Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Gravearbejder i Herlev Ringvej, blandt andet i forbindelse med letbanen

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Du kan læse meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Toggangen renoveres

I uge 44 starter Herlev Kommune renoveringen af Toggangen.

Renoveringen er en forskønnelse og udvikling af Toggangen og forbedrer de trafikale forhold på både fortov og kørebanen.

Det gør Herlev Kommune
Vi renoverer fortovene og lægger ny asfalt på Toggangen.
Vi indsnævrer fortovene, udvider kørebanen og etablerer skråparkering på den østlige side af vejen.
Vi øger antallet af parkeringspladser på vejen ved at etablere skråparkering.
Vi planter nye vejtræer og stauder langs vejen – det understøtter målet om at sikre klimahensyn og biodiversitet.
Vi forbedrer vejafvandingen, eftersom der har været problemer med at drifte afvandingen på vejen.

Arbejdet kan forstyrre

Arbejdet udføres i dagtimerne inden for normal arbejdstid og kan gøre færdsel og parkering i området besværlig. Der arbejdes på én vejside ad gangen, så fortov og parkeringspladser kan benyttes på den modsatte side af, hvor arbejdet udføres. Vi starter i vejens vestlige side. 

Imens fræse-og asfaltarbejdet foregår på vejen, vil det være forbudt at standse og parkere på vejen. Det er altså ikke muligt at parkere på selve vejen i disse tidsrum. Standsning- og parkeringsforbud vil blive varslet i forvejen. 

Projektet er blevet forsinket. Det har vist sig at være udfordringer med fortovsopbygningen, der har derfor været nødvendigt at udskifte materialerne under fortovsfliserne. Samtidig har vejret ikke været med os, da frostvejr nedsætter fremdriften. Grundet disse forsinkelser, forventes arbejdet færdiggjort medio marts 2023. Den sidste del af projektet, som beplantningsarbejdet og det sidste lag asfalt på kørebanen, vil fortsat først blive udført i foråret 2023.

 

Ændring i trafikken på Herlev Hovedgade ud for Herlev Bymidte i retning mod Ballerup

Etablering af det nye Herlev Bymidte er i fuld gang. Byggearbejderne flytter til hjørnet af Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade onsdag den 10. november 2021 og området langs Herlev Ringvej derfor blive rømmet i løbet af december 2021.

 

Flytning af byggepladsen betyder, at fortovet langs Herlev Hovedgade bliver inddraget til byggeplads og vejen indsnævres til et spor mod Ballerup, så der kan etableres cykelsti i det inderste kørespor. Byggepladsen har udkørsel i buslommen. Derfor er der etableret signalanlæg for cyklerne og byggepladsudkørsel, så trafikken kan afvikles trafiksikkert og trygt.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager henvises fodgængere til modsatte side af Herlev Hovedgade og kan dermed benytte tunnelen under Herlev Hovedgade til at komme til Herlev Bymidte og Herlev Torv.

 

Byggearbejderne langs Herlev Bymidte på Herlev Hovedgade sker frem til december 2023. I hele perioden vil busstoppestedet ved Herlev Bymidte (Herlev Hovedgade) være flyttet til Hyrdindestien (Herlev Hovedgade).

 

Samtidig med etableringen af Herlev Bymidte bliver der også anlagt letbane i Herlev Ringvej. Det betyder blandt andet, at Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen på nuværende tidspunkt og frem til december 2021 arbejder på det sydvestlige hjørne i krydset. Dette arbejde giver også ændringer for blandt andet buspassagererne, idet busstoppestedet syd for krydset i retning mod Glostrup er flyttet til Hyrdindestien (Herlev Hovedgade) og 300S og 30E er flyttet tilbage til sin vanlige plads ud for Herlev Bymidte.

 

Det er muligt at planlægge sin rejse på www.rejseplanen.dk eller www.trafikinfo.dk, hvor det også er muligt at holde sig opdateret om trafikale ændringer.

Ombygning af Mileparken ved ind- og udkørslen til Herlev Ringvej

Hvad skal der udføres

Mileparken mellem Herlev Ringvej og Hørkær ombygges med cykelstier, en gennemgående midterhelle samt en ekstra venstresvingsbane fra Mileparken mod nord af Herlev Ringvej.

Projektet forbedrer forholdende for de lette trafikanter, som får cykelstier, hvor det er muligt og fortovene bliver anlagt med god tilgængelighed.

Trafiksikkerheden og trafikafviklingen i krydset Mileparken og Herlev Ringvej bliver forbedret med en ekstra venstresvingsspor, således at det fremadrettet kommer to venstresvingsspor, et ligeudspor og et højresvingsspor ud fra Mileparken til Herlev Ringvej.

Udførelse af arbejdet

Arbejderne forventes at stå færdig i foråret 2023.

I øjeblikket arbejdes der i vejens sydlige side. Her skal ledningerne flyttes for at kunne udvide vejen, så der bliver plads til cykelsti og der skal etableres midterhelle.

Ændringer i trafikken

I anlægsperioden kommer der til at være ændringer i ind og udkørselsforholdene til området, vi beklager generne.

Der kommer ny bro over Tibberup Å

Furesø og Herlev kommuner igangsætter udskiftning af gangbroen over Tibberup Å, der forbinder Hareskov By og Ring 4 med Hjortespringskilen. Broen vil derfor være spærret i perioden fra den 28/11-19/12- 2022 mens arbejdet pågår. Der henvises til adgang til Hjortespringskilen via Tibbevangen eller Værebrovej-Frøstjernevej.

Den eksisterende træbro forbinder de regionale cykelruter nr. 53 og 65 over Tibberup Å, som blandt andet forløber gennem Furesø og Herlev kommuner. 

Den eksisterende træbro og broens vederlag er i en dårlig stand og det er derfor besluttet at udskifte hele broen og broens fundamenter. Da broen er beliggende på kommunegrænsen mellem Herlev og Furesø skal udskiftningen af broen finansieres af begge kommuner. 

Det vil blive nødvendig at beskære beplantningen omkring broen, så den eksisterende træbro og betonfundamenter kan fjernes under hensyntagen til Tibberup Å. Desuden skal der være plads til, at den nye bro kan løftes på plads. Arbejderne afsluttes med tilpasning af eksisterende stier til den nye træbro. 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være kørsel med arbejdskøretøjer på stierne i Hjortespringskilen. Byggepladsen vil blive etableret på Ny Hjortespringvej og stoppestedet ”Tibbevangen” i retning mod Herlev vil midlertidigt blive flyttet tættere på Ring 4.

Vi beklager de gener, der må være i forbindelse med anlægsarbejdet, men ser frem til at åbne den nye buet træbro, så vi igen har en nem forbindelse for fodgængere og cyklister mellem det grønne områder i vores respektive kommuner.

Anlægsarbejdet vil ske i perioden fra den 28. november til den 19. december 2022. 

Anlægsarbejdet udføres af KB Byg for Furesø og Herlev kommuner.

 

Træplantning i Den Grønne Akse

I uge 49 starter Herlev Kommune anlægsarbejde i Den Grønne Akse.

Anlægsarbejdet omfatter hovedsageligt plantning af træer og buske og er en forskønnelse og udvikling af de grønne friarealer mellem Kildegårdsskolen Vest, Dildhaven og Hjortespringcenteret. Formålet er at fremme biodiversiteten i området og øge den rekreative brugsværdi for nærområdets beboere og skolens elever.

Det gør Herlev Kommune

  • Vi renoverer friarealerne for at skabe flere oplevelsesmuligheder.
  • Vi fjerner en del af græsset og erstatter det med beplantning.
  • Vi planter nye træer og buske på arealerne, der understøtter målet om at øge biodiversiteten.
  • Vi anvender forskellige plantearter, der hovedsageligt er hjemmehørende arter, og som bærer frugt eller bær til gavn for både forbipasserende og dyrelivet.
  • Vi sår frø, der kan tilføre græsarealerne flere vilde blomster sommeren igennem. Frøene stammer fra plantearter, som du kender fra den vilde danske natur.

Arbejdet kan forstyrre

Arbejdet udføres i dagtimerne inden for normal arbejdstid. Der arbejdes primært på de grønne friarealer, men der kan være arbejde, der i begrænset omfang påvirker færdsel i og omkring området og på de tilstødende stier. Det vil dog forsat være muligt at passere under stitunnellen ligesom færdsel på cykel- og gangstierne forsat kan ske uhindret. 

Imens anlægsarbejdet foregår i området, vil den ene af de to tværgående cykel- og gangstier blive afspærret. 

Arbejdet forventes færdiggjort i foråret 2023, dog vil den sidste færdiggørelse plantningsarbejdet og såning af frø ske frem til midten af april 2023.
 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -