Ny forening i Herlev

Skal I stifte en ny forening, er her vejledning, krav og gode råd.

I Danmark har vi foreningsfrihed. I praksis betyder det, at alle nemt kan starte en forening.

Når man har afholdt en stiftende generalforsamling og aftalt foreningens vedtægter, har man faktisk stiftet en forening.

Kommuner har til opgave – og den glæde – at hjælpe og bistå folkeoplysende foreninger i at etablere sig, fungere i henhold til deres formål og i at udvikle sig. Det gælder naturligvis også for Herlev Kommune, som tilbyder flere forskellige former for tilskud.

Det betyder, at I som nystartet folkeoplysende forening kan ansøge om tilskud hos Herlev Kommune til aktiviteter og om at få kommunale lokaler stillet til rådighed.

Begge dele er der mulighed for, men først, når foreningen er godkendt til det af Herlev Kommune.

 

 

Det første, I skal gøre, hvis I overvejer eller er i gang med at stifte en ny forening, er derfor at afklare: om jeres forening vil høre ind under Folkeoplysningsloven. Altså om den forening, I vil stifte, er en frivillig folkeoplysende forening.

Er foreningen ikke en folkeoplysende forening, kan der ikke ydes støtte til aktiviteter eller stilles lokaler til rådighed fra Herlev Kommune.

Falder jeres forening ind under Folkeoplysningsloven, og ønsker I at søge støtte i Herlev Kommune, skal foreningen godkendes som folkeoplysende forening i Herlev Kommune, Kultur og Fritid vurderer og afgør om de krav, som er opstillet, er opfyldt tilstrækkeligt.

For at opnå godkendelse skal foreningen opfylde en række almindeligt gældende krav

 • Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten
 • Foreningen skal have en bestyrelse
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget
 • Foreningen skal være bygget på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • Foreningen skal være hjemmehørende i Herlev Kommune
 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 • Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt og overskud/formue må ikke tilfalde enkeltpersoner

Når jeres forening er godkendt i Herlev Kommune, kan I søge om tilskud og lån af lokaler i Herlev Kommune.

Alle frivillige folkeoplysende foreninger skal have CVR-nummer og NemKonto. Uden et CVR-nummer og en NemKonto, kan Herlev Kommune ikke udbetale tilskud til foreningen. Fra den 1. november 2013 skal alle foreninger med et CVR-nummer også have en Digital Postkasse. Foreningens CVR-nummer skal genaktiveres hvert 3. år på www.virk.dk.  

CVR-nummer og NemKonto

CVR-nummeret benyttes som identifikation af jeres forening. Derfor er det nødvendigt for jeres forening at anskaffe sig et CVR-nummer, når I vil i kontakt med Herlev Kommune.

CVR-nummer fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og koster intet. Der skal anvendes digital signatur ved oprettelsen, men den behøver ikke være tilknyttet foreningen.

NemKontoen tilknyttes til foreningens CVR-nummer, og det er til NemKontoen, at alle tildelte tilskudsbetalinger overføres.

Sådan gør I:

 • I bestiller en digital signatur på nemid.nu (eksternt link)
 • Herefter kan I registrere jeres forening på Virk.dk (eksternt link)
 • I kontakter jeres pengeinstitut og beder dem indberette jeres foreningskonto som en NemKonto
 • I opgiver CVR-nummer til Herlev Kommune. Send en mail til kulturogfritid@herlev.dk.

Digital Postkasse

Fra 1. november 2013 er det lovpligtigt for alle foreninger, der har et CVR-nummer, at oprette en postkasse til Digital Post. Det vil i praksis sige, at al post fra det offentlige, herunder fra Herlev Kommune, til foreningen, skal sendes som digital post til foreningens digitale postkasse.

At oprette og benytte den digitale postkasse er gratis.

Den digitale postkasse får juridisk samme status som en fysisk postkasse. Det betyder, at foreninger er forpligtet til at orientere sig i de meddelelser, det offentlige sender digitalt, på lige fod med trykte breve.

Sådan gør I:

 • I opretter en Digital Postkasse på www.virk.dk/postkasse (eksternt link). I skal bruge en NemID medarbejdersignatur for at aktivere den Digitale Postkasse.

Et par gode råd

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil hvert år bede om bekræftelse på, at foreningen stadig er aktiv.

Dette vil ske på en mail, så det er vigtigt at registrere mailadresser, der rent faktisk er i brug. Og helst flere, så I er sikre på at modtage mailen.

Modtager I tilskud fra andre offentlige myndigheder, skal de ligeledes have besked.

En essentiel del af det at stifte en forening er udarbejdelse af foreningens vedtægter. Dvs. at formulere, hvad der er foreningens formål, hvordan foreningen styres, hvor den hører til mv. Det skal også fremgå af vedtægterne, at det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde indebærer deltagerbetaling for foreningens medlemmer.

Folkeoplysende frivilligt foreningsarbejde skal bygge på et forpligtende fællesskab og aktivt medlemskab. Og det er således en forudsætning, at medlemmerne bidrager økonomisk til foreningens virksomhed.

Som nævnt skal en frivillig folkeoplysende forening have en vedtægt, som forklarer foreningens idé, virke og organisering mv. Som minimum skal vedtægterne indeholde oplysninger om:

Vedtægterne skal som et minimum indeholde oplysninger om

 1. Foreningens formål
 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 4. Foreningens hjemsted
 5. Betingelser for medlemskab
 6. Tegningsret for foreningen
 7. Procedure for vedtægtsændringer
 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud/formue ved ophør

Benyt DGI's vedtægtsgenerator

Minimumskrav til foreningsvedtægter

Se udkast/forslag til en foreningsvedtægt.

Frivillige folkeoplysende foreninger, som har modtaget tilskud, skal hvert år inden den 1. august indsende et regnskab samt en beretning til Kultur og Fritid.

Heri skal foreningens folkeoplysende aktiviteter beskrives.

Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf specielt de initiativer, foreningen har taget i forhold til det forpligtende fællesskab.

Årshjul for folkeoplysende foreninger 2024

I årshjulet finder I de vigtigste datoer, som godkendte folkeoplysende foreninger I Herlev Kommune bør kende til.

 
Kontakt

Idræt og folkeoplysning

Skinderskovvej 31
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

 
 
Åbningstider
Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-14

Foreningsrådgivning

Har I brug for rådgivning i forbindelse med etablering og stiftelse af en folkeoplysende forening, kan I kontakte Kultur og Fritid på kulturogfritid@herlev.dk.

Nyhedsbrev fra Kultur og fritid

Kultur og fritid udsender nyhedsbrev flere gange årligt. Nyhedsbrevet er målrettet personer der er aktive i foreningslivet ex. i bestyrelsen, som instruktører, frivillige etc.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet