Indstillingsudvalg

Et indstillingsudvalg består af både ledere og medarbejdere. Indstillingsudvalget skal sørge for at:

  • udforme stillingsopslag
  • gennemgå ansøgningerne
  • drøfte hvem der skal indkaldes til samtale
  • aftale proces for samtaleforløb (herunder hvordan det sikres, at der informeres om ansættelsesvilkår, arbejdstid og arbejdsområde), 
  • afholde ansættelsessamtaler 
  • lave en indstilling til ansættelse af den bedst egnede kandidat

 

I Herlev Kommune har vi besluttet, at følgende ikke kan være medlem af indstillingsudvalget:

  • Nuværende stillingsindehaver
  • En ansøger til den ledige stilling

 

I et indstillingsudvalg er der ikke afstemning ved uenighed. Typisk vil man tale sig frem til enighed om hvilken ansøger, der vurderes som den bedst egnede. På baggrund af indstilling fra indstillingsudvalget træffer den ansvarlige leder beslutning om, hvilken kandidat, der ansættes.
Vær i øvrigt opmærksom på retningslinjerne i politik om nære private relationer.

Hvis der er for få eller ingen kvalificerede ansøgere til stillingen, drøftes dette i indstillingsudvalget inden, den økonomiske rammeansvarlige træffer beslutning om evt. genopslag. For sammensætning af indstillingsudvalg ved ansættelse af Kommunaldirektør, direktører, stabs- eller centerchefer henvises til Herlev Kommunes retningslinjer for ansættelse.

Sammensætning af indstillingsudvalg

Indstillingsudvalget består af 1-2 ledelsesrepræsentanter udpeget af den økonomisk rammeansvarlige leder samt en medarbejderrepræsentant fra det pågældende arbejdsområde. Medarbejderrepræsentanten vælges af og blandt medarbejderne på den pågældende arbejdsplads.

Hvis arbejdspladsen har et lokal MED-udvalg sørger medarbejdersiden i lokal MED-udvalget for, at der bliver udpeget en medarbejderrepræsentant til indstillingsudvalget. Antallet af medarbejderrepræsentanter kan forøges til to, hvis det er relevant i den konkrete situation. Det kan f.eks. være relevant, hvis arbejdspladsen dækker flere matrikler og hvis medarbejderne har meget forskelligartede jobfunktioner. Indstilling gives til den økonomisk rammeansvarlige leder, der har ansættelseskompetencen.

Særregler for indstillingsudvalg på dagtilbuds- og skoleområdet

Der kan være fastsat særregler for nedsættelse af indstillingsudvalg i visse stillinger. Det gælder f.eks. i visse lederstillinger, hvor der skal være deltagelse fra forældrebestyrelse. Der henvises til Center for Dagtilbud og Skole for nærmere oplysninger. Herunder henvises til Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler samt Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud.

Tavshedspligt og habilitet for medlemmer af indstillingsudvalg

Medlemmer af et indstillingsudvalg har tavshedspligt om, hvem der har søgt stillingen, og hvem der kommer til samtale. Overvejelserne om, hvem der tilbydes stillingen og de tilkendegivelser indstillingsudvalget er kommet med undervejs, er også tavshedsbelagt. Medlemmer af indstillingsudvalget må ikke være inhabile jf. Forvaltningslovens bestemmelser. 


 

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk