1

Minimumsvedtægter

1. Foreningens formål

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Foreningen skal kort sagt have et såvel menneskeligt som demokratisk sigte. Foreningens formålsparagraf skal tage udgangspunkt i ovenstående formål. Det er ikke tilstrækkeligt at have en formålsparagraf, der beskriver, at man i foreningen kan dyrke f.eks. badminton, fodbold, spejderarbejde eller lignende. Formålsparagraffen skal også indeholde en beskrivelse af foreningens mål for det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab. 

Med det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab menes, at et medlem af en frivillig folkeoplysende forening er en del af foreningen med indflydelse og ansvar overfor foreningens fællesskab og aktiviteter. Det forpligtende fællesskab, medlemsindflydelse og aktive medlemskab er samtidig de begreber, som adskiller den frivillige forening fra de kommercielle tilbud, hvortil der ikke ydes offentlige tilskud eller stilles lokaler til rådighed. 

Nedenstående er 3 eksempler på, hvordan en forenings formål kunne formuleres:

 • "Det er Herlev XXX forenings formål at tilbyde XXX interesserede mulighed for at dyrke denne
  aktivitet samt med udgangspunkt i XXX at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og
  tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund".

 • "Det er Herlev XXX formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke XXX, og med
  udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til XXX".

 • "Foreningens formål er at skabe gode muligheder for at dyrke XXX med udgangspunkt i
  medlemmernes interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er
  udgangspunkt for virksomheden".

Ovenstående eksempler er vejledende. Alle foreninger opfordres til at diskutere og formulere netop
det formål, der passer til deres forening. Folkeoplysningsloven støtter ikke foreninger, der etableres
alene med det formål at afholde enkeltstående arrangementer. Der skal være tale om faste, planlagte
arrangementer.

2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

Der skal være demokratisk valg til foreningens bestyrelse, hvilket sker ved afholdelse af en årlig generalforsamling, hvor foreningens aktive medlemmer har indflydelse på valg af foreningens ledelse. Børn og unge bør have stemmeret. Børnemedlemmer kan dog være repræsenteret ved deres forældre
i foreningens demokratiske struktur. 

3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

Foreningens regnskabsår skal fremgå af vedtægterne ligesom det skal fremgå, hvor foreningens midler evt. opbevares. Valg af revisor og revisor suppleant skal fremgå af vedtægterne. Foreningen vælger revisor og revisor suppleant på generalforsamlingen.

4. Foreningens hjemsted

Foreningen skal være hjemmehørende i og have sin lokale forankring i Herlev Kommune. En forening har således kun ret til tilskud og lokaler i den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende, og hvor foreningen er en del af lokalsamfundet. Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering af foreningens tilhørsforhold til kommunen, om udvalget skønner, at foreningen er hjemmehørende i Herlev.

5. Betingelser for medlemskab

Det skal som hovedregel være muligt for alle personer, der tilslutter sig foreningens formål, at blive medlem. Dvs. at der ikke må ske en diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Foreninger, hvor medlemsskabet er betinget af køn, vil opfylde åbenhedskriteriet. (Dette bør omformuleres eller forklares uddybende.)

6. Tegningsret for foreningen

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Herlev Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.  Det kan imidlertid være hensigtsmæssigt i vedtægten at fastsætte retningslinjer for, hvem der i øvrigt tegner foreningen i økonomiske anliggender, samt hvem, der kan tegne foreningen overfor Herlev Kommune i forbindelse med ansøgning om tilskud m.v.

7. Procedure for vedtægtsændringer

Det skal fremgå af vedtægten, hvorledes foreningens vedtægt kan ændres. 

8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud/formue ved ophør

Ved en folkeoplysende foreningens opløsning skal anvendelse af et eventuelt overskud/formue, der er opstået ved foreningens virksomhed fremgå af vedtægten. Det anbefales, at overskud/formue ved en forenings ophør tilfalder et almennyttigt formål i Herlev. 

Som overskud/formue betragtes både materiel, inventar, bygninger og kapital.