Sygefravær

Læs om retningslinjer for sygemelding, omsorgssamtaler og fraværssamtaler

I forbindelse med sygefravær skal det sikres, at Herlev Kommunes Fraværs- og Omsorgspolitik efterleves, og at bestemmelserne i gældende lovgivning overholdes.
Du kan læse mere i  Herlev Kommunes Fravær- og Omsorgspolitik.

Sygemelding

Ved sygdom skal der være telefonisk kontakt mellem medarbejder og leder på dagen, hvor medarbejderen sygemelder sig. Der opfordres til, at der fastsættes et tidsinterval, hvor sygemeldte kan kontakte leder direkte med sygemelding. Ved weekendvagter og lignende opfordres til, at funktionen uddelegeres til vagtansvarlig. Formålet er, at leder får første indikation på, hvor lang tid sygemeldingen forventes at vare, og derved i hvilket omfang, der skal indkaldes vikarer. 

Omsorgssamtaler

Lederen skal holde omsorgssamtaler, hvis medarbejderen har:

• 3 fraværsperioder indenfor de sidste 6 måneder eller 
• 10 fraværsdage inden for de sidste 12 måneder eller  
•  2 ugers sammenhængende fravær.

Leder og medarbejder kan i øvrigt tage initiativ til en omsorgssamtale, hvis de oplever, at der er behov for det. Omvendt kan der være konkrete sager, hvor lederen, på grund af særlige forhold, vælger at fravige ovenstående frister.

Er der særlige forhold på arbejdspladsen, som gør det hensigtsmæssigt generelt at holde omsorgssamtaler med hyppigere intervaller end denne politik foreskriver, skal dette drøftes i MED-udvalget/personalemøde med MED-status inden endelig beslutning.

Fraværssamtaler

Fraværssamtaler gennemføres når en medarbejders fravær har nået et omfang, der er bekymrende for arbejdspladsen såvel som medarbejderen selv.

Fraværssamtalens formål er som udgangspunkt at afdække forhold omkring medarbejderens sygefravær samt afsøge muligheder for, hvordan medarbejderen snarest muligt kan vende tilbage til arbejdspladsen igen. For yderligere information om omsorgs- og fraværssamtaler henvises til Herlev Kommunes Fraværs- og Omsorgspolitik.

 

Pligt til at medvirken i jobcentrets opfølgning

Under sygdom har medarbejdere som hovedregel ret til fuld løn. Hvis sygefraværet er af længere varighed vil arbejdsgiver indtræde i medarbejders ret til sygedagpenge. Jobcentrets opfølgning indebærer, at den syge medarbejder skal besvare og returnere skemaer, deltage i samtaler m.v. 

Hvis medarbejderen undlader at medvirke, kan det føre til, at jobcentret stopper sygedagpengerefusionen til arbejdspladsen, som derved lider et tab. Dette tab vil efter gældende retningslinjer blive modregnet i medarbejderens nettoløn (udbetalte løn).
 

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk