Spørgsmål og svar

Her finder du en liste med ofte stillede spørgsmål om dagtilbud og pladsanvisning.

 Du kan skrive dit barn op umiddelbart efter fødslen. Ved opskrivning inden for en måned efter barnets fødsel beregnes anciennitet fra fødselsdatoen. Ved opskrivning af adoptivbørn beregnes anciennitet fra fødselsdatoen. Behovsdatoen er den dato, hvor du har behov for at få passet dit barn.

Hvornår kan mit barn skrives op hvis jeg flytter til Herlev Kommune?
Fra det øjeblik, du har underskrevet en lejekontrakt eller en købsaftale på din nye bolig i Herlev Kommune, kan du skrive dit barn op til pasning. Du kan skrive dit barn op til pasning på den digitale pladsanvisning. Husk at oplyse din nye adresse i Herlev Kommune og forventet tilflytningsdato under bemærkninger.

Tilgå Digital Pladsanvisning

Du skal fremsende en kopi af lejekontrakten/købsaftalen via digital post til Pladsanvisningen, da der bliver udvekslet personfølsomme data.

Send digital post til Pladsanvisningen

Herlev Kommune tilbyder følgende pasningstilbud:

  • Dagplejen er for børn i alderen 26 uger til og med 2 år og 11 måneder
  • Børneinstitutioner er for børn fra 26 uger og indtil skolestart
  • SFO, børn fra 0. til og med 3. klasse
  • Skolefritidsklub, børn fra 4. til og med 6. klasse

Pasningsgarantien i Herlev Kommune giver garanti for pasning efter opskrivning i løbende måned + 2 måneder, dog skal barnet være 26 uger.

Eksempel: Hvis dit barn skrives op den 12. oktober 2021, bliver du tilbudt en plads til den 1. januar 2022.

Pasningsgarantien dækker tilbud i hele Herlev Kommune og tilbuddet kan være i en af vores daginstitutioner eller i dagplejen. Der vil dog, så vidt det overhovedet er muligt, blive taget hensyn til dine ønsker om geografisk beliggenhed. Garanti for, at dit barn kan få pasning i netop den børneinstitution/dagpleje, du har ønsket, er ikke en del af pasningsgarantien.

Hvis du ønsker at rykke din behovsdato, altså den dato du har brug for dit barn skal begynde i daginstitution/dagpleje, skal du gøre dette med et varsel på løbende måned + 2 måneder.

Eks. 1. Du har behovsdato 1. maj, men vil rykke den til 1. juni, så skal du gøre det senest 28. februar.

Eks. 2. Du har behovsdato 1. maj, men vil rykke den til 1. april, så skal du gøre det senest 31. januar.

Når ventelisten er lukket for børn fra andre kommuner, kan opskrivning fortsat ske for tilflyttere, når lejekontrakt / slutseddel er underskrevet.
Pasningsgarantien er først gældende fra datoen for tilmelding til Folkeregistret. Det betyder, at der er garanti for pasning flyttemåneden + 2 måneder efter.
Den anciennitet, dit barn måtte have i fraflytningskommunen, kan IKKE overføres.
Vælger du at beholde pladsen i fraflytningskommunen, skal Herlev Kommune opkræve forældrebetalingen fra tilflytningsdagen.

Generelt om anvisningsprincipperne:

Pasningsgarantien går altid forud for anciennitetslisten, selvom der er aktuelle børn på institutionens egen venteliste.

Hvis du kun ønsker en bestemt institution, bliver dit barn opskrevet på vores anciennitetsliste. På anciennitetslisten tilbydes plads i den rækkefølge børnene er skrevet op. Husk dog at pasningsgarantien altid går forud for anciennitetslisten.

Ønsker du på et senere tidspunkt, at gøre brug af pasningsgarantien, skal du være opmærksom på, at du tidligst kan få en pasningsgaranti efter løbende måned + 2 måneder.

Ved indstilling fra sagsbehandler eller pædagogisk konsulent kan der dog ændres på rækkefølgen.

For søskende gælder følgende hensyn: Et søskendebarn får fortrinsret til en plads i et dagtilbud, hvor søskende går, hvis søskende har samme folkeregisteradresse:

Hvis barnet uden søskende kan anvises en anden plads i skoledistriktet.

Hvis søskendebørn kan gå minimum et år sammen i institutionen.

Hvis forældrene accepterer, at søskende kan tilbydes plads op til en måned før/efter behovsdato.

Hvis der ikke kan anvises plads i institutionen hvor søskendebarnet går, bevarer barnet sin anciennitet på ventelisten til den ønskede institution efter gældende regler.
Tvillinger og trillinger anvises altid plads i samme dagtilbud.

Når du modtager tilbud om en plads, skal du svare Pladsanvisningen inden den fastsatte frist.

Som hovedregel anvises plads til den 1. eller den 16. i en måned

Det er en god ide at give Pladsanvisningen besked, hvis du er bortrejst, f.eks. på ferie el.lign., i den periode, hvor du kan forvente at få anvist en plads.

Siger du nej til et tilbud om plads fra pasningsgarantilisten

Får du tilbudt en plads fra pasningsgarantilisten, som du siger nej til, mister du din pasningsgaranti, og vil først få et nyt tilbud, når der er en ledig plads i en af de ønskede institutioner. Disse pladser bliver fordelt efter anciennitet.

Børn indmeldt i dagpleje bliver overflyttet til daginstitution fra omkring 3 års alderen og det sker uden særlig ansøgning.

Såfremt der er angivet ønsker om dagtilbud på tidligere tidspunkt, vil disse ønsker være videreført til 3 års alderen. Du kan løbende lave tilføjelser til ønskerne via den digitale pladsanvisning. Det anbefales, at du har minimum 3 ønsker til børnehaveplads.

Tilgå Digital Pladsanvisning

Flytter I fra Herlev Kommune, kan dit barn beholde sin plads i daginstitution, dagpleje, SFO eller skolefritidsklub, så længe det opfylder alderskriteriet for dagtilbuddet. Det er din nye bopælskommune, der skal opkræve forældrebetalingen fra flyttedatoen. Du kan få oplysning om forældrebetalingen ved at henvende dig til din nye bopælskommune. Når man er fraflyttet Herlev Kommune, er det borgerens eget ansvar at sørge for at melde barnet ud af Herlev Kommunes institutioner til Pladsanvisningen i Herlev Kommune, når denne ikke længere benyttes.

Betaling

Betalingen opkræves månedsvis forud og skal betales senest den 5. hverdag i måneden. Opkrævningen sendes til din E-boks. Du kan vælge at tilmelde din betaling til Betalingsservice.

Der opkræves et restancegebyr på 250 kr. ved udsendelse af rykkerskrivelse.

Betalingen for børn fra 0 år til skolestart opkræves på én opkrævning, mens opkrævning for børn i SFO og skolefritidsklub opkræves på én anden opkrævning.

Fripladstilskud

Når der er bevilget økonomisk fripladstilskud, laves der en genberegning af den økonomiske friplads hver måned.
Beregningen sker ud fra oplysninger i indkomstregisteret hos SKAT. Alle indtægter, på nær indtægter hos selvstændige erhvervsdrivende, indberettes til indkomstregisteret månedligt. Indberetningen sker fra det sted, hvor du får din indkomst fra.
Den månedlige indberetning til indkomstregisteret bliver sammenholdt med de indkomstoplysninger der er opgivet på din fripladssag. Det betyder, at hvis der er ændringer i din indkomst, både ved stigning og fald, vil der blive lavet en ny beregning, som du vil få besked om via digital post.

OBS. Hvis man bliver genberegnet til at skulle betale fuld takst 3 måneder i træk, vil fripladsansøgningen automatisk lukke ned, og man skal søge på ny, hvis der sker ændringer i indkomsten.
Husk at indsende en ny ansøgning på via den digitale pladsanvisning, hvis indkomstgrundlaget skal rettes i efterfølgende måneder.
Du har fortsat oplysningspligt omkring ændringer i husstandens sammensætning, civilstatus m.v.

Hvis du allerede modtager økonomisk fripladstilskud, er du automatisk omfattet af de nye regler fra 1. januar 2016.

Tilskuddet fastsættes på grundlag af den samlede husstands personlige indkomst. Se under Fripladstilskud og søskenderabat under Økonomi og praktisk information.

Fripladstilskud har virkning fra måneden efter ansøgningens modtagelse.

Hvis en familie med fripladstilskud, benytter dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end Herlev Kommune, gives der ikke fripladstilskud til den eventuelle forskel.

Er du tilflytter - og har du haft hel eller delvis økonomisk friplads i din tidligere bopælskommune - skal du søge ny friplads hos Herlev Kommune på den digitale pladsanvisning.

Ansøgning om økonomisk fripladstilskud skal ske på den digitale pladsanvisning. Dette gælder også ved indkomstændringer eller hvis der sker ændringer i dine personlige forhold.

Tilgå Digital Pladsanvisning

Hvis du skal udmelde dit barn, skal dette gøres med mindst en måneds varsel til den 15. eller den sidste i måneden. Udmeldelse skal ske på den digitale pladsanvisning.
Du kan ikke udmelde dit barn i institutionen. 

Du skal selv sørge for at melde dit barn ud, hvis du fraflytter Herlev Kommune og flytter dit barn til et dagtilbud i en anden kommune eller stopper med at bruge SFO eller klub. 

Hvis dit barn overflyttes fra et dagtilbud i Herlev Kommune til et andet, sker udmeldelse automatisk, og du skal ikke foretage dig noget yderligere.

Tilgå Digital Pladsanvisning

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser

Hvis du vil have dit barn optaget på venteliste i en anden kommune end Herlev, skal du henvende dig til pladsanvisningen i den pågældende kommune. Det er i så fald ikke Herlev Kommunes anvisningsregler der gælder, men reglerne i den anden kommune.

Du kan se, hvilke kommuner der har lukket for optagelse på ventelister på ventelistelukning.dk.

Tilgå ventelistelukning.dk

Mulige prisforskelle kommunerne imellem

Måske oplever du en prisforskel, hvis dit barn har daginstitution/dagpleje/klub i en anden kommune. Betalingen følger nogle særlige regler, hvis et barn har plads i anden kommunes dagtilbud. Forældre, som vælger pasning i en anden kommune, skal være opmærksom på, at egenbetalingen kan være højere eller lavere end Herlev Kommunes takster, afhængig af bruttodriftsudgifterne i de enkelte kommuner. Egenbetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

Alle børn, der er indmeldt i Herlev Kommunes dagtilbud er en del af frokostordningen og modtager derfor et frokostmåltid, når de er i dagtilbud. Hvert andet år stemmer alle forældre i dagtilbuddet om et eventuelt fravalg af frokostordningen. Med mindre der er flertal i forældregruppen for at fravælge frokostordningen, er denne obligatorisk for alle børn. Hvis dit barn har kraftig allergi eller lignende, bedes du henvende dig til dagtilbuddet med dette. Der bør kunne tages hensyn til allergi i frokostordningen. Betalingen for frokostordningen er en del af den månedlige opkrævning for dit barns dagtilbud.

Kontakt

Pladsanvisningen

T: 44 52 71 10
E: pladsanvisningen@herlev.dk

Send sikker post

Telefontider
Man - fre 9-11

Grundet sommerferie, er Pladsanvisningen lukket i uge 29 og 30.
I mellemtiden kan du henvende dig skriftligt til pladsanvisningen via digital post på www.borger.dk.

Du kan på den digitale pladsanvisning skrive dit barn op, udmelde og søge om økonomisk friplads.