Aktuelle projekter i grønne områder

Fold i Ballerup med helårsafgræsning af Angus-køer fra Grantoftegård
Foto af fold i Ballerup, som bliver afgræsset hele året rundt med galloway-køer fra Grantoftegård

Her kan du se de aktuelle projekter for etablering og udvikling af grønne områder i Herlev

I sensommeren 2023 etableres tre nye folde i Hjortespringkilen. I foldene vil dyr gennem deres afgræsning og færden bidrage til at fremme naturoplevelser og biodiversiteten i området.

Foldene kommer til at ligge ved Fedtmosen, Smørmosen og Lindholm, og deres placeringer ses på nedenstående kort.

Forpagtningen af foldene har været udbudt, og der er indgået aftaler om dyreafgræsning. Fedtmosefolde og Smørmosefolden skal afgræsses med Galloway-kvæg fra Grantoftegård i Ballerup. Lindholdfolden skal afgræsses på skift af kvæg, heste, får og grise fra privat dyreholder med adresse på Tibbevangen.

Opsætningen af hegn og læskure er også udbudt. Denne kontrakt er vundet af PODA-hegn

I begge udbud er det tillagt stor betydning, at adgangen til foldene bliver let for alle, der ønsker at opleve naturen i området til fods. Der kommer 4-6 køer i Fedtmosefolden og ca 2 køer i Smørmosefolden. Lindholmfolden bliver kun afgræsset periodevis af køer, heste, grise og får. Når der ikke er dyr på folden ved Lindholm, vil lågerne stå åbne.

Omkring alle 3 folde er etablerede stier rundt om foldenes hegn, så der er også mulighed for at færdes i områderne uden nødvendigvis at gå ind i foldene. Billedet viser udbredelsen og placeringen af de tre folde i Hjortespringkilen i det nordlige Herlev.

OK Nygaard A/S gav det bedste bud på udbud af gartner- og vintertjeneste i Herlev Kommune med kontraktstart den 1.4.2023. Den nye kontrakt er nu underskrevet af direktør Charlotte With-Klitgaard fra Herlev Kommune og direktør Ole Kjærgård fra OK Nygaard. 

Herlev Kommune valgte allerede i 2013 at udlicitere kommunen gartneropgaver og en del af vintertjenesten. Ved første udbud vandt LK-gruppen, som desværre gik konkurs. OK Nygaard var nummer 2 ved første udbud, og de overtog de udliciterede opgaver fra LK-gruppen indtil at Herlev Kommune gennemført et nyt udbud i 2015. Dette udbud vandt OK Nygaard, og de fik en kontrakt med Herlev Kommune frem til 31.3.2023. Nu er opgaverne udbudt igen, og det er også denne gang OK Nygaard, der har vundet den nye kontrakt, som er indgået med Herlev Kommune på onsdag den. 21. december.

Den nye kontrakt er gældende fra 1.4.2023 – 31.3.2027. Den kan forlænges med 3 x 1 år efter 31.3.2027, hvis både Herlev Kommune og OK Nygaard er interesseret i en forlængelse. I den nye driftskontrakt er der lagt vægt på, at driften udføres miljøvenligt, og at driften medvirker til at fremme biodiversitet og natur-indhold, hvor det er muligt. Der er som tidligere også lagt vægt på god service, faglighed og et godt samarbejde mellem alle parter. I forbindelse med det nye udbud er indgået en partnerskabsaftale fremfor sociale klausuler. Partnerskabsaftalen indebærer et samarbejde mellem OK Nygaard og Herlev Kommune om at sikre elev- og praktikpladser for Herlev-borgere i firmaet.

Et anlægsprojekt med at plante flere træer og buske i Herlev Kommune er gået i gang.

Træplantningsprojektet sker i Den Grønne Akse, hvor vi planter mere end 1.000 nye træer og buske for at tilføre området flere oplevelsesmuligheder og øge biodiversiteten lokalt. Området omfatter de grønne friarealer mellem Dildhaven, Hjortespringcenteret og Kildegårdsskolen Vest. 

Den Grønne Akse er en meget anvendt cykel- og gangsti, og arealerne udgør et lokalt parkområde. Med etableringen af den nye og varierede beplantning øger vi både nytte- og brugsværdien for nærområdets beboere, de kommende brugere af Rådhus Hjortespring og skolens elever. 

I træplantningsprojektet anvendes der forskellige plantearter, der hovedsageligt er hjemmehørende, og hvor en del bærer frugt eller bær, til gavn og nytte for både forbipasserende og dyrelivet. Vi sår også frø i dele af græsarealet, der skal pryde med vilde blomster sommeren igennem. Frøene stammer fra plantearter, som du kender fra den vilde danske natur. I foråret vil du fremover se påskeliljer og krokus blomstre. 

Anlægsprojektet starter i december og varer frem til april 2023.

Elverparken er løbende under udvikling, og i denne vinter er der også omlægninger af parken.

Der er nogle store træer, som har fået en alder, hvor de gradvis nedbrydes. Flere og flere store grene tørrer og dør. Af sikkerhedsmæssige årsager, må vi derfor blandt andet fælde en stor vandgran, en stor vingevalnød, en død birk og 3 store plataner med massive mængder af slimflåd.

Vandgranen har en meget flot stamme, så vi fælder træet i en stor højde (ca. 1,8 m.). Vi efterlader det nederste af stammen som en skulptur og et kommende insekthotel. Stammestykker og grene fra de andre fældede træer efterlades også i parken i det omfang, det er muligt, så der sikres dødt ved og dermed større biodiversitet i parken.

Vi anlægger to nye bede med beplantninger med hjemmehørende træarter for at sikre nye træer i parken. Der bliver i alt plantet 192 nye lærk, pil, bøg og fuglekirsebær i mindre størrelse. Træerne i de nye bede udtyndes i takt med, at de gror til. De nye plantebede med træer er placeret omkring boldbanen i Elverparken.

Senest opdateret 05-07-2023

Grønne Områder - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 64 04
gronneomrader@herlev.dk

 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00