Styring og kvalitet i Herlevs folkeskoler

Hver skole har sin egen skolebestyrelse. Der er valgt til skolebestyrelserne hvert 4. år.

Læs bekendtgørelsen om skolebestyrelsesvalg

Valg til skolebestyrelser 2018

Vær med til at sætte retningen for dit barns skole - læs hvordan du stiller op. Valget af forældrerepræsentanter finder sted i april.

Om at være forældrerepræsentant

Der mange gode grunde til at stille op til skolebestyrelsen, hvor du får indflydelse på skolens udvikling, hverdag og elevernes grunduddannelse.

 • Du tager ansvar og hjælper børnene ved at gøre skolen bedre.
 • Du får indblik i en af vores vigtigste samfundsinstitutioner, skolepolitik og skoleudvikling.
 • Du får erfaring som bestyrelsesmedlem og kompetencer, du kan tage med dig.
 • Du får et godt netværk gennem gode kontakter til andre forældre
 • Du får erfaringer med bestyrelsesarbejde samt et godt netværk omkring skolen og bestyrelsen.

Om skolebestyrelsens opgaver

 • Skolebestyrelsen skal udføre sit arbejde inden for de mål og rammer, som Herlev Kommunalbestyrelse har fastsat.
 • Skolebestyrelsen er med til at udlægge og føre tilsyn med retningslinjer og principper for skolens virke. Det giver mulighed for, at man som forældrerepræsentant kan engagere sig i skolen og være med til at sikre den bedste skolegang for alle eleverne.
 • Skolebestyrelsen fører ikke personale- og elevsager – det er skoleledelsens opgave.
 • Faste principper om skolens udvikling
 • Skolebestyrelsen er med til at sætte retningen for, hvordan skolens videre udvikling skal forløbe ud fra fastsatte principper:
 • Undervisningens organisering (elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde, holddannelse og understøttende undervisning, udbud af valgfag m.m.).
 • Samarbejdet mellem skole og hjem.
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskole, udsendelse i praktik m.v.
 • Antimobbestrategier, der sikrer elevernes fortsatte trivsel.
 • Retningslinjer for klassedeling.
 • Overordnede rammer for skolefritidsordningen.
 • Ordensregler.
 • Godkendelse af skolens budget inden for skolens økonomiske rammer.
 • Fysiske rammer, der kan stå mål med de tidssvarende behov.
 • Ansættelser af lærere og skoleleder.

Om tidsforbrug på skolebestyrelsesarbejde

Tidsforbruget på skolebestyrelsesarbejdet varierer. I gennemsnit er der 9-10 møder om året. Undersøgelser fra foreningen Skole og Forældre viser, at bestyrelsesmedlemmer bruger ca. fem timer pr. måned på skolebestyrelsesarbejdet.

Om valgperioden

Man vælges normalt for en fireårig periode, men kommunalbestyrelsen kan overlade det til skolebestyrelsen, om skolebestyrelsesperioden skal være toårig.

Om valg til skolebestyrelse

Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældre, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen på valgtidspunktet. Det gælder også de forældre, der har indskrevet børn i 0. klasse (fra august 2018).

Hvis forældrene ikke er gift, men har fælles forældremyndighed har begge valgret. Forældre med fælles forældremyndighed, der ikke bor sammen med barnet, opfordres til at undersøge, om de er optaget på valglisten. Også andre kan få valgret eller blive valgbare, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder. Hvilke personer, det drejer sig om fremgår af skolebestyrelsesbekendtgørelsen - se eventuel Bekendtgørelse om skolebestyrelsesvalg.

Valglister

Skolerne udarbejder en liste over alle de forældre, som er valg- og stemmeberettigede. Listen ligger på skolens kontor, hvor du kan tjekke, om du er opført på listen.

Skolerådet udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om folkeskole- og ungdomsskolevirksomhed.

Skolerådet er et inspirations- og orienteringsorgan.

Skolerådet består af:

7 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen: Marco Damgaard (A), René Brohammer (A), Hanne Bjørn-Klausen (C), Maria Mankov (A), Henrik Hilleberg (C), Jens Frost (B) og Stefan Rundstrøm (Ø)

2 forældrevalgte for hver skolebestyrelse: Herlev Byskole: Rasmus Kreilgaard og Morten Nørgaard Nielsen. Lindehøjskolen: Camilla Obel Juul Hansen og Simon Brodersen-Almind. Kildegårdskolen: Marie Fog Topp og Camilla Tvernø Hartvigsen. Gl. Hjortespringskole: 

2 elevrepræsentanter valgt af elevforum: Mathias Agtbøl Johansen og Naya Hviid Hansen

1 repræsentant for skolelederne: Jonas de Molade Skjødt

1 repræsentant for de faglige ledere: Helle Pedersen

1 repræsentant fra Herlev Lærerforening: Jens Lunden

1 repræsentant fra BUPL: Louise Nuppenau

1 repræsentant for erhvervslivet:

1 repræsentant for kultur- og idrætslivet: Maj-Britt Mikkelberg

1 repræsentant for ungdomsuddannelserne:

Kontakt

Sekretariatet for Velfærd

Dildhaven 43, 2730 Herlev
Tlf: 44 52 71 10
Email: dagtilbudogskole@herlev.dk

Send sikker post

Telefontider
Man - fre 11-14