Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Gravearbejder i Herlev Ringvej, blandt andet i forbindelse med letbanen

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Du kan læse meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Toggangen renoveres

I uge 44 starter Herlev Kommune renoveringen af Toggangen.

Renoveringen er en forskønnelse og udvikling af Toggangen og forbedrer de trafikale forhold på både fortov og kørebanen.

Det gør Herlev Kommune
Vi renoverer fortovene og lægger ny asfalt på Toggangen.
Vi indsnævrer fortovene, udvider kørebanen og etablerer skråparkering på den østlige side af vejen.
Vi øger antallet af parkeringspladser på vejen ved at etablere skråparkering.
Vi planter nye vejtræer og stauder langs vejen – det understøtter målet om at sikre klimahensyn og biodiversitet.
Vi forbedrer vejafvandingen, eftersom der har været problemer med at drifte afvandingen på vejen.

Arbejdet kan forstyrre
Arbejdet udføres i dagtimerne inden for normal arbejdstid og kan gøre færdsel og parkering i området besværlig. Der arbejdes på én vejside ad gangen, så fortov og parkeringspladser kan benyttes på den modsatte side af, hvor arbejdet udføres. Vi starter i vejens vestlige side. 

Imens fræse- og asfaltarbejdet foregår på vejen, vil det være forbudt at standse og parkere på vejen. Det er altså ikke muligt at parkere på selve vejen i disse tidsrum. Standsnings-og parkeringsforbud vil blive varslet i forvejen.

Arbejdet forventes færdiggjort i slutningen af januar 2023, dog vil den sidste færdiggørelse sker i foråret 2023, herunder beplantningsarbejdet samt det sidste lag asfalt på kørebanen. Der vil derfor være relativ grov belægning med midlertidige ramper og afmærkning, indtil færdiggørelsen. 

Ændring i trafikken på Herlev Hovedgade ud for Herlev Bymidte i retning mod Ballerup

Etablering af det nye Herlev Bymidte er i fuld gang. Byggearbejderne flytter til hjørnet af Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade onsdag den 10. november 2021 og området langs Herlev Ringvej derfor blive rømmet i løbet af december 2021.

 

Flytning af byggepladsen betyder, at fortovet langs Herlev Hovedgade bliver inddraget til byggeplads og vejen indsnævres til et spor mod Ballerup, så der kan etableres cykelsti i det inderste kørespor. Byggepladsen har udkørsel i buslommen. Derfor er der etableret signalanlæg for cyklerne og byggepladsudkørsel, så trafikken kan afvikles trafiksikkert og trygt.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager henvises fodgængere til modsatte side af Herlev Hovedgade og kan dermed benytte tunnelen under Herlev Hovedgade til at komme til Herlev Bymidte og Herlev Torv.

 

Byggearbejderne langs Herlev Bymidte på Herlev Hovedgade sker frem til december 2023. I hele perioden vil busstoppestedet ved Herlev Bymidte (Herlev Hovedgade) være flyttet til Hyrdindestien (Herlev Hovedgade).

 

Samtidig med etableringen af Herlev Bymidte bliver der også anlagt letbane i Herlev Ringvej. Det betyder blandt andet, at Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen på nuværende tidspunkt og frem til december 2021 arbejder på det sydvestlige hjørne i krydset. Dette arbejde giver også ændringer for blandt andet buspassagererne, idet busstoppestedet syd for krydset i retning mod Glostrup er flyttet til Hyrdindestien (Herlev Hovedgade) og 300S og 30E er flyttet tilbage til sin vanlige plads ud for Herlev Bymidte.

 

Det er muligt at planlægge sin rejse på www.rejseplanen.dk eller www.trafikinfo.dk, hvor det også er muligt at holde sig opdateret om trafikale ændringer.

Ombygning af Mileparken ved ind- og udkørslen til Herlev Ringvej

Hvad skal der udføres

Mileparken mellem Herlev Ringvej og Hørkær ombygges med cykelstier, en gennemgående midterhelle samt en ekstra venstresvingsbane fra Mileparken mod nord af Herlev Ringvej.

Projektet forbedrer forholdende for de lette trafikanter, som får cykelstier, hvor det er muligt og fortovene bliver anlagt med god tilgængelighed.

Trafiksikkerheden og trafikafviklingen i krydset Mileparken og Herlev Ringvej bliver forbedret med en ekstra venstresvingsspor, således at det fremadrettet kommer to venstresvingsspor, et ligeudspor og et højresvingsspor ud fra Mileparken til Herlev Ringvej.

Udførelse af arbejdet

Arbejderne forventes at stå færdig i foråret 2023.

I øjeblikket arbejdes der i vejens nordlige side. Her skal ledningerne flyttes for at kunne udvide vejen, så der bliver plads til cykelsti og en højresvingsbane mod Hørkær.

Ændringer i trafikken

I anlægsperioden kommer der til at være ændringer i ind og udkørselsforholdene til området, vi beklager generne.

Ombygning af Hjortespringvej ved Herlev Ringvej

Hjortespringvej udvides med et ekstra svingspor i krydset til Herlev Ringvej, så der bliver to vestresvingsspor, et ligeudspor og et højresvingsspor.

Projektet skal forbedre trafiksikkerheden og kapaciteten i krydset Hjortespringvej og Herlev Ringvej også efter at letbaneprojektet bliver færdigt.

Udførelse

Arbejderne forventes at gå i gang i august 2022 og stå færdig i starten af november 2022.

De sidste tilretninger samt udlægning af slidlag forventes færdiggjort i uge 44. 

I anlægsperioden kommer der til at være ændre trafikforholdene i området, vi beklager generne.

 

Der kommer ny bro over Tibberup Å

Furesø og Herlev kommuner igangsætter udskiftning af gangbroen over Tibberup Å, der forbinder Hareskov By og Ring 4 med Hjortespringskilen. Broen vil derfor være spærret i perioden fra den 28/11-19/12- 2022 mens arbejdet pågår. Der henvises til adgang til Hjortespringskilen via Tibbevangen eller Værebrovej-Frøstjernevej.

Den eksisterende træbro forbinder de regionale cykelruter nr. 53 og 65 over Tibberup Å, som blandt andet forløber gennem Furesø og Herlev kommuner. 

Den eksisterende træbro og broens vederlag er i en dårlig stand og det er derfor besluttet at udskifte hele broen og broens fundamenter. Da broen er beliggende på kommunegrænsen mellem Herlev og Furesø skal udskiftningen af broen finansieres af begge kommuner. 

Det vil blive nødvendig at beskære beplantningen omkring broen, så den eksisterende træbro og betonfundamenter kan fjernes under hensyntagen til Tibberup Å. Desuden skal der være plads til, at den nye bro kan løftes på plads. Arbejderne afsluttes med tilpasning af eksisterende stier til den nye træbro. 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være kørsel med arbejdskøretøjer på stierne i Hjortespringskilen. Byggepladsen vil blive etableret på Ny Hjortespringsvej og stoppestedet ”Tippevangen” i retning mod Herlev vil midlertidigt blive flyttet tættere på Ring 4.

Vi beklager de gener, der må være i forbindelse med anlægsarbejdet, men ser frem til at åbne den nye buet træbro, så vi igen har en nem forbindelse for fodgængere og cyklister mellem det grønne områder i vores respektive kommuner.

Anlægsarbejdet vil ske i perioden fra den 28. november til den 19. december 2022. 

Anlægsarbejdet udføres af KB Byg for Furesø og Herlev kommuner.

 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk