Høringer og afgørelser

Her offentliggør vi aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Forslag til Kommuneplan 2023-2035 i høring

Kommunalbestyrelsen har den 9. november 2022 vedtaget at sende Forslag til Kommuneplan 2023-2035 med tilhørende miljørapport i 10 ugers offentlig høring fra den 11. november 2022 til og med den 20. januar 2023. Referat fra kommunalbestyrelsesmødet kan læses på Herlev Kommunes hjemmeside.

Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet på kommunens hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

 

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens mål for kommunens fysiske udvikling af Herlev Kommune for en 12-årig periode og skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen sætter rammerne for den fremtidige udvikling gennem retningslinjer for arealanvendelsen, og dermed skaber grundlaget for lokalplanlægning. Kommuneplan 2023 er opbygget med udgangspunkt i henhold til Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01/07/2020).

 

Digital plan

Kommuneplanen er en digital plan. Det betyder, at planen vises for læseren, som en hjemmeside.

Forslag til Kommuneplan 2023 – 2035 kan læses her (Åbner i nyt vindue).

Kommuneplanen kan også downloades som en samlet fil og printes ud. Download pdf-udgave af den digitale plan (Åbner i nyt vindue).

 

Indhold i Forslag til Kommuneplan 2023 - 2035

Kommuneplanen består af fem overordnede kapitler og en forside. De fem kapitler er følgende:

 

Overblik

Her læser man Borgmesterens Forord, en kort introduktion til hvad en kommuneplan er, visioner og mål, ændringer siden Kommuneplan 2013 - 2025, forhold til anden planlægning samt miljøvurdering af kommuneplanen.

 

Temaer

Temaerne i Kommuneplan 2013 - 2025 er revideret i Forslag til Kommuneplan 2023 - 2035, så kommuneplanens retningslinjer nu falder ind under seks overordnede temaer. For hvert tema findes retningslinjekort med tilhørende retningslinjer og redegørelse. De seks temaer er:

 • Struktur
 • Byens natur
 • Byliv og boliger
 • Trafik og mobilitet
 • Erhverv og detailhandel
 • Klima og miljø

 

Rammer

Under denne fane fremgår rammerne for lokalplanlægningen med de generelle rammer, der gælder for hele kommunen, og detaljerede rammer for de enkelte rammeområder.

 

Byudviklingsområder

Under denne fane findes beskrivelser af visioner og planer for de fem byudviklingsområder, som er udpeget i Planstrategi 2019.

 

Tillæg

Her vil alle fremtidige tillæg til kommuneplanen fremgå, så det er nemt at danne sig et overblik over de ændringer til kommuneplanen, der bliver vedtaget i løbet af en kommuneplanperiode.

 

Ændringer fra Kommuneplan 2013 - 2025 til Forslag til Kommuneplan 2023 - 2035

Arbejdet med Forslag til Kommuneplan 2023 - 2035 udmønter sig i konkrete ændringer i planlægningen fra Kommuneplan 2013. Ændringerne omhandler rammer samt retningslinjer for kommunens planlægning, og er beskrevet under afsnittet "Ændringer" under kapitlet "Overblik" i Forslag til Kommuneplan 2023 - 2035.

 

Miljøvurdering

Forslag til Kommuneplan 2023 - 2035 er omfattet af kravet om miljøvurdering af planer og programmer. Med udgangspunkt i en indledende miljøscreening har kommunen vurderet, at kommuneplanforslaget skal miljøvurderes i form af en egentlig miljørapport. Miljørapporten tager kun hensyn til de forhold, som er ændret med revisionen af Kommuneplan 2013 - 2025.

Miljøvurderingen er afgrænset til følgende emner:

 • Byomdannelsesområde
 • Ændring af rammebestemmelser for blandet bolig- og erhvervsområder
 • Arkitektur
 • Bevaringsværdige træk ved byggeri
 • Friarealer
 • Trafikbelastning
 • Bil- og cykelparkering
 • Ændring af detailhandelsstrukturen
 • Afstandszone til erhvervsområde
 • Vandhåndtering

 

Download pdf-udgave af miljøvurderingen (Åbner i nyt vindue)

 

Frist for bemærkninger

Forslag til Kommuneplan 2023 – 2035 er i høring fra den 11. november 2022 til og med den 20. januar 2023. Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på kommuneplanens hjemmeside (Åbner i nyt vindue) eller via borger.dk (Åbner i nyt vindue).

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om Forslag til Kommuneplan 2023 – 2035 onsdag den 11. januar 2023, kl. 17.00 – 19.00 i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev.

 

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og kommuneplanen endeligt vedtages. Det er forventningen, at den endelige behandling af kommuneplanen sker på kommunalbestyrelsesmødet i april 2023.

 

Retsvirkninger

I Lov om planlægning § 12, stk. 2 og 3 fremgår følgende retsvirkninger af Kommuneplanen:

 • Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.
 • Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan kommuneplanen og miljøvurderingen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens og miljøvurderingens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over kommuneplanens og miljøvurderingens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen.

Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.
 

Offentliggjort på Herlev Kommunes hjemmeside den 11. november 2022.

Udvikling for Marielund (erhvervskvarteret) i høring

Kommunalbestyrelsen har den 9. november 2023 vedtaget at sende ”Udviklingsplan for Marielund” i 10 ugers offentlig høring fra den 11. november 2022 til og med den 20. januar 2023. Referat fra kommunalbestyrelsesmødet kan læses på Herlev Kommunes hjemmeside.

Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet på kommunens hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

 

Udviklingsplanens indhold

Forslag til ”Udviklingsplan for Marielund – fra erhvervsområde til blandet bydel” er udarbejdet med udgangspunkt i Vision for Erhvervskvarteret og de fem hovedgreb: Grønt Loop, Centrale mødesteder, Fintmasket netværk, Herlev nabolag og Eksisterende kvaliteter. Den overordnede vision for området er at omdanne området fra klassisk erhvervskvarter til en levende, blandet bydel, der kan danne rammen for det gode hverdagsliv med plads til fællesskab og gode grønne områder.

Udviklingsplanen beskriver, hvordan erhvervskvarteret kan omdannes til en levende bydel, der kan tilbyde forskellige typer byrum og oplevelser i fire nye bykvarterer. Planen består af et værdigrundlag og tre hovedgreb der skal sikre, at den overordnede vision for området kan opnås. Derudover beskriver planen en række konkrete strategier og planprincipper, der udmønter vision, værdier og hovedgreb i rammer for det videre arbejde med lokalplaner for området.

De fem værdier for bydelen er:

 • Foregangsområde for bæredygtighed
 • Herlevs urbane bydel
 • Fællesskabet i centrum
 • Bysynergi
 • En grøn og blå bydel

 

De tre hovedgreb for den fysiske udvikling er:

 • Det grønne Loop: Et grønt område, der skal bringe naturkvaliteter rundt i bydelen, og som skal skabe forbindelser til Sømose Å
 • Et centralt bystrøg og trygge bygader: Vasekær som nyt centralt bystrøg, hvor bydelens bylivsfunktioner koncentreres samt omdannelse af de eksisterende veje, Hørkær, Marielundvej og Lyskær til bygader med fortov, cykelsti og semi-private kantzoner
 • Forskellige kvarterer: Ved at opdele området i forskellige kvarterer kan der skabes forskellige oplevelser for beboere og besøgende

 

Nedenstående fem strategier og planprincipper konkretiserer værdier og hovedgreb, og skal sikre rammerne for den videre detailplanlægning af kommende projekter og lokalplaner:

 • Grønt og blåt: Konkretiserer Det grønne Loops placering og udformning i forløb og parkrum samt regnvandshåndtering
 • Byrum og mødesteder: Beskriver de forskellige typer af byrum samt deres indbydes placering
 • Bebyggelse: Tætheder og højder, kantzoner, funktioner samt bevaringsværdige træk i den eksisterende bebyggelse
 • Kvarterer: Inddeling af kvarteret i fire nabolag med forskellige karakterer og identiteter
 • Infrastruktur og mobilitet: netværk for bløde trafikanter, veje samt parkering

 

Læs Udviklingsplan for Marielund på planens hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

 

Kommuneplan 2023 – 2035

Forslag til kommuneplan 2023 – 2035 er udarbejdet parallelt med udviklingsplanen, og de to planer er sammenskrevet i forhold til emner som anvendelse, detailhandelsstruktur, bebyggelsesprocenter, bygningshøjder, bevaring, grøn struktur, friarealer, kantzoner, parkering og afstandszone til erhvervsområde. Kommuneplanen er ligeledes sendt i høring fra den 11. november 2022 til og med den 20. januar 2023.

Læs kommuneplan 2023 – 2035 på kommuneplanens hjemmeside (Åbner i nyt vindue).
 

Miljøvurdering

Forslag til Udviklingsplan for Marielund er omfattet af kravet om miljøvurdering af planer og programmer. Da udviklingsplanen er udarbejdet parallelt med Kommuneplan 2023-2035, indgår miljøvurdering af udviklingsplanen derfor i den samlede miljøvurdering for Kommuneplan 2023-2035.

Læs miljøvurderingen (Åbner pdf i nyt vindue).

 

Frist for bemærkninger

Udviklingsplan for Marielund er i høring fra den 11. november 2022 til og med den 20. januar 2023.

Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på udviklingsplanens hjemmeside (Åbner i nyt vindue) eller via borger.dk (Åbner i nyt vindue).

 

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og udviklingsplanen endeligt vedtages. Det er forventningen, at den endelige behandling af udviklingsplanen sker på kommunalbestyrelsesmødet i april 2023.

 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan miljøvurderingen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om miljøvurderingens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen. Der kan derimod ikke klages over miljøvurderingens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen.

Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.”

 

Offentliggjort på Herlev Kommunes hjemmeside den 11. november 2022.

Vedtagelse af lokalplan 119 – Udvidelse af Hjortespringcenteret

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 behandlet Lokalplan 119 – Udvidelse af Hjortespringcenteret samt tillæg 23 til kommuneplan 2013-2025. Lokalplanen og kommuneplantillægget er hermed endeligt vedtaget.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre de planmæssige rammer for udvidelse af centeret med en ny butik på 1200 m2 samt opgradering og renovering af det eksisterende byggeri.

Se Lokalplan 119 Udvidelse af Hjortespringcentret (Åbner i nyt vindue). 

 

Kommuneplantillæg

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2013-2025.

Se Tillæg 23 til Kommuneplan (PDF fil, åbner i et nyt vindue)

 

Høringssvar og vedtagelse af kommunalbestyrelsen

Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden.

Læs referat fra kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2022 (Åbner i nyt vindue)
 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.
Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Lagt på Herlev Kommunes hjemmeside den 10. november 2022.

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for erhverv ved Smedeholm og Vesterlundvej

Økonomi- og Planlægningsudvalget i Herlev Kommune vedtog den 5. oktober 2022 at igangsætte planlægning, der skal give mulighed for at placere Herlev Kommunes. 

Serviceafdeling på Vesterlundvej 3 og Smedeholm 1.

Det første trin i processen er at indkalde ideer og forlag til brug for planlægningen.

Høringsperioden er fra 31. oktober 2022 til 14. november 2022.

Etableringen af Herlev Kommunes serviceafdeling ved Smedeholm og Vesterlundvej er ikke i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2013-2025, hvorfor det er nødvendigt med et tillæg.

 

Ideer og forslag

Alle interesserede har mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre planlægning for området.

Eksempler på vigtige emner for planlægningen:

 • Afgrænsning af kommuneplanramme
 • Bebyggelsens omfang og højde
 • Trafik- og adgangsforhold
 • Miljøforhold, herunder støj

 

Læs debatoplæg

Se debatoplægget om ny planlægning for erhverv ved Smedeholm og Vesterlundvej

 

Frist for bemærkninger

Hvis du har en idé eller forslag til, hvilke forhold, der skal med i lokalplan og kommuneplantillæg, så send dem til Herlev Kommune på byplan@herlev.dk eller via borger.dk, så vi har det senest den 14. november 2022.

Høring af Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan for Herlev Kommune 2020-2029

Herlev Kommune har i henhold til § 32 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022, udarbejdet Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan for Herlev Kommune 2020-2029.

Tillægget til spildevandsplan omhandler krav til forsyningsselskabet om at udføre beregninger af det samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige serviceniveau mm.

Spildevandsplanen udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet.

Offentlig høring af forslaget
Forslag til spildevandsplan for Herlev Kommune 2020-2029 fremlægges til offentlig høring i 8 uger til og med den 12.december 2022.

Forslaget kan læses her på Herlev Kommunes planportal.

Høringssvar til forslaget kan indgives via planportalen.

Høringssvar kan desuden sendes pr. e-mail til vandognatur@herlev.dk eller med post til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev. Høringssvar kan indgives til og med den 12. december 2022.

Indkomne høringssvar vil blive forelagt Herlev Kommunes Miljø, Klima- og Teknikudvalg, der vil vurdere, om det giver anledning til ændringer i forslaget.

Miljøvurdering
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer miljøvurderes, hvis de fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter og har indflydelse på natur og Miljø. Ifølge lovens § 3 finder loven ikke anvendelse på finansielle og budgetmæssige planer og programmer.

Dette tillæg til spildevandsplanen indeholder alene bestemmelser omkring beregninger, økonomi og dimensionering og ikke bestemmelser om særskilte anlæg eller projekter.

Loven finder således ikke anvendelse på dette tillæg til spildevandsplan, og tillægget skal derfor ikke miljøvurderes.

Efter Miljøbeskyttelseslovens lovens § 32, stk. 3, kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

En spildevandsplan kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene, jf. hertil lovens § 101 om den særlige søgsmålsfrist på miljøområdet.

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø på tlf. 4452 6424 eller pr mail til Lise.Jacobsen@herlev.dk.

Vedtagelse af lokalplan 126 – Udvikling af Herlev plejecenter og boliger

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 behandlet Lokalplan 126 – Udvikling af Herlev plejecenter og boliger samt tillæg 22 til kommuneplan 2013-2025. Lokalplanen og kommuneplantillægget er hermed endeligt vedtaget.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at sikrer de planmæssige rammer for etablering af Herlev plejecenter og boliger. Planen giver mulighed for at der kan bygges 22.800 m2 etageareal plejecenter i op til 4 etager samt 105-120 etageboliger på i alt 11.000 m2 i op til 4 etager.

Se lokalplan 126 på Herlev Kommunes lokalplanportal (Åbner i nyt vindue).

 

Kommuneplantillæg

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2013-2025. 
Læs Kommuneplantillægget (PDF fil åbner i nyt vindue)

 

Udbygningsaftale

Der er indgået en udbygningsaftale imellem Pension Danmark og Herlev Kommune.
Læs Udbygningsaftalen (PDF fil åbner i nyt vindue).

 

Høringssvar og vedtagelse af kommunalbestyrelsen

Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen. Se referat fra kommunalbestyrelsen for hvidbog, behandling af høringssvar og administrative rettelser. 
Læs referat fra kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2022 (Åbner i nyt vindue).  

 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.
Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Lagt på Herlev Kommunes hjemmeside den 13. oktober 2022. 

Kagsmosen og Kagsåen - Høring af miljøkonsekvensrapport

Skybrudssikring i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen
Herlev, København, Gladsaxe og Rødovre kommuner samt HOFOR og Novafos har den 3. november 2021 ansøgt om etablering og drift af projekterne i Kagsmosen og Kagsåen.

Projektet, som består af delprojekterne Kagsmosen Skybrudsprojekt, Hverdagsregnsprojektet og Nedre Kagså projektet, er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger projektets påvirkning på miljøet i anlægs- og driftsfasen for en række miljøparametre bl.a. natur, overfladevand, trafik og rekreative interesser.

Miljøkonsekvensrapport samt VVM-myndighedens udkast til VVM-tilladelse er i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 6. december 2022. Bemærkninger skal afgives skriftligt til Center for Teknik og Miljø, vandognatur@herlev.dk

Informationsmøde
Bygherre afholder informationsmøde for offentligheden om projektet og miljøkonsekvensrapporten d. 26. oktober kl. 19-20. Mødet afholdes online.

På informationsmødet præsenteres projektet og miljøkonsekvensrapportens vurderinger. Efter mødet kan bemærkninger skriftligt til Center for Teknik og Miljø, vandognatur@herlev.dk

For at deltage i det online informationsmøde skal du på dagen bruge følgende link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY0NjE3MTEtYzZjNi00NzM2LTk4ZTYtYjZmMzg2MWVmMjg5%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22769058ab-4487-418f-8b6c-f4b48243edd7%22%2C%22Oid%22%3A%220b9548a4-fc8a-4709-8baa-a4acf6013e0f%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Teknik- og Miljøudvalget
Miljø-, Klima og Teknikudvalget har på møde den 26. september 2022 behandlet sagen om offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for projekterne i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen. Indstillingen blev tiltrådt. Referat fra mødet kan læses på dette link: https://dagsordener.herlev.dk/vis?id=70829f70-b6bd-4d60-9e93-e99165ec7978&fritekst=kagsmosen

Materiale/Bilag
Udkast til VVM-tilladelse
Miljøkonsekvensrapport

Appendix A
Appendix B
Appendix C
Appendix D
Appendix E del 1 af 2
Appendix E del 2 af 2
Appendix F

Udskiftning af stibro over Tibberup Å ved Ny Hjortespringvej

Furesø og Herlev kommuner har godkendt, at en eksisterende stibro over Tibberup Å ved Ny Hjortespringvej udskiftes.

Godkendelsen kan læses her.

Afgørelse om godkendelse af projektforslag for fjernvarmeudbygning i Herlev Kommune

Herlev Kommunes Miljø-, Klima-, og Teknikudvalg har på sit møde den 26. september 2022 godkendt projektforslag for fjernvarme etape 1 til Herlev Kommune.

Projektforslaget ændrer i den nuværende områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme, hvormed de omfattede områder konverteres fra nuværende naturgasområder til fjernvarmeområder.

Ønsker du at påklage denne afgørelse, skal det ske senest den 27. oktober 2022. Klagevejledningen kan ses i afgørelsesbrevet.

Se afgørelsesbrev her

Se projektforslaget her

Se dagsorden beslutning her

Vandindvindingstilladelse Hjortesøen

Herlev Kommune har den 19. september 2022 meddelt tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hjortesøen til vanding af banerne på Hjortespring Golfbane. Tilladelsen er en del af de tidligere udstedte tilladelser omkring udvidelse og hævning af vandstanden i søen samt etablering af en ny afledning fra Syvende Sø.

Tilladelsen til vandindvinding samt klagevejledning kan læses her.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for projektforslag for fjernvarmeudbygning i Herlev

Herlev Kommune har truffet afgørelse om, at projektforslag fra Vestforbrænding om konvertering af to varmeplandistrikter i den centrale del af Herlev fra naturgasforsyning til fjernvarme, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 

Afgørelsen meddeles i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021.

Ønsker du at påklage denne afgørelse, skal det ske senest den 29. september 2022. Klagevejledningen kan ses i afgørelsen.

Se ansøgning her.

Se afgørelse her. 
 

Afgørelse om ikke VVM-pligt for projektet "Fra grå villaveje til grønne fællesskaber"

Byplan, Center for By, Kultur og Erhverv, Herlev Kommune, har den 16. maj 2022 modtaget ansøgning om screeningsafgørelse om miljøvurdering af projekter (VVM) for projektet ”Fra grå villaveje til grønne fællesskaber”. Afsender af ansøgningen er Projekt- og Driftsteam, Center for Teknik og Miljø, Herlev Kommune. 

Afgørelse
Byplan, Center for By, Kultur og Erhverv, har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at anlæg af projektet ”Fra grå villaveje til grønne fællesskaber” ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden VVM-tilladelse.

Se ansøgning og screening her

Begrundelse
Begrundelsen for afgørelsen, indeholdende i lovens bilag 6 relevante kriterier, er projektets omfang og placering. Projektet består i at reducere mængden af belægninger på de tre villaveje Kærnestykket, Krumstykket og Dalbugten for til gengæld at give mere plads til grønne bede og delefaciliteter for områdets beboere. Projektet kombineres samtidig med klimatilpasning af regnvandsafledning. Der er således tale om umiddelbare miljøgevinster i form af bedre vilkår for natur og biodiversitet og en reduceret belastning af kloaksystemet ved hjælp af etablering af vejbede. Projektet adresserer og tager højde for følgende forhold i anlægs- og driftsfasen:

 • Anlægsarbejdet bliver udført i henhold til Herlev Kommunes forskrifter for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter og de krav, der måtte blive stillet af kommunens miljømyndighed.
 • Projektet vil reducere det befæstede vejareal og reducerer dermed også afledningsmængderne til Sømosen ift. i dag. 

 

Beskrivelse af projektet
Med projektet ønskes det på tre villaveje at give plads til grønne bede, delefaciliteter og nye fællesskaber ved at fjerne beton og asfalt og etablere nye vejtraceer, lege og opholdszoner. Vejarealerne ”de grå områder” reduceres med 30 pct. Samtidig etableres almindelige bede og vejbede. Vejene lukkes og laves om til ét kørespor plus vigespor for at omklassificere vejene til ”opholds- og legezoner”.

Projektets placering er et ca. 7 ha. Stort boligområde, og alle anlægsarbejder foregår i vejene Kærnestykket, Dalbugten og Krumstien i Herlev. Det primære projektområde udgør ca. 0,8 ha. 

Lovgrundlag
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18, mens afgørelse om ikke VVM-pligt er foretaget i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 

Projektet ”Fra grå villaveje til grønne fællesskaber” er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10b, Anlægsarbejder i byzone (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 

Høring af berørt myndighed
Resultatet af miljøscreeningen har afsluttet høringen ved berørte myndigheder den 15. august 2022 jf. § 35 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. Der er ikke indkommet høringssvar, som har medført væsentlige ændringer til miljøscreeningen, og dermed afgørelsen om, at udførelse af projektet ”Fra grå villaveje til grønne fællesskaber” ikke er VVM-pligtig.

Øvrigt vedr. screeningen
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det indsendte projekt, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, skal den pågældende ændring anmeldes med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 39 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Herlev Kommunes hjemmeside og udløber dermed 19. september 2022.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus  https://naevneneshus.dk/
Din klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Klageportalen samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr, som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.

Høring om godkendelse af dobbeltprofil i Sømose Å fra Knapholm til Hanevad

Ballerup og Herlev kommuner vil godkende ændring af vandløbsprofilet for Sømose Å på strækningen fra Knapholm til Hanevad.

Ved profilændringen bliver den eksisterende teknikvej langs vandløbet til en del vandløbets profil som et dobbeltprofil. Høringssvar sendes til Center for Teknik og Miljø, vandognatur@herlev.dk, senest den 5. september 2022.

Læs om ændringen og mulighed for at komme med forslag, indsigelser og bemærkninger i høringsbrevet.

Regulativ for erhvervsaffald i høring

Miljø -, Klima og Teknikudvalget har den 19. maj 2022 behandlet udkast til revideret regulativ for erhvervsaffald.

Jævnfør affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder og kommunale institutioner indføre affaldssortering af husholdningslignende affald i ni fraktioner inden 2023. Således skal virksomheder og kommunale institutioner affaldssortere på samme vis, som husholdninger allerede gør. Derfor har vi revideret regulativ for erhvervsaffald. Samtidig er det blevet revideret, så det er i overensstemmelse med udviklingen indenfor affaldsområdet, samt de faktiske ordninger og affaldsbekendtgørelsen.

Læs udkast til regulativ for erhvervsaffald her.

Regulativ for erhvervsaffald er sendt i høring fra 20. maj 2022 og fire uger frem til og med fredag den 17. juni 2022. Høringssvar sendes til Center for Teknik og Miljø, affald@herlev.dk. Høringssvar skal være Herlev Kommune i hænde senest den 17. juni 2022.

Forslag til Fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Sømose Å og Kagså

De 7 vandløbskommuner i Harrestrup Å-oplandet har udarbejdet Forslag til Fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Sømose Å og Kagså. Fællesregulativet vil erstatte de eksisterende vandløbsregulativer.

Forslaget til fællesregulativet sendes hermed i offentlig høring. Du kan sende høringssvar vedr. forslag til fællesregulativet og bilag. Høringssvar sendes skriftligt til: vandognatur@herlev.dk eller til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev. Høringssvar skal være modtaget af Herlev Kommune senest d. 16. september 2022.

Fællesregulativet med bilag kan læses her:

 

For spørgsmål kan du kontakte Center for Teknik og Miljø på tlf. 4452 6453 eller på email: vandognatur@herlev.dk.

Tilladelse til udledning af overfladevand og afværgevand til Sømose Å fra Ellekær 14

Herlev Kommune har givet tilladelse til udledning af overfladevand og afværgevand til Sømose Å fra ejendommen Ellekær 14.

Udledningstilladelsen gives i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan læses her.

Miljøgodkendelse af Genbrugsstationen på Mileparken 23

Miljøgodkendelse til Genbrugsstationen på Mileparken 23 meddeles i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen kan læses her.

 

Afgørelse om ikke-VVM pligt til dyb jordvarmeboring på Violinvej 39

Herlev Kommune har truffet afgørelse om, at tilladelse til dyb jordvarmeboring på Violinvej 39 i Herlev, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen kan læses her.

Afgørelsen meddeles i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021.

Ønsker du at påklage denne afgørelse, skal det ske senest den 15. juli 2022. Klagevejledningen kan ses i afgørelsen.

Flere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Herlev Kommune, på mail miljo@herlev.dk eller på telefon 44526441.

Afgørelse ikke VVM pligt, stiforbindelse under S-banen

Herlev Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021, for etablering af stiforbindelse under S-banen matr.nr. 2i, 2at, 73a og 18dn, Herlev.
Afgørelsen betyder at etablering f stitunnel under S-banen ikke er VVM-pligtigt og kan gennemføres uden VVM-tilladelse.

Se screeningen her

Begrundelse 
Begrundelsen for afgørelsen, indeholdende de i lovens bilag 6 relevante kriterier, er, projektets omfang og placering. Stiforbindelsen indgår, som etableret projekt, som en mindre forbindelse på tværs af S-banen mellem den eksisterende infrastruktur uden forventede miljømæssige påvirkninger af omgivelserne. Projektet adresserer og tager højde for følgende forhold i anlægsfasen:

 • Stien afvandes til et drænsystem som føres videre til et forsinkelsesbassin og regnvandsledning, dermed vil der ikke ske yderligere nedsivning af regnvand gennem forurenet jord.
 • For at begrænse anlægsperioden, vil der skulle arbejdes i aften- og nattetimer, da det er nødvendigt at foretage sporspærring ved arbejderne. Det vil miljømæssig medføre en kortere støjbelastende periode således at togdriften generes mindst muligt.
 • Ved opstart på arbejdet skal der foretages vibrationsmonitorering for at imødegå en eventuel bygningsbeskadigelse og i nødvendigt omfang stoppe arbejdet midlertidigt. Ved nedbringning af spuns skal der foretages vibrationsmonitorering på samtlige bygninger indenfor en afstand af 25 m fra kilden, idet der kan være risiko for bygningsskadelige vibrationer af kritisk karakter. Metode for nedbring af spunsjern tilpasses forholdene, så bygningsskader undgås. Spunsjern forventes primært etableret ved forboring og nedpresning, eventuelt nedvibrering, som alternativ til ramning.
 • Der er taget hensyn til ikke at forværre forureningstilstanden ved at planlægge jordhåndtering og gravearbejder på forhånd. Befæstelsesgraden er desuden planlagt uændret for det kortlagte område.

  
Beskrivelse af projektet 
Projektet omhandler etablering af en stiforbindelse mellem Engløbet og Hørkær vest for Herlev Station. Stien vil være en fælles cykel- og gangsti.

Stiforbindelsen er ca. 250 m lang og føres under den dobbeltsporede S-bane, i en ny etableret tunnel. På nordsiden af banen etableres en stitilslutning til Engløbet ud for Herlev Byskole Eng. På sydsiden af banen etableres en stitilslutning til Hørkær.
Stien anlægges på private arealer på begge sider af banen. Projektet omfatter arealerhvervelse og tilpasning til de lokale forhold, herunder etablering af støttevæg ved tætliggende boliger, garager og vej på nordsiden af banen.

Lovgrundlag 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18, mens afgørelse om ikke VVM-pligt er foretaget i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
Projektet for etableringen af stiforbindelse under S-banen er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10e, Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 

Høring af berørt myndighed 
Resultatet af miljøscreeningen har afsluttet høringen ved berørte myndighed den 8. juni 2022 jf. § 35 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. Udover en præcisering af at der afvendes til regnvandsledning, og ikke kloak, er der ikke indkommet høringssvar, som har medført ændringer til miljøscreeningen, og dermed afgørelsen om, at etablering af stiforbindelse ikke er VVM-pligtig.

Øvrigt vedr. screeningen 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det indsendte projekt, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, skal den pågældende ændring anmeldes med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 39 i miljøvurderingslovens, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Herlev Kommunes hjemmeside og udløber dermed 12. juli 2022.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus  https://naevneneshus.dk/
Din klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Klageportalen samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr, som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/

Dette er lagt på hjemmesiden den 14. juni 2022

Afgørelse ikke VVM pligt, vejprojekt Herlev Bymidte

Herlev Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021, for ændring af vejprojekt for Herlev Bymidte, matr. nr. 5c og del af 7000 bk, Herlev.

Afgørelsen betyder at ændringen af vejforholdene ikke er VVM-pligtigt og kan gennemføres uden VVM-tilladelse.

se ansøgning her

Se afgørelsen her

Begrundelse

Begrundelsen for afgørelsen indeholdende de i lovens bilag 6 relevante kriterier er projektets omfang og placering. Den fysiske udformning af vejprojektet ikke er ændret fra de vedtagne vejforhold i lokalplan 104 med miljøvurdering for Herlev Bymidte. Det kun er måden man kommer til og fra bymidtens parkeringskælder på, der ændres, og det vurderes at være uden væsentlig miljøpåvirkning. Da vejforholdene ikke ændres fysisk er det stadig miljørapport for Herlev Bymidte af 20. december 2018, der er gældende for området.

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med gennemførslen af byggeriet Herlev Bymidte har det vist sig nødvendigt at placere den ny nedkørselsrampe i stikvejen uden for det i lokalplan 104 afsatte byggefelt 2A til denne. Flytningen af rampen er blevet nødvendig, da den forudsatte flytning af fjernvarmeledninger i stikvejen har vist sig umulig i praksis. Hovedårsagen hertil er, at der er tale om en hovedforsyningsledning for fjernvarmen i området, herunder også hovedforsyning til Herlev Hospital. Flytningen af rampen medfører følgende konkrete trafikale ændringer i forhold til lokalplan 104:

• Lokalplanens tresporet rampe (1 spor ind og 2 ud) ændres til en smal rampe med kun 1 spor for beboer- og kundeindkørsel til Herlev bymidte.

• Med den nye placering af den smaller rampe skal lastvogne for vareindlevering, affaldsafhentning og lignende køre venstre om rampen i stedet for mellem rampen og matriklerne 8cv og 8cy, som oprindeligt forudsat i lokalplan 104.

• Udkørsel fra bymidten er derfor blevet delt i 2 således at udkørsel fra p-dæk på 1. og 2. sal sker i stueetagen ved udkørsel til stikvejen Herlev Bygade/Herlev Bymidte, mens udkørsel fra centrets P-kælder sker via eksisterende rampe under Herløv Kro til stikvejen Herlev Bygade/Herløv Kro.

Lovgrundlag

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18, mens afgørelse om ikke VVM-pligt er foretaget i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10b, Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Høring af berørt myndighed Resultatet af miljøscreeningen har afsluttet høringen ved berørte myndighed den 13.06.2022 jf. § 35 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. Der er ikke indkommet høringssvar, som har medført ændringer til miljøscreeningen, og dermed afgørelsen om, at flytning af rampen ikke er VVM-pligtig.

Øvrigt vedr. screeningen

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det indsendte projekt, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, skal den pågældende ændring anmeldes med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 39 i miljøvurderingslovens, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Herlev Kommunes hjemmeside og udløber dermed 11.07.2022.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/ Din klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Klageportalen samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr, som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/

Dette er lagt på hjemmesiden den 13. juni 2022

Kagsmosen og Kagsåen - afgrænsning af indhold for miljøkonsekvensrapport

Projektet

Projekterne Nedre Kagså, Hverdagsregnsprojektet og Kagsmosen skybrudsprojekt skal medvirke til at skybrudssikre Harrestrup Å-systemet samt nedbringe antallet af overløb fra Kagsåen til Kagsmosen. HOFOR er bygherre på projektet Nedre Kagså, Novafos på Hverdagsregnsprojektet og Københavns Kommunes Område for Klimatilpasning og Byfornyelse er bygherre på Kagsmosen skybrudsprojekt. Det samlede projektområde indbefatter en strækning af Kagsåen og Kagsmosen.

Kagsmosen og Kagsåen er en del af Harrestrup Å-systemet. De stigende regnmængder i de kommuner, som vandløbene gennemløber betyder, at Kagsåen og Harrestrup Å ikke har tilstrækkelig kapacitet, og der sker ukontrollerede oversvømmelser langs vandløbene. Derfor er der i samarbejde med de 10 kommuner, som Harrestrup Å og Kagsåen gennemløber, lavet en helhedsorienteret løsning (Kapacitetsplanen for Harrestrup Å), der skal skybrudssikre åen og dens omgivelser mod oversvømmelser fra en 100-års regnhændelse om 30 år.

Der er udarbejdet løsningsforslag for de 3 projekter, som konkretiserer skybrudssikringen. Det er disse forslag, som nu skal miljøvurderes.

Læs informationsfolder om de 3 projekter her.

Læs afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen her.

 

Har du bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten?

Inden anlæg og drift af projekterne skal der gennemføres en miljøvurdering (VVM) af projektet iht. miljøvurderingsloven. Det betyder, at bygherre skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projekterne. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive og vurdere projekternes sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet i bred forstand, dvs. på befolkningen og menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskab.

Men inden miljøvurderingen udarbejdes skal det indkredses nærmere, hvilke specifikke forhold, der skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten. Bygherre og myndigheder har lavet et forslag, som fremgår af den vedlagte informationsfolder og det vedlagte afgrænsningsnotat.

Da projekterne ligger i både Gladsaxe, Herlev, Rødovre og Københavns Kommune, er alle fire kommuner VVM-myndighed på miljøvurderingen.

Har du bemærkninger til, hvilke miljøforhold der yderligere bør indgå i den fælles miljøkonsekvensrapport, så afgiv dine bemærkninger skriftligt til Center for Teknik og Miljø, vandognatur@herlev.dk frem til og med den 16.03.2022.

 

Online informationsmøde

Kom til informationsmøde den 7. marts 2021 kl. 19-20. Mødet afholdes online.

På informationsmødet præsenteres projektet og hvilke miljøemner, der på nuværende tidspunkt forudsættes undersøgt i miljøkonsekvensrapporten. Efter mødet kan du på høringsportalen skrive dit høringssvar inden høringsfristens udløb den 16. marts 2022.

For at deltage i det online informationsmøde skal du på dagen bruge følgende link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVmMmU5M2MtYjhlNC00NGI0LTljNzAtZmQ5YTU2ZjM2Yjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22769058ab-4487-418f-8b6c-f4b48243edd7%22%2c%22Oid%22%3a%220b9548a4-fc8a-4709-8baa-a4acf6013e0f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Log gerne på mødet 15 minutter før.  

Nyt fælles vandløbsregulativ for Harrestrup Å-systemet

De 8 kommuner langs Harrestrup Å-systemet, inklusiv Kagså og Sømose Å, arbejder aktuelt på et nyt fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet. Det nye vandløbsregulativ vil erstatte regulativerne for Harrestrup Å, Kagså og Sømose Å, samt flere andre regulativer. Formålet med det nye regulativ er at sikre bedre sammenhæng og koordinering af vandløbssystemet og vedligeholdelsen i hele oplandet.

Det nye vandløbsregulativ med tilhørende miljørapport forventes at kunne sendes i offentlig høring i løbet af 2022.

For spørgsmål vedr. arbejdet med det nye vandløbsregulativ kan du kontakte Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, på e-mail: vandognatur@herlev.dk, eller på tlf. 44 52 64 53.

Du kan læse mere om Herlevs vandløb og vandløbsregulativer her.

Hjortesøen udvidelse - Miljøscreening, godkendelse og dispensation

Herlev Kommune har den 2. september 2021 meddelt en række afgørelser vedrørende et projekt for Hjortesøen og Syvende Sø på Hjortespring Golfbane. Projektet omfatter udvidelse, hævning af vandstanden og mulighed for vandindvinding i Hjortesøen samt etablering af ny afledning fra Syvende Sø.

Afgørelserne og klagevejledning kan læses her:

 

Dispensation til rydning af brinkvegetation i vådområder på Kildegårdens jorde ved Fedtmosen

Herlev Kommune har den 17. november 2022 givet dispensation til rydning af brinkvegetation i vådområder på Kildegårdens jorde ved Fedtmosen. Rydningen omfatter mindre træer og krat på udvalgte lokaliteter omkring søer og moser.

Dispensationen kan læses her.

Klagevejledning kan læses i dispensationen.