så vandet bliver håndteret efter mere klare og brugbare principper og fordelingsmodeller.”

Marts 2020

I marts 2020 skriver KL et åbent brev til miljøministeren, som indeholder en række løsningsforslag, som vil kunne gavne og lette situationen for de borgere, virksomheder og kommuner, som er udfordret af oversvømmelser, herunder problemer med terrænnært grundvand.

Maj 2020

I maj 2020 indgik regeringen og partierne bag vandsektorloven en politisk aftale om klimatilpasning. Aftalen giver vandselskaberne muligheder for at lave klimatilpasningsprojekter, der skal beskytte danskerne bedre mod oversvømmelser ved massiv regn. Aftalen erstatter det regelsæt der tidligere blev omtalt som ”medfinansieringsreglerne”. De nye regler trådte i kraft 1. januar 2021. Terrænnært grundvand er ikke omfattet af aftalen/reglerne.

November 2020

I november 2020 udarbejdede KL og DANVA i samarbejde med 4 kommuner, heriblandt Herlev Kommune, analysen ”Samfundsøkonomiske cost-benefit-analyser for løsninger til håndtering af terrænært grundvand”.

Resultaterne af de samfundsøkonomiske beregninger viser entydigt, at den samfundsøkonomiske rentabilitet er størst, når spildevandsselskaberne etablerer løsninger for terrænnært grundvand i de kloakerede områder.

November 2020

Regeringen og Folketingets partier er enige om, at opgaven med at klimatilpasse samfundet er så vigtig, at der både er brug for handling nu og solide løsninger på lang sigt. Derfor igangsættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan og fire initiativer, som skal hjælpe med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer. Herunder et fast track-projekt, som skal undersøge mulighederne for at koordinere fælles indsatser med at sænke terrænnært grundvand, se juni 2021.

KL deltager, dels i arbejdsgruppen om terrænnært grundvand, dels i følgegruppen for den nationale plan.

For KL er klimatilpasning et politisk fokusområde, fordi klimaforandringerne giver problemer for borgere, virksomheder og offentlig, kritisk infrastruktur.

Overordnet efterspørger KL primært mere sammenhængende regulering, bedre finansieringsmuligheder og en ny struktur for tværkommunalt samarbejde.

Juni 2021

Arbejdsgruppen der skulle se på, om der kan gives bedre mulighed for at lave fælles indsatser for at sænke terrænnært grundvand i byerne, rapporterer deres arbejde: ”fast track projekt om højtstående grundvand i byområder”.

Arbejdsgruppen bag rapporten, har bestået af repræsentanter fra Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KL og DANVA. Desuden har otte kommuner og deres forsyningsselskaber deltaget i interview og en workshop, ligesom syv andre interessenter har deltaget i både skriftlige og mundtlige interviews.

I rapporten kan man læse om udfordringsbilledet, interessenternes ønsker til ny lovgivning på området, overvejelser om mulige modeller for samfundsøkonomiske beregninger, status for data i forhold til kortlægning af problemstillingen og endelig arbejdsgruppens analyse af mulighederne for ny regulering af terrænnært grundvand.

KL og DANVA har et forslag som går på tre ben.

 • Kommunerne får ny hjemmel til at planlægge indsatsen for terrænnært grundvand og beskrive den i spildevandsplanerne
 • Vandselskaberne får ny hjemmel til at lave de tekniske løsninger, der leder grundvandet væk
 • Kommunalbestyrelsen beslutter fordelingen af udgifterne til indsatsen.

KL og DANVA foreslår, at kommunerne udarbejder en prioriteret liste over områder, der har behov for indsats mod terrænnært grundvand. Kommunen kan bede vandselskaberne om at frembringe data til prioriteringen ved bl.a. at udarbejde modeller for nuværende og fremtidig grundvandsstand samt nødvendige tekniske og økonomiske input til samfundsøkonomiske beregninger. Dog er det for terrænnært grundvand ikke hensigtsmæssigt at fastsætte et bestemt serviceniveau, men i stedet at arbejde med differentierende niveauer for grundvandsstanden idet f.eks. forskellige arealanvendelser og bygninger m/u. kælder har meget forskellig sårbarhed i forhold til egentlige negative påvirkninger af terrænnært grundvand.

Afrapporteringen fra arbejdsgruppens arbejde vil blive benyttet i det videre arbejde frem mod at finde en løsning på håndteringen af det terrænnære grundvand.

August 2021

I august udarbejdede KL ”KL’s input til den nationale klimatilpasningsplan”.

Klimatilpasninger er en kommunal opgave, der går på tværs af opgaverne med vandforsyning, spildevand, kommunal planlægning, natur og kystbeskyttelse. Kommunerne har mange års erfaring med klimatilpasning.

KL efterspørger primært regulering af det stigende grundvand, mere sammenhængende regulering og bedre finansieringsmuligheder:

 • Der er brug for ny regulering i forhold til stigende grundvand.
 • Rammerne for det tværkommunale samarbejde bør styrkes.
 • Lang sagsbehandlingstid hos klagenævn forsinker indsatsen.
 • Modeller for partsfordeling skal være mere klare og brugbare
 • Kommunernes anlægsloft hæmmer klimatilpasning.
 • Der bør etableres en national fond til klimatilpasning og kystsikring.
 • Mulighed for lånefinansiering af klimatilpasning og kystsikring.
 • Grundejere, der må opgive deres ejendom på grund af oversvømmelse, skal have bedre hjælp
Kontakt

Miljøteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44526453
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00