Trafikstøj

Trafikstøj har en negativ påvirkning på både helbred og boligpriser. Derfor har emnet et stort fokus i Herlev Kommune.

Midlerne til reducering af trafikstøj forhøjes i budget 2019. Herlev Kommunalbestyrelse vedtog i oktober 2018 'Støjhandlingsplan 2018-2023', hvor et centralt omdrejningspunkt, netop er trafikstøj og mulighederne for at reducere støjen inden for de givne rammer. 

Støjkort

På kortet kan du se, hvor meget vejstøj der er ved din boligs mest støjbelastede facade. Du kan søge på din adresse og ved at klikke på din bygning få oplyst støjværdien

Ved hjælp af værktøjerne i kortet, kan du få vist kortet i fuld størrelse, få vist din position, zoome ind i kortet ved hjælp af + - knapperne og komme tilbage til startkortet.

 

Miljøstyrelsen offentliggjorde i slutningen af januar 2023, det nye EU (CNOSSOS) støjkort 2022, som er en støjkortlægning Danmark er forpligtiget til at udarbejde, jævnfør EU’s støjdirektiv 2002/49.

Det er Miljøstyrelsen, der har udarbejdet det nye EU (CNOSSOS) støjkort 2022, som viser støj fra trafikken på større veje, større jernbaner, i større lufthavne samt i større byområder herunder støj fra store virksomheder.

Denne støjkortlægning foretages hvert femte år i alle EU-medlemslandene.

Se det nye EU (CNOSSOS) støjkort 2022 på Miljøstyrelsens hjemmeside

Ved af følge fremgangsmåden herunder, kan man se støjkortlægninger af trafikstøjen i Danmark og i/ved Herlev Kommune:

 1. Går til det nye EU (CNOSSOS) støjkort 2022 på Miljøstyrelsens hjemmeside
 2. Klikke på ”Støj Danmarkskortet” i højre kolonne
 3. Her kan du læse om den nye støjkortlægningsmetode CNOSSOS i pop-up-vinduet og så lukke vinduet
 4. Zoom ind på Herlev Kommune, så Herlev ses midt i skærmen med de omgivende kommuner rundt om
 5. Til venstre på skærmen trykkes på:
  1.  ”Jernbanestøj fra 2022, EU – Jernbane, 4 m” og/eller
  2. ”Vejstøj fra 2022, EU – Veje, 4 m”
 6. Vil man se forrige støjkortlægning 2017 (Nord2000) trykkes på:
  1. ”Støjdata fra 2017” og
  2. ”Jernbanestøj fra 2017, Jernbaner i by, 4 m” og/eller
  3. ”Vejstøj fra 2017, Veje i by, 4 m”
 7. Ved skiftevis at trykke på støj 2022 og støj 2017 – kan man se forskellen de to støjkortlægningsmetoder CNOSSOS og Nord2000… 
   

Tidligere var det de udpegede kommuner og myndigheder i Danmark, der selv udførte deres respektive støjkortlægninger pr. kommune, statsveje, jernbane etc. og fremsendte disse støjkortlægninger til Miljøstyrelse, der så sammensatte en samlet støjkortlægning på Miljøstyrelsens hjemmeside som ”Støjkortet” efter støjkortlægningsmetoden Nord2000.

Nu har Miljøstyrelsen selv stået for selve støjkortsberegninger via data som antal køretøjer, hastigheder, køretøjssammensætning, tidsrum, støjskærme, asfalt, vejgeometri etc. fra de respektive kommuner og myndigheder på baggrund af den nye fælleseuropæiske støjkortlægningsmetode CNOSSOS. 

Hvor EU-medlemslandene før har kortlagt støj ud fra forskellige støjkortlægningsmetoder (Nord2000 i Danmark) har EU nu besluttet, at alle EU-lande skal anvende den samme metode (CNOSSOS) så støjniveauer bedre kan sammenlignes på tværs af landene i EU, hvilket giver god mening.

Den nye CNOSSOS støjkortlægningsmetodes beregningsresultater kan dog ikke sammenlignes med den i Danmark (Nord2000) anvendte støjkortlægningsmetodes beregningsresultater eller med Miljøstyrelsens vejledende danske støjgrænseværdier.

CNOSSOS støjkortlægningsmetoden er en simplere og overordnet set en mindre nøjagtig model end den støjkortlægningsmetode Nord2000, der anvendes i Danmark.

Dette betyder, at de beregnede støjniveauer (der ses som de farvede områder på kortudsnit) for trafik på veje og jernbaner beregnet med CNOSSOS støjkortlægningsmetoden typisk beregnes til at være lavere end de ville være med Nord2000 støjkortlægningsmetoden. 

Sammenligner man de to støjkortlægningsmetoder kan der være en forskel i det beregnede støjniveau på helt op til 10 dB, hvilket er en stor forskel da en forskel på +/- 3 dB typisk er svarende til en fordobling/halvering af trafikmængden. Forskellen er størst langt fra støjkilden og de største forskelle ses, hvor støjen udbreder sig over kuperet terræn eller hvor støjen skærmes af huse eller støjskærme.

Dette ses tydeligst i den store forskel i udbredelsen af trafikstøj fra motorvejene på de to kortudsnit – der er meget mindre trafikstøj fra motorveje som Motorring 3, Hillerød motorvejen og Frederikssundsmotorvejen i/omkring Herlev på det nye EU (CNOSSOS) støjkort 2022 (kortudsnit til venstre), selv om trafikken reelt er øget siden 2017.

For at kunne sammenligne de foregående EU-støjkortlægninger i Danmark (Nord2000) med kommende EU-støjkortlægninger (CNOSSOS) for veje og jernbaner i Danmark, har Miljøstyrelsen valgt at udføre en ekstra støjkortlægning 2022 af trafikstøjen, hvor Danmarks normale og tidligere brugte støjkortlægningsmetode Nord2000 benyttes. 

Miljøstyrelsen forventer således at kunne offentliggøre en støjkortlægning 2022 med støjkortlægningsmetode Nord2000 efter sommeren 2023. Så kan sammenlignes med de foregående EU-støjkortlægninger i Danmark (Nord2000).

Da den nye støjkortlægningsmetode CNOSSOS i princippet kun skal bruges i EU-sammenhæng (se tidligere), vil Miljøstyrelsen også forsat kortlægge trafikstøjen i Danmark med støjkortlægningsmetoden Nord2000.

De danske trafikmyndigheder skal fortsat bruge Nord2000 støjkortlægningsmetoden i forbindelse med planlægning af nye veje og opsætning af nye støjskærme i Danmark, og kommuner skal også fortsætte med at planlægge nye boligområder og deres indsats med støjbekæmpelse på baggrund af Nord2000 støjkortlægningsmetoden i kommende støjhandlingsplaner.

CNOSSOS støjkortlægningsmetoden skal kun anvendes ved de 5 årlige EU-støjkortlægninger. 

Bor man ud til en stærk støjbelastet vejstrækning i Herlev Kommune, kan du som husejer eller ens ejendom som helhed søge om økonomisk støtte til udskiftning af vinduer eller til støjdæmpning af eksisterende vinduer.

Hensigten med en ansøgningspulje er at hjælpe med til at der kan opnås et lavere støjniveau inde i ens bolig og dermed kunne højne livskvaliteten inde i boligen.

Herlev Kommune har på Kommunalbestyrelsens møde den 12. maj 2021 vedtaget, at forlænge ansøgningspulje til også at gælde i 2021. Nu udgør den samlede pulje 600.000 kr. og der er nogle nye tildelingskriterier for ansøgninger i 2021.

Private boliger, udlejningsejendomme samt andels- og ejerforeninger, der er beliggende ved stærkt støjbelastede vejstrækninger kan søge om støtte i puljen. Støtten gives til den private boligejer og/eller til en hel ejendoms boliger og altså ikke til enkeltboliger i større udlejningsejendomme.

Tildelingskriterier for støtte

 • At tilskudspuljen omfatter private boliger, udlejningsejendomme samt andels- og ejerforeninger.
 • At tilskuddet udbetales til ejendommens ejer.
 • At den udvendige støjbelastning på boligfacade skal være over 68 dB, svarende til stærk støjbelastning.
 • At vinduerne er nedslidte og mindst 25 år gamle.
 • At der ikke kan søges om tilskud til allerede udførte arbejder.
 • At der ydes tilskud til udskiftning/støjdæmpning af vinduer samt udgifter til stillads/lift, honorar til rådgiver og låneomkostninger.
 • At ansøgninger behandles efterhånden som de modtages, og så længe der er midler i puljen.
 • At det maksimale tilskudsbeløb er en tredjedel af et godkendt projekts udgifter.

Du kan ansøge om støtte ved at udfylde ansøgningsskemaet i selvbetjeningsløsningen

Som ejer eller forening er man bygherre, og kommunen er tilskudsgiver. Derfor skal man selv styre projektet, eventuelt sammen med en rådgiver hyret af bygherren selv. Arbejderne må ikke igangsættes uden kommunens godkendelse, hvis man vil modtage et tildelt støttebeløb.

 

Sådan forløber projektet

Ansøgning og afklaring

 • Indsend en ansøgning via skemaet/linket.
 • Cirka 15 arbejdsdage efter afsendt ansøgning får man besked om man kan forvente at modtage støtte eller ikke.
 • Hvis man kan få støtte, aftales de mere konkrete betingelser/krav til projektet herunder antal vinduer og støjreducerende tiltag.

Indhent tilbud og tilslutning

 • Man skal selv indhente mindst tre tilbud.
 • Udgangspunktet er billigste tilbud.
 • Ejendomme med flere boliger skal fremsende enten en generalforsamlingsbeslutning, en fuldmagt eller en tilslutningstilkendegivelse fra alle beboere som viser at forening/beboer står bag beslutningen, til kommunen.

Cirka 15 arbejdsdage herefter modtager man kommunens svar, størrelsen på støttebeløbet og man kan gå i gang med projektet.

 Byggeperiode og udbetaling af støtte

 • Efter projektet er afsluttet, skal kommunen kunne komme på besigtigelse.
 • Dernæst skal der indsendes et regnskab med tydelig dokumentation for de afholdte udgifter.

Cirka 15 arbejdsdage herefter modtager man så en godkendelse og støtten kan udbetales.

Støjhandlingsplan 2018-2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018.

Støjhandlingsplan indeholder disse emner:

 • Ansvarlige myndigheder for mulige støjreducerende tiltag i Herlev
 • Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for trafikstøj
 • Resumé af Herlev Kommunes Støjkortlægning fra 2017
 • Opsamling på støjreducerende tiltag i Herlev i 2017
 • Forslag til mulige nye støjreducerende i Herlev
 • Opsamling på den offentlige høring

Herlev er en del af Storkøbenhavn og en tæt og trafikeret by, hvor ca. 35 % af borgerne er støjgenerede med mere end 58 dB i højden 1,5 meter over terræn (Miljøstyrelsens vejledende grænse for trafikstøj i Danmark).

Ca. 50 % af de støjbelastede boliger/personer i Herlev er støjbelastet med trafikstøj fra statsvejene i og omkring Herlev Kommune

Trafikken på 11 veje er årsagen til ca. 90 % af det samlede antal støjgenerede boliger og personer i Herlev, hvor Motorring 3, Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej er de mest støjbelastede vejstrækninger.

Læs videre i Støjhandlingsplan 2018-2023.

Læs opsamlingen (hvidbogen) på de indkomne høringssvar fra høringsperioden 25. juni - 12. august 2018

Tirsdag den 27. november 2018 blev der afholdt borgermøde i Herlev Medborgerhus.

Her bød borgmesteren velkommen til de omkring 80 borgere som var mødt op til debatten, for at give udtryk for deres synspunkter.

13 personer meldte sig til borgerpanelet, der skal beskæftige sig med trafikstøj og være med til at sætte udfordringerne med trafikstøj på dagsordenen i Folketinget.

Der var også fokus på støj i forbindelse med den kommende letbane samt kommunale trafik- og byggeprojekter.

Borgmesteren og andre kommunalbestyrelsesmedlemmer fik derfor gode input med hjem angående trafikstøj - lige fra tiltag på kommunens egne veje til en kommende dialog med Folketinget om trafikstøj fra statens veje.

Se eller gense præsentationen fra borgermødet

Var du forhindret i at deltage, kan du stadig komme med input til det videre arbejde med trafikstøj. Skriv til tm@herlev.dk

Kontakt Trafikteamet

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00