1

Ansøgningsperiode og dokumentation

Som godkendt folkeoplysende forening i Herlev Kommune har I mulighed for at søge om driftstilskud til jeres lokaler. Det betyder, at jeres forening kan søge om tilskud til driftsudgifter til idrætshaller samt andre lokaler og lejrpladser, I som forening ejer eller lejer – men kun hvis der er tale om aktiviteter, møder, kurser og andet folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år.

Ansøgningsperiode og dokumentation

I kan søge lokaletilskud ved at udfylde et onlineskema og vedhæfte bilag og bilagsoversigt i pdf. Ansøgningsfrist er 1. april for der foregående kalenderår. 

Underskriv med foreningens Nem Id. Alle udgifter skal dokumenteres, og der skal vedlægges kopi af original kvittering, lønseddel, faktura o. lign.

Alle bilag skal tydeligt være nummeret og fremgå af bilagsoversigten.

Det skal tydeligt angives på ansøgningen eller bilagsoversigten, hvilken periode der søges tilskud for.

For at søge om lokaletilskud skal I være godkendt til at modtage lokaletilskud.

Hvis I flytter til nye lokaler, eller der sker væsentlige ændringer i jeres udgifter, skal I godkendtes på ny til at modtage lokaletilskud.

Aktivitetstimer for det pågældende lokale skal angives på ansøgningen. 

Oversigten nedenfor er vejledende og ikke udtømmende. 

2

Renter af prioritetsgæld

Det gives der tilskud til Det gives der ikke tilskud til
Renter af prioritetsgæld for lån, hvor låneprovenuet er anvendt til anlægsudgifter til det pågældende lokale. Her anføres renteudgifter

Afdrag på lån

Tinglysningsafgift og lånesagsgebyrer
3

Lejebeløb

Det gives der tilskud til Det gives der ikke tilskud til

Aftalte godkendte lejebeløb (vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser)

Offentlige arrangementer hvor der betales entré

Har flere foreninger samtidig etableret virksomhed i et lokale/lejrplads fordeles udgifterne forholdsmæssigt mellem foreningerne i forhold til den enkelte forenings faktiske udnyttelse af lokalet/lejrpladsen. Dette skal fremgå tydeligt på ansøgningen om lokaletilskud

Indtægtsgivende arrangementer og lejrture, hvis hovedformål er at skabe indtægter for foreningen

 

Udgifter til lokaler, hvor andre samtidig har adgang mod entré

 

 

Lejebeløb for lejrture er udelukkende for foreningens medlemmer – deltager ’ikke foreningsmedlemmer’ skal dette oplyses på ansøgningen, da der fradrages for ikke medlemmer

 

Depositum og indskud til husleje

  Leje af hytter og lejrpladser uden for landets grænser – med undtagelse af Sydslesvig, Skåne
4

Skatter og afgifter

Det gives der tilskud til Det gives der ikke tilskud til
Ejendomsskat Telefon og tv-abonnement
Erhvervsaffaldsgebyr og miljøafgift TV- Licens
5

Forsikringer

Det gives der tilskud til Det gives der ikke tilskud til
Brandslukningsudstyr (skumslukker og brandtæppe) Plaster, Falck kasse og lign.
Erhvervsforsikring - såfremt foreningen selv afholder udgiften Indkøb af røgalarmer og batterier hertil
Bygnings- og brandforsikring Hjertestartere og elektroder hertil
Rottebekæmpelse og skadedyr Ulykkesforsikring, arbejdsskadeforsikring og løsøreforsikring
6

Almindelig vedligeholdelse

Det gives der tilskud til Det gives der ikke tilskud til

Regning fra håndværkere som har udført vedligeholdelsesarbejde (CVR nummer skal være synligt på faktura)

Forplejning til håndværkere og for foreningsmedlemmer på arbejdsdage
Indkøb af maling, pensler, søm, skruer, lim o. lign. Materialer til brug for foreningsaktiviteter (f.eks. bolde, redskaber o. lign)

Måtter og måtterens

Nyanskaffelse og udskiftning af inventar

Vedligeholdelse af faste køkkenskabe, køleskab o. lign 

Vedligeholdelse af inventar
Reparationer og udbedringer, som har til formål at genetablere lokalets oprindelige standard

Køkkenservice, duge, viskestykker, porcelæn, bestik o. lign

 
Reparationer af nagelfast udstyr f.eks. radiatorer Potteplanter, jord o. lign. 
  Kontorartikler, billedrammer o. lign. 
  Indkøb og vedligehold/udskiftning af parabol, tv, pc, projektor, lærred o. lign.
 

Bøjler, bruseforhæng o. lign.

 
 

Udgifter til forbedringer, ombygninger eller nybygning, som har til formål at give en højere standard end hidtil

 

 

Kaffemaskiner, elkedel, og kaffefiltre o.lign.

 

Plæneklippere og haveredskaber o. lign

7

Opvarmning og belysning

Det gives der tilskud til Det gives der ikke tilskud til

Vedligehold af belysning – indkøb af elpærer og lysstofrør

Julebelysning 

Udgifter til opvarmning og belysning - olie, fjernvarme, gas og el

 
8

Rengøring

Det gives der tilskud til Det gives der ikke tilskud til

Sprit/desinfektion til rengøring

Toiletpapir, køkkenrulle, duftblokke, håndark, håndsæbe o. Lign.

Udgifter til rengøringspersonale (CVR nummer skal være synligt på faktura)

Håndsprit, standere til håndsprit og andre værnemidler

Indkøb af rengøringsmidler  
9

Fornødent tilsyn

Fornødent tilsyn kan omfatteåbning/lukning af lokaler og evt. rundering i løbet af dagen. Fornødent tilsyn skal forebygge hærværk, og/eller indbrud.

Det gives der tilskud til Det gives der ikke tilskud til

Udgifter til drift og reparation af døradgangssystemer og kameraudstyr med op til 20.000 kr. pr. år pr. forening.

Etableringsudgifter til Alarm/vagtordning 

For udgifter over 20.000 kr. skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende beløbet forud for afholdelsen af udgiften. 

Udgifter til vagtudrykning 

Tilskud til etablering af døradgangssystemer og kameraudstyr skal, jf. §3, godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, forud for afholdelsen af udgifter

 

Abonnement til alarm/vagtordning

 
10

Lejeindtægter

Lejeindtægter skal altid oplyses på foreningens ansøgning om lokaletilskud f.eks. (fremleje, udleje)

Det gives der tilskud til Det gives der ikke tilskud til
Det er en forudsætning for at opnå lokaletilskud, at foreningens primære formål udgør hovedanvendelsen af lokalerne. Indtægter ved udleje/fremleje.