Tilladelser

Skal du holde vejfest, ønsker at opstille en container, ændre adgangsforhold eller grave i vejen, så skal du have tilladelse.
Selv om dele af den offentlige sektor er lukket ned, behandler Herlev Kommune fortsat indkommende ansøgninger. Dog vil det kun være muligt at komme i kontakt med os via mail eller ansøgningsmodulet for grave-/rådighedstilladelser. Reglerne for tilladelser er ikke ændret, hvorfor det fortsat kræver tilladelse inden arbejderne påbegynder. Herlev Kommune er ikke interesseret i at sætte arbejde i stå, dog er det på nuværende tidspunkt uvist, hvordan situationen vedr. Covid-19 udvikler sig. Skulle det ske at alt arbejde lukker ned fra den ene dag til den anden, kan der komme udfordringer med at få tilset jeres afspærring, som dermed kan komme til at være til stor gene for trafikanter og borgere Derfor opfordre vi til, at alle arbejder, som kan udsættes bliver udsat. I bedes annullere alle ansøgninger og tilladelser, som kan udsættes. Vi opfordre til, at vi hjælper hinanden og vi håber på jeres forståelse.

Ændring af adgang til din ejendom

Hvis du ønsker at ændre dine adgangsforhold til din ejendom eller etablere nye adgang samt etablering af midlertidige adgang skal du ansøge om tilladelse hos kommunen.

En adgang til en grund er normalt 3-6 meter bred. Herlev Kommune behandler alle ansøgninger individuelt og ud fra en konkret vurdering af forholdene på vejen of i området.

 

Til brug for behandling af ansøgning om adgang, har Herlev Kommune behov for følgende oplysninger ved udfyldelse af selvbetjeningsløsning, som du finder her

  • Placering af adgangen (indtegnet på kort, som vedhæftes)
  • Bredde af adgangen
  • Begrundelse for adgangen
  • Evt. tidsperiode ved midlertidig adgang

 

Du skal være opmærksom på, at du selv skal stå for ændringerne på fortovet ved adgangen og betaling for dette. Hvis du opnår tilladelse, vil du få tilsendt tegningsbilag om hvordan adgangen skal udformes på vejareal.

 

Brug af vejareal/Råden over vej

Ønsker du at bruge vej- eller stiareal til opstilling af container, afholdelse af vejfest eller motionsløb, skal du søge om tilladelse.

Opstilling af container og skilte, opbevaring af grus og andet materiel på vejarealer påvirker trafikken på vejen. Du påvirker også trafikken, hvis du arrangerer vejfester eller andre arrangementer, der medfører brug af vejareal i kortere eller længere tid. Derfor skal du have en tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at råde over et vejareal. 
Tilladelsen skal du søge uafhængigt af, om du ønsker at råde over areal på offentlig vej eller privat fællesvej.

Inden du søger om tilladelse til råden over vejareal

Inden du søger om tilladelse bør du have besigtiget stedet og har taget stilling til hvordan materialet skal afmærkes eller hvordan trafikken orienteres og ledes uden om dit motionsløb.
Bemærk at motionsløb mv ofte også kræver politiet godkendelse (som du skal søge særskilt)

Sådan søger du om tilladelse til at bruge veje eller stier

Søg i god tid – Herlev Kommune kan have op til 10 arbejdsdages sagsbehandlingstid, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere, eksempelvis hvis ansøgningsmaterialet er uklart eller der skal indhentes oplysninger fra anden part. 

Tilladelser til brug af vejareal skal søges digitalt

Tilladelsen

Når du modtager tilladelsen bør du altid læse den grundigt igennem. Herlev Kommune stiller som ofte vilkår i tilladelsen. Her kan du læse, hvilke vilkår du kan forvente afhængig af hvilken type vej du skal.  Bemærk at der kan være ændringer afhængig af ansøgningen.

Gravetilladelse

Har du behov for at grave I offentlige veje/stier eller private fællesveje/-stier, herunder vejbane, cykelsti, fortov og rabatter skal du have en tilladelse inden arbejdet påbegyndes.

Inden du søger gravetilladelse

Inden du søger gravetilladelse bør du have besigtiget stedet og har taget stilling til, hvordan arbejdet skal afmærkes, så det er sikkert for trafikanterne og dem som skal grave. Herlev Kommune anbefaler, at afmærkningsplanerne tager udgangspunkt i Vejdirektoratets Håndbog om afmærkning af vejarbejde og tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder, og tilpasses det konkrete gravearbejde.

Andre ledningsejer

Det er vigtigt at du ved hvilke ledninger der ligger indenfor dit påtænkte graveområdet, så du kan tage de nødvendige forholdsregler under gravearbejder. Du kan finde ledningsoplysninger i ledningsejerregistret (LER). Mange gravearbejder skal koordineres med andre ledningsejer, så der kun graves en gang på stedet.

Koordinering

I mange tilfælde har du pligt til at koordinere dit gravearbejde med andre graveaktører/ledningsejere. På kortet herunder kan du finde gravearbejder og tilladelser, som Herlev Kommune har kendskab til.
Du kan søge på adresse og se, hvilken tilladelse der er givet.

 

Store gravearbejder

Ved større gravearbejder vil Herlev Kommune som regel foretage et vejsyn, inden arbejdet kan påbegyndes. Kontakt gerne Herlev Kommune allerede i planlægningsfasen, så projektet kan gennemføres med mindst mulig gene for trafikken og borgerne.

Sådan søger du om tilladelse

Søg i god tid – Herlev Kommune kan have op til 10 arbejdsdages sagsbehandlingstid, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere, eksempelvis hvis ansøgningsmaterialet er uklart eller der skal indhentes oplysninger fra anden part. 
Gravetilladelser skal søges digitalt.

Det er vigtigt at du anføre så præcist som muligt på kortet, hvor du ønsker at grave, så andre ledningsejer kan koordinere med dig.

Gravetilladelsen

Når du modtager gravetilladelsen bør du altid læse tilladelsen grundigt igennem. Herlev Kommune stiller som ofte vilkår i tilladelsen. Her kan du læse, hvilke vilkår du kan forvente afhængig af hvilken type vej du skal arbejde på.  Bemærk at der kan være ændringer afhængig af gravearbejdet.

Brug af Springvandstorvet på Herlev Torv

Det kræver Herlev Kommunes tilladelse at bruge springvandstorvet på Herlev Torv til arrangementer.

Herlev Kommune har i samarbejde med ejeren udarbejdet følgende retningslinjer for brugen.

I forbindelse med Kommunal- og regionsrådsvalg 2021 er pladserne blevet udvidet fra tre til fem, som vist på tegningen.

Brug af Springvandstorvet på Herlev Torv

Sådan søger du om tilladelse til at bruge en af pladserne på Springvandstorvet

Søg i god tid – Herlev Kommune kan have op til 10 arbejdsdages sagsbehandlingstid. Ansøgning skal ske digitalt og skal som minimum indeholde:

  • Dato for ønsket brug 
  • Hvilken plads du ønsker 
  • Hvilket tidsrum

 

Du kan ansøge om brug af Springvandstorvet på Herlev Torv her

Bemærk, at du skal skrive Herlev Torv, som adresse, når du ansøger.

 

Tilladelsen

Når du modtager tilladelsen bør du altid læse den grundigt igennem. Herlev Kommune stiller som ofte vilkår i tilladelsen. Her kan du læse, hvilke vilkår du kan forvente når du skal anvende Springvandstorvet.

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk