Visitationen

Visitationen tager sig af henvendelser vedrørende hjemmehjælp, plejeboliger og tilbud til ældre.

Visitationen behandler ansøgninger om hjemmehjælp og plejeboliger. Vi sikrer, at borgerne oplever en ensartet service ved:

At proceduren for visitationsbesøg er kendt og tydelig

At tidsfristerne er ens

At beslutningen træffes ud fra de fastsatte visitationskriterier

At borgere med samme behov og i samme situation får samme service

At borgere behandles individuelt

Bevillingen af personlig og praktisk hjælp sker efter Lov om social service § 83 og § 83a. Herlev Kommune har en politisk vedtaget kvalitetsstandard vedrørende personlig og praktisk hjælp. Du kan læse mere om kvalitetsstandarden her.

Bevilling af plejebolig sker efter Lov om almene boliger §§ 54-57.

Kvalitetsstandarden giver dig et indblik i hvilken hjælp, du kan forvente at få, hvis du har behov for personlig eller praktisk hjælp.

Bliv klog på rammerne i kommunen

Kvalitetsstandarden beskriver Herlev Kommunes serviceniveau og sikrer ensartethed og tydelighed i visitationen.

Læs kvalitetsstandarden her.

Visitationen samarbejder med mange leverandører inden for en række forskellige områder. Hvis du har fået bevilliget hjemmehjælp har du frit valg blandt disse.

Indsatser

Se vores oversigt over leverandører af hjemmehjælp her

Herlev Kommune fører tilsyn på hjemmehjælps- og plejeboligområdet. Formålet med at foretage tilsyn på dette område er at sikre, at borgerne i Herlev Kommune modtager den hjælp, de har fået bevilget, og at bevillingerne svarer til borgernes behov.

Du kan læse hele tilsynspolitikken her.

Ønsker du at klage over den afgørelse, som Herlev Kommune har truffet? Du kan indbringe klagen for Ankestyrelsen, inden for en frist på fire uger.

Senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen, skal du mundtligt eller skriftligt indgive eller sende din klage til:

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Du kan også ringe til os på tlf. 44 52 70 00

Den relevante afdeling vil revurdere afgørelsen.

Hvis afgørelsen fastholdes, vil anken blive videresendt til Ankestyrelsen sammen med sagens akter og Herlev Kommunes bemærkninger til afgørelsen.

Herlev Kommune tilbyder træning i eget hjem til udvalgte borgere med hjemmehjælp.

Træningen bliver skræddersyet til borgeren og tilbydes to gange om ugen i op til 12 uger med støtte fra en uddannet sundhedsmedarbejder.
Erfaringer fra andre kommuner viser, at den fysiske træning giver ældre bedre balance, gør dem mere mobile og i stand til at klare flere ting selv i hverdagen. Hos mange borgere stiger humøret også med træningen.

Hvem kan få træning i eget hjem
Træning i eget hjem er et projekt fra 2023-2025 i Herlev Kommune.
Man kan ikke selv søge om at få et træningsforløb. Tilbuddet er til udvalgte borgere i målgruppen, som i forvejen får hjemmehjælp og ikke modtager andre former for træning. Det kan også tilbydes som en del af kommunens rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a.

Hvis du har spørgsmål til træningen, er du eller dine pårørende velkomne til at kontakte Visitationen i Herlev Kommune på alle hverdage kl. 9-12 på:
44 52 62 92 

Kontakt

Visitationen
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 62 92
visitationen@herlev.dk

Åbningstider
Hverdage 09:00-12.00

Funktionsleder
Annika Nielsen
44 52 62 89
annika.nielsen@herlev.dk