Indhentelse af børne- og straffeattest

Læs om procedure for indhentelse af børne- og straffeattest

Straffeattester og børneattester skal indhentes i forbindelse med ny- og genansættelse og i nogle tilfælde i forbindelse med stillingsskifte på særlige områder.

Formålet er, at undgå ansættelse af en person, der er straffet for et forhold, som er uforeneligt med varetagelsen af det konkrete job.

Retningslinjer for indhentelse af straffe- og børneattester skal sikre overholdelse af gældende lovgivning. 

Information til ansøgerne

Ved ansættelsessamtalen eller ved evt. stillingsskift gøres ansøgeren opmærksom på, at der indhentes relevante attester og at det er en generel politik/lovbestemt inden for bestemte områder, og derfor ikke er rettet imod den enkelte ansøger.

Der informeres ligeledes om, at indhentelse af attesterne er en betingelse for at opnå ansættelse, og det sker efter en konkret vurdering, og at evt. indhold på straffeattesten indgår i vurderingen.

Ansøgeren informeres om, at tiltrædelse ikke kan ske før end relevante attester er modtaget. 

Generelle regler og typer af straffeattester

Der findes tre typer af straffeattester:

•    børneattest
•    offentlig straffeattest
•    privat straffeattest

En børneattest indeholder oplysninger om afgørelser, der er registreret i kriminalregistret som domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi.

Der er pligt til at indhente børneattesten ved ansættelse af alle medarbejdere, der har direkte kontakt med børn under 15 år. Pligten fremgår af Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale og formålet er:

 • at indhente børneattester i alle relevante sammenhænge;
  • Der skal indhentes en børneattest for ansatte, der har direkte kontakt med børn under 15 år (fx pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, lærere, bibliotekarer, praktikanter, studerende, ulønnede frivillige m.fl.)
  • Der skal indhentes en børneattest for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og derved har mulighed for at få direkte kontakt med børnene(fx håndværkere, pedeller og teknisk servicepersonale, rengøringspersonale, livredere og lignende tilsynspersonale).
 • at børneattester indhentes for personer, der er bosat hos dagplejere;
  • Ægtefælle/samlever
  • Hjemmeboende børn (over 15 år), der er bosat eller har fast ophold hos dagplejeren
  • Logerende (over 15 år), der er bosat eller har fast ophold hos dagplejeren
 • at børneattester indhentes på områder, der kan sidestilles med ovenstående, eller hvor ansvars- og/eller arbejdsområdet i øvrigt tilsiger dette. Det gælder også på områder, hvor kommunen fører tilsyn.

Hvis Herlev Kommune har samarbejde med firmaer, håndværkere, idrætsklubber og lignende, hvor de færdes med børn under 15 år, og som ikke er ansat af Herlev Kommune, skal vedkommendes egen arbejdsgiver selv rekvirere en børneattest. 

Politiet og i særlige tilfælde offentlige myndigheder kan indhente den offentlige straffeattest. Det kræver samtykke fra medarbejderen, når attesten indhentes

Den offentlige straffeattest kan ikke indhentes personligt af medarbejderen selv. En offentlig straffeattest indeholder oplysninger om flere typer af begåede lovovertrædelser, og er op til 10 år på straffeattesten. Der henvises til reglerne i § 22 i Kriminalregisterbekendtgørelsen.

En offentlig straffeattest må kun indhentes i de situationer, der er beskrevet i reglerne om Kriminalregisteret, og som fremgår af punkter.

Der skal indhentes en offentlig straffeattest med tilfredsstillende indhold for personer, der søger ansættelse på følgende områder:

 • Dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge (samt ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene).
 • Sociale institutioner, daginstitutioner og døgninstitutioner.
 • Det socialpsykiatriske område. Skoler, ungdomsskoler, tandplejen og musikskolen
 • Dag- og botilbud for voksne (personer over 18 år, og der skal som udgangspunkt være tale om psykisk sårbare personer).
 • Personer, der i medfør af lov om social service §§ 52, 54 og 74 skal virke som personlig rådgiver, fast kontaktperson eller støtteperson (gælder anbringelser og arbejde udenfor privathjemmet).
 • Personer, der søger om tilladelse til at have børn i døgnophold, privat døgnpleje eller i privat dagpasning mod betaling (samt ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasning af børnene).
 • Ansatte, der er beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort

Selvejende institutioner, der er under tilsyn af kommunen, kan indhente en offentlig straffeattest. Dette gælder ikke for privatskoler og friskoler.

På områder, hvor der indhentes en børneattest, skal der også indhentes en offentlig straffeattest. 

Både den offentlige straffeattest og børneattest skal være indhentet inden medarbejderen tiltræder sin stilling og indhentes af Personale og Arbejdsmiljø.

Arbejdsgang

Når lønteamet modtager et workflow fra en leder, som ønsker at ansætte en ny medarbejder, skal lønteamet med det samme – og senest 4 dage efter modtagelsen - bestille de påkrævede straffe- og børneattester. Når attesterne er modtaget skrives der ansættelsesbrev og medarbejderen sættes i løn. Medarbejderen må ikke tiltræde stillingen før vi har modtaget attesterne. Såfremt der er anmærkninger på børneattesten/straffeattesten foretager Personale og Arbejdsmiljø i samarbejde med pågældendes leder en konkret individuel vurdering af, om det/de strafbare forhold hindre ansættelse af ansøgeren.

Der kan indhentes privat straffeattest efter konkret vurdering på områder, hvor kommunen finder det både sagligt og proportionalt. Det gælder det følgende ansættelsesforhold:

 • Ansatte i Ældreplejen som kommer eller har mulighed for at komme i borgeres hjem
 • Ansatte som er beskæftiget som rådgivere/sagsbehandlere i borgeres hjem
 • Efter konkret individuel vurdering efter samråd med Personale og Arbejdsmiljø

 

En privat straffeattest er den mest almindelige straffeattest, og det er den eneste straffeattest medarbejderen selv kan få udleveret. I den private straffeattest fremgår færrest typer af lovovertrædelser, og disse registreres alene 2-5 år tilbage fra for eksempel bødens betaling, dommen eller løsladelsen. Som ansættelsesmyndighed kan vi bede om, at medarbejderen selv indhenter og afleverer en privat straffeattest inden tiltrædelsen.

Udenlandske afgørelser for tilsvarende lovovertrædelser fremgår også af en privat straffeattest, hvis de er registreret i Kriminalregisteret.

Arbejdsgang

Når leder tilbyder ansættelse til ny medarbejder, oplyses samtidig om, at ansættelse er under betingelse af en tilfredsstillende privat straffeattest. Medarbejderen indhenter selv attesten og sender/afleverer den til leder, og den journaliseres på personalesagen. 

Er der anmærkninger på den private straffeattest, skal leder kontakte Personale og Arbejdsmiljø, og der foretages en konkret individuel vurdering af, om det/de strafbare forhold hindre ansættelse af ansøgeren.

Det er lederens ansvar at sikre, at den private straffeattest indhentes.

Ansættelsesmyndigheden informeres ikke af rigsadvokaten, hvis medarbejderen begår lovovertrædelse under ansættelsen.

Vi må som arbejdsgiver ikke på forhånd udelukke en ansøger, der har begået et strafbart forhold, heller ikke selvom der foreligger andre ustraffede ansøgere.  Der skal netop foretages en vurdering af, om det strafbare forhold har betydning for bestridelse af stillingen (stillingens art, indhold, organisatoriske og hierarkiske placering) og faren for misbrug af stillingen i lyset af den kriminelle handling. Det er altid Personale og Arbejdsmiljø der foretager denne vurdering i samarbejde med leder.

Der gælder særlige regler om private straffeattester for unge under 18 år, blandt andet hvis den første strafferetlige afgørelse for en lovovertrædelse blev begået inden vedkommende fyldte 18 år. Lovovertrædelserne fremgår som udgangspunkt ikke af straffeattesten. Ordningen kaldes en betinget notering, og gælder ikke i sager, hvor der for eksempel idømmes ubetinget frihedsstraf.

Personale og Arbejdsmiljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

personale@herlev.dk