Voksne med udviklingshæmning

Læs om støtte til voksne med udviklingshæmning og hvordan, du kan blive visiteret til en række ydelser.

Som voksen med udviklingshæmning kan du ansøge om at blive visiteret til bolig- eller aktivitetstilbud og få støtte til hverdagen.

Som voksen med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne kan du blive visiteret til botilbud eller støtte i eget hjem, efter Lov om Social Service.

Botilbud

I et botilbud kan du få socialpædagogisk støtte og hjælp til dine gøremål i dagligdagen, omsorg og pleje. Botilbuddene giver mulighed for aktiviteter og samvær med ligesindede.

Herlev Kommune har to botilbud, hver med 24 lejligheder med eget bad og toilet samt fællesarealer. Botilbuddene har pædagogisk personale og vågen nattevagt.

Som voksen med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne kan du blive visiteret til,støtte efter lov om social service.

Herlev Kommune har seks bofællesskaber med fire individuelle lejligheder i hvert med eget bad og toilet. Bofællesskaberne har tilstødende fællesarealer.
I bofællesskaberne kan du få socialpædagogisk vejledning, støtte og hjælp til dine gøremål i dagligdagen samt til at indgå i fællesskab med andre.
Bofællesskaberne er som udgangspunkt bemandet i dag- og tidlige aftentimer, med en ugentlig støttefri dag.

Bor du selvstændigt og har brug for pædagogisk vejledning og støtte i hverdagen for at fastholde og udvikle dine færdigheder, kan du blive visiteret til bostøtte.

Som voksen med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne kan du blive visiteret til aktivitetstilbud eller beskæftigelse efter lov om social service.

Hvis du har arbejdsevne, kan du komme i lønnet beskæftigelse med småproduktion, håndværk og servicearbejde i blandt andet kantine- og pedelfunktioner. Du kan få pædagogisk støtte til at deltage i beskæftigelsestilbuddet.

Har du brug for at indgå i et socialt fællesskab, kan du komme i aktivitets- og samværstilbud. Her er noget for enhver smag: Udflugter, motion, dans, sang og musik, udendørsaktiviteter, madlavning, IT m.m. Du kan få pædagogisk støtte og praktisk hjælp til at deltage i aktiviteterne.

Klub/Værested

Du kan komme i Værestedet Peberkværnen, hvis du har varig nedsat psykisk funktionsevne og bor i Herlev Kommune eller i kommunens bofællesskaber. Her kan du være med til fællesspisning, motion, ture, fester m.m.
Peberkværnen har åbent to aftener om ugen og ved planlagte arrangementer.

Klageadgang

Har du søgt om visitation til et tilbud og er uenig i afgørelsen, har du mulighed for at klage. Du kan læse om dine muligheder for at klage i brevet med afgørelsen.

Hvis du på grund af din fysiske og psykiske funktionsnedsættelse ikke kan færdes udenfor alene, kan du ansøge om ledsageordning.

Politikker

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne giver dig et indblik i hvilken hjælp, du kan forvente at få, når du har en vis nedsat funktionsevne. Når du har læst kvalitetsstandarden ved du noget om, hvordan der bliver arbejdet med bevilling af ydelser og hvilke ydelser, det er muligt at få bevilget. Kvalitetsstandarderne fungerer som sagsbehandlernes daglige arbejdsredskab og giver viden om kommunens serviceniveau.

Formålet med Herlev Kommunes kvalitetsstandarder er, at sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser som kommunen leverer inden for handicap-, psykiatri- og socialområdet. Kvalitetsstandarderne skal også bruges til at skabe overensstemmelse mellem et politisk fastsat serviceniveau og de konkrete afgørelser. Hermed sikres også, at borgerne i videst muligt omfang bliver behandles ensartet og ud fra så objektive kriterier som muligt.

Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i handicappolitikkens vision og værdier. Det betyder, at tilbuddene skal være tilpasset borgerens individuelle behov, være fleksible og tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og motivation. Indsatsen skal ikke være mere omfattende, end der er behov for, og borgerne skal selv tage aktiv del i hjælpen i det omfang, det er muligt. Herlev Kommune prioriterer lokale løsninger, der giver borgeren mulighed for at fastholde og udbygge sit netværk.

Læs kvalitetsstandard for voksne med særlige behov her

I fritvalgsdatabasen på Socialstyrelsens hjemmeside kan du læse kommunernes offentliggjorte kvalitets- og priskrav samt godkendte leverandører til madservice, personlig pleje og praktisk hjælp

Kommunerne overtog fra 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af årlige rammeaftaler på det specialiserede sociale område og specialundervisning fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner.

Rammeaftalen skal udarbejdes i samarbejde med Region Hovedstaden, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt en bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen udtrukket fra Tilbudsportalen.

Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.

Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen af tilbud, som aftalen omfatter (klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger).

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler emner, der har betydning for mennesker i Herlev Kommune med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Her er en række nyttige informationer og links for dig, der har psykiske vanskeligheder, et handicap eller er pårørende.

Du kan læse om tilbudsportalen, tolkning, ledsageordning og Brugerstyret Personlig Assistance (BPA)

I Herlev findes der flere idrætstilbud for voksne og unge med forskellige former for bevægelseshandicap, psykisk handicap eller sanse- og kommunikationshandicap. 

Læs mere om tilbuddene og om handicapidrættens historie i Herlev.

Voksenrådgivning og Visitation - Handicap og psykiatri

Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 61 33
handicap-ogpsykiatri@herlev.dk

 
Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00

Center for Børn, Unge og Familier

Send Digital Post til Center for Børn, Unge og Familier

Du kan ringe til os mandag-fredag mellem kl. 9.00-14.00. Du skal bestille tid, hvis du vil have et fysisk møde.

 

 

Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 71 29