Det Udgående Ressourceteam og PPR

Et tilbud, der henvender sig til børn og unge med særlige behov og deres forældre.

Det Udgående Ressourceteams medarbejdere afklarer barnets behov i samarbejde med familien og de professionelle voksne omkring barnet og hjælper med rådgivning, vejledning og eventuelle videre tiltag.
 

 

Det Udgående Ressourceteam er et rådgivningstilbud, der udover PPR rummer funktioner, der varetager opgaver i forhold til børn og unge med særlige behov samt deres forældre. Desuden understøtter Det Udgående Ressourceteam også de fagprofessionelle, der arbejder i Herlev Kommunes dagtilbud og skoler i arbejdet med børn og unge med særlige behov.

Kommunal betjening

Det Udgående Ressourceteam betjener:

 • 17 daginstitutioner
 • Specialtilbud i dagtilbud
 • Herlev Kommunes dagpleje
 • Tre folkeskoler (med i alt fem skoleafdelinger)
 • En privatskole
 • En specialskole
 • Gruppeordninger
 • To heldagstilbud

Herudover er Det Udgående Ressourceteam involveret i kommunens åbne anonyme rådgivning og kriseteam samt efteruddannelsen af Herlev Kommunes sprogpædagoger og kommunens indsats for børn med andet modersmål end dansk.

Børn under 18 år og deres forældre kan få hjælp af Det Udgående Ressourceteam og PPR, hvis der er bekymring for et barns udvikling i hjemmet, dagtilbuddet eller skolen. Det kan kan være sundhedsplejersken, pædagogen eller læreren, der i samarbejde med forældrene tager den første kontakt til Det Udgående Ressourceteam. Men børn og forældre kan også selv kontakte Det Udgående Ressourceteam.

Der vil herefter blive indkaldt til et møde, hvor de voksne omkring barnet og de relevante faggrupper fra det Udgående Ressourceteam deltager. På mødet kan forældre og pædagog/lærer fortælle om deres bekymring for barnet. Ældre børn kan deltage på mødet. På mødet aftales det videre forløb, hvis der er behov for det.

Samarbejde med og accept fra forældrene er en forudsætning for, at Det Udgående Ressourceteam kan inddrages, hvad enten det er et enkelt barn, en gruppe eller en hel klasse, der har brug for hjælp.

 

Tilbud om særlig støtte til børn i dagtilbud eller skole sker på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering.

Når en tale-hørekonsulent, psykolog og fysioterapeut fra Det Udgående Ressourceteam har foretaget en undersøgelse, udarbejdes en rapport, som indeholder en pædagogisk psykologisk vurdering og eventuelt et forslag til foranstaltning.
Det er denne vurdering og tilhørende forslag, som ligger til grund for beslutningen om støtte.
Det sker for at sikre, at det enkelte barn får netop den hjælp, det har brug for.

Forslag til støtte kan f.eks. være:

 • Rådgivning og vejledning
 • Pædagogisk vejleder i dagtilbud
 • Specialundervisning
 • Undervisning ved tale-hørekonsulenten
 • Løbende samtaler med psykolog
 • Familieterapi

Psykologerne i PPR beskæftiger sig med børn, som har en forsinket eller på anden måde bekymrende udvikling og/eller trivsel.

Læs mere om hvordan PPRs psykologer arbejder 

Tale-hørekonsulenterne i PPR beskæftiger sig med børn, som har en forsinket eller på anden måde bekymrende kommunikativ eller sproglig udvikling.

Læs mere om tale-hørekonsulenterne i PPR

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

T: 40 24 07 76
E: ppr@herlev.dk 

Telefontider
Mandag -
onsdag
9-11.30
12-14
Torsdag 9-11.30
12-17
Fredag 9-11.30
12-13 

Send sikker post

Send fortrolige eller personfølsomme oplysninger via sikker post, som fx CPR-nummer, oplysninger om indtægts-, formue- eller helbredsforhold.

Send sikker post på borger.dk