Pasning af døende i eget hjem

Læs om retningslinjer for tjenestefrihed ved pasning af døende i eget hjem

Hvis en medarbejder bevilges plejevederlag til pasning af døende nærtstående i hjemmet, har pågældende ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn. Arbejdsgiver har i det tilfælde ret til at få udbetalt hele plejevederlaget. 

Når en medarbejder søger om plejeorlov, skal vedkommende samtidig orientere sin leder om starttidspunktet og den forventede varighed.

Hvis startdatoen ændres, skal medarbejder straks orientere sin leder om det.

To dage efter, at den nærtstående er død, skal medarbejderen oplyse sin leder om, hvornår arbejdet genoptages. Med mindre andet aftales, har medarbejderen pligt til at genoptage arbejde 14 dage efter dødsfaldet. 

Hvis plejeforholdet afbrydes skal medarbejdet hurtigst muligt orientere arbejdsgiver herunder også oplyse, hvornår arbejdet genoptages. Arbejdet skal senest genoptages 14 dage efter, at plejeforholdet er afbrudt.

Reglerne er beskrevet i Aftale om fravær af familiemæssige årsager med hjemmel i Lov om social Service §119. 

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk