Aktivitetscentret

Aktivitet og vedligeholdende træning handler om vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Aktivitet og vedligeholdende træning er et visiteret tilbud efter Serviceloven §86 stk. 2. Formålet med vedligeholdende træning er at sætte borgeren i stand til at gennemføre dagligdagens aktiviteter så selvstændigt som muligt. Der arbejdes ud fra principperne om hjælp til selvhjælp, hvor borgeren indgår i et aktivt samspil.

Dine eksisterende ressourcer søges fastholdt eller styrket gennem deltagelse i flere typer af gruppebaserede aktiviteter, både praktiske og fritidsprægede.

Træning og vejledning kan i nogle tilfælde også foregå i hjemmet, som en hverdagsrehabiliterende indsats. Denne indsats kan der søges om, når der er tale om bestemte daglige rutiner, som er blevet vanskelige at gennemføre på grund af et nyligt tab af funktionsniveau.

Du kan søge plads i Aktivitetscentrets aktivitets- og samværsgrupper i tilfælde af, at du er ensom og i fare for at blive socialt isoleret. Under og efter de fysiske aktiviteter lægger vi vægt på socialt samvær. Du kan derfor søge om en plads, hvis du er afskåret fra at kunne deltage i andre sociale tilbud i kommunen.

For borgere som bor permanent eller midlertidigt på et af kommunens plejecentre, skal henvendelse om visitation til træningen ske til de tilknyttede terapeuter på centeret. Selve træningen foregår også lokalt på centeret.

For hjemmeboende borgere foregår træningen enten hjemme eller på Aktivitetscentret Lille Birkholm Center. Hvis du ønsker at deltage i træningen, så udfyld og indsend 

Ansøgningsskema om plads på Aktivitetscenteret.t.

Når du ansøger om træning eller aktivitets- og samværsgrupper får du et hjemmebesøg. Udgangspunktet for visitation er en grundig afdækning af dit behov for træning og dit funktionsniveau, set ud fra din aktuelle situation som helhed. Ved forløbets start sætter du nogle realistiske mål sammen med medarbejderen.

På Lille Birkholm og Lærkegaard Center findes endvidere dagcentre for demente. Tilbuddet er specielt for hjemmeboende demente som i kraft af dagcentertilbuddet formår at blive i eget hjem.

Kontakt aktivitets centret

Lille Birkholm Center
Sennepshaven 2
2730 Herlev

Aktivitetscentret
44 52 62 02

Birkely
44 52 62 09