Tilladelser

Skal du holde vejfest, ønsker du at opstille en container, ændre adgangsforhold eller grave i vejen? - Så skal du have tilladelse.

Koordinering af ansøgning

På kortet nedenfor kan du finde gravearbejder og tilladelser, som Herlev Kommune har kendskab til. Du kan søge på adresse og se, hvilken tilladelse der er givet.

 
 

Hvis du ønsker at ændre dine adgangsforhold til din ejendom eller etablere nye adgang samt etablering af midlertidige adgang skal du ansøge om tilladelse hos kommunen.

En adgang til en grund er normalt 3-6 meter bred. Herlev Kommune behandler alle ansøgninger individuelt og ud fra en konkret vurdering af forholdene på vejen of i området.

For at behandle din ansøgning om adgang har Herlev Kommune behov for følgende oplysninger:

  • Placering af adgangen (indtegnet på kort, som vedhæftes)
  • Bredde af adgangen
  • Begrundelse for adgangen
  • Evt. tidsperiode ved midlertidig adgang

Selvbetjeningsløsningen til ansøgning om adgang finder du her

Du skal være opmærksom på, at du selv skal stå for ændringerne på fortovet ved adgangen og betaling for dette. Hvis du opnår tilladelse, vil du få tilsendt tegningsbilag om hvordan adgangen skal udformes på vejareal.

Ønsker du at bruge vej- eller stiareal til opstilling af container, afholdelse af vejfest eller motionsløb, skal du søge om tilladelse.

Opstilling af container og skilte, opbevaring af grus og andet materiel på vejarealer påvirker trafikken på vejen. Du påvirker også trafikken, hvis du arrangerer vejfester eller andre arrangementer, der medfører brug af vejareal i kortere eller længere tid. Derfor skal du have en tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at råde over et vejareal. 
Tilladelsen skal du søge uafhængigt af, om du ønsker at råde over areal på offentlig vej eller privat fællesvej.

Inden du søger om tilladelse til råden over vejareal

Inden du søger om tilladelse bør du have besigtiget stedet og taget stilling til hvordan materialet skal afmærkes, eller hvordan trafikken orienteres og ledes uden om dit motionsløb.
Bemærk at motionsløb mv. ofte også kræver politiet godkendelse (som du skal søge særskilt)

Sådan søger du om tilladelse til at bruge veje eller stier

Søg i god tid – Herlev Kommune kan have op til 10 arbejdsdages sagsbehandlingstid, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere, eksempelvis hvis ansøgningsmaterialet er uklart, eller der skal indhentes oplysninger fra anden part. 

Tilladelser til brug af vejareal skal søges digitalt

Søg her om anbringelse af genstande på vejareal

Søg her om afholdelse af arrangement på vejareal

Tilladelsen

Når du modtager tilladelsen, bør du altid læse den grundigt igennem. Herlev Kommune stiller som ofte vilkår i tilladelsen. Her kan du læse, hvilke vilkår du kan forvente, afhængigt af hvilken type vej du skal bruge. Bemærk at der kan være ændringer afhængigt af ansøgningen.

Har du behov for at grave I offentlige veje/stier eller private fællesveje/-stier, herunder vejbane, cykelsti, fortov og rabatter skal du have en tilladelse inden arbejdet påbegyndes.

Inden du søger gravetilladelse

Inden du søger gravetilladelse bør du have besigtiget stedet og har taget stilling til, hvordan arbejdet skal afmærkes, så det er sikkert for trafikanterne og dem som skal grave. Herlev Kommune anbefaler, at afmærkningsplanerne tager udgangspunkt i Vejdirektoratets Håndbog om afmærkning af vejarbejde og tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder, og tilpasses det konkrete gravearbejde.

Andre ledningsejer

Det er vigtigt at du ved hvilke ledninger der ligger indenfor dit påtænkte graveområdet, så du kan tage de nødvendige forholdsregler under gravearbejder. Du kan finde ledningsoplysninger i ledningsejerregistret (LER). Mange gravearbejder skal koordineres med andre ledningsejer, så der kun graves en gang på stedet.

Store gravearbejder

Ved større gravearbejder vil Herlev Kommune som regel foretage et vejsyn, inden arbejdet kan påbegyndes. Kontakt gerne Herlev Kommune allerede i planlægningsfasen, så projektet kan gennemføres med mindst mulig gene for trafikken og borgerne.

Sådan søger du om tilladelse

Søg i god tid – Herlev Kommune kan have op til 10 arbejdsdages sagsbehandlingstid, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere, eksempelvis hvis ansøgningsmaterialet er uklart eller der skal indhentes oplysninger fra anden part. 
Gravetilladelser skal søges digitalt.

Det er vigtigt at du anføre så præcist som muligt på kortet, hvor du ønsker at grave, så andre ledningsejer kan koordinere med dig.

Søg om tilladelse til gravearbejde

 

Gravetilladelsen

Når du modtager gravetilladelsen bør du altid læse tilladelsen grundigt igennem. Herlev Kommune stiller som ofte vilkår i tilladelsen. Her kan du læse, hvilke vilkår du kan forvente afhængig af hvilken type vej du skal arbejde på.  Bemærk at der kan være ændringer afhængig af gravearbejdet.

Koordinering

I mange tilfælde har du pligt til at koordinere dit gravearbejde med andre graveaktører/ledningsejere. 

 

Kontakt

Trafikteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00