Lokaler og faciliteter

Som forening har I mulighed for at låne lokaler til aktiviteter, møder, kurser og andet af relevans for foreningen

Herlev Kommune har en række lokaler og haller, som foreninger kan låne (eller leje). Disse lokaler og haller befinder sig på bl.a. skoler og andre kommunale faciliteter samt på idrætsanlæg.

For at kunne låne lokaler skal I som forening være godkendt som folkeoplysende forening.

Tre overordnede retningslinjer er gældende for, at Herlev Kommune stiller lokalerne til rådighed

 • Lokalerne kan lånes af foreninger i det omfang, lokalerne er ledige. Dvs. når de ikke benyttes til deres primære formål, f.eks. på en skole
 • Lokalerne kan lånes i det omfang, lokalerne er egnede til formålet. Dvs. når de benyttes til aktiviteter, møder, kurser og andet, som ligger inden for foreningens rammer
 • Lokalerne kan lånes af foreninger – ikke af privatpersoner og ikke til private formål

 Der er muligheder for både sæson- og ad hoc udlån. Læs mere om mulighederne nedenfor.

 

Sæsonfordeling af faciliteter i Herlev til folkeoplysende aktiviteter åbner ultimo januar. Alle tider skal søges via Herlev Idrætscenters Bookingsystem herlev.halbooking.dk.   

Læs mere om sæsonfordeling, læs retningslinjer og administrationsgrundlag for fordeling af tider og se hvordan du søger

 

 

 

 

Hvis I som forening i Herlev Kommune skal bruge et lokale, en sal eller hal til et enkeltstående arrangement, er det muligt søge om lån af lokale til dette - også kaldet et 'ad hoc udlån'.

Hermed er der tale om, at I som forening søger om lån af lokale/sal/hal, der ikke indgår som en del af den årlige sæsonfordeling. I har som forening mulighed for at søge om 'ad hoc udlån', hvad enten foreningen har fået tildelt faste, ugentlige tider eller ej.

Et ad hoc udlån er at forstå som et rum, der stilles til rådighed for foreningen af Herlev Kommune. Bemærk samtidig, at der hverken udlånes eller udlejes til privatpersoner eller til tredjepart.

Der er mulighed for - som forening på kultur-, idræts- og fritidsområdet - at søge om ad hoc udlån på følgende faciliteter

 • Skolegymnastiksale
 • Idrætsfaciliteter
 • Hjortespring Foreningshus
 • Herlev Skole
 • Herlev Medborgerhus

Ad hoc udlån af skolegymnastiksale

Ønsker I som forening at søge om ad hoc udlån af skolegymnastiksale, skal I søge om tider via herlev.halbooking (skolelokaler). For spørgsmål, kan I kontakte den enkelte institution direkte.

Vejledning - skolebooking - sådan sender du en bookingforespørgsel (for folkeoplysende foreninger)

Ad hoc udlån af idrætsfaciliteter

Vil I foretage et ad hoc udlån (booking) af en idrætsfacilitet, foretages det som en 'straksbooking' og gøres på herlev.halbooking.dk eller ved at sende en mail til idraet@herlev.dk.

I modtager løbende svar på jeres ansøgning.

Har I et ønske om at afholde et særligt - muligvis større - arrangement i en af Herlev Kommunes idrætsfaciliteter, kan I søge om dette. Dog er det vigtigt, at dette gøres i så god tid som muligt.

Ad hoc udlån af Hjortespring Foreningshus

Ønsker I som forening at søge om et ad hoc udlån af et lokale i Hjortespring Foreningshus, kan I sende en bookingforespørgsel direkte via herlev.halbooking.dk (kræver login). Det kan kun gøres 3 måneder før ønsket booking dato. Vær opmærksom på, at bookingen først er godkendt, når I har modtaget en booking bekræftelse inkl. adgangskode. Der kan gå et par dage før bookingen er godkendt.  

Vejledning - Booking Foreningshus - sådan sender du en bookingforespørgsel

For spørgsmål, kan du kontakte Kultur og Fritid ved at sende en mail til idraet@herlev.dk.

Ad hoc udlån af Herlev Skole (Herlev Gl. Skole)

Ønsker I som forening at søge om et ad hoc udlån af Mødesalen på Herlev Skole (tidl. Herlev Gl. Skole), kan I selv sende en booking forespørgsel til Kultur og Fritid. Vær opmærksom på, at bookingen først er godkendt, når I har modtaget en booking bekræftelse inkl. adgangskode. Der kan gå et par dage før bookingen er godkendt.  

Du kan også kontakte Kultur og Fritid ved at sende en mail til idraet@herlev.dk. Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92B, kan bookes ca. et år frem i tiden.

Ad hoc udlån af Herlev Medborgerhus

Ønsker I som forening at søge om et ad hoc udlån af et lokale i Herlev Medborgerhus, skal I tage direkte kontakt til Herlev Medborgerhus - på mail medborgerhuset@herlev.dk eller på tlf. tlf. 44 52 58 00.

Læs mere på Herlev Medborgerhus' hjemmeside.

Få overblik over de lokaler, sale og haller, som Herlev Kommune stiller til rådighed for folkeoplysende foreninger.

Der findes en række lokaler, sale og haller, som folkeoplysende foreninger på kultur-, idræts- og fritidsområdet i Herlev kan ansøge om at benytte. Disse lokaler stilles til rådighed af Herlev Kommune.

For de lokaler, sale og haller, som findes på Herlevs folkeskoler og idrætsfaciliteter såvel som på faciliteter, Herlev Kommune råder over/har adgang til (Herlev Skole, Hjulmandens hus, Herlev Gymnasium, Hjortespring Foreningshus), er der lavet en oversigt med billeder og de vigtigste informationer om faciliteten.

Facilitetsoversigten uddybes løbende med flere detaljer, så den bliver så retvisende og anvendelig som muligt - så man som forening får et godt indtryk af samt kender til retningslinjerne for brug af faciliteten.

Overblik over lokaler på vores faciliteter

Lovgivningen er ganske klar: Offentlige lokaler, der stilles til rådighed til foreninger til folkeoplysende aktivitet, må ikke benyttes i privat sammenhæng.

Det er vigtigt, at foreninger kender til, forstår og overholder de gældende vilkår for brug af ’klublokaler’ eller andre kommunalt ejede lokaler, der stilles til rådighed for foreninger i forbindelse med deres folkeoplysende virksomhed. Disse vilkår gælder, når en forening på mere eller mindre permanent basis benytter lokaler, som ejes af Herlev Kommune. Lokaler, som netop har til formål at blive benyttet til foreningsaktiviteter.

Af flere årsager må disse lokaler ikke benyttes til privat brug. Disse årsager er bl.a. af forsikringsmæssig og konkurrencemæssig karakter samt omhandler kommunens pligt til og ønske om at tilgodese så mange foreninger som muligt i deres ønske om folkeoplysende aktiviteter.

Lokaler må således ikke benyttes til privatfester og andre private markeringer af nogen art eller til møder og lign., som ligger uden for foreningsregi. Disse har ikke folkeoplysende karakter og må ikke afholdes i Kommunale lokaler. 

Gældende vilkår for brug af lokaler ejet af Herlev Kommune

 • Lokalet kan alene anvendes til foreningens (folkeoplysende) aktiviteter
 • Ved brug af lokalet er det en forudsætning, at alle deltagere er enten medlem af foreningen og betaler kontingent hertil eller deltager med det primære formål at øge sit kendskab til foreningen og/eller foreningens (folkeoplysende) aktiviteter
 • Hvis foreningen ikke udnytter lokalet, ikke behandler det ordentligt eller på anden måde misbruger lokaletildelingen, kan foreningen fratages lokalet, og der kan evt. opkræves leje for den ikke-tilladte benyttelse af lokalet
 • Lokalet må under ingen omstændigheder udlånes/udlejes af foreningen til tredjepart uden kommunens samtykke, eller anvendes til privat/kommerciel virksomhed

Inden et arrangement skal der foreligge en godkendt pladsfordelings- eller belægningsplan (ved midlertidige overnatning i lokaler større end 75 m2). Planen sikrer, at forholdene lever op til de gældende, lovbestemte sikkerhedsforanstaltninger. Planerne er udformet som tegninger, der visuelt giver overblik over lokalets/områdets forhold.

Dette gøres for at sikre, at alle forholdene er overholdt og lever op til de gældende sikkerhedsforanstaltninger, så man ved, hvordan fx bygningen eller lokalet forlades, når en hurtig evakuering er påkrævet. Hvis der skulle opstå brand, vil brandvæsnet bruge planerne til at orientere sig på stedet.

En pladsfordelingsplan og belægningsplan er påkrævet, og den skal hænge synligt, fx ved i forvejen ophængte planer, inden arrangementsstart, dvs. allerede ved opstilling i forbindelse med arrangementet. Pladsfordelingsplanen skal altid stemme overens med den anvendte opstilling.

Hvornår er der nødvendigt for jer?

Planerne er i flere tilfælde påkrævet af lovgivningen i forbindelse med et arrangement, eksempelvis når:

 • Et forsamlingslokale, fx en sportshal/-lokale, der er godkendt til mere end 150 personer, benyttes
 • Der overnattes i lokaler større end 75 m2
 • Et telt eller selskabshus, der godkendt til mere end 150 personer, benyttes
 • At planen skal med tydelig angivelse/stor skrift angive det maksimale antal personer, lokalet er godkendt til
 • At der på intet sted er mere end 25 meter i ganglinje til nærmeste udgang
 • At flugtvejsarealer skal have en bredde på mindst 1,3 meter og i øvrigt svarende til mindst 1 cm for hver person, der skal passere det pågældende gangareal for at komme til udgangen
 • At afstanden mellem bordrækker skal være 2 meter fra bordkant til bordkant
 • At der fra en given plads ved et bord maksimalt må være 12 stolepladser hen til gangarealet. Det betyder, at såfremt der er gangarealer ved begge ender af borde

Se vejledning til udarbejdelse af pladsfordelings- og belægningsplaner (Bygningsreglementet - åbner i nyt vindue)

Der kan blive opkrævet et gebyr af Herlev Kommunes Byggesagsmyndighed for godkendelse af planerne.  

Hvis I har spørgsmål

I har som forening selv ansvaret for at undersøge, om jeres arrangement kræver en pladsfordelingsplan eller en belægningsplan. Og I har selv ansvaret for både at udarbejde disse samt opnå godkendelse fra Herlev Kommunes Byggesagsmyndighed, center for Teknik og Miljø.

I kan som arrangerende forening blive tildelt en bøde, hvis det konstateres, at reglerne ikke er overholdt.

Vær opmærksomme på, at Herlev Kommunes Byggesagsmyndighed har en sagsbehandlingstid på 12-14 uger. Har I spørgsmål, kan I kontakte byggesagsmyndigheden på byg@herlev.dk eller 44 52 64 00.

For arrangementer, der afholdes i Herlev Hallerne og Skinderskovhallen, kan Herlev Idrætscenter være behjælpelige med at vejlede jer – men det vil i sidste ende fortsat være jer som arrangementsafholder, der selv skal sørge for disse pladsfordelings-/belægningsregler er overholdt samt udarbejdet.

Tekniske spørgsmål vedr. Herlev Hallerne og Skinderskovhallen kan rettes til Katja Roth på katja.roth@herlev.dk.

 

 

 Dato

Herlev
Hallerne
Skinderskov
hallen
Skøjtehallen Hjortespring
badet
Herlev Badet
Vedligeholdelse
04/12-10/12

 Åbent  Åbent  Åbent   Lukket   Åbent
Juleferie
22/12-02/01 

 Lukket*   Lukket*   Lukket*   Lukket*   Lukket*
Vinterferie
10/02-18/02

 Lukket*  Lukket*   Lukket*    Lukket*   Lukket*
Påskeferie
23/03-01/04

 Lukket*   Lukket*   Lukket*    Lukket*   Lukket*
Vedligeholdelse
02/04-07/04

 Åbent  Åbent  Åbent  Lukket  Åbent
Store Bededag
26/4 2024

 Lukket*   Lukket*   Lukket*   Lukket*   Lukket*
Kr. Himmelfart
09/05-10/05

 Lukket*   Lukket*   Lukket*    Lukket*   Lukket*
Pinseferie
19/05-20/05

 Lukket*   Lukket*    Lukket*   Lukket*   Lukket*
Skolernes sommerferie
22/06-05/08

 Lukket*   Lukket*   Lukket*    Lukket*   Lukket*

* Foreninger har mulighed for at søge om tid gennem herlev.halbooking.dk eller ved at kontakte administrationen. tider skal senest søges 5 uger før af hensyn til personbemanding. 

Årshjul for folkeoplysende foreninger 2024

I årshjulet finder I de vigtigste datoer, som godkendte folkeoplysende foreninger I Herlev Kommune bør kende til.

 
Kontakt

Idræt og folkeoplysning

Skinderskovvej 31
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

 
 
Åbningstider
Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-14

Nyhedsbrev fra Kultur og fritid

Kultur og fritid udsender nyhedsbrev flere gange årligt. Nyhedsbrevet er målrettet personer der er aktive i foreningslivet ex. i bestyrelsen, som instruktører, frivillige etc.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet