Ramme om pædagogiske tilsyn

Der føres tilsyn med alle dagtilbud i Herlev Kommune

Tilsynet kigger på det pædagogiske arbejde med børnene. Tilsynet består blandt andet af observationer af dagligdagen med børnene, bearbejdning af data og dialogmøder med dagtilbuddene.

Pædagogisk kvalitet og vurderingsgrundlag

Tilsynet undersøger om målsætningerne for god pædagogisk praksis lever og omsættes til handling i hverdagen i dagtilbuddet. Kvaliteten vurderes ved at se på de voksnes handlinger i de pædagogiske læringsmiljøer.

Formålet med de pædagogiske tilsyn

Det pædagogiske tilsyns formål er at sikre, at den pædagogiske kvalitet lever op til kravene i dagtilbudsloven og kommunens ambitioner. Ligeså vigtigt er formålet at understøtte løbende udvikling og forbedring af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

Kadence af pædagogiske tilsyn

Forvaltningen gennemfører minimum ét tilsyn hvert andet år. Dette tilsyn er anmeldt og indebærer observationer og dialoger.
Forvaltningen gennemfører ligeledes uanmeldte tilsyn med henblik på at følge op på det pædagogiske udviklingsarbejde.

Ifølge dagtilbudsloven er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene. Denne tilsynsforpligtigelse består i at sikre, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser, samt de rammer og prioriterede indsatser Herlev Kommune har fastsat.

Læs om de enkelte tilsyn og tilsynsresultaterne på dagtilbuddene hjemmesider. Her er tilsynsrapporterne offentliggjort sammen med dagtilbuddets udviklingsplan.

Du finder dagtilbuddenes hjemmesider her

1: Orientering i data

Den tilsynsførende orienterer sig i data fra sidste tilsyn, samt data om sygefravær, personalesammensætning, personaleomsætning og andet relevant data. Dette med henblik på at styrke den faglige dialog og observationerne under tilsynsbesøget.

2: Opstartsmøde

Den tilsynsførende, dagtilbudslederen og en medarbejderrepræsentant drøfter data, seneste tilsyn, særlige opmærksomhedspunkter og gennemgår observations- materialet, som forberedelse til tilsynsbesøget.

3: Tilsynsbesøg

Den tilsynsførende, lederen og medarbejderen observerer den pædagogiske praksis over en hel dag i dagtilbuddet og registrerer løbende i det kriteriebasserede observationsmateriale KIDS, som benyttes til at vurdere den pædagogiske kvalitet.

4: Dialogmøde

Den tilsynsførende, dagtilbudslederen og medarbejderrepræsentanten drøfter observationerne fra tilsynsbesøget, de pædagogiske opmærksomhedspunkter og de registreringer, der er foretaget i KIDS.

5: Tilsynsrapport

Den tilsynsførende udarbejder tilsynsrapport med anbefalinger og anvisninger i det omfang, det er relevant.

Tilsynsrapporten sendes til lederen.

6: Præsentation og drøftelse af tilsynsrapport og -resultat

Den tilsynsførende og lederen præsenterer tilsynsrapporten og tilsynsresultatet på et personalemøde i dagtilbuddet. På mødet lægges der vægt på de udviklingsområder, der beskrives i rapporten og hvordan dagtilbuddet kan arbejde videre med disse.

7: Forældreinddragelse og bestyrelsens bemærkninger

Den tilsynsførende sender tilsynsrap- porten til bestyrelsen. Lederen og forældrebestyrelsen drøfter tilsynsresultatet og det kommende udviklingsarbejde, som foranlediges af tilsynet. Bestyrelsen kan komme med bemærkninger, som vil supplere tilsynsrapporten som et bilag til det faglige tilsyn. Form og indhold defineres af bestyrelsen og kan derfor varierer mellem dagtilbuddene.

8: Offentliggørelse af tilsynsrapport

Dagtilbuddet offentliggør tilsynsrapporten på deres hjemmeside. Forældre orienteres om tilsynsresultatet og på næstkommende forældremøde drøftes dette.

9: Forældremøde

Lederen og forældrebestyrelsen præsenterer pointer fra deres drøftelse af tilsynsresultatet og det kommende arbejde. Herpå gennemføres en planlagt proces med henblik på at få yderligere input fra forældrene til arbejdet med opmærksomhederne fra tilsynet.

10: Plan for opfølgning på tilsynet

På baggrund af tilsynsresultatet samt medarbejderes og forældres input har lederen ansvaret for at udarbejde en plan for opfølgning på tilsynet, hvor tiltag og det kommende arbejde i korte træk beskrives.

I tilsynsrapporten præsenterer den tilsynsførende konsulent sin vurdering af den pædagogiske kvalitet. Kvaliteten vurderes på baggrund de observationer, som den pædagogiske konsulent har gjort på tilsynsbesøget samt dialogmøderne og den data, der er en del af tilsynet.

Konsulenten placerer dagtilbuddets indsats i én af kategorierne nedenfor. Dette gør konsulenten på baggrund af en samlet vurdering af den pædagogiske kvalitet.

KIDS er kriteriebaseret observationsmateriale, som bruges til at vurdere den pædagogiske kvalitet i forbindelse med observationerne. KIDS er et redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten i dagtilbud.

KIDS er herudover designet i overensstemmelse med dagtilbudsloven og KIDS baserer sin kvalitetsforståelse på den styrkede pædagogiske læreplan. Det betyder, at Herlev Kommune gennem brugen af KIDS sikrer, at det pædagogiske tilsyn gennemføres med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan jævnfør lovgivningen på området.

Vedligeholdelse af indsats

Det vil sige, at der arbejdes hensigtsmæssigt med børnenes udviklings-, trivsels-, lærings- og dannelsesmuligheder. Det betyder, at dagtilbuddets arbejde med at udvikle den pædagogiske kvalitet har sat tydelige spor i den pædagogiske praksis.

I tilsynsrapporten fremhæves anbefalinger, der i et relevant omfang kan bidrage til et forsat arbejde med udvikling af den pædagogiske praksis.

Tilpasning af indsats

Det vil sige, at der i dagtilbuddet arbejdes tilstrækkeligt med børnenes udviklings-, trivsels-, lærings- og dannelsesmuligheder. Der er dog behov for en tilpasning af indsatsen idet der i dagtilbuddet arbejdes med at skabe gode betingelser for børnene, men dette har ikke sat tydelige spor i den pædagogiske praksis.

I tilsynsrapporten fremhæves i et relevant omfang anbefalinger til, hvordan dagtilbuddet skal tilpasse sin indsats.

Ny/ændret indsats

Det vil sige, at der i dagtilbuddet ikke arbejdes tilstrækkeligt med børnenes udviklings-, trivsels-, lærings- og dannelsesmuligheder. Det betyder, at det pædagogiske indhold ikke lever op til formålsbestemmelserne og Herlev Kommunes politikker på området. Placeres et dagtilbuds pædagogiske kvalitet i denne kategori iværksættes et skærpet tilsyn idet der er konstateret en bekymring. Såfremt bekymringen er af alvorlig karakter, udarbejder forvaltningen ligeledes en handleplan, som en del af det skærpede tilsyn.

 

 

Observationsmetode

På tilsynsbesøget observerer den pædagogiske konsulent praksis. KIDS benyttes som et observationsredskab, hvor fokus er at vurdere den pædagogiske kvalitet forstået som børnenes muligheder for at trives, lære og udvikle sig i de pågældende pædagogiske miljøer. Derved vurderes børnenes omgivelser og det, som børnene er i i den konkrete hverdag i form af det pædagogiske personales konkrete handlinger og de fysiske rum.

Observationerne via KIDS skal bidrage til, at målsætningerne for god pædagogisk praksis føres ud i handling i hverdagen i dagtilbuddene.

Data

I vurderingsgrundlaget indgår kvalitativ data i form af kriteriebaseret observationer i KIDS samt data fra tidligere tilsyn.

I vurderingsgrundlaget indgår også kvantitativ data om sygefravær, personalesammensætningen og personaleomsætning i det enkelte dagtilbud og eventuelt anden relevant data.

Forud for et tilsynsbesøg vil der være et opstartsmøde, hvor den pædagogiske konsulent, dagtilbudslederen og en medarbejderrepræsentant drøfter data, det seneste tilsyn og særlige opmærksomhedspunkter, som forberedelse til tilsynsbesøget. På baggrund af dette møde vurderes det, om det er relevant at inddrage yderligere data i forbindelse med tilsynet. 

Uvildighed

Uvildigheden i tilsynene sikres via tilsynsmodellens systematik og ensartede metode, hvor KIDS benyttes som observationsredskab og hvor der indsamles den samme data på tværs af tilsynene i kommunes dagtilbud. Der er således tale om en ensartet og en på forhånd defineret og besluttet metode for gennemførelse af et pædagogisk tilsyn.

En KIDS-score kan fra de enkelte år flytte sig, idet dagtilbud er foranderlige. Kvalitetsudviklingen ses i tilsynene som en kontinuerlig proces, så der udvikles kulturer for kvalitet, der kan fastholdes gennem et uvildigt og transparant vurderingsgrundlag.

Uanmeldte tilsyn

I Herlev føres der uanmeldte tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbuddene. De uanmeldte tilsyn har på linje med de anmeldte til formål at vurdere kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer. Uanmeldte tilsyn har dermed både fokus på udvikling af kvaliteten og kontrol med, at dagtilbuddet efterlever gældende lovkrav og har den fornødne pædagogiske kvalitet.

I Herlev føres der undertiden uanmeldte tilsyn på baggrund af en bekymring fx i form af henvendelser fra forældre eller data, der giver anledning til opmærksomhed. Der føres uanmeldte tilsyn med henblik på at følge op på, hvordan der er arbejdet med og fortsat arbejdes med at løfte kvaliteten i den pædagogiske praksis med børnene.

Uanmeldte tilsyn følger ikke samme proces som de anmeldte tilsyn. Der findes således ikke nødvendigvis en tilsynsrapport med et uanmeldt tilsyn og et uanmeldt tilsyn kan have et skærpet fokus på udvalgte pædagogiske parametre. Der vil altid være en tilbagemelding omkring vurderingen i forbindelse med et uanmeldt tilsyn.

Skærpet tilsyn

Der iværksættes et skærpet tilsyn, hvis der i forbindelse med et tilsyn vurderes, at den pædagogiske kvalitet er utilstrækkelig eller giver anledning til bekymring.

Et skærpet tilsyn har til formål, at sikre en systematisk og fokuseret opfølgning på udviklingen af den pædagogiske kvalitet. I forbindelse med et skærpet tilsyn igangsættes tiltag, der fokuserer på at løfte den pædagogiske kvalitet med det samme.

Ved en bekymring iværksættes skærpet tilsyn, hvilket bl.a. indebærer en række uanmeldte tilsyn, igangsættelse af fokuserede målrettede tiltag og tilførelse af ekstra ressourcer i form af understøttende funktioner. Et skærpet tilsyn indebærer ligeledes tæt opfølgning på indsatser. Det skærpede tilsyn ophører, når kommunen på baggrund af indsatsen kan konstatere, at der arbejdes konstruktivt med udvikling af kvaliteten og når de forhold, som gav anledning til iværksættelse af det skærpede tilsyn, er blevet bragt i orden.

Ved en alvorlig bekymring vil der i tillæg til ovenstående blive udarbejdet en handleplan, som skal fungere som et aktivt styringsværktøj, der sikrer dokumentation for, koordination af og fremdrift i opfølgningen på de forhold, den omhandler, og den forandring, der ønskes. Handleplanen godkendes af centerchefen og følges op løbende under indsatsen.

  • Dagplejen er på linje med daginstitutionerne underlagt lovgivningen om pædagogiske tilsyn. Det betyder, at pædagogiske konsulenter minimum hvert andet år fører tilsyn og udarbejder en tilsynsrapport for den samlede dagpleje. Da der er tale om en samlet rapport vil det ikke være muligt at identificere den enkelte dagplejer.
  • Konkret fører de pædagogiske konsulenter tilsyn med den pædagogiske praksis, som den udformer sig i legestuegrupperne. Her benyttes KIDS-dagpleje. I vurderingen af den pædagogiske kvalitet inddrager konsulenterne KIDS-målinger, som dagplejepædagogerne har foretaget i dagplejernes hjem forud for observationerne i dagplejegruppen. Dagplejepædagogerne fører dette tilsyn med andre dagplejere end dem, de fører løbende tilsyn med.
  • På linje med det pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne inddrages data, som en del af vurderingsgrundlaget.

Løbende tilsyn

  • Ud over tilsynet hvert andet år føres der løbende tilsyn i dagplejen hver 6. uge. Dette løbende tilsyn gennemføres af dagplejepædagoger og dagplejelederen, som observerer dagplejernes pædagogiske praksis i deres hjem. På baggrund af observationerne reflekterer dagplejen og den tilsynsførende over praksis. Dette med henblik på løbende at kunne udvikle dagplejernes pædagogiske praksis.

Mere om pædagogisk tilsyn?

Hvis du ønsker at læse mere om pædagogiske tilsyn i de enkelte dagtilbud, kan du finde tilsynsrapporterne på dagtilbuddenes hjemmeside.

På nedenstående side, er links til alle dagtilbuddenes hjemmesider 

Pædagogik og dagtilbud

Ramme for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Herlev Kommune

Du kan også læse om rammen for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Herlev Kommune i denne pdf.

Læs rammen for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Herlev Kommune