Borgerligt ombud

Et borgerligt ombud er et hverv, der er pålagt af det offentlige, og som man har pligt til at varetage.

Et borgerligt ombud er et hverv, der er pålagt af det offentlige, og som man har pligt til at varetage. Man kan sige, at det er en borgerpligt. Der er forskellige hverv, som kort gennemgås nedenfor.

Hvervet som skolebestyrelsesmedlem er ikke et borgerligt ombud.

Tjenestefrihed

Der er adgang til tjenestefrihed med eller uden løntræk afhængig af det konkrete hverv. Hvor det er muligt, skal der ske omlægning af tjenesten eller tjenestebytte. Både den ansatte og ledelsen har en pligt til at medvirke til en hensigtsmæssig løsning. Der skal herved tages hensyn til, at der ikke pålægges den ansatte en samlet arbejdstid af uforholdsmæssig længde.

Aflønning

Borgerlige ombud kan være både lønnede og ulønnede. Selv om der gives mindre ydelser betragtes nogle hverv alligevel som ulønnede. Hvis der gives faste vederlag eller hvis der er mulighed for at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Se nedenfor.

Lægdommer

Som borger kan man ved domstolene være med til at dømme i straffesager, der kan give frihedsstraf. Man kan enten være domsmand eller nævning. En lægdommer bliver udpeget for en periode på 4 år. Domstolsstyrelsen oplyser, at man typisk medvirker i 4 sager om året.

Som lægdommer kan blive indkaldt med ret kort varsel ned til 3-5 dage i hastende tilfælde. Normalt vil fristen være længere.

Selvom lægdommere modtager en begrænset betaling for hvervet, betragtes det alligevel som et ulønnet hverv.

Der er ret til tjenestefrihed med løn.

Valgstyrere og tilforordnede vælgere

Deltagelse i valghandlinger i de nævnte funktioner betragtes også som ulønnede hverv.

Der er ret til tjenestefrihed med løn.

Vidneforklaring

Afgivelse af vidneforklaring er en pligt efter loven, og tjenestefrihed sidestilles med tjenestefrihed til ulønnet ombud. Det gælder selvom der også her kan gives godtgørelse for vidneforklaring.

Der er ret til tjenestefrihed med løn.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer

Begge hverv er lønnede, og der ydes tjenestefri mod afkortning af lønnen.

Det er reguleret i lov om kommunernes styrelse, hvordan lønafkortning foretages. Der er særlige regler for lærere.

Der er ret til tjenestefrihed med løntræk jf. gældende lovgivning.

Folketingsmedlemmer og medlemmer af EU parlamentet

Begge hverv er lønnede hverv.

Hvis man ikke leverer arbejdstid i sin stilling mens man er medlem af hhv. Folketinget og EU parlamentet, modtager man heller ikke løn.

Hvis man arbejder delvist får man den forholdsmæssige løn. Man kan dog aldrig få mere end halvdelen af den fulde løn.

Der er ret til tjenestefrihed med eller uden løn afhængig af, om den ansatte fortsat arbejder i stillingen.

Spørgsmål

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte Personale og Arbejdsmiljø.
 

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk