Høringer og afgørelser

Her offentliggør vi aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Kommunalbestyrelsen har den 21. februar 2024 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 130 for Tvedvangen Nord i offentlig høring i 6 uger fra den 1. marts til den 12. april 2024.

Lokalplan

Lokalplanforslaget er udarbejdet med det formål at opdatere plangrundlaget for boligområdet og give alle grundejere ensartede byggerettigheder. Lokalplanforslaget styrker områdets grønne udtryk og fastholder boligområdet som et åben-lavt parcelhusområde med en bebyggelsesprocent på 30 for fritliggende parcelhuse og på 40 for dobbelthuse. Bebyggelse må maksimalt opføres i 1,5 etage.

Se Forslag til Lokalplan 130 for Tvedvangen Nord på Herlev Kommunes lokalplanportal:

Forslag til lokalplan kan læses her.

Afstemning om etageantal

Under udarbejdelse af lokalplanforslaget, blev der afholdt en afstemning for lokalplanområdets grundejere, om hvor mange etager lokalplan 130 skal tillade for nyt byggeri i boligområdet. Det var muligt at stemme på maksimalt 1,5 etage eller maksimalt 2 etager.

57 % af boligområdets grundejere deltog i afstemningen hvoraf 92 % stemte på 1,5 etage og 8 % på 2 etager. Lokalplanforslaget fastsætter at bebyggelse maksimalt må opføres i 1,5 etage.

Se diagrammer af afstemningens resultat her.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagets påvirkning på miljøet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er blevet vurderet at lokalplanforslaget ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, så der er ikke foretaget en miljøvurdering.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planforslaget i offentlig høring

Se referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 21. februar 2024 på kommunens hjemmeside under punkt 30.

Frist for bemærkninger

Høringsperioden løber fra den 1. marts 2024 til den 12. april 2024.

Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på lokalplanportalen eller via. borger.dk

Endelig vedtagelse af lokalplan 130

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplanen skal endeligt vedtages. Det er forventningen, at behandlingen af den endelige vedtagelse af lokalplanen sker på Kommunalbestyrelsens møde i august 2024.

Klagevejledning

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 1. marts 2024.

Økonomi- og Planlægningsudvalget har den 17. januar 2024 vedtaget at sende Kommuneplanstrategi 2024 for Herlev Kommune i offentlig høring i 8 uger fra den 14. februar 2024 til den 16. april 2024. Referatet fra Økonomi- og Planlægningsudvalget kan læses på Herlevs Kommunes hjemmeside

Kommuneplanstrategi 

Kommunen skal ifølge planloven offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, en såkaldt planstrategi. Sidste planstrategi for Herlev Kommune var Planstrategi 2019, der udstak retningen for Kommuneplan 2023-2035. 

Kommunens Planstrategi 2024 udstikker retningen for den fysiske udvikling af Herlev Kommune. Strategien bygger dermed på visionen for kommunens udvikling og på den udvikling, der sker i kommunen og i samfundet omkring os. 

Planstrategien er ikke en bindende plan, som man kan bygge huse eller anlægge veje direkte efter, men er netop en strategi for planlægning. Den egentlige regulering sker med andre planer. Planstrategien siger altså noget om, hvordan vi ønsker, at Herlev skal udvikle sig, og hvordan vi mener, at vi med fysisk planlægning kan bidrage til at indfri visionen. 

Med planstrategien besluttes det, i hvilket omfang den gældende kommuneplan skal revideres. Strategien skal så følges op af en ny kommuneplan, som indeholder nye retningslinjer og rammer for udviklingen af byen med udgangspunkt i planstrategiens revisionsbeslutning. 

Planstrategi 2024 indeholder en beslutning om en delvis revision af Kommuneplan 2023-2035, og indholdet i planstrategien tager udgangspunkt i temaerne: Herlevs identitet i byudviklingen og Klima og natur. Temaerne bygger videre på visionerne om bæredygtig byudvikling, som blev præsenteret med Planstrategi 2019 og udbygget i Kommuneplan 2023-2035. 

Se kommunens Planstrategi 2024 

Miljøvurdering 

På baggrund af miljøscreeningen har Herlev Kommune vurderet, at planstrategien ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Planstrategiens fokus på de to temaer, Herlevs identitet i byudvikling og Klima og natur, vurderes at have mindre, men positive miljøpåvirkninger. På den baggrund vurderes det, at planstrategien er undtaget fra miljøvurderingspligten.

Se Miljøvurdering af Planstrategi 2024 (Åbner i nyt vindue) 

Frist for bemærkninger 

Høringsperioden løber fra den 14. februar 2024 til den 16. april 2024. 

Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på Planstrategiens hjemmeside (Åbner i nyt vindue) eller via www.borger.dk (Åbner i nyt vindue).

Endelig vedtagelse 

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og kommuneplanstrategien endeligt vedtages. Det er forventningen, at behandlingen af den endelige vedtagelse af Planstrategi 2024 sker på Kommunalbestyrelsens møde i juni 2024.

Klagevejledning 

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold. 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen. 
 
Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. 

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue). Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 14. februar 2024.  

Kommunalbestyrelsen har den 17. januar 2024 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 132 for Enghuset i offentlig høring i 5 uger fra den 24. januar 2024 til den 28. februar 2024.

Lokalplanforslaget

Planforslaget er udarbejdet med det formål at muliggøre opførelsen af nye etageboliger på Sønderlundvej 7A-B, der i dag omfatter daginstitutionen Enghuset. Lokalplanforslaget åbner op for opførelsen af 28 nye etageboliger i tre etager og med en maksimal højde på 15 meter. Bebyggelsen kan opføres med en bolig i stueplan og en bolig i to etager på 1. og 2. sal. Boligerne har en varierede størrelse mellem 80‐110 m2.

Se Forslag til Lokalplan 132 for Enghuset på Herlev Kommunes lokalplanportal:

Forslag til lokalplan kan læses her.

Miljøvurdering

Forvaltningen har screenet Forslag til Lokalplan 132 for Enghuset efter Miljøvurderingsloven. Med screeningen er det vurderingen, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlige indvirkning på miljøet.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planforslaget i offentlig høring

Se referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 17. januar 2024 på kommunens hjemmeside under punkt 8.

Frist for bemærkninger

Høringsperioden løber fra den 24. januar 2024 til den 28. februar 2024.

Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på lokalplanportalen eller via. borger.dk

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplanen skal endeligt vedtages. Det er forventningen, at behandlingen af den endelige vedtagelse af lokalplanen sker på Kommunalbestyrelsens møde i juni 2024.

Klagevejledning

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 24. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen har den 17. januar 2024 vedtaget Udviklingsplan for Marielund endeligt.

Udviklingsplanens indhold

Udviklingsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Vision for Erhvervskvarteret og de fem hovedgreb: Grønt Loop, Centrale mødesteder, Fintmasket netværk, Herlev nabolag og Eksisterende kvaliteter. Den overordnede vision for området er at omdanne området fra klassisk erhvervskvarter til en levende, blandet bydel, der kan danne rammen for det gode hverdagsliv med plads til fællesskab og gode grønne områder.

Se den digitale Udviklingsplan for Marielund på hjemmesiden for planen (Åbner i nyt vindue).

Høringssvar

Der er indkommet seks høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i udviklingsplanen.

Se referat fra kommunalbestyrelsen for hvidbog, behandling af høringssvar og administrative rettelser herunder. Link til referat findes under ”Kommunalbestyrelsens vedtagelse”

Ændringer på baggrund af Kommuneplan 2023-2035

På baggrund af høring samt udtalelse til Kommuneplan 2023-2035 og koordineringen imellem de to planer er der foretaget ændringer til Udviklingsplan for Marielund. Ændringerne omhandler primært justeringer af bebyggelsesprocenter, bygningshøjder og rækkefølgeplanen.

Se referat fra kommunalbestyrelsen for ændringer som fremgår af bilaget: "Ændringsoversigt". Link til referat findes under ”Kommunalbestyrelsens vedtagelse”.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse

Referat fra kommunalbestyrelsesmødet kan læses på Herlev Kommunes hjemmeside.

Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet på kommunens hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Lagt på hjemmesiden den 23. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen har den 17. januar 2024 vedtaget Kommuneplan 2023 - 2035 endeligt med tilhørende miljørapport. Referat fra kommunalbestyrelsesmødet kan læses på Herlev Kommunes hjemmeside.
Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet på kommunens hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens mål for kommunens fysiske udvikling af Herlev Kommune for en 12-årig periode og skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen sætter rammerne for den fremtidige udvikling gennem retningslinjer for arealanvendelsen, og dermed skaber grundlaget for lokalplanlægning. Kommuneplan 2023 - 2035 er opbygget med udgangspunkt i henhold til Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01/07/2020).

Digital plan

Kommuneplanen er en digital plan. Det betyder, at planen vises for læseren, som en hjemmeside.

Kommuneplan 2023 – 2035 kan læses her (Åbner i nyt vindue).

Kommuneplanen kan også downloades som en samlet fil og printes ud.

Download pdf-udgave af den digitale plan (Åbner i nyt vindue).

Indhold i Kommuneplan 2023 - 2035

Kommuneplanen består af fem overordnede kapitler og en forside. De fem kapitler er følgende:

Overblik

Her læser man Borgmesterens Forord, en kort introduktion til hvad en kommuneplan er, visioner og mål, ændringer siden Kommuneplan 2013 - 2025, forhold til anden planlægning samt miljøvurdering af kommuneplanen.

Temaer

Temaerne i Kommuneplan 2013 - 2025 er revideret i Kommuneplan 2023 - 2035, så kommuneplanens retningslinjer nu falder ind under seks overordnede temaer. For hvert tema findes retningslinjekort med tilhørende retningslinjer og redegørelse.

De seks temaer er:

 • Struktur
 • Byens natur
 • Byliv og boliger
 • Trafik og mobilitet
 • Erhverv og detailhandel
 • Klima og miljø 

Rammer

Under denne fane fremgår rammerne for lokalplanlægningen med de generelle rammer, der gælder for hele kommunen, og detaljerede rammer for de enkelte rammeområder.

Byudviklingsområder

Under denne fane findes beskrivelser af visioner og planer for de fem byudviklingsområder, som er udpeget i Planstrategi 2019.

Tillæg

Her vil alle fremtidige tillæg til kommuneplanen fremgå, så det er nemt at danne sig et overblik over de ændringer til kommuneplanen, der bliver vedtaget i løbet af en kommuneplanperiode.

Ændringer fra Kommuneplan 2013 - 2025 til Kommuneplan 2023 - 2035

Arbejdet med Kommuneplan 2023 - 2035 udmønter sig i konkrete ændringer i planlægningen fra Kommuneplan 2013. Ændringerne omhandler rammer samt retningslinjer for kommunens planlægning, og er beskrevet under afsnittet "Ændringer" under kapitlet "Overblik" i Kommuneplan 2023 - 2035.

Miljøvurdering

Kommuneplan 2023 - 2035 er omfattet af kravet om miljøvurdering af planer og programmer. Med udgangspunkt i en indledende miljøscreening har kommunen udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten tager kun hensyn til de forhold, som er ændret med revisionen af Kommuneplan 2013 - 2025.

 Miljøvurderingen er afgrænset til følgende emner:

 • Byomdannelsesområde
 • Ændring af rammebestemmelser for blandet bolig- og erhvervsområder
 • Arkitektur
 • Bevaringsværdige træk ved byggeri
 • Friarealer
 • Trafikbelastning
 • Bil- og cykelparkering
 • Ændring af detailhandelsstrukturen
 • Afstandszone til erhvervsområde
 • Vandhåndtering

Download pdf-udgave af miljøvurderingen (Åbner i nyt vindue)

I forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplanen er der blevet udarbejdet en sammenfattende redegørelse, hvor der redegøres for:

 • Hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
 • Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
 • Hvordan myndigheden vil overvåge væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

 Download pdf-udgave af den sammenfattende redegørelse (Åbner i nyt vindue)

Retsvirkninger

I Lov om planlægning § 12, stk. 2 og 3 fremgår følgende retsvirkninger af Kommuneplanen:

 • Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.
 • Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan kommuneplanen og miljøvurderingen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens og miljøvurderingens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over kommuneplanens og miljøvurderingens indhold. 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen.  Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. 

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.


 Lagt på Herlev Kommunes hjemmeside den 22. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen har den 17. januar 2024 vedtaget at sende forslag til lokalplan 136 for et idrætsområde ved Skinderskovvej i offentlig høring i 5 uger fra den 19. januar 2024 til den 26. februar 2024.

Lokalplanforslaget

Planforslaget er udarbejdet for at give mulighed for, at der kan opføres flere idrætsfaciliteter i området. Lokalplanforslaget skal også sikre, at området fortsat fremstår grønt med markante træer og at brugere samt forbipasserende oplever området som trygt og livligt.

Se forslag til lokalplan 136 for et idrætsområde ved Skinderskovvej på Herlev Kommunes lokalplanportal:

Forslag til lokalplan kan læses her.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget efter Lov om Miljøvurdering.

Miljøvurderingen kan læses her.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planforslaget i offentlig høring

Se referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 17. januar 2024 på kommunens hjemmeside under punkt 9.

Frist for bemærkninger

Høringsperioden løber fra den 19. januar 2024 til den 26. februar 2024.

Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på lokalplanportalen eller via. borger.dk

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplanen skal endeligt vedtages. Det er forventningen, at behandlingen af den endelige vedtagelse af lokalplanen sker på Kommunalbestyrelsens møde i maj 2024.

Klagevejledning

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 19. januar 2024. 

Gladsaxe og Herlev kommuner har den 18. december 2023 truffet afgørelse om, at den ansøgte ændring til Kagsåparkens Regnvandsprojekt ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at projektændringerne derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering.

Gladsaxe og Herlev Kommuner har modtaget screeningsansøgning fra Novafos A/S til projektændringer for Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Projektet har tidligere gennemgået fuld VVM-proces og fik i 2017 VVM-tilladelse og udledningstilladelse. I oktober 2020 blev disse tilladelser fornyet, da anlægsstart blev udskudt grundet konflikt om plads med anlæg af Hovedstadens Letbane. I august 2021, og igen i januar 2023, traf kommunerne afgørelse om, at en række andre ændringer ikke medførte krav om miljøvurdering. 

Den aktuelle afgørelse, ansøgningsskema samt bilag vedr. den nye projektændring offentliggøres hermed:

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen. 

Flere oplysninger om sagen kan desuden fås ved henvendelse til Center for Teknik og Miljø på telefon 44 52 64 27 eller på e-mail til vandognatur@herlev.dk

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2023 vedtaget at sende forslag til Kommuneplantillæg 1 i 9 ugers offentlig høring fra den 4. december til den 5. februar 2024.

 

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet tillæg 1 til kommuneplan 2023 - 2035. Formålet er at sikre at Det eksisterende erhverv kan opretholde deres nuværende rettighed til at etablere 200 m2 butiksareal i forbindelse med produktion, samt give mulighed for at der på friarealer kan placeres cykelparkering og tilkørselsarealer til denne, indenfor friarealerne på 35 %.  

Derudover fastsættes parkeringskravet for bygninger til øvrigt erhverv til 1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal.

Kommuneplantillægget kan læses her.

 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering.

Miljørapporten kan læses her.

 

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planen i offentlig høring

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2023 her på kommunens hjemmeside.

 

Frist for bemærkninger

Kommuneplantillægget er i høring fra den fra den 4. december 2023 til og med den 5. februar 2024.

 Indsigelser til planforslaget sendes til byplan@herlev.dk

 

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplanen endeligt vedtages. Det er forventningen, at den endelige behandling af Kommuneplantillægget sker på kommunalbestyrelsesmødet i marts 2024.

 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen. Kommunens afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget kan påklages fire uger efter offentliggørelsen. Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: https://naevneneshus.dk/. Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 Annoncen er lagt på hjemmesiden den 5. december 2023. 

 

 

Udvidet offentlig høring af Miljørapport Rådhusgrunden

Miljørapport for skitseprojektet for rådhusgrunden har været i offentlig høring fra den 9. november 2023 til og med den 7. december 2023.

Efter endt høring er forvaltningen blevet opmærksomme på, at der har været en forkert mailadresse i høringsmaterialet.

Derfor sendes miljørapporten nu i yderligere høring til og med den 7. januar 2024

Hvis du tidligere har sendt et høringssvar i forbindelse med den første høring, bedes du derfor sende det igen til byplan@herlev.dk, som er den korrekte mailadresse.


Offentlig høring af Miljørapport for skitseprojekt for rådhusgrunden

Herlev Kommune har igangsat arbejdet med en ny lokalplan for et boligområde omkring rådhuset på Herlev Bygade 90. Udgangspunktet for den nye lokalplan er et skitseprojekt og en tilhørende miljørapport som nu sendes i høring i 4 uger fra den 9. november til den 7. december 2023.

Skitseprojektet

I skitseprojektet foreslås et nyt boligområde med etageboliger i 2 – 5 etager med plads til ca. 180 boliger samt et værkstedhus, fælleshus og små erhvervslokaler. Projektet etableres i et område, som tidligere har været brugt som rådhus og administration, og ændrer området til et attraktivt moderne boligområde. Det nye boligområde er afgrænset af Herlev Hovedgade mod sydvest, Vindebyvej mod vest og boligområder mod nord og nordvest.

Det ønskede byggeprojekt på Rådhusgrunden kan ikke rummes inden for den eksisterende kommuneplanramme eller lokalplan,  så der skal udarbejdes en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.

Se Skitseprojekt 

Se projektbeskrivelse  

Miljøvurdering

Herlev Kommune har vurderet, at skitseprojektet er omfattet af miljøvurderingsloven, og har besluttet på Økonomi- og planlægningsudvalgsmøde den 12. april 2023, at der skal udarbejdes en miljørapport som sendes i offentlig høring.

I nærværende miljørapport vurderes de sandsynlige væsentlige påvirkninger som følge af skitseprojektet.

Forud for udarbejdelse af miljørapporten har Herlev Kommune udarbejdet et afgrænsningsnotat for miljørapportens indhold og omfang, som danner grundlag for de miljøpåvirkninger, der er undersøgt nærmere i miljørapporten.

I afgrænsningen er følgende miljøemner blevet udpeget som miljøfaktorer, der kan blive påvirket af ændringerne i planforslaget:

 • Støj og vibrationer fra omgivelser til området
 • Trafikafvikling/belastning
 • Støjpåvirkning indendørs og udendørs
 • Natur (Mursejler, flagermus og orkidé)
 • Adgang til området.

Disse miljøfaktorer er beskrevet og vurderet nærmere i miljørapporten.

Der vil i forbindelse med det egentlige lokalplanarbejde skulle tages stilling til, om der er sket så store ændringer i projektet, at miljørapporten for skitseprojektet ikke er tilstrækkelig for at opfylde kravene for en miljørapport for lokalplanen.

Se Miljørapporten

Proces

Efter at miljørapporten har været i høring udarbejdes der en lokalplan samt kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget med eventuelt tilhørende miljøvurdering forventes sendt i høring medio 2024.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Klager fremsendes via Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk og kan benyttes med NEM-ID.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klage over miljøvurderingsafgørelser har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.

Annoncen er lagt på hjemmesiden den 9. november 2023.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. september at udkast til trafiksikkerhedsplan 2024-2028 skal i offentlig høring frem til og med den 5. november 2023.

Du kan læse mere om trafiksikkerhedsplanen og komme med dine bemærkninger ved at gå til www.herlev.dk/trafiksikkerhedsplan

Herlev Kommune har i henhold til vandløbslovens § 61 meddelt bemyndigelse til NIRAS A/S til at færdes i og langs det offentlige vandløb Sømose Å. Formålet er at foretage vandløbstekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med projektering af regulering og klimatilpasning af vandløbet.

 

Bemyndigelsen kan læses her.  

 

Det Danske Spejderkorps’ Hjortespring Gruppe via fuldmagt har søgt om tilladelse til at udvide den eksisterende spejderhytte på Gammelgårdsvej 60A, 2730 Herlev. Udvidelsen består i opføre en ny bygning på det eksisterende fundament, for den tidligere bygning, som er nedrevet. Herudover etableres der en hævet træterrasse mellem den eksisterende hytte og den nye bygning.

Læs tilladelsen her.

Herlev og Gladsaxe Kommuner har den 13. juli 2023 givet tilladelse til at anlægge to stibroer over Tibberup Å samt meddelt dispensation fra bestemmelserne om hegning i forbindelse med anlæggelse af fællesfold i Fedtmosen.

Klagefristen på afgørelsen er 4 uger. Hvis Herlev og Gladsaxe Kommune ikke har modtaget nogen klager efter klagefristen 10. august 2023, kan afgørelsen benyttes, såfremt øvrige tilladelser er på plads. 

En eventuel klage skal indgives via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagevejledning fremgår af Bilag 2.

Godkendelse til anlæggelse af to broer over Tibberup Å samt dispensation fra bestemmelserne om hegning.pdf

Bilag 1 Ansøgning.pdf

Bilag 1A Kortbilag med broer og hegn.png

 Bilag 2 Klagevejledning.pdf

Herlev Kommune har den 15. maj 2023 endeligt godkendt Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet. 

Fællesregulativet er godkendt i henhold til vandløbsloven, bekendtgørelse af lov om vandløb. LBK nr. 1217 af 25. november 2019.

Fællesregulativet træder i kraft d. 28. august 2023.

Fællesregulativet
De otte kommuner i Harrestrup Å-oplandet aftalt at udarbejde et fælles vandløbsregulativ (fællesregulativ) for de offentlige vandløb i Harrestrup Å-oplandet. Vandløbene er Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen.

Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument, der fungerer som kontrakt imellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver desuden vandløbets fysiske form med tilløb, dræn, bygværker, broer mv., samt fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ.

Fællesregulativet erstatter de syv gældende vandløbsregulativer for de nævnte vandløb, der er fra 1996-2000. Med fællesregulativet vil vandløbenes skikkelse blive ændret fra geometrisk til teoretisk skikkelse, dvs. fra "kanal-form" til at tillade mere naturlig variation. Herved sikres vandløbenes vandføringsevne samtidig med, at der gives mere plads til naturlig vandløbsdynamik og dyre- og planteliv. Oprensningsbehov forventes deraf reduceret, mens behov for kontrol og dokumentation af vandføringsevne forøges. Fællesregulativet vil desuden ensarte rammerne for vedligeholdelsen, herunder begrænse antallet af årlige grødeskæringer til én.

Miljøvurdering
Kommunerne har udarbejdet en miljøvurderingsrapport, som gennemgår fællesregulativets potentielle miljøpåvirkninger. Fællesregulativet vurderes samlet set ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Reduceret oprensningsbehov og ensrettet én årlig grødeskæring vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv.

Væsentlighedsvurdering
Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne ved København, der er et beskyttet Natura 2000-område. Der er derfor udarbejdet en vurdering af fællesregulativets påvirkning af Natura 2000-området. Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at vedtagelse af fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for. Det vurderes ligeledes, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder samlet set kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

 

Fællesregulativet med bilag:

 

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

 • Afgørelsens adressat.
 • Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
 • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Her findes også vejledning til, hvordan der indgives klage. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyrets størrelse, samt oplysninger om, hvordan betaling foregår, er oplyst på Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Herlev Kommune. Herlev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet.

Klagen skal være modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet ved klagefristens udløb den 28. august 2023.

Herlev og Gladsaxe kommuner har den 27. juni 2023 truffet afgørelse om, at etablering af fællesfold i Fedtmosen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering (VVM).

 

Kommunerne modtog ansøgningen vedrørende VVM-screening den 11. april 2023.

 

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 

§ 21 Afgørelse

Ansøgning

Supplerende oplysninger

VVM-screeningsskema

Herlev Kommune har den 21. juni 2023 fornyet indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven til Hjortespring Golfklub. Der kan indvindes overfladevand fra Reservoirsøen til brug for vanding af klubbens baner.

 Tilladelsen kan læses her. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Gladsaxe, Herlev, Københavns og Rødovre kommuner har den 31. marts 2023 meddelt VVM-tilladelse til etablering og drift af kapacitetsprojekterne "Kagsmosens Skybrudsprojekt” og "Nedre Kagså, Vandløbsudvidelse", samt projektet "Terræn- og vandløbsregulering af Kagsåen ved Kagsmosen" også kaldet ”Hverdagsregnsprojektet”.

Tilladelsen kan læses her.

Afgørelsen er truffet på baggrund af en gennemført VVM-proces, bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapporten og resultatet af de høringer der er foretaget. Miljøkonsekvensrapporten for projekterne Kagsmosen og Kagsåen har undersøgt de afledte miljøpåvirkninger på natur, overfladevand herunder søer og vandløb, rekreative interesser, grundvand, Jordforurening og jordhåndtering, kulturarv, materielle goder, støj, de trafikale påvirkninger samt projektets visuelle forhold og indpasning i landskabet. I miljøkonsekvensrapporten redegøres for, at anlæg og drift af projektet samlet set ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet. Ansøger har indbygget afværgetiltag i projektet for på den måde at begrænse de afledte påvirkningerne på miljø og omgivelser ved anlæg og drift.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet iht. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51. Klagevejledning fremgår af tilledelsen.

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.

Herlev Kommune har den 22. marts april 2023 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse til, at der kan foretages sedimentoprensning i søen Hyldemosen. Beskrivelse af tiltaget samt klagevejledning fremgår af dispensationen.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
Bilag 1 - Ansøgning

Godkendelse af udvidelse af Sømose Å med dobbeltprofil Knapholm-Hanevad
Ballerup og Herlev kommuner har den 13. marts 2023 som vandløbsmyndigheder godkendt, at vandløbet Sømose Å udvides med dobbeltprofil på strækningen fra Knapholm til Hanevad.

Beskrivelse af udvidelsen, godkendelsen samt klagevejledning kan læses på nedenstående link:

Godkendelse af udvidelse af Sømose Å med dobbeltprofil.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for udvidelse af vandløbsprofil
Ballerup og Herlev kommuner har den 13. marts 2023 forinden godkendelsen af vandløbsudvidelsen truffet afgørelse om, at ændring af vandløbsprofilet til dobbeltprofil ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering (VVM).

Klagevejledning fremgår af afgørelsen, som kan ses på nedenstående link sammen med screeningsansøgningen:

Afgørelse om ikke-VVM-pligt
Bilag - VVM-ansøgningsskema 

Vurdering af habilitet
Ballerup og Herlev kommune skal sikre, at der ikke opstår myndighedsinhabilitet i forbindelse med miljøvurderingsproceduren. I Herlev Kommune er den medarbejder, der er bygherre på projektet, ansat i kommunens Natur, Miljø og Affalds-team i Center for Teknik og Miljø. I samme team er ansat medarbejdere med myndighedsansvar inden for andre lovgivninger end vandløbsloven. Disse medarbejdere varetager funktionen som berørte myndigheder, der skal høres om ansøgningen i forhold til screening af projektet. Denne organisering i Herlev Kommune vil ikke leve op til reglerne i miljøvurderingslovens § 40 om adskillelse af uforenelige funktioner. Medarbejderen, der er bygherre på projektet, er derfor overflyttet til en anden organisatorisk enhed, og refererer i stedet til teamleder for Trafik i Center for Teknik og Miljø, mens opgaven løses. Denne organisering er valgt for at sikre, at der ikke er personsammenfald mellem medarbejdere og chefer, der er bygherre og dem der varetager opgaven som berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 15.

Herlev Kommune har den 21. februar 2023 givet dispensation til at opstille et læskur på Kildegårdens jorde ved Smørmosen.

Dispensationen kan læses her.

Klagevejledningen kan læses i dispensationen.

Herlev Kommune har 8. februar 2023 truffet afgørelse om, at etablering af et nyt lavtemperaturfjernvarmenet i den almene boligafdeling Hedelyngen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering (VVM).

Herlev Kommune modtog ansøgning vedrørende VVM-screening den 19. januar 2023 fra COWI, der på dette projekt er rådgiver for Boligforening 3B, afdeling Hedelyngen.

Klagevejledning fremgår af afgørelsesbrevet, som kan ses på nedenstående link sammen med screeningsskemaet.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt - Hedelyngen (PDF, åbner i nyt vindue)

VVM anmeldelsesskema - Hedelyngen (PDF, åbner i nyt vindue)