1

Vedtægter for (foreningens navn)

1. Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er ..........................………………………………. (kommune)

2. Foreningens formål

Foreningens formål er... 

Beskriv aktiviteten og formålet med foreningen. For at blive godkendt som en folkeoplysende forening skal det fremgå, at det forpligtende fællesskab, det fælles ansvar for foreningen er en del af formålet. Se "Vejledning i at udarbejde en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Herlev Kommune").

3. Er foreningen medlem af en landsorganisation

Forening er medlem af  xxxx organisation (f.eks. DIF eller anden landsorganisation. Hvis foreningen ikke er medlem af nogen organisation udgår dette punkt).

4. Krav til medlemmerne

Som medlem i xxx forening kan  xxx  optages. (Evt. kan aldersbegrænsninger eller krav om tilslutning til foreningens formål eller anden krav til nye medlemmer beskrives her).

5. Medlemskontingent

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af ............ (bestyrelsen, generalforsamlingen). Evt. bestemmelser om hvorledes kontingentet opkræves samt restance, udmeldelse og eksklusion af medlemmer omtales her.

6. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i ........ måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved ......... (skriftlig indkaldelse til medlemmerne, bekendtgørelse i Herlev Bladet eller lignende). Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der ................. (evt. aldersgrænse omtales her. Alle medlemmer eller deres forældre bør have indflydelse/stemmeret).

7. Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens/formandens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg i henhold til stk. 10.
  6. Valg af ......... bestyrelsessuppleanter. Valg af 2 revisorer og ........ revisorsuppleant. Evt. valg/nedsættelse af udvalg. 
  7. Evt.
  8. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol

Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed jf. dog stk. 13 og 14.

9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden en måned, når mindst .....medlemmer skriftligt stiller krav herom. (Det vil være hensigtsmæssigt at angive en brøkdel eller pct. af foreningens stemmeberettigede medlemmer).

10. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af ...... medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand, sekretær og ... bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Næstformand, kasserer og .... bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af både formand og kasserer. Foreningens årsregnskab underskrives af den samlede bestyrelse. Formanden drager omsorg for, at der
føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

11. Foreningens formue

Foreningens formue opbevares i en anerkendt bank. Kassereren må højest opbevare kr. …….. kontant. (Drøft hvilket beløb der er nødvendigt at have i kassen for at foreningens virksomhed kan køre rimelig problemfrit).

12. Regnskabsåret

Regnskabsåret er .......................... (gerne kalenderår). Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

13. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

14. Foreningsopløsning

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget. Evt. formue/midler skal ved opløsningen anvendes til (Her fastsættes hvorledes evt. formue skal anvendes). Man kan også overlade dette til en
generalforsamling, der opløser foreningen, dog skal det være angivet til hvilke formål pengene skal anvendes: Handicapidræt, flygtningeformål, børne- og ungdomsarbejde e.lign. Således vedtaget på generalforsamling den .......................

Dirigentens underskrift

Formandens underskrift