Bibeskæftigelse og habilitet

Læs om regler for bibeskæftigelse og habilitet

Det er ikke usædvanligt, at medarbejdere i Herlev Kommune har bibeskæftigelse. Der er derfor behov for at oplyse medarbejdere og ledere nærmere om gældende regler om bibeskæftigelse og habilitet, herunder supplere og udfylde dem med interne retningslinjer. Reglerne og retningslinjerne skal være med til at understøtte Herlev Kommunes opgavevaretagelse, således at vi værner om den agtelse, borgerne har til bl.a. vores faglighed, troværdighed, upartiskhed, tillid til vores arbejde, og så vi undgår interessekonflikter. Det er samtidig også for at skabe klar og tydelig kommunikation over for medarbejderne, så der ikke opstår situationer, som kan skabe utryghed om, hvad medarbejderne kan og ikke kan.

Regler om bibeskæftigelse

Medarbejdere i det offentlige har som udgangspunkt ret til at have beskæftigelse ved siden af deres hovedbeskæftigelse. Bibeskæftigelse kan både være lønnet eller ulønnet og kan fx være undervisning, en bestyrelsespost, socialt arbejde eller anden frivillig beskæftigelse. Det vil langt de fleste tilfælde være uproblematisk, at medarbejderen har bibeskæftigelse ved siden af sit almindelige job. Bibeskæftigelse skal dog ske inden for visse rammer, således at bibeskæftigelse er forenelig med hovedbeskæftigelsen.

Det betyder, at bibeskæftigelsen:

  • ikke må indebære risiko for interessekonflikter i forhold til hovedbeskæftigelsen, 
  • ikke må lægge for stort beslag på den ansattes arbejdskraft og 
  • ikke må stride imod værdighedskravet

 

Herlev Kommune kan fastsætte retningslinjer om, at medarbejdere, der beskæftiger sig med kommunens kerneopgave, i almindelighed er afskåret fra at påtage sig bibeskæftigelse af samme eller tilsvarende karakter, uden at der forinden skal foretages en nærmere vurdering af den konkrete risiko for interessekonflikter mv. Der kan dog inden for bestemte områder være særlige regler for bibeskæftigelse.

Regler om habilitet

Det er et grundlæggende princip, at medarbejdere indenfor det offentlige område både skal være og fremstå upartiske, og at de skal træffe beslutning og afgørelser ud fra saglige hensyn. Generel habilitet foreligger i situationer, hvor der kan skabes tvivl om en beslutningstagers upartiskhed, fordi den pågældende bestrider hverv, som er uforenelige. Speciel habilitet fremgår af forvaltningslovens §§ 3-6. Den, der har en personlig eller økonomisk interesse i en sag, som behandles i den offentlige forvaltning, må ikke selv deltage i sagens behandling.

Der henvises til ”God adfærd i det Offentlige” fra december 2017 fra bl.a. KL.

Personale og Arbejdsmiljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

personale@herlev.dk