Ansættelsessamtaler

Det vigtigt at gøre sig helt klart hvilke kompetencer og kvalifikationer, der kræves for at løfte de opgaver stillingen indeholder inden ansættelsessamtalerne gennemføres.

Inden du går i gang - lav en jobanalyse

Det er en god ide at udarbejde en jobanalyse, som resulterer i en medarbejderprofil. Medarbejderprofilen kan indeholde de personlige og faglige kompetencer, som I ønsker, at jeres kommende kollega skal have. 
En medarbejderprofil vil gøre det lettere at stille relevante og vedkommende spørgsmål til ansættelsessamtalen, da I vil kunne lade spørgsmålene tage udgangspunkt i profilen. Få inspiration til rekrutteringsprocessen – herunder udarbejdelse af en jobanalyse og medarbejderprofil.

Hvem gør hvad til ansættelsessamtalen?

Det er også vigtigt, at deltagerne i ansættelsesudvalget er klar på hvilke roller de har til ansættelsessamtalen. Hvem sætter rammen for samtalen? Hvem tager noter? Hvem spørger ind til hvilke emner? etc.

Udover spørgsmålene til ansøgerne, der deltager i ansættelsessamtalen, er det vigtigt, at I får præsenteret arbejdspladsen på en god måde. Ansættelsessamtalen går ud på at finde det bedste match, så det er også vigtigt, at ansøgeren får et klart billede af, hvad det er for en arbejdsplads vedkommende kan blive en del af. Af samme grund er det vigtigt ikke at oversælge jobbet eller arbejdspladsen .

Find et udkast til en spørgeramme, som ansættelsessamtalen kan tage udgangspunkt i her: ”den gode ansættelsessamtale”.

Må jeg spørge til sygdom?

I henhold til lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet er det ikke tilladt at indhente oplysninger om en ansøgers sygefravær medmindre det har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde.

Du må gerne spørge ind til, om ansøger lider af en kronisk sygdom, hvis det kan få væsentlig betydning for arbejdsudygtigheden ved det pågældende arbejde, men ansøgeren har faktisk pligt til selv at oplyse om dette jf. Lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet. Du må også spørge ind til om ansøgeren lider af en f.eks. dårlig ryg, hvis det har relevans for jobbets udførelse.

Det er dog ikke tilladt at spørge til ansøgers sygefravær generelt, fordi almindeligt sygefravær ikke har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde.  

Hvad må jeg heller ikke spørge om?

I henhold til Forskelsbehandlingslovens § 4  må du heller ikke spørge ind til race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse i forbindelse med en ansættelsessamtale.
Dette skal fortolkes meget bogstaveligt. Du må f.eks. ikke spørge, hvilket land ansøgerens navn stammer fra .

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk