Styring og kvalitet i Herlevs folkeskoler

Værdigrundlaget for vores folkeskoler

Herlev Kommune har et værdigrundlag, som skolernes undervisning og ledelse er baseret på.

De fem grundværdier er:

 • anerkendelse
 • ansvarlighed
 • fællesskab
 • tryghed
 • udfordring

Kompetenceudviklingsplan

Fælles kompetenceudvikling på skolerne i Herlev 2019/2020 – finansieret af Statens Kompetenceudviklingsmidler

Herlevs skolevæsen består af tre folkeskoler, en specialskole og ungdomsskole.

Tema et: Styrkelse af matematikundervisningen
Der sættes i skoleåret 2019/2020 fokus på styrkelse af matematik undervisningen på skolerne i Herlev. Et specifikke kompetenceudviklingstiltag er uddannelse af tre undervisere fra to folkeskoler som matematikvejledere. Vejlederuddannelsen forløber over flere år.

En gruppe lærere fra én folkeskole gennemgår et fem dages upgradekurus i matematik arrangeret af Københavns Professionshøjskole.

Som et led i matematik undervisningen anvendes skoleskak i kommunen. Der gennemføres i august 2019 en to-dages skaklæreruddannelse for 13 lærere fra de tre folkeskoler. Skak anvendes i bl.a. i matematik og den understøttende undervisning som pædagogisk metode til at styrke elevernes faglige udvikling. Skoleskak giver et koncentrations-og kompetenceløft og styrker selvstændighed og analytiske evner.

Tema to: Styrkelse af relations kompetence
Der gennemføres to kursusdage for alle lærere og pædagoger i folkeskolerne og specialskolen. På uddannelsesdagen arbejdes med lærerens relationskompetence, som er altafgørende for børn og unges trivsel og læring. Louise Klinge formidler forskningsresultater om lærer-elev-relationer. Der gives desuden redskaber til lærere til at indgå i positive relationer med alle børn og unge.

Der gennemføres i september 2019 et kursus for alle skolepædagoger, der medvirker i den understøttende undervisning. Kurset fokuserer på æstetik, kreativitet og eksperimenter. Kurset gennemføres af Nils Falk Hansen (cand.pæd.soc. og tidligere lektor ved pædagoguddannelsen).

Tema tre: Styrkelse af inklusionsindsatsen
Der gennemføres co-teachingforløb i løbet af hele skoleåret på de tre folkeskoler understøttet af Specialskolens kompetenceteam.

Der gennemføres uddannelse af lærere i Cool Kids metoder der bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og kan gennemføres enten individuelt eller i grupper sammen med børn og deres forældre.

Tema fire: Udvikling af sprog
En gruppe lærere gennemførte uddannelsen for ordblindelærere i grundskolen. Uddannelsen giver grundlæggende kendskab til årsager og følger af skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi, samt metoder til at forebygge, identificere vanskeligheder og igangsætte gennemgribende indsatser.

Børnehaveklasselærere fra alle skolerne deltog i uddannelsesforløb i starten af 2020 om den sproglige dimension i skolestarten. Uddannelsen omhandlede understøttende sprogteorier, godt sprogmiljø, tematisk sprogarbejde, dialogisk læsning og forældreinddragelse.

Værdigrundlag

Anerkendelse

 • I alle læringsforløb og gennem arbejdet med og i sociale fællesskaber skabes ligeværd blandt andet gennem respekt for forskelligheder
 • Børn og forældre mødes med indlevelse og forståelse
 • Hjem og skole har ansvaret for, at det enkelte barns selvværd udvikles blandt andet ved at fokusere på barnets positive sider
 • Det enkelte barn får mulighed for at føle sig set, hørt, forstået og værdsat i samværet med ansatte og forældre
 • Forældre, børn, kolleger og involverede faggrupper respekterer hinandens kompetencer

Ansvarlighed

 • Børn, forældre og ansatte har hver især - og fælles - et ansvar i skolen
 • Alle børn bliver inddraget i egen læring, så barnet er medansvarlig
 • Skolens medarbejdere er synlige, nærværende, troværdige og stabile
 • Det sikres, at medarbejderne efteruddannes og kan deltage i udvikling, projekter og nye initiativer

Fællesskab

 • Gennem skolens virksomhed skabes grundlag for, at alle kan være en del af fællesskabet, og at alle kan få etableret venskaber, deltage og få udbytte af det
 • De ansatte stiller krav og forventninger til forpligtende fællesskab både i forhold til læring og trivsel
 • I alle sammenhænge er de ansatte opmærksomme på, at alle børn har særlige behov og sørger for at skabe en atmosfære og en kultur, som kan inkludere de børn, der har brug for en særlig indsats
 • De ansatte sørger for trygge, genkendelige og konsekvente rammer omkring adfærd og disciplin
 • Dialog er basis for læring, trivsel og samarbejde

Tryghed

 • Gennem hele barnets dag drager de ansatte omsorg for alle børn
 • Børnene har mulighed for samvær med en nærværende voksen gennem hele dagen
 • Børn, forældre, lærere og pædagoger er i dialog om mål og metoder
 • Alt samarbejde foregår loyalt
 • Både forældre, lærere og pædagoger har et fælles ansvar og et individuelt ansvar for at sikre sig, at det enkelte barn trives
 • I alle læringsprocesser er der plads til gensidig glæde, kreativitet og engagement fra både forældre, børn, lærere og pædagoger

Udfordring

 • Gennem undervisningen får alle børn mulighed for at kunne udvikle sig fagligt, socialt og personligt
 • Forskellige læringsmiljøer og brug af holddannelse kan medtænkes som en støtte og udfordring til alle børn
 • Undervisningen bliver tilrettelagt, så den har fokus på børns forskellige udvikling og tager højde for, at der er mange måder at lære på
 • Undervisningen og børnenes udbytte heraf evalueres løbende med henblik på at såvel børn som undervisning udvikles optimalt
 • Skolen er god til at skabe fællesskaber og udfordringer for børn, forældre og kolleger
 • Hver skole har mulighed for at formulere 1-2 værdier, som de  finder vigtige udover de fælles.

Indsatsområder

I tilknytning til værdierne arbejder skolerne i Herlev samlet med følgende fælles indsatsområder. De enkelte skoler har mulighed for at udpege yderligere 1-2 indsatsområder, som de finder særligt vigtige for dem.

Udvikling af læringsmiljøer

Skolerne står foran gennemgribende ombygninger i de kommende år. Grundlaget for ombygningen har været "Værdigrundlag for fremtidens skolebyggeri".

Ombygningerne skal tilgodese den nyeste forskning og viden om, hvordan børn trives og lærer bedst. Indsatsområdet "udvikling af læringsmiljøer" handler både om skolens fysiske indretning og om undervisningens tilrettelæggelse ud fra elevernes behov og læringsstile.

Indsatsområder for skolerne i forhold til læringsmiljøer

 • Skolerne indretter læringsmiljøet i udviklende og trygge rammer, hvor børn og voksne får mulighed for et godt fagligt og socialt fællesskab
 • På skolerne fremstår læringsmiljø og bygninger som æstetiske rammer for både børn og voksne. Der anvendes varierende materialer, former og farver
 • Undervisningen tilrettelægges i et læringsmiljø, der understøtter børns forskellige læringsstrategier
 • Der arbejdes med løbende evaluering og dokumentation af læringsprocesserne, den faglige og sociale udvikling og målene for arbejdet
 • Evaluering sker såvel i samspillet mellem forældre, lærere, pædagoger og barn, i den enkelte klasse, i teamsamarbejdet, på hele skolen og i ledelsen
 • Evaluering skal fastholdes som et pædagogisk værktøj, som skal sikre og udvikle undervisningens kvalitet

Fællesskabets skole

Skolen spiller en væsentlig rolle i forhold til dannelse og demokrati. Børnene skal have udbytte af fællesskabet. Der må skabes en kultur, der inkluderer de børn, der har brug for den særlige indsats.

Skole/hjem samarbejdet er et væsentligt element i at etablere et fælles ansvar for børnenes udbytte af skolen.

Indsatsområder for skolerne i forhold til fællesskabets skole

 • Skolen skal som kulturbærende institution sikre mulighed for såvel fagligt som socialt udbytte for alle børn
 • Social, personlig og faglig udvikling kræver et medansvar og engagement hos alle i et samarbejde mellem skole og hjem, hvor forældrene er de hovedansvarlige for barnets liv og trivsel
 • Der arbejdes på at videreudvikle specialundervisningen, hvor barnet i videst muligt omfang bevarer tilknytningen til egen klasse. Det er vigtigt, at barnet er i udvikling og føler sig godt tilpas

Den sunde skole

Børns sunde opvækst er forældrenes ansvar. Dette understøttes af hele skolens virksomhed. I skolen udvikler børn kompetencer, så de kan handle i forhold til egen sundhed og trivsel.

Børn skal udvikle redskaber til at kunne forklare deres egen situation, sætte sig i andres sted og forstå oplevelser i en given sammenhæng. Børn skal lære respekt for forskelligheder.

Indsatsområder for skolerne i forhold til den sunde skole

 • Skolen arbejder med børnenes og de ansattes trivsel, hvori indgår klare handlinger i forhold til mobning og accept/værdi af forskelligheder
 • De fysiske rammer skal understøtte lysten og motivationen til at gå i skole
 • Gennem arbejdet med det brede sundhedsbegreb (sund kost, motion og idræt, livskvalitet og handlekompetence) udvikles børnenes selvværd, så de kan tage ansvar for deres eget liv, blive handlekraftige og sunde børn

 

Børnepolitikken har været grundlag for værdiprocessen på skoleområdet.

"ALLE BØRN HAR RET TIL ET GODT BØRNELIV"

Det gode børneliv:

- Alle børn skal vokse op med omsorgsfulde og engagerede voksne

- Alle børn skal have en sund opvækst

- Alle børn skal være med i fællesskaber

- Alle børn skal lære at træffe valg

Forældre har det grundlæggende ansvar for barnets udvikling og trivsel.

Herlev Kommune skal i et samspil med forældrene medvirke til, at børnene får et godt børneliv.

Skolebestyrelserne

Hver skole har sin egen skolebestyrelse. Der er valgt til skolebestyrelserne hvert 4. år.

Bekendtgørelse om skolebestyrelsesvalg

Valg til skolebestyrelser 2018

Vær med til at sætte retningen for dit barns skole - læs hvordan du stiller op. Valget af forældrerepræsentanter finder sted i april.

Om at være forældrerepræsentant

Der mange gode grunde til at stille op til skolebestyrelsen, hvor du får indflydelse på skolens udvikling, hverdag og elevernes grunduddannelse.

 • Du tager ansvar og hjælper børnene ved at gøre skolen bedre.
 • Du får indblik i en af vores vigtigste samfundsinstitutioner, skolepolitik og skoleudvikling.
 • Du får erfaring som bestyrelsesmedlem og kompetencer, du kan tage med dig.
 • Du får et godt netværk gennem gode kontakter til andre forældre
 • Du får erfaringer med bestyrelsesarbejde samt et godt netværk omkring skolen og bestyrelsen.

Om skolebestyrelsens opgaver

 • Skolebestyrelsen skal udføre sit arbejde inden for de mål og rammer, som Herlev Kommunalbestyrelse har fastsat.
 • Skolebestyrelsen er med til at udlægge og føre tilsyn med retningslinjer og principper for skolens virke. Det giver mulighed for, at man som forældrerepræsentant kan engagere sig i skolen og være med til at sikre den bedste skolegang for alle eleverne.
 • Skolebestyrelsen fører ikke personale- og elevsager – det er skoleledelsens opgave.
 • Faste principper om skolens udvikling
 • Skolebestyrelsen er med til at sætte retningen for, hvordan skolens videre udvikling skal forløbe ud fra fastsatte principper:
 • Undervisningens organisering (elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde, holddannelse og understøttende undervisning, udbud af valgfag m.m.).
 • Samarbejdet mellem skole og hjem.
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskole, udsendelse i praktik m.v.
 • Antimobbestrategier, der sikrer elevernes fortsatte trivsel.
 • Retningslinjer for klassedeling.
 • Overordnede rammer for skolefritidsordningen.
 • Ordensregler.
 • Godkendelse af skolens budget inden for skolens økonomiske rammer.
 • Fysiske rammer, der kan stå mål med de tidssvarende behov.
 • Ansættelser af lærere og skoleleder.

Om tidsforbrug på skolebestyrelsesarbejde

Tidsforbruget på skolebestyrelsesarbejdet varierer. I gennemsnit er der 9-10 møder om året. Undersøgelser fra foreningen Skole og Forældre viser, at bestyrelsesmedlemmer bruger ca. fem timer pr. måned på skolebestyrelsesarbejdet.

Om valgperioden

Man vælges normalt for en fireårig periode, men kommunalbestyrelsen kan overlade det til skolebestyrelsen, om skolebestyrelsesperioden skal være toårig.

Om valg til skolebestyrelse

Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældre, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen på valgtidspunktet. Det gælder også de forældre, der har indskrevet børn i 0. klasse (fra august 2018).

Hvis forældrene ikke er gift, men har fælles forældremyndighed har begge valgret. Forældre med fælles forældremyndighed, der ikke bor sammen med barnet, opfordres til at undersøge, om de er optaget på valglisten. Også andre kan få valgret eller blive valgbare, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder. Hvilke personer, det drejer sig om fremgår af skolebestyrelsesbekendtgørelsen - se eventuel Bekendtgørelse om skolebestyrelsesvalg.

Valglister

Skolerne udarbejder en liste over alle de forældre, som er valg- og stemmeberettigede. Listen ligger på skolens kontor, hvor du kan tjekke, om du er opført på listen.

Skolerådet

Skolerådet udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om folkeskole- og ungdomsskolevirksomhed.

Skolerådet er et inspirations- og orienteringsorgan.

Skolerådet består af:

7 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen: Marco Damgaard (A), René Brohammer (A), Hanne Bjørn-Klausen (C), Maria Mankov (A), Henrik Hilleberg (C), Jens Frost (B) og Stefan Rundstrøm (Ø).

2 forældrevalgte for hver skolebestyrelse: Herlev Byskole: Michael Jespersen og Morten Nørgaard Nielsen. Lindehøjskolen: Camilla Obel og Simon Brodersen-Almind. Kildegårdskolen: Marie Fog Topp og Camilla Tvernø Hartvigsen. Gl. Hjortespringskole: Toke Folke Christensen.

1 elevrepræsentant valgt af elevforum:

1 repræsentant for skolelederne: Jonas de Molade Skjødt

1 repræsentant for de faglige ledere: Helle Pedersen

1 repræsentant fra Herlev Lærerforening: Jens Lunden

1 repræsentant fra BUPL: Louise Nuppenau

1 repræsentant for erhvervslivet:

1 repræsentant for kultur- og idrætslivet: Maj-Britt Mikkelberg

1 repræsentant for ungdomsuddannelserne:

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 71 10
dagtilbudogskole@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -