Trafikstøj

Trafikstøj har en negativ påvirkning på både helbred og boligpriser, derfor har emnet et stort fokus i Herlev Kommune.

Midlerne til reducering af trafikstøj forhøjes i budget 2019. Herlev Kommunalbestyrelse vedtog i oktober 2018 'Støjhandlingsplan 2018-2023', hvor et centralt omdrejningspunkt, netop er trafikstøj og mulighederne for at reducere støjen inden for de givne rammer. 

 

 

Ansøgning om støjreducerende vinduer

Bor man ud til en stærk støjbelastet vejstrækning, kan du som husejer eller ens ejendom som helhed søge om støtte til udskiftning eller støjdæmpning af vinduer.

Hensigten med puljen er at hjælpe med til at man kan få et lavere støjniveau inde i ens bolig og dermed kunne højne livskvalitet inde i ens bolig.

Herlev Kommune har afsat en pulje på 300.000 kr. i budgetår 2020 til formålet.

Private boliger, udlejningsejendomme samt andels- og ejerforeninger, der er beliggende ved stærkt støjbelastede vejstrækninger kan søge om støtte. Støtten gives til den private boligejer og til en hel ejendoms boliger og altså ikke til enkeltboliger i større udlejningsejendomme.

Kriterier for at kunne komme i betragtning til støtte er disse:

 • Hvor støjplaget er ejendommen? Ejendommen skal være stærk støjbelastet, det vil sige støjen tæt ved facaden er over 68 dB.
 • Hvor stor en del af ejendommens vinduer er stærk støjbelastet? 
 • Hvor nedslidte og lydreducerende er de eksisterende vinduer? Vinduerne skal være mindst 25 år gamle.
 • På kortet nedenfor kan du se, hvor meget vejstøj, der er ved din boligs mest støjbelastede facade.

 

I kortet kan du søge på din adresse og ved at klikke på din bygning, få oplyst støjværdien

Ved hjælp af værktøjerne i venstre side, kan du få vist kortet i fuld størrelse, få vist din position, zoome ind i kortet ved hjælp af + - knapperne og komme tilbage til startkortet

 

 

Det der kan søges støtte til er:

 • Udskiftning/støjdæmpning af vinduer samt udgifter til stillads/lift. 
 • Honorar til rådgivere.
 • Låneomkostninger.

Der kan ikke søges om støtte til allerede udførte eller igangsatte arbejder. Det kan vurderes i den enkelte ansøgning om der for at bevare en ejendoms arkitektoniske udtryk kan gives der støtte til udskiftning af flere vinduer og eventuelle altandøre, selv hvis disse dele af ejendommen ikke er støjplaget.

Man kan få maksimalt op til en tredjedel i støtte af det godkendte projekts udgifter, dog er der et max. tilskudsbeløb på 35.000 + moms kr. pr. ansøgning. Som udgangspunkt ydes der maksimalt støtte pr. vindue ud fra følgende fordeling:

Antal vinduer 1-3 4-5 6-7
vindue + moms 8.000 kr. 6.500 kr. 5.000 kr.

 

Der kan løbende indsendes ansøgninger og ansøgninger vil blive behandlet tre gange årligt til og med 2020, hvor puljeordningen skal evalueres forud for eventuelle puljer i efterfølgende år. Ansøgningsfrister er:

 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget har besluttet at udskyde fristen for ansøgning, da der stadig er midler i puljen. Ansøgningsfristen er forlænget til 15. oktober 2020.

 

Du kan ansøge ved at udfyldelse ansøgningsskemaet i selvbetjeningsløsningen, som du finder her.

 

Bemærk: 

Som ejer eller forening er man bygherre og kommunen er tilskudsgiver. Derfor skal man selv styre projektet, eventuelt sammen med en rådgiver hyret af bygherren selv. Arbejderne må ikke igangsættes uden kommunens godkendelse hvis man vil modtage et tildelt støttebeløb.

Et projekt forløber normalt sådan:

 

Ansøgning og afklaring:

 • Indsend en ansøgning inden de angivne frister.
 • Cirka 15 arbejdsdage efter ansøgningsfristen får man besked om man kan modtage støtte eller ikke.
 • Hvis man kan få støtte, aftales de mere konkrete betingelser/krav til projektet herunder antal vinduer og støjreducerende tiltag.

 

Indhent tilbud og tilslutning:

 • Man skal selv indhente tre tilbud og man skal vælge det billigste tilbud.
 • De tre tilbud, det valgte tilbuds projekt og for ejendomme med flere boliger en generalforsamlingsbeslutning, en fuldmagt eller tilslutning fra alle beboere der viser at forening/beboer står bag beslutningen, indsendes til kommunen. 
 • Cirka 15 arbejdsdage herefter modtager man kommunens godkendelse, størrelsen på støttebeløbet og man kan gå i gang med projektet.

 

Byggeperiode og udbetaling af støtte:

 • Efter projektet er afsluttet, skal kommunen komme på besigtigelse.
 • Dernæst skal der indsendes et regnskab med tydelig dokumentation for de afholdte udgifter.
 • Cirka 15 arbejdsdage herefter modtager man så en godkendelse og støtten kan udbetales.

Støjhandlingsplan 2018-2023

Støjhandlingsplan 2018-2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018.

Støjhandlingsplan indeholder disse emner:

 • Ansvarlige myndigheder for mulige støjreducerende tiltag i Herlev
 • Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for trafikstøj
 • Resumé af Herlev Kommunes Støjkortlægning fra 2017
 • Opsamling på støjreducerende tiltag i Herlev i 2017
 • Forslag til mulige nye støjreducerende i Herlev
 • Opsamling på den offentlige høring

Herlev er en del af Storkøbenhavn og en tæt og trafikeret by, hvor ca. 35 % af borgerne er støjgenerede med mere end 58 dB i højden 1,5 meter over terræn (Miljøstyrelsens vejledende grænse for trafikstøj i Danmark).

Ca. 50 % af de støjbelastede boliger/personer i Herlev er støjbelastet med trafikstøj fra statsvejene i og omkring Herlev Kommune

Trafikken på 11 veje er årsagen til ca. 90 % af det samlede antal støjgenerede boliger og personer i Herlev, hvor Motorring 3, Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej er de mest støjbelastede vejstrækninger.

Læs videre i Støjhandlingsplan 2018-2023.

Læs opsamlingen (hvidbogen) på de indkomne høringssvar fra høringsperioden 25. juni - 12. august 2018

Støjkortlægning 2017

Herlev Kommunes ”EU-Støjkortlægning 2017” er den tredje EU-Støjkortlægning, der er udført i Herlev Kommune, de forrige støjkortlægninger er fra 2012 og 2007. 

Samme støjkortlægning er sket i Herlevs nabokommuner som en del af et større sammenhængende byområde, og det sker på baggrund af et EU-direktiv og en tilhørende Støjbekendtgørelse.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se ”Støj-Danmarkskortet”, der giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje, jernbaner og i de største byområder i Danmark. 

Se rapporten om EU-støjkortlægning 2017 for Herlev Kommune

Kommende anlægsprojekter i Herlev Kommune

I Herlev Kommune arbejder vi hele tiden på at forbedre de trafikale forhold. Du kan læse mere om de kommende arbejder i kommunen.

Afholdt borgermøde den 27. november 2018

Tirsdag den 27. november 2018 blev der afholdt borgermøde i Herlev Medborgerhus.

Her bød borgmesteren velkommen til de omkring 80 borgere som var mødt op til debatten, for at give udtryk for deres synspunkter.

13 personer meldte sig til borgerpanelet, der skal beskæftige sig med trafikstøj og være med til at sætte udfordringerne med trafikstøj på dagsordenen i Folketinget.

Der var også fokus på støj i forbindelse med den kommende letbane samt kommunale trafik- og byggeprojekter.

Borgmesteren og andre kommunalbestyrelsesmedlemmer fik derfor gode input med hjem angående trafikstøj - lige fra tiltag på kommunens egne veje til en kommende dialog med Folketinget om trafikstøj fra statens veje.

Se eller gense præsentationen fra borgermødet

Var du forhindret i at deltage, kan du stadig komme med input til det videre arbejde med trafikstøj. Skriv til tm@herlev.dk

 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -