Høringer og afgørelser

Her offentliggør vi aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Udvidelse af Sømose Å med dobbeltprofil Knapholm-Hanevad

Godkendelse af udvidelse af Sømose Å med dobbeltprofil Knapholm-Hanevad
Ballerup og Herlev kommuner har den 13. marts 2023 som vandløbsmyndigheder godkendt, at vandløbet Sømose Å udvides med dobbeltprofil på strækningen fra Knapholm til Hanevad.

Beskrivelse af udvidelsen, godkendelsen samt klagevejledning kan læses på nedenstående link:

Godkendelse af udvidelse af Sømose Å med dobbeltprofil.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for udvidelse af vandløbsprofil
Ballerup og Herlev kommuner har den 13. marts 2023 forinden godkendelsen af vandløbsudvidelsen truffet afgørelse om, at ændring af vandløbsprofilet til dobbeltprofil ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering (VVM).

Klagevejledning fremgår af afgørelsen, som kan ses på nedenstående link sammen med screeningsansøgningen:

Afgørelse om ikke-VVM-pligt
Bilag - VVM-ansøgningsskema 

Vurdering af habilitet
Ballerup og Herlev kommune skal sikre, at der ikke opstår myndighedsinhabilitet i forbindelse med miljøvurderingsproceduren. I Herlev Kommune er den medarbejder, der er bygherre på projektet, ansat i kommunens Natur, Miljø og Affalds-team i Center for Teknik og Miljø. I samme team er ansat medarbejdere med myndighedsansvar inden for andre lovgivninger end vandløbsloven. Disse medarbejdere varetager funktionen som berørte myndigheder, der skal høres om ansøgningen i forhold til screening af projektet. Denne organisering i Herlev Kommune vil ikke leve op til reglerne i miljøvurderingslovens § 40 om adskillelse af uforenelige funktioner. Medarbejderen, der er bygherre på projektet, er derfor overflyttet til en anden organisatorisk enhed, og refererer i stedet til teamleder for Trafik i Center for Teknik og Miljø, mens opgaven løses. Denne organisering er valgt for at sikre, at der ikke er personsammenfald mellem medarbejdere og chefer, der er bygherre og dem der varetager opgaven som berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 15.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til opstilling af læskur i Klausdalfolden i Smør- og Fedtmosen

Herlev Kommune har den 21. februar 2023 givet dispensation til at opstille et læskur på Kildegårdens jorde ved Smørmosen.

Dispensationen kan læses her.

Klagevejledningen kan læses i dispensationen.

Vedtagelse af Tillæg 2 til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej

Kommunalbestyrelsen har den 8. februar 2023 behandlet Tillæg 2 til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej. Lokalplantillægget er hermed endeligt vedtaget.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at ejendommen beliggende på Herlev Ringvej 4A, matr.nr. 5hr, Herlev, kan anvendes til andet end butiksformål. Lokalplantillægget giver mulighed for at en del af stueetagen i ejendommen beliggende på Herlev Ringvej 4A, matr.nr. 5hr, Herlev, kan indrettes til kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv samt restauranter og butikker. 

Lokalplan 112 - Tillæg 2 til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej (Åbner i nyt vindue).

Høringssvar og vedtagelse af kommunalbestyrelsen

Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden. Læs referat fra kommunalbestyrelsen (åbner i nyt vindue).

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Nævnenes Hus hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Lagt på Herlev Kommunes hjemmeside den 23. februar 2023.

Miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM) – Indkaldelse af idéer og forslag for Bangs Torv

Økonomi- og Planlægningsudvalget i Herlev Kommune vedtog den 5. oktober 2022 at igangsætte planlægning, der skal give mulighed for at opføre nye etageboliger i det sydvestlige hjørne af krydset mellem Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej suppleret af detailhandel og mindre erhverv.

Udviklingsprojektet forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan. Det første trin i processen er at indkalde idéer og forlag til det forestående arbejde i forhold til miljøkonsekvensvurderingen af boligprojektet på Bangs Torv.

Til indkaldelsen af idéer og forslag er offentliggjort et debatoplæg, som du kan finde via nedenstående link. Høringsperioden løber fra den 10. februar 2023 til den 24. februar 2023.

Ideer og forslag

Alle interesserede har mulighed for at komme med idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen.

 

Læs debatoplæg

Se debatoplægget om miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (oplægget åbnes i nyt vindue).

 

Frist for bemærkninger

Herlev Kommune vil gerne høre, hvilke forhold du mener, der skal belyses nærmere i miljøkonsekvensvurderingen for boligbyggeriet. Dine ideer, synspunkter og forslag kan sendes til Herlev Kommune på byplan@herlev.dk eller via borger.dk, så vi har det senest den 24. februar 2023.

Forslag til lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24 - Serviceafdeling ved Smedeholm

Kommunalbestyrelsen har den 8. februar 2023 vedtaget at sende forslag til lokalplan 131 og kommuneplantillæg 24 - Serviceafdeling ved Smedeholm, samt tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 10. februar 2023 til den 7. april 2023.

Baggrund

Herlev Kommune har indgået aftale med HOFOR om leje af den nordlige del af Smedeholm 1 til brug for serviceafdelingens vintertjeneste, herunder nyt saltlager, maskinhal og parkeringsplads. Herlev Kommune har købt Vesterlundvej 3, der skal anvendes til personalefaciliteter, lager og værksted. På Smedeholm 4, har Herlev Kommune aftalt at dele vaskehal og bilværksted med HOFOR.

HOFOR anvender selv Smedeholm 4 til servicecenter for spildevand, og skal bygge nyt servicecenter for vand på den sydlige del af Smedeholm 1.

Det er herudover aftalt mellem Herlev Kommune og HOFOR, at dele af vejen Smedeholm, langs Smedeholm 1, kan nedlægges og indgå i byggemulighederne.

De tre ejendomme, Vesterlundvej 3 samt Smedeholm 1 og 4 er i dag omfattet af lokalplan 53, som omfatter det meste af erhvervskvarteret. Lokalplanen har en række begrænsninger i forhold til anvendelse og byggeriets omfang og placering, der kan vanskeliggøre en placering af serviceafdelingen. Der er derfor behov for vedtagelse af en ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.

 

Forslag til kommuneplantillæg 24

I kommuneplantillæget foreslås en ny specifik ramme, som ændrer bebyggelsesprocenten fra 100 til 110 og den højest tilladte miljøklasse ændres fra 4 til 5, som passer med erhvervskvarteret syd for lokalplanområdet. Herudover er formuleret en bestemmelse om, at der i lokalplan skal fastlægges bestemmelser om afværgeforanstaltninger, der sikrer, at virksomheders drift ikke belaster miljøfølsom anvendelse i en afstand af 20 meter målt fra skel, af hensyn til boligerne på den anden side af Marielundvej. Parkeringsnormen for biler ændres fra 1 parkeringsplads per 50 m2 byggeri til 1 parkeringsplads per 100 m2 byggeri.

PDF af kommuneplantillæg 24 kan hentes her (Åbner i nyt vindue).

 

Forslag til Lokalplan 131

Forslag til Lokalplan 131 udvider rammen for, hvilke anvendelser, der kan etableres inden for lokalplanområdet, således at der kan etableres virksomheder op til miljøklasse 4, og at der kan etableres lager til virksomhedens egen drift.

Der er fastsat en parkeringsdækning for biler på 1 parkeringsplads per 100 m2 bruttoetageareal, hvilket er det samme som i lokalplan 53. Der er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2023 – 2035 fastlagt en parkeringsnorm for cykler på 1 parkeringsplads per 100 m2 bruttoetageareal. Der er i forslaget til lokalplan muliggjort nedlæggelse af dele af Smedeholm langs Smedeholm 1.

Bebyggelsens omfang og placering er justeret, så bebyggelsesprocenten er øget fra 100 til 110, og der kan bygges i en afstand af 1 meter fra skel mod Marielundvej og Vesterlundvej samt 4 meter fra Smedeholm. Dog er det muligt at bygge over skel, ved en vejnedlæggelse af Smedeholm.

Bestemmelser om ubebyggede arealer fastholder beplantning langs vejene og muliggør opsætning af hegn ud til skel. Der er fastsat bestemmelser om afværgeforanstaltninger omkring vintertjenesten, som er planlagt placeret i den nordlige del af Smedeholm 1.

Bestemmelser om bebyggelsens udseende og om udstykning er enslydende med lokalplan 53, for at de nye anvendelser kan indpasses i området.

Se forslag til lokalplan 131 på Herlev Kommunes lokalplanportal (Åbner i nyt vindue).

 

Miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 131 og Kommuneplantillæg 24 er blevet screenet efter miljøvurderingsloven. Med screeningen er det vurderingen, at planforslagene er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at den planlagte vintertjeneste, som er en del af serviceafdelingens drift, kan medføre støjbelastning af naboboliger over de vejledende grænseværdier. Ved hjælp af afskærmning og justering af driftstider kan støjpåvirkningen fra serviceafdelingen begrænses. Bestemmelser om støjreducerende tiltag er indsat i kommuneplantillæg og lokalplan.

PDF af miljørapport kan hentes her (Åbner i nyt vindue).

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planen i offentlig høring

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 8. februar 2023 her på kommunens hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

 

Frist for bemærkninger

Forslag til Lokalplan 131, kommuneplantillæg 24 med tilhørende miljørapport er i høring fra den 10. februar 2023 til den 7. april 2023. Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på lokalplanportalen eller til byplan@herlev.dk.

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplan og kommuneplantillæg endeligt vedtages. Det er forventningen, at den endelige vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg med miljøvurdering sker på kommunalbestyrelsesmødet i juni 2023.
 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.
Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside 

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for projekt om etablering af lavtemperaturfjernvarme i den almene boligafdeling Hedelyngen

Herlev Kommune har 8. februar 2023 truffet afgørelse om, at etablering af et nyt lavtemperaturfjernvarmenet i den almene boligafdeling Hedelyngen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering (VVM).

Herlev Kommune modtog ansøgning vedrørende VVM-screening den 19. januar 2023 fra COWI, der på dette projekt er rådgiver for Boligforening 3B, afdeling Hedelyngen.

Klagevejledning fremgår af afgørelsesbrevet, som kan ses på nedenstående link sammen med screeningsskemaet.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt - Hedelyngen (PDF, åbner i nyt vindue)

VVM anmeldelsesskema - Hedelyngen (PDF, åbner i nyt vindue)
 

Forslag til Lokalplan 133 for Erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvidevej 2

Kommunalbestyrelsen har den 18. januar 2023 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 133 for Erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvidevej 2 i offentlig høring fra den 25. januar 2023 til den 22. februar 2023.

Forslag til Lokalplan 133

Det er lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for en erhvervsbebyggelse på de to ejendomme, så den understøtter Herlev Hovedgade som bycenter i overensstemmelse med kommuneplanrammen i Forslag til Kommuneplan 2023-2035. Herudover skal lokalplanens bestemmelser bidrage til Herlev Hovedgade som grøn vej med bestemmelse om et beplantningsbælte og tage hensyn til bagvedliggende boliger ift. bygningers højde og virksomhedernes støjforhold.

Lokalplansforslaget erstatter Byplanvedtægt VII fra 1955 inden for lokalplanens område.

Se forslag til Lokalplan 133 for erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvidevej 2 på Herlev Kommunes lokalplanportal (Åbner i nyt vindue).

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 133, jf. miljøvurderingslovens § 8. Forslaget skønnes ikke at have en væsentlig miljøpåvirkning og omfatter kun et begrænset geografisk område, og vurderes derfor at kunne undtages miljøvurderingspligten.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planen i offentlig høring

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 18. januar 2023 her på kommunens hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Frist for bemærkninger

Forslag til Lokalplan 133 er i høring fra den 25. januar 2023 til den 22. februar 2023. Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på lokalplanportalen.

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplanen endeligt vedtages. Det er forventningen, at den endelige vedtagelse af lokalplanen sker på kommunalbestyrelsesmødet i maj 2023.

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.
Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for ændringer i Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Gladsaxe og Herlev kommuner har den 18. januar 2023 truffet afgørelse om, at en række ændringer i Kagsåparkens Regnvandsprojekt ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at projektændringerne derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering.

Gladsaxe og Herlev Kommuner har modtaget screeningsansøgning fra Novafos A/S’ til projektændringer for Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Projektet har tidligere gennemgået fuld VVM-proces og fik i 2017 VVM-tilladelse og udledningstilladelse. I oktober 2020 blev disse tilladelser fornyet, da anlægsstart blev udskudt grundet konflikt om plads med anlæg af Hovedstadens Letbane. I august 2021 traf kommunerne afgørelse jf. Miljøvurderingsloven om, at en række andre ændringer ikke medførte krav om miljøvurdering. 

Afgørelsen, screeningsskemaer og bilag vedr. de nye projektændringer kan findes på nedenstående links:

Flere oplysninger om sagen kan desuden fås ved henvendelse til Center for Teknik og Miljø på telefon 44 52 64 82 eller på e-mail til vandognatur@herlev.dk

Vedtagelse af lokalplan 119 – Udvidelse af Hjortespringcenteret

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 behandlet Lokalplan 119 – Udvidelse af Hjortespringcenteret samt tillæg 23 til kommuneplan 2013-2025. Lokalplanen og kommuneplantillægget er hermed endeligt vedtaget.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre de planmæssige rammer for udvidelse af centeret med en ny butik på 1200 m2 samt opgradering og renovering af det eksisterende byggeri.

Se Lokalplan 119 Udvidelse af Hjortespringcentret (Åbner i nyt vindue). 

 

Kommuneplantillæg

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2013-2025.

Se Tillæg 23 til Kommuneplan (PDF fil, åbner i et nyt vindue)

 

Høringssvar og vedtagelse af kommunalbestyrelsen

Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden.

Læs referat fra kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2022 (Åbner i nyt vindue)
 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.
Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Lagt på Herlev Kommunes hjemmeside den 10. november 2022.

Vedtagelse af lokalplan 126 – Udvikling af Herlev plejecenter og boliger

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 behandlet Lokalplan 126 – Udvikling af Herlev plejecenter og boliger samt tillæg 22 til kommuneplan 2013-2025. Lokalplanen og kommuneplantillægget er hermed endeligt vedtaget.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at sikrer de planmæssige rammer for etablering af Herlev plejecenter og boliger. Planen giver mulighed for at der kan bygges 22.800 m2 etageareal plejecenter i op til 4 etager samt 105-120 etageboliger på i alt 11.000 m2 i op til 4 etager.

Se lokalplan 126 på Herlev Kommunes lokalplanportal (Åbner i nyt vindue).

 

Kommuneplantillæg

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2013-2025. 
Læs Kommuneplantillægget (PDF fil åbner i nyt vindue)

 

Udbygningsaftale

Der er indgået en udbygningsaftale imellem Pension Danmark og Herlev Kommune.
Læs Udbygningsaftalen (PDF fil åbner i nyt vindue).

 

Høringssvar og vedtagelse af kommunalbestyrelsen

Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen. Se referat fra kommunalbestyrelsen for hvidbog, behandling af høringssvar og administrative rettelser. 
Læs referat fra kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2022 (Åbner i nyt vindue).  

 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.
Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Lagt på Herlev Kommunes hjemmeside den 13. oktober 2022. 

Udskiftning af stibro over Tibberup Å ved Ny Hjortespringvej

Furesø og Herlev kommuner har godkendt, at en eksisterende stibro over Tibberup Å ved Ny Hjortespringvej udskiftes.

Godkendelsen kan læses her.

Vandindvindingstilladelse Hjortesøen

Herlev Kommune har den 19. september 2022 meddelt tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hjortesøen til vanding af banerne på Hjortespring Golfbane. Tilladelsen er en del af de tidligere udstedte tilladelser omkring udvidelse og hævning af vandstanden i søen samt etablering af en ny afledning fra Syvende Sø.

Tilladelsen til vandindvinding samt klagevejledning kan læses her.

Hjortesøen udvidelse - Miljøscreening, godkendelse og dispensation

Herlev Kommune har den 2. september 2021 meddelt en række afgørelser vedrørende et projekt for Hjortesøen og Syvende Sø på Hjortespring Golfbane. Projektet omfatter udvidelse, hævning af vandstanden og mulighed for vandindvinding i Hjortesøen samt etablering af ny afledning fra Syvende Sø.

Afgørelserne og klagevejledning kan læses her:

 

Dispensation til rydning af brinkvegetation i vådområder på Kildegårdens jorde ved Fedtmosen

Herlev Kommune har den 17. november 2022 givet dispensation til rydning af brinkvegetation i vådområder på Kildegårdens jorde ved Fedtmosen. Rydningen omfatter mindre træer og krat på udvalgte lokaliteter omkring søer og moser.

Dispensationen kan læses her.

Klagevejledning kan læses i dispensationen.