Økonomi og praktisk information

Se taksterne for institutioner i Herlev og læs mere om muligheden for tilskud, søskenderabat og sampasning

Fripladstilskud og søskenderabat

Fra 1. januar 2016 er loven om økonomisk fripladstilskud ændret

Den nye lov betyder, at der automatisk skal ske en genberegning af den økonomiske friplads hver måned.

Beregningen sker ud fra oplysninger i indkomstregisteret hos SKAT. Alle indtægter, på nær indtægter hos selvstændige erhvervsdrivende, indberettes månedligt. Indberetningen sker fra det sted, hvor du får din indkomst fra.

Den månedlige indberetning til indkomstregisteret bliver sammenholdt med de indkomstoplysninger der er opgivet på din fripladssag. Det betyder, at hvis der er ændringer i din indkomst, både ved stigning og fald, vil der blive lavet en ny beregning, som du vil få besked om via digital post.

Husk at indsende en ny ansøgning på Digital Pladsanvisning, hvis indkomstgrundlaget skal rettes i efterfølgende måneder.
Du har fortsat oplysningspligt omkring ændringer i husstandens sammensætning, civilstatus m.v.

Hvis du allerede modtaget økonomisk fripladstilskud, er du automatisk omfattet af de nye regler fra 1. januar 2016.

I 2020 kan der bevilges fuld friplads ved en personlig indkomst på under 181.500 kr. Der kan bevilges nedsættelse af betalingen ved en personlig indkomst mellem 181.501 og 563.800kr.

OBS: Hvis man udmelder sine børn, selvom det kun er for en periode, lukkes en fripladsansøgning ned og man skal søge på ny når de bliver indmeldt igen.

Se hele fripladsskalaen for 2020.

For enlige forsørgere gives i 2020 et fradrag i indkomsten på 63.506 kr. årligt.

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første.

Hvis en familie med fripladstilskud benytter dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end Herlev Kommune, gives der ikke fripladstilskud og søskendetilskud til den eventuelle forskel.

Er du tilflytter - og har du haft fripladstilskud i din tidligere bopælskommune - skal du søge nyt fripladstilskud hos Herlev Kommune på Digital Pladsanvisning.

Ansøgning

Du skal søge om økonomisk fripladstilskud på den digitale pladsanvisning. Dette gælder også ved indkomstændringer eller hvis der sker ændringer i dine personlige forhold. Tilskuddet bevilges fra den 1. i efterfølgende måned.

Søskenderabat

Der skal betales fuld takst for det barn, der går i den dyreste ordning, og der gives 50 % rabat til søskendebørn. Rabatten omfatter søskendebørn indmeldt i dagpleje, børneinstitutioner, SFO og skolefritidsklub, men ikke børn i ungdomsklub. Dette gælder kun, hvis børnene har samme folkeregisteradresse.

Børn indmeldt i skolefritidsordninger tilknyttet friskoler og private grundskoler er ikke omfattet af reglen om søskenderabat.

Institutionstakster gældende fra 1. januar 2021

2021:

 • Heldagsdagpleje 0-2 år inklusive frokostmåltid 3.349 kr.
 • Deltidsdagpleje 0-2 år inklusive frokostmåltid 2.093 kr.
 • Heldagsinstitution 0-2 år eksklusive frokostmåltid 3.026 kr.
 • Deltidsinstitution 0-2 år eksklusive frokostmåltid 1.981 kr.
 • Heldagsinstitution 3-5 år eksklusive frokostmåltid 1.967 kr.
 • Deltidsinstitution 3-5 år eksklusive frokostmåltid 1.408 kr.
 • Frokostmåltid for børn i heldagsinstitution 419 kr.
 • SFO 1.917 kr.
 • Skolefritidsklub 535 kr.

Alle takster på dagtilbud betales pr. måned (12 mdr. på et år). Juli måned er betalingsfri for SFO og Klub.

 

Tilskud til privat børnepasning

Denne ordning giver forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud.

Tilskuddet kan bevilges fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et kommunalt dagtilbud, til børn i alderen 26 uger til og med 2 år.

Forældrene kan indgå aftale med:

 • En person som passer barnet i forældrenes hjem
 • En privatperson som i sit hjem eller andre lokaler passer barnet
 • Flere forældre som etablerer en privat pasningsordning

 

Forældre skal indgå en skriftlig aftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud.

Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private børnepasning. Det kommunale tilskud kan i 2020 maks. udgøre 6.788 kr. pr. måned.

Få mere at vide om denne ordning i kommunens dagpleje på tlf. 4452 5842.

Opkrævning af forældrebetaling

Betaling for børn i dagtilbud og dagpleje bliver opkrævet på én opkrævning, mens opkrævning for børn i SFO og skolefritidsklub opkræves på en anden opkrævning.

Opkrævningen sker via girokort og kan tilmeldes betalingsservice.

Såfremt I har spørgsmål til forældrebetalingen, kan I kontakte Pladsanvisningen.
Al henvendelse til pladsanvisningen skal ske via mail eller telefon - personlig betjening foregår kun efter aftale. Du kan bestille en tid via mail til Pladsanvisningen@herlev.dk eller ved at ringe på tlf. 44 52 71 10.

Lukkedage og sommerferieperioden

Lukkedage i Herlev Kommunes daginstitutioner og dagpleje 2021

Det er muligt at få dit barn passet i dagtilbud på alle hverdage, men ikke i weekenden, på helligdage samt Grundlovsdag eller juleaftensdag. Af nedenstående oversigt kan du se, hvilke hverdage der er lukket i dagtilbuddene og om der tilbydes sampasning. Sampasning betyder, at to daginstitutioner holder åbent og at dit barn passes i én af de to daginstitutioner.

Pladsanvisningen gør opmærksom på, at der er delvis sampasning i Herlev Kommunes dagtilbud i sommerferien.
Dette betyder at dagtilbud fordelt på flere huse samles i et hus med de børn, der er til stede. Som udgangspunkt i uge 29 og 30, nogle dagtilbud sampasser dog i en længere periode. Dette betyder, at pasningen af dit barn i disse uger kan foregå i et andet hus, end der hvor du plejer at aflevere.
Der vil i sampasningsperioden være kendte voksne tilstede. For at vide mere om sampasning i dit barns dagtilbud bedes du kontakte lederen.

Tilmelding til sampasning

Hvis du tilmelder dit barn til sampasning vil der være personale tilstede, som dit barn på forhånd kender. Du vil modtage information om tilmelding til sampasning fra dit barns dagtilbud. Af denne information vil der fremgå en tilmeldingsfrist. Hvis tilmelding sker efter fristen, vil der stadig være pasningsmulighed, dog kan Herlev Kommune ikke sikre, at der er kendt personale til stede til at varetage pasningen af dit barn.

Oversigt over lukkedage og sampasning i 2021

Dato

Lukkedag

Er der mulighed for sampasning?

14. maj 2021

Fredag efter Kr. Himmelfart

Ja

(5. juni 2021 lørdag i år)

Grundlovsdag

Nej

24. december 2021

Juleaftensdag

Nej

27. december 2021

Dagene mellem jul og nytår

Ja

28. december 2021

29. december 2021

30. december 2021

31. december 2021

 

Godkendelse af privat daginstitution

For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav, som samlet set fremgår af 'Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner'.

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Retningslinjer for pædagogisk tilsyn i Herlev Kommune

Kommunalbestyrelsen har ansvar for, at der føres tilsyn med Herlev Kommunes dagtilbud jævnfør Dagtilbudsloven § 3a og § 5.

Tilsynspligten består i at sikre, at kvaliteten i den pædagogiske praksis lever op til kravene i Dagtilbudsloven samt Herlev Kommunes politikker på området.

I Herlev Kommune varetages det pædagogiske tilsyn af Center for Dagtilbud og Skoles pædagogiske konsulenter. Der fortages pædagogiske tilsyn i en cyklus på to år.

Der skal føres tilsyn både i kommunale daginstitutioner, dagpleje, samt de tilbud, som varetages af andre, herunder selvejende og private daginstitutioner. Herlev Kommune har 16 dagtilbud, heraf fire selvejende daginstitutioner og en dagpleje. Der er pt. ingen private daginstitutioner i Herlev Kommune.

Hvordan udføres tilsynet?

I Herlev Kommune føres der tilsyn med de kommunale og selvejende daginstitutioner hvert andet år. Det er pædagogiske konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skole, der fører tilsynene. Herlev Kommunes tilsyn indeholder både observationer og dialog. Konsulenterne bruger en hel dag i hver daginstitution, hvor der observeres. På baggrund af observationerne føres der en faglig dialog med lederen af institutionen og en medarbejder.

Tilsynene føres ud fra et kriteriebaseret observationsredskab og der er stort fokus på opfølgningsindsatsen.

Der er tale om et anmeldt tilsyn, så institutionen er informeret om, at der føres tilsyn den pågældende dag.

Forløbet omkring tilsynene er som følger:

 • Tilsynet foretages hen over en samlet dag i hver daginstitution. Umiddelbart efter tilsynet, er der en faglig dialog mellem den tilsynsførende konsulent, lederen af institutionen og en pædagog om de observationer, der er gjort i løbet af dagen.
 • Tilsynsrapporten bliver udfærdiget.
 • De ansatte i daginstitutionen orienteres om tilsynets resultater.
 • Forældrebestyrelsen i daginstitutionen orienteres af daginstitutionens leder om tilsynets resultater.
 • Alle daginstitutioner indarbejder tilsynets anbefalinger i det pædagogiske kvalitetsarbejde i institutionen.
   

Hvis der ved et tilsyn i den enkelte daginstitution findes forhold, som kræver øjeblikkelig handling, iværksættes en straksindsats. I forbindelse med en straksindsats udarbejdes der en handleplan for løft af kvaliteten i den pædagogiske praksis. Center for Dagtilbud og Skole følger løbende op på, om straksindsatsen fører til de nødvendige ændringer gennem uanmeldte tilsyn. Ved handleplanens afslutning gennemføres et fornyet ordinært tilsyn i daginstitutionen, og der udarbejdes en ny tilsynsrapport.

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen tager sig af indskrivning og udmeldelser i dagtilbud, dagpleje, SFO og skolefritidsklub, samt ansøgninger om økonomisk friplads.

 

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 71 10
pladsanvisningen@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -