Familieplejen

I Familieplejen arbejder vi på at finde det rette anbringelses- og aflastningstilbud til børn og unge.

Familieplejen i Herlev varetager en række opgaver omkring at finde anbringelses- og aflastningstilbud til børn. Vi udfører også specialiserede opgaver på familieplejeområdet.

Familieplejens kerneopgaver:

 • Varetager rekruttering ift. kommunale, og alm. plejefamilier samt aflastning.
 • Godkendelsesopgaver ift. konkrete godkendelser.
 • §84 privat pleje godkendelse og rekruttering
 • Varetager matchnings processen mellem barn om konkret anbringelsessted.
 • Varetager arbejdsgiverrelaterede opgaver såsom ansættelsesforhold, opfølgning og beslutninger i forhold hertil.
 • Varetager/sikrer rådgivning, supervision, konsulentbistand og uddannelse til plejefamilierne.
 • Løbende tilsyn med konkret godkendte familie og netværksfamilier.
 • Udarbejdelse af årlige skriftlige statusudtalelser til sagsbehandlere.
 • Konsulenterne tilegner sig løbende faglig viden indenfor anbringelsesområdet, for at kunne klæde plejefamilierne tilstrækkeligt på i deres arbejde
 • Deltagelse i tvær-kommunale aktiviteter, herunder efteruddannelse, supervision, kursusgruppe, samt andre arbejdsgrupper.
 • Deltager i tvær-kommunalt Erfa netværk, regionsnetværk samt projektsamarbejde med Københavns kommune vedr. kvalificering af matchningsarbejdet .
 • Varetager administration af. følgeudgifter forbundet med anbringelsen, samt udgifter forbundet med ansættelsesforholdet som plejefamilie.
 • Udvikling og opkvalificering af arbejdsmetoderne og de faglige redskaber indenfor opgavevaretagelsen.
 • Finder og matcher konkret anbringelsessteder, herunder døgninstitution/behandlingshjem og opholdssteder til døgn- og aflastningsopgaver.
 • Overblik over kostskoler, efterskole, §84 institutionsaflastning.

Målgruppe:

 • Almindelige plejefamilier
 • Netværksplejefamilier
 • Specialiserede plejefamilier
 • §84 aflastningsfamilier
 • Øvrige anbringelsestilbud.

 

Har du spørgsmål vedrørende Familieplejen, kan du kontakte:

Tina Jonsen : Tina.jonsen@herlev.dk tlf: 44 52 60 63 eller mobil: 21 73 97 22

Charlotte Kornum: Charlotte.kornum@herlev.dk tlf. nr. 44 52 60 64 eller mobil 50 54 10 84

Hvi du overvejer at blive plejefamilie, er her nogle forhold, der er værd at tage med i overvejelserne.

Vigtige overvejelser

Det er vigtigt, at du gør dig en række overvejelser, før du træffer beslutning om at indgå i et plejeforhold – enten som aflastningsfamilie eller som døgnplejefamilie.

 • Hvad vil det sige at have et plejebarn?
 • Hvordan påvirker det familien at få et plejebarn?
 • Hvordan påvirker det plejefamiliens egne børn at få et plejebarn?
 • Hvordan vil den øvrige familie, venner og naboer forholde sig?
 • Hvilke vanskeligheder må det kommende plejebarn have – hvor stor en opgave kan plejefamilien  klare?
 • Hvordan tackles problemerne?
 • Er plejefamilien forberedt på at skulle stå til rådighed 24 timer i døgnet?
 • Er plejefamilien indstillet på ikke at holde ferie uden plejebarnet?
 • Er plejefamilien parat til at ændre på vaner og ritualer?
 • Hvordan vil plejefamilien tackle det at være en ”offentlig” familie?
 • Er plejefamilien parat til den lange forpligtelse, det i flere tilfælde kan være?
 • Hvad sker der, når plejebarnet fylder 18 år?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det at have et plejebarn vil involvere hele familien. En familie, der ønsker at være plejefamilie, skal tale det igennem med egne børn og forberede dem så godt som muligt. Plejefamiliens børn skal blandt andet være indstillet på at få et nyt medlem i familien, og dette skal resten af familien samt netværket også forberede sig på.

Det er vigtigt med åbenhed i plejefamilien. Som plejefamilie er det naturligt at trække på erfaringer med sine egne børn. Men plejefamilien vil ofte erfare, at plejebarnet på mange måder reagerer anderledes, da det typisk har haft en anden opvækst.

Det er vigtigt, at familien har overvejet rollen som plejefamilie, og hvad det vil betyde for deres familieliv, herunder familiens egne børn.

Det er vigtigt, at plejefamilien er klar over, at hvis de påtager sig opgaven som plejefamilie, kan der være tale om en forpligtelse, der rækker langt frem i tiden, og at opgaven også indeholder et følelsesmæssigt engagement.

Kommunerne organiserer samarbejdet og opgavefordelingen på anbringelsesområdet meget forskelligt. Her følger en kort redegørelse for arbejdsfordelingen i Herlev Kommune.

Familieplejekonsulenten er plejefamiliens nærmeste professionelle samarbejdspartner.

Sagsbehandleren

I Herlev Kommune fører sagsbehandler det personrettede tilsyn med plejebarnet. Sagsbehandleren er, ifølge Serviceloven, forpligtet til at besøge plejebarnet 3 måneder efter anbringelsen har fundet sted, og derefter to gange om året.

Sagsbehandleren skal endvidere udarbejde en handleplan for plejebarnets anbringelse. Handleplanen skal følges op to gange om året på baggrund af det personrettet tilsyn/børnesamtalen. Endvidere skal sagsbehandler indhente oplysninger fra anbringelsestilbuddet , skolen, og øvrige indsatser.

Handleplanen skal beskrive målene for indsatsen, og det er dit ansvar som plejefamilie i samarbejde med din konsulent, at arbejde med at omsætte disse mål.

Familieplejekonsulenten

Din familieplejekonsulents rolle er, sammen med dig, at arbejde med at omsætte målene i barnets hverdagsliv. Hertil anvendes udviklingsplanen, som vi i Herlev Kommune arbejder med i hver enkelt familie, som et redskab til at kvalificere indsatsarbejdet.

Du skal kende målene, som ramme for dit arbejde som plejefamilie. Derfor vil tilsynet ved det årlige tilsyn have fokus på dette. I Herlev sikres dette gennem vores arbejde med udviklingsplaner sammen med dig/ jer.

Familiepleje konsulentens opgave er endvidere, at være kontakten til kommunen for dig. At sikre, at du modtager supervision, og uddannelse,de ansættelsesmæssige forhold omkring dit plejeforhold mm.

Akutte problemer

Opstår der et akut problem udenfor Herlev kommunes åbningstid og som har grundlæggende betydning for plejebarnet og plejefamilien – f.eks. at en forælder pludselig forlanger sit barn hjem, eller at plejebarnet hentes til samvær af en påvirket eller beruset forælder – så skal plejefamilien kontakte Vestegnens Politi på telefon 43 86 14 48 Vagthavende hos politiet sørger for, at plejefamilien kommer i kontakt med Rådighedsvagten.

Rådighedsvagten vil så kontakte plejefamilien og lytte til problemstillingen. Rådighedsvagten er forpligtet til at handle i en given situation såfremt det vurderes nødvendigt og er juridisk muligt.

Rådighedsvagten underretter Herlev Kommune førstkommende arbejdsdag.

Familieplejekonsulenterne i Herlev Kommune står for den løbende rådgivning og supervision til plejefamilier. Efteruddannelse og tæt støttede opstartsforløb udbydes i samarbejde med andre kommuner.

Rådgivningsbesøg

Generelt afholdes ca. 4 til 6 årlige besøg hos døgnfamilierne inklusive møder med børnesamtalen mm. Det beror dog på en konkret vurdering ud fra den enkelte families behov for støtte. I aflastningsfamilier afholdes generelt 2-4 besøg årligt inkl. handleplansmøderne.

I de konsultative besøg prioriteres særligt at understøtte netværksdøgn familierne, nyetablerede anbringelser samt aflastningsfamilierne, da erfaring viser, at de er de mest sårbare og har mest behov for støtte/råd og vejledning.

I de kommunale plejefamilier, aflægges besøg hver 2. måned. Læs nærmere på kommunaleplejefamilier.dk

Supervision

Familieplejekonsulenterne varetager som udgangspunkt supervisionen. Der kan i helt særlige tilfælde ydes specialiseret supervision, enten gennem Herlev Kommunes PPR eller gennem eksterne leverandører.

Uddannelse

Herlev Kommune har i en længere årrække haft et tværkommunalt samarbejde konsulenterne imellem i de seks kommuner. (Gentofte, Lyngby Taarbæk, Gladsaxe, Rødovre, Rudersdal og Herlev kommuner)

Grundkursus: Udbydes gennem de sociale tilsyn.

Efteruddannelse: ”De 6” udbyder i samarbejde uddannelse svarende til 2 dage årligt, fordelt på hele dage og aftener samt efteruddannelse til de specialiserede plejefamilier.

Samt uddannelse indenfor det tæt støttede opstartsforløb, som alle nye plejefamilier skal gennemføre.

Har du og din familie tid og overskud til at have et barn i døgnpleje eller aflastning, opfordres I til at kontakte Socialtilsyn Hovedstaden med henblik på godkendelse.

I er altid velkomne til at kontakte Familieplejen i Herlev Kommune forinden. Du kan ringe til familieplejekonsulenterne:

Charlotte Kornum på tlf. 44 52 60 64 eller via mail

Tina Jonsen på tlf. 44 52 60 63 eller via mail

Som ansat aflastningsfamilie må I forvente at skulle arbejde hver anden eller tredje weekend samt evt. en ugentlig hverdag med overnatning.

Hvad er vores arbejdsgang?

Er I som familie interesserede i at blive aflastnings- eller plejefamilie for Herlev Kommune, skal I sende en ansøgning, hvor I fortæller lidt om jer selv, jeres familie og fritidsinteresser. vedsendt jeres godkendelse fra Socialtilsynet. Familieplejen vil derefter kontakte jer.

Særligt om rekruttering
Rekruttering af plejefamilier og aflastning i Herlev Kommune foregår både gennem annoncering, tilbudsportalen.dk, socialtilsynene, det tværkommunale netværk og i øvrigt.

Der samarbejdes tværkommunalt med en forstærket indsats omkring rekrutteringen af aflastningsfamilier og specialiserede plejefamilier.Familieplejen annoncerer direkte via herlev.dk/job og Herlev Bladets ugentlige infoannonce, når der er behov for familier til konkrete opgaver.

Familieplejen modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger.

Der er en række udgifter forbundet med et plejeforhold, som Herlev Kommune dækker. Der skal ansøges på forhånd, med et overslag over udgiften, efterfulgt af kvitteringer.

Etableringsudgifter

Efter en konkret vurdering etableres plejebarnet med de materielle ting, der er brug for og som barnets familie eller plejefamilie ikke selv kan stille til rådighed. Kommunernes Landsforening har fastsat et maksimumsbeløb til dette formål. Beløbet fremgår af KL´s taksttabel.

Etableringsudgifter vil typisk være seng, møbler i børneværelset, ekstra tøj og for mindre børns vedkommende barnevogn, autostol og højstol. Tingene ydes til plejebarnet og skal, hvis de kan genbruges, afleveres til Familieplejen.

Til aflastningsfamilier ydes et mindre beløb til etablering – igen efter en konkret vurdering af behovet.

Kørsel

Der ydes kørselsgodtgørelse til plejefamilien for nødvendig kørsel med plejebarnet. Nødvendig kørsel er f.eks. kørsel til samvær med forældre, kørsel til behandling på hospital, hos læge og psykolog eller lignende.

Kørselsudgifterne refunderes efter Statens laveste kilometersats

Kørselsregnskabet skal føres på særskilt blanket.

Ved transport i offentlige transportmidler refunderes billetterne, som også anvendes som dokumentation.

Tilskud til nødvendigt IT udstyr

Der kan søges om tilskud til indlæringsunderstøttende IT-redskaber såsom computer og iPad. Tilskud tager udgangspunkt i en konkret individuel vurdering i forhold til plejebarnets alder samt behov.

Diætkost, medicin, briller, behandling

Udgifter til ovennævnte dækkes. Der skal blot være dokumentation for udgifterne i form af kvitteringer eller lignende

Behandling hos f.eks psykolog og fysioterapeut kan kun bevilges som en følgeudgift til plejeanbringelsen, såfremt der er besluttet som led i handleplansmålene og som en del af den samlede anbringelse.

Elles bevilges dette som særskilt §52 foranstaltende indsats af sagsbehandler

Daginstitution

Såfremt plejebarnet skal gå i institutioner som fx børnehave eller fritidshjem vil det fremgå af handleplanen. Udgiften til institutioner afholdes af Herlev Kommune.

Fritidsaktiviteter

Omkostninger vedr. 2. fritidsaktivitet. til plejebarnet dækkes, læs mere under "hvordan er jeg ansat".

Cykel

Der ydes tilskud til cykler til plejebarnet. Som hovedregel ydes der tilskud til maksimalt 3 cykler under et plejeforhold. En cykel af rimelig kvalitet forventes at koste ca. kr. 2.500,-

Der kan i særlige tilfælde ydes betaling af en cykel til et barn i aflastning.

Gaver

Efter ansøgning kan der udbetales et beløb til gave til plejebarnet til fødselsdag, jul og ved særlige lejligheder. Beløbene er fastsat af KL

Studieture og lejrskoler

Udgiften dækkes, ekskl. lommepenge og kost, der dækkes via omkostningsydelserne.

Konfirmation

Efter ansøgning kan der ydes hjælp til konfirmation (og nonkonfirmation). Beløbet er fastsat af KL

Ferie

Der kan ydes tilskud til plejebarnets ferie med plejefamilien. Der kan maksimalt ydes kr. 6.000 årligt. Året regnes som kalenderår.

Udgiften skal dokumenteres enten ved kopi af billet eller ved at plejefamilien laver en opgørelse over plejebarnets andel af ferieudgifterne. (Eksempler: Transport, flybillet, leje af hytte/lejlighed, liftkort med videre)

Ferietilskud i andre situationer vurderes individuelt.

Såfremt det anbefales, at plejebarnet er på ferie med aflastningsfamilien dækkes udgiften efter ovennævnte retningslinier.

Pasning af plejebarnet

Der kan ved særligt behov ydes pasningsydelse, hvis det vurderes, at der er behov for aflastning, max 800 kr pr. måned.

Her kan du læse om hvordan du bliver kontraktansat, og på hvilken måde det reguleres

Honorering

Betalingen  består af to dele – plejeløn (antal vederlag) og omkostningsdel.

Herlev Kommune  udbetaler begge dele månedsvis forud. Der betales skat af plejelønnen. Omkostningsdelen er skattefri.

Plejelønnen

Beregningsgrundlaget for honorering af plejefamilier kaldes vederlag.

Vederlaget tager udgangspunkt i den opgave, som plejefamiliens skal løse.

Plejefamilien kan  aflønnes med et eller flere antal vederlag pr døgn .

Når en plejefamilie modtager mere end 6 gange vederlag i løn, indebærer det, at den af plejeforældrene, som har ansættelsen, ikke kan påtage sig andet arbejde.

Omkostningsbeløbet

Omkostningsbeløbet eller i daglig tale kost/logi beløbet, satsreguleres hvert år.

Omkostningsbeløbet skal dække den løbende forsørgelse af plejebarnet især i form af udgifter til kost, logi og almindelige daglige fornødenheder, herunder fornøjelser.

- Kost (inkl. skolemælk og restaurantbesøg ifm ferier og andet).

- Logi (herunder, værelsesetablering, el, vand, varme, vedligeholdelse, indkøb af møbler ifm barnets alder, forøget slid på bolig, bygninger, møbler og andre ting).

Daglige fornødenheder dækker almindelige daglige forsørgelsesudgifter, såsom udgifter til:

 • almindelig barnepasning vedr. delt i forældremøder, arrangementer og andet.
 • afgifter, bøder
 • anskaffelse og brug af ( mobil) telefon, tv, internet.
 • ansvar, ulykkes- og rejseforsikring.
 • biografture, teater og andre fornøjelser og familieaktiviteter med plejebarnet
 • bus, tog og rejsekort til barnet til skole og fritidsaktiviteter
 • diverse skoleremedier (taske, penalhus mm.)
 • første fritidsaktivitet til plejebarnet, herunder særligt udstyr i forbindelse med fritidsaktiviteter
 • frisør
 • fødselsdagsafholdelse, gaver fra plejebarnet. mm.
 • hygiejne, personlig pleje, herunder også luseshampoo, bleer, hygiejnebind mv.
 • kørsel til daginstitution, skole , fritid.
 • medicin, som ikke er lægeordineret, vaccinationer ved udlandsrejser
 • reparationer af cykler og udstyr til cykel
 • skolefotos.

Ovenstående liste er eksempler og ikke udtømmende.

Hvis plejebarnet er væk fra plejefamilien  tre døgn i træk eller mere, vurderes det, hvorvidt der skal ske fradrag for kost i det månedlige kost/logi beløb.

Aflastningsfamilier

Særligt for aflastningsfamilier:

Omkostningsbeløbet skal dække følgende udgifter:

 • kost og logi.
 • almindelige fornødenheder ift. personlig pleje.
 • transport
 • aktiviteter. ( hvis ikke andet er anført i handleplanen)

For aflastningsfamilier aflønnes der pr. påbegyndt 24 timer.

En ugentlig overnatning f.eks. fra onsdag  til torsdag  aflønnes med et døgn.

Ved ansættelse som aflastningsfamilie gælder forholdene omkring erhvervsarbejde udenfor hjemmet ikke.

Lommepenge og beklædningsbeløb til plejebarnet

Til plejebarnet  udbetales der automatisk  et beløb til lommepenge og beklædning via lønkontoret.

Der er tale om faste satser, som gradueres i forhold til plejebarnets alder. Lommepenge og beklædning til børn er ikke skattepligtigt.

Skoleelevers arbejdsløn reducerer som hovedregel ikke disse beløb.

Lommepenge og beklædning ydes ikke til børn i aflastningsfamilier.

Såfremt plejebarnet, når det fylder 18 år og stadig er anbragt, har en indtægt ved arbejde eller læreplads, skal plejebarnet selv bidrage økonomisk til egen forsørgelse jf Lov om social service. Betalingen sker efter en konkret beregning.

 

 

Her følger en række information vedr. særlige ansættelsesretlige forhold, når man er ansat som familieplejer.

Skat

Plejelønnen er skattepligtig A-indkomst for den af plejeforældrene, der er ansat på kontrakten. Der betales ATP og arbejdsmarkedsbidrag af plejelønnen. Der betales ikke skat af omkostningsbeløbet. Der ydes ikke pensionsopsparing.

Arbejdsløshedskasse

Plejelønnen er dagpengegivende indtægt og indvirker følgelig på eventuel løbende udbetaling af dagpenge. Ved en døgnplejeløn på 7 vederlag kan der fuldtidsforsikres i en arbejdsløshedskasse (fx Socialpædagogernes fagforening/a-kasse BUPL).

Sygdom

Plejelønnen er dagpengegivende efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. I Herlev Kommune udbetales der løn under sygdom. Ved sygdom der har indvirkning på plejeforholdet skal familieplejekonsulenten kontaktes.

Plejeforældre har ikke ret til barns første sygedag eller omsorgsdage til plejebarnet. Ved sygdom hos plejebarnet forventes det, at plejefamilien forsøger at løse problemet. Er dette ikke muligt skal familieplejekonsulenten kontaktes.

Ferie

Afholdelse af ferie – med og uden plejebarnet

Generelt anbefales det, at plejefamilien ikke kan holde ferie fra plejebarnet.

Det er sjældent hensigtsmæssigt for plejebarnet ikke at deltage på lige fod med de andre familiemedlemmer i ferien. Når en plejebarn anbringes i en plejefamilie, er det med det formål, at barnet indgår i familien på lige fod med de øvrige familiemedlemmer.

Der kan dog være særlige forhold, som gør det nødvendigt for plejefamilien at holde  ferie uden plejebarnet. Her påhviler det Herlev Kommune, at sørge for aflastningsophold til plejebarnet, såfremt det ikke kan være hos forældrene, når plejefamilien holder ferie.

Ferien betragtes som  værende afholdt med eller uden plejebarnets deltagelse.

Holder plejefamilien ferie uden plejebarnet i 3 døgn i træk  eller mere, modregnes kostpenge for plejebarnet i den pågældende periode.

Ferieregler

I Herlev Kommune forventes det, at alle ansatte  holder 5 ugers ferie.

Plejeforældre har ret til 5 uger ferie. De tre uger skal efter ferieloven afholdes i perioden frad den 1. maj til den 30. september. Herlev Kommune anbefaler, at plejefamilien ikke holder ferie uden barnet. Hvis Herlev Kommune ikke har hørt andet omkring afholdelse af ferie, vil vi lægge til grund, at plejefamilien holder ferie i ugerne 28, 29 , 30, 42 og 7. Hvis plejefamilien ønsker at holde ferie på et andet tidspunkt, skal dette meddeles kommunens familieplejekonsulent.

Al ferie skal være afholdt  inden den 30. april.

Eventuelle ændringer drøftes med familieplejekonsulenten 3 måneder før afholdelse af ferie.

Hvert år til maj udbetales et ferietillæg på 1 % af de optjente vederlag i nærmest forudgående kalenderår.

Ved ophør af et plejeforhold udleveres et feriekort på 12,5 % af de optjente vederlag i det pågældende år.

Der ydes  ikke feriegodtgørelse af de omkostningsbestemte (omkostningsbeløbet) ydelser samt diverse særlige ydelser.

Der udbetales ikke løn under ferie samtidig med udbetaling af feriekort fra tidligere ansættelse.

Forsikring

Hvis et plejebarn laver personskade  på plejeforældrene eller deres børn, kan skaden være dækket enten af barnets forældres ansvarsforsikring eller plejefamiliens ansvarsforsikring.

Laver plejebarnet en skade på plejefamiliens ejendele eller stjæler plejebarnet plejefamiliens ting, dækker  forsikringen ikke, fordi plejebarnet regnes for medlem af husstanden.

Plejefamilien skal have en forsikring, der dækker plejebarnets eventuelle skader mod tredjepart.

Forsikringsselskabet kan oplyse, hvorvidt plejebarnet er omfattet af husstandens forsikring.

Normalt omfatter den almindelige indbo-ansvarsforsikring alle husstandens beboere inklusiv plejebarnet.

Herlev Kommune vurderer i hvert enkelt tilfælde dækning af en skade, som plejebarnet  forvolder  på plejefamiliens inventar eller ejendom. Det tages op til vurdering i Børne- og Familierådgivningen i de tilfælde, hvor skadesbeløbet overstiger kr. 300,-.

Tavshedspligt

Plejefamilien får ofte meget personlige og private oplysninger om plejebarnet og dets familie.

Spørgsmålet rejses tit, hvor mange oplysninger, en plejefamilie må få og hvor mange der må gives videre.

Plejefamilien skal naturligvis have alle nødvendige oplysninger især om plejebarnet.

For plejefamilier gælder de almindelige regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i henhold til straffeloven og forvaltningsloven.

Tavshedspligt betyder, at fortrolige oplysninger ikke må gives videre til uvedkommende.

Det er et brud på tavshedspligten, hvis fortrolige oplysninger videregives til en enkelt nærtstående person i en snæver fortrolig kreds eller overfor nogen, der har lovet ikke at bringe det videre.

Tavshedspligten overtrædes også, når en handleplan eller andre fortrolige dokumenter ligge fremme, så en uvedkommende person kan få adgang til oplysningerne.

Hvis plejefamilien bliver i tvivl om, hvad den må  videregivere oplysninger til, fx til en tandlæge, børnehave, skole  og lignende, skal  familieplejekonsulenten kontaktes, da det er kommunen, der  kan beslutte om sådanne forhold.

Oplysningspligt

Hvis sagsbehandleren eller familieplejekonsulenten anmoder om oplysninger om forhold, der har betydning for behandlingen af plejebarnets sag, har plejefamilien pligt til at videregive de oplysninger, den er i besiddelse af.

Eksempelvis: oplysning om plejebarnets reaktion på samvær, oplysning om forældrenes tilstand (påvirkede, berusede), da plejefamilien henter/bringer plejebarnet.

Underretningspligt

Plejefamilien har en skærpet underretningspligt over for kommunen, hvis den får kendskab til eller  begrundet mistanke om, at plejebarnet udsættes for fare eller forhold, der må antages at være skadelige for dets sundhed, trivsel og udvikling.

Klageret

Plejefamilien har ingen klageret  hvad angår beslutninger og handlinger, som kommunen og/eller forældremyndighedsindehaveren foretager på plejebarnets vegne.

Magtanvendelse

Bekendtgørelsen om magtanvendelse på det sociale område gælder for børn og unge, der er anbragt i døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder samt plejefamilier. En magtanvendelse skal indberettes til de offentlige myndigheder.

Hvis plejefamilien vurdere, at det er påtvunget at anvende magtanvendelse, som et led i en pædagogisk indsats, skal  plejefamilien  informere familieplejekonsulenten om hændelsen.

Her finder du de tilbud som gives løbende til plejebørn og familie fra - Børnehjælpsdagen - Knuthenborg Safari - Lær for Livet. Sommerferielektiecamp og mentor gennem Egmontfonden.

Børnehjælpsdagen:
Lysfesten i Tivoli og sommerudflugten til Zoologisk Have på Frederiksberg er to årligt tilbagevendende begivenheder.

Læs mere om børnehjælpsdagen

Knuthenborg Safari

Egmont Fonden

Anbragte børn kan visiteres til projektet, som særligt støtter anbragte børne skolefærdigheder.

Her finder du faglig information til plejeforældre og plejebørn. Tillige er der henvisninger til faglige hjemmesider samt viden til børn om deres rettigheder.

Børns rettigheder og det at være anbragt

Her er en række nyttige pjecer, der fortæller barnet og plejefamilien om dets rettigheder:

Center for Børn, Unge og Familier

Send Digital Post til Center for Børn, Unge og Familier

Du kan ringe til os mandag-fredag mellem kl. 9.00-14.00. Du skal bestille tid, hvis du vil have et fysisk møde.

 

Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 71 29