Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom i Herlev betaler du ejendomsskat til Herlev Kommune.

Ejendomsskat/grundskyld beregnes på baggrund af den ansatte grundværdi (minus fradrag for forbedringer) eller grundskatteloftværdien.
Vurderingerne fastsættes af SKAT, og henvendelse angående ejendomsvurdering skal ske til SKAT.

Gå til skat.dk

Ejendomsskattebilletten for det kommende år udsendes hvert år i november/december.

På ejendomsskattebilletten fremgår din opkrævning til kommunen vedr. ejendomsskat/grundskyld samt bidrag. Herlev Kommune opkræver bidrag for renovation, skorstensfejer og rottebekæmpelse. Ejendomsskattebilletten sendes til dig som digital post, medmindre du er fritaget - så modtager du ejendomsskattebilletten som papirpost.

Ejendomsskattebilletten udsendes til alle ejere af en ejendom. Det betyder at én ejer modtager den originale ejendomsskattebillet, og alle øvrige ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten til orientering.

Hvis du får brug for en kopi af din ejendomsskattebillet, kan du som borger hente en kopi af din ejendomsskattebillet for nuværende og tidligere år på borger.dk under fanen "Se din ejendomsskattebillet".

Gå til borger.dk

Ejendomsskat/grundskyld og bidrag betales i to rater: 1. rate den 1. januar og 2. rate den 1. juli.

Der fremsendes indbetalingskort fra kommunens opkrævningsafdeling ca. 10 dage før forfaldsdatoerne, medmindre ejendommen er tilmeldt Betalingsservice eller MobilePay abonnement.

Vi anbefaler, at ejendomsskatten tilmeldes til Betalingsservice eller MobilePay abonnement.  

Tilmeld dig på Mit Betalingsoverblik

Betaler du senere end sidste rettidige betalingsdato, beregnes der renter fra forfaldsdato (med den til enhver tid gældende rentesats), for hver påbegyndt måned indtil der bliver betalt.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på 250 kr.

Når betalingsfristen er overskredet, vil restancen blive registreret i Gældsstyrelsen med henblik på modregning, og betales ejendomsskatten ikke, sendes sagen til advokat med henblik på tvangsauktion.

Baggrunden for indefrysningsordningen er lov nr. 278 af 12. april 2018, (korrigeret ved lov nr. 194 af 25. juni 2020).

Loven medfører, at Herlev Kommune og alle andre kommuner fra 2018 har skulle indefryse årlige stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning overstiger 200 kr. pr. ejer.

Renter og gebyrer

Indefrysningslånet er rente- og gebyrfrit. (foreløbig indtil 2024.)

Frivilligordning pr. 1. maj 2021

Læs mere under punktet Fra- og tilmelding af indefrosset grundskyld eller på Borger.dk.

Indfrielse og betaling ved salg af ejendommen

Det indefrosne beløb skal betales, når/hvis ejendommen sælges eller skifter anvendelse.
Indefrysningsbeløbet opgøres individuelt på baggrund af ejerandel, hvilket betyder, at du kun modtaget indbetalingskort for din ejerandel.

Overtager din ægtefælle ejendommen, skal beløbet ikke indfries og betales, din ægtefælle overtager i stedet din andel af indefrysningen.

Årsopgørelse i januar

Hvert år i januar modtager du en årsopgørelse over dit samlede indefrosne beløb for alle år.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside

Den midlertidige indefrysningsordning om stigninger i grundskylden, er med virkning fra 1. maj 2021, ændret til en frivillig ordning. 

Det betyder, at du som boligejer, fra den 1. maj 2021, kan fravælge indefrysningsordningen, og dermed fremover vælge at betale eventuelle stigninger i din grundskyld. Du kan også tilmelde dig ordningen igen, hvis du på et senere tidspunkt ønsker det.

Du skal være opmærksom på, 

  • at såfremt I er flere ejere, skal hver enkelt ejer selv fra- og tilmelde sig indefrysningsordningen. Du kan således kun fra- og tilmelde din andel af indefrysningen på din ejendom. 
  • at såfremt du framelder dig indefrysningsordningen, så kan dit valg ikke fortrydes. Det betyder, at du ikke efterfølgende kan få din oprindelige indefrysning tilbage, hvis du tilmelder dig ordningen igen. En ny tilmelding vil således kun gælde fremadrettet. 

Fra- og tilmelding skal ske med NEMID på borger.dk. Selvbetjeningsløsningen finder du på borger.dk under punktet ”Du kan vælge at betale stigninger i din grundskyld”. 

Gå til borger.dk

Hvis du er fritaget for NEMID 

Hvis du er fritaget for at anvende NEMID og offentlige selvbetjeningsløsninger, kan du i stedet kontakte Ejendomsskat i Finans og Opkrævning på 4452 6407 eller skrive en mail til okonomi@herlev.dk

Vi sender dig herefter en blanket, som du skal underskrive og returnere til kommunen.   

På ejendomsskattebilletten 2022, som udsendes 30. november 2021, fremgår det at dækningsafgiften af erhvervsejendomme opkræves senere.

Dette fordi, opkrævningen af dækningsafgift 2022, afventer endelig lovvedtagelse i Folketinget. 

Det forventes, at der i februar/marts kan udsendes en reguleret ejendomsskattebillet, hvor dækningsafgift for 1. rate ligeledes vil blive opkrævet. 

Se lovforslaget på Folketingets hjemmeside 

Ved den årlige udsendelse af ejendomsskattebilletten samt ved sagsbehandling af løbende vurderingsændringer indhenter Herlev Kommunes ejendomsskattesystem personoplysninger om ejere af ejendommen. Dette har vi som dataansvarlige pligt til at oplyse om.

Vi indhenter oplysninger fra ejerfortegnelsen, vurderingsstyrelsen, cpr-registret, ejendomsbeliggenhedsregistret og matriklen. Alle oplysninger modtages via den offentlige datafordeler. Oplysninger om ejendommen fra ejendomsskattesystemet udstilles på ois.dk af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Behandling sker med udgangspunkt i lov om kommunal ejendomsskat og databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e.

Vi gemmer dine oplysninger efter gældende arkivregler, dvs. i 5 år efter sagen er lukket, hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres, hvis vi har pligt til dette.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Læs mere om dine rettigheder og se kontaktoplysninger på DPO

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at klage over behandlingen. Klagen kan indgives skriftligt, mundtligt eller telefonisk til Herlev Kommune

Kontakt Herlev Kommune

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. 

Kontakt Datatilsynet

 

Kontakt Finans og Opkrævning

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 75

Åbningstider
Mandag 09:00-14
Tirsdag 09:00-14
Onsdag 09:00-14
Torsdag 09:00-17
Fredag 09:00-14

Send Digital Post