Forebyggelse

Det er den enkelte arbejdsplads, der arbejder med at forebygge, at krænkende adfærd finder sted. Alle arbejdspladser i Herlev Kommune skal have lokale retningslinjer for forebyggelse af krænkende adfærd.

Herunder finder du forslag til, hvordan der konkret kan arbejdes med at forebygge krænkende adfærd.

 

Den enkelte arbejdsplads skal sikre, at de ansatte er fortrolige med procedurer og standarder for deres serviceydelser til borgerne, og at det fremgår så tydeligt som muligt for borgerne, hvilke rettigheder og pligter borgerne har i forhold til den konkrete serviceydelse og afgørelse. Klare procedurer kan medvirke til at forebygge vold, trusler, chikane, seksuel chikane mv. Arbejdspladsen har et særligt ansvar i forhold til nyansatte.

Den enkelte arbejdsplads skal sørge for at medarbejderne instrueres i at kunne håndtere konflikter og vanskelige situationer, der opstår i forbindelse med deres daglige arbejde samt sørge for, at der følges op på dem. Herunder vejledning i brugen af sociale medier på arbejdspladsen med henblik på at forebygge digital chikane. Den enkelte arbejdsplads skal også sikre, at studerende, elever, praktikanter, frivillige og ansatte fra eksterne arbejdspladser får kendskab til, og instrueres i, arbejdspladsens sikkerhedsprocedurer, som har betydning for deres sikkerhed.

Den enkelte arbejdsplads skal indrette sig, så der signaleres åbenhed og imødekommenhed. Det skal samtidigt sikres, at de ansatte har mulighed for at komme væk, hvis der er risiko for, at voldsomme hændelser opstår.

Den enkelte arbejdsplads skal have et særligt fokus på, hvordan arbejdets organisering og tilrettelæggelse kan indgå i det forebyggende arbejde, og at arbejdet skal planlægges, så risici for vold, trusler, chikane mv. minimeres mest muligt. Vold, trusler, chikane mv. skal forebygges uanset, hvor den ansatte fysisk befinder sig, fx på midlertidige eller skiftende arbejdssteder eller under transport, eller hvis der er risiko for digitale krænkelser på sociale medier. Hvis en ansat er alene i en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet planlægges, så den særlige fare kan imødegås.

Den enkelte arbejdsplads skal med udgangspunkt i en konkret risikovurdering sikre, at der bliver taget relevante initiativer til konflikt- og voldsforebyggelse både i og uden for arbejdstid, og at der er tilstrækkelige muligheder for hurtigt at få hjælp. Dette gøres ved at vurdere, om der er situationer, hvor der er særlig risiko for vold, trusler, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed mv., og hvornår risikoen er størst. Fx om der er øget risiko i forbindelse med natarbejde og alene-arbejde. Det kan også indgå i vurderingen, under hvilke omstændigheder og i hvilke arbejdssituationer vold, trusler, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed mv. forekommer, og om der er grupper af ansatte, som er særligt udsatte. Endelig kan der indgå en konkret risikovurdering af de borgere, som den ansatte har kontakt med.

På den enkelte arbejdsplads skal alle ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter tage ansvar for at bidrage til god trivsel, gode samarbejdsrelationer, en respektfuld omgangstone og tryghed på arbejdspladsen.

På den enkelte arbejdsplads skal ansvar og forventninger i forbindelse med arbejdets udførelse være tydeligt for de ansatte, særligt i forbindelse med ændringer i arbejdets organisering, fx indførelsen af ny teknologi, omstruktureringer, ved høj arbejdsmængde og -tempo eller ved ændret arbejdsfordeling, idet der her er en øget risiko for konflikter.