Håndtering

Alle arbejdspladser i Herlev Kommune skal have lokale retningslinjer for, hvad der sker i tilfælde af krænkede adfærd.

Retningslinjerne skal indeholde tydelige og klare aftaler for hvem, der gør hvad og hvornår – og hvem der har ansvaret for at følge op og sikre den korrekte støtte og hjælp. Lederens rolle skal også være tydeligt beskrevet, så ingen er i tvivl om ansvarsfordelingen. Endelig skal alle implicerede medarbejdere i en hændelse have tilbudt professionel hjælp og rådgivning, hvis det skønnes nødvendigt.

Vil du vide mere om, hvordan de enkelte sager håndteres på netop din arbejdsplads, skal du tage fat i din nærmeste leder eller tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

Du kan hente inspiration til, hvordan der kan arbejdes med håndtering af vold, trusler og krænkende adfærd i Herlev Kommunes politik og retningslinjer for vold, trusler, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, mobning mv. (krænkende adfærd).

Minimumsprocedurer for politianmeldelse

Alle arbejdspladser skal have udarbejdet en minimumsprocedure for politianmeldelse af fysisk og psykisk vold. Arbejdspladsen skal vurdere om nedenstående procedure er tilstrækkelig.

  1. Leder anmelder som udgangspunkt fysisk vold til politiet inden 72 timer, hvis lederen vurderer, at volden er sket med forsæt. Leder foretager ligeledes en konkret vurdering af behovet for anmeldelse. Se gerne bilag 2 og bilag 3 i Herlev Kommunes politik og retningslinjer for vold, trusler, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, mobning mv. (krænkende adfærd). Personale og Arbejdsmiljø bistår ligeledes gerne med hjælp til denne vurdering.
  2. Afhængig af graden af psykisk vold, herunder trusler og chikane, anmeldes disse hændelser også inden 72 timer til politiet. For at politiet optager en anmeldelse, skal handlingen være strafbar – altså en overtrædelse af gældende lovgivning[1]. Se vejledning fra Københavns Vestegns Politi på HerlevIntra.
  3. Det er i alle tilfælde lederen, der politianmelder. Det er dog en forudsætning, at lederen får kendskab til hændelsen.
  4. Hvis der er sket anmeldelse, kan skadelidte dog altid oplyse, hvis forholdet ikke ønskes efterforsket, det er dog udelukkende politiet, der tager stilling til omfanget af eventuel efterforskning.

Praksis for registrering i arbejdsskadesystemet

Krænkende handlinger, mobning og uønsket seksuel opmærksomhed samt vold og trusler om vold bør enten anmeldes som arbejdsulykke eller registreres som hændelse i Herlev Kommunes arbejdsskadesystem. Det gøres ved at kontakte arbejdsmiljørepræsentant, leder eller Personale og Arbejdsmiljø. Læs mere om indberetning og opfølgning på arbejdsulykker og hændelser i Herlev Kommunes arbejdsmiljøpolitik.[1] Det kan i nogle tilfælde være svært umiddelbart at vurdere, om handlingen er strafbar, men under alle omstændigheder skal gerningsmanden have forsæt til at øve vold imod – eller true andre. En udadreagerende og voldsom adfærd er ikke nødvendigvis strafbar i sig selv.