Pladsanvisning

Læs hvordan du skriver dit barn op til en institutionsplads, hvor du er på ventelisten og hvordan du søger økonomisk fripladstilskud

På Digital Pladsanvisning kan du skrive dit barn op til en institutionsplads, se dit barns placering på ventelisten, ændre i dine ønsker, udmelde dit barn eller søge om økonomisk fripladstilskud. Al opskrivning til dagtilbud foregår via selvbetjening. Du skal logge på med dit NemID.

Selvbetjening

Vores selvbetjeningsløsning hedder den digitale pladsanvisning. Her kan du:

  • Skrive dit barn op til en institutionsplads
  • Udmelde dit barn fra institution
  • Se dit barns placering på ventelisten
  • Søge fripladstilskud
  • Se status på dine ansøgninger

Du kan logge dig på den digitale pladsanvisning med dit NemID.

Opskrivning til dagtilbud

Opskrivning til en plads i dagtilbud kan ske, når barnet er født og har fået et personnummer. Ved opskrivning indenfor den første måned efter fødsel, vil barnet få sin fødselsdato som anciennitetsdato. Hvis man først opskriver efter den første måned, vil man få opskrivningsdatoen, som anciennitetsdato.

Ved adoption vil barnet få sin fødselsdato som anciennitetsdato.

Hvis man er tilflytter, skal man samtidig med opskrivning, sende en kopi af købsaftale eller lejekontrakt via digital post på www.borger.dk til Pladsanvisningen.

Et barn kan tidligst tilbydes plads 26 uger efter barnets fødsel.

Du kan opskrive dit barn på den digitale pladsanvisning

 

Frit-Valg over kommunegrænse

Efter Dagtilbudsloven er det muligt frit at vælge dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.

Herlev Kommune kan dog i perioder lukke for opskrivning j.fr. Dagtilbudsloven § 28 stk., 2: "Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn fra kommunen".

Herlev Kommune har foreløbig lukket for ventelisten for borgere, der ikke har bopælsadresse Herlev Kommune.

I kan løbende holde øje med www.ventelistelukning.dk, hvornår der er åbent igen.

Forældre som vælger pasning i en anden kommune, skal være opmærksomme på, at egenbetalingen kan være højere eller lavere end Herlev Kommunes takster. Dette gælder også for tilflyttere, der benytter dagtilbud, SFO eller klub i fraflytningskommunen. Det er bopælskommunen der udregner og opkræver egenbetalingen.

Pasningsgaranti for tilflyttere

Når ventelisten er lukket for børn fra andre kommuner, kan opskrivning fortsat ske for tilflyttere, når lejekontrakt/slutseddel er underskrevet og Pladsanvisningen har modtaget en kopi. Pasningsgarantien er først gældende fra datoen for tilmelding til Folkeregistret. Det betyder, at der er garanti for pasning flyttemåneden + 2 måneder efter.

Pasningsgaranti

Efter opskrivning i løbende måned + 2 måneder er der garanti for pasning.

Eks. henvendelse i oktober giver ret til plads 1. januar.

Pasningsgarantien dækker et tilbud om børneinstitution/dagpleje i hele Herlev Kommune.

Der bliver tilbudt én plads til datoen for pasningsgaranti. Såfremt forældre siger nej til tilbuddet, overgår barnet til anciennitetslisten. Se nærmere under punktet 'Anciennitetsliste' nedenfor.

Når dit barn har fået en plads, bliver det slettet af ventelisten. Hvis det ikke er en af de ønskede pladser, kan du meddele pladsanvisningen, at du ønsker at bevare din anciennitet, og stå til overflytning til en af de ønskede pladser.

Pasningsgarantien for tilflyttere omfatter kun forældre der kan forevise lejekontrakt eller købsaftale på selvstændig bolig, eller ved etablering af nyt samlivsforhold. Pasningsgarantien gælder først fra flytning af folkeregisteradresse til Herlev Kommune.

Garanti for, at børn kan få pasning i netop den daginstitution/dagpleje, forældrene måtte ønske, er ikke en del af pasningsgarantien.

Principperne for tildeling af plads til pasningsgarantien følger samme regler som anført under anciennitetslisten.

Ændring i tidspunktet for ønsket om et pasningsgarantitilbud skal fremsættes med et varsel på løbende måned + 2 måneder.

Anciennitetsliste

På anciennitetslisten tilbydes plads i den rækkefølge børnene er skrevet op, og efter visiteringen af pladser i henhold til pasningsgarantien. Det vil sige at pasningsgarantien går forud for anciennitetslisten.

Ved indstilling fra sagsbehandler kan der dog ændres på rækkefølgen.

Endvidere kan der ved dagpleje- og institutionstilbud, hvis det er muligt, tages hensyn til køn og aldersfordeling, samt søskende i børnegrupperne i institutionen.

Tvillinger vil altid få tilbud i samme dagtilbud.

Ved overflytning af 3-årige børn fra dagplejen til børneinstitution, får disse børn anciennitet fra tidspunktet for modtagelse af ansøgning om plads og går derfor forud på listen.

Overflytning

Børn indmeldt i dagpleje bliver overflyttet til børneinstitution fra omkring 3 års alderen, og det sker uden særlig ansøgning.

Hvis ønske om overflytning til børneinstitution foreligger ved start i dagplejen, kan barnet tidligst blive overført efter 6 måneder. Anciennitet vil fortsat være fra opskrivningstidspunktet og derefter fødselsdato.

Eksempel:

Barn 1 er opskrevet den 1. maj 2010 og har en fødselsdato den 18. april 2010

Barn 2 er opskrevet den 1. maj 2010 og har en fødselsdato den 17. april 2010.

I dette tilfælde vil barn 2 få tilbudt en plads først, da barn 2 er ældre end barn 1.

Ved bopælsændringer kan ønske om overflytning til anden institution ske, ved at kontakte pladsanvisningen. Her gælder ancienniteten fra henvendelsesdatoen.

Ønsker forældrene af anden årsag en overflytning fra en børneinstitution, beder vi om, at der bliver sendt en begrundet ansøgning via borger.dk, sikker mail, da der udveksles personfølsomme data.

Privat pasning

I henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven § 80 tilbyder Herlev Kommune et økonomisk tilskud til forældre med børn i alderen 24 uger til og med 2 år til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud.

Tilskuddet yder man fra det tidspunkt, hvor barnet starter i et privat pasningstilbud og for en periode på minimum 3 måneder. Man kan maksimalt få udbetalt tre tilskud til samme husstand.

Herlev Kommune skal godkende aftalen mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen.

Skolefritidsordning - fra børnehaveklasse

Kommunen er opdelt i skoledistrikter. Børn der er indskrevet i distriktets institutioner har ret til at blive indskrevet på distriktsskolen.

Forældrene kan opskrive deres børn til en SFO i det skoledistrikt, barnet bliver optaget i.

Der er pasningsgaranti i den SFO, som er tilknyttet den skole, hvor barnet går.

Skolefritidsordning -fra 4. klasse

Til hver skole er knyttet en fritidsklub (4-6 kl.). Der er pasningsgaranti til den skolefritidsklub, som er tilknyttet barnets skole.

Udmeldelse

Udmeldelse af børneinstitution/dagpleje/SFO og skolefritidsklub skal ske med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste i måneden. Udmeldelsen skal ske på den digitale pladsanvisning.

Børn kan blive i børneinstitution frem til den 1. maj i det kalenderår, barnet fylder 6 år. Såfremt man ønsker udsættelse af skolestart, kan ansøgningsskema rekvireres hos distriktsskolen.

Børn kan blive i en SFO frem til den 1/5. i det år, de skal op i 4. klasse.

Børn kan blive i skolefritidsklub til 1./5. i det år, de skal op i 7. klasse.

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen tager sig af indskrivning og udmeldelser i dagtilbud, dagpleje, SFO og skolefritidsklub, samt ansøgninger om økonomisk friplads.

 

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 71 10
pladsanvisningen@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -