Bygge- og anlægsaffald

Ved byggeprojekter er bygherren affaldsproducent, og har ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

Anmeldelse, screening og kortlægning

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Herlev Kommune, hvis det der er mere end 1 ton affald. Anmeldelsen skal ske senest 2 uger, før du starter på arbejdet. Inden du begynder på arbejdet, skal der laves en screening af bygningen eller anlægget eller berørte dele heraf ved renovering, for at afdække, om der kan være problematiske stoffer, f.eks. PCB, Klorparaffiner, PAHer, asbest og tungmetaller. På baggrund af resultatet af screeningen foretages en kortlægning. 

Det påhviler virksomheden på det konkrete bygge- og anlægsprojekt at kildesortere bygge og anlægsaffald og sikre at affaldet afleveres til korrekt behandling. Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i uforurenet, forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald.

Virksomheder der frembringer bygge- og anlægsaffald er forpligtet til selv at sørge for transport til modtagested. Transporten skal foregå med transportør eller indsamler, der er registreret i Affaldsregistret.

Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald, der er opstået i forbindelse med nybyggeri, renoveringsopgaver, nedrivninger eller anlægsarbejder.

Ved bygge- og anlægsaffald forstås eksempelvis:

 • natursten, f.eks. granit og flint
 • uglaseret tegl (mur og tagsten)
 • beton
 • blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • jern og metal
 • gips
 • stenuld
 • asfalt
 • jord
 • blandinger af beton og asfalt

Bygge- og anlægsaffald, der kræver særlig opmærksomhed, kan eksempelvis være:

 • asbestholdigt affald
 • glaserede tegl
 • trykimprægneret træ
 • affald indeholdende miljøfremmede stoffer, som eksempelvis PCB, klorparaffiner, PAHer, asbest og tungmetaller

Anmeld bygge- og anlægsaffald

 

Skal du nedrive eller renovere en bygning eller anlæg fra perioden 1950-1977 skal der foretages en screening for PCB inden arbejdet påbegyndes. Screening skal foretages hvis:

 • Der renoveres eller nedrives bygning/anlæg eller dele heraf, som er opført eller renoveret i perioden 1950-1977 og arbejdet vedrører mere end 10 m2 af bygningen eller frembringer mere end 1 ton affald.
 • Der udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977

Hvis du i screeningen for PCB svarer ja til nogle af spørgsmålene skal kortlægning og anmeldelse af PCB udføres. Indeholder affaldet andre problematiske stoffer som fx asbest, bly, kviksølv og zink anmeldes det også til kommunen inden arbejdet påbegyndes.

Du kan her se, hvilke vejledende grænseværdier der benyttes i Herlev for miljøproblematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald.

Vejledende grænseværdier
Stof Uforurenet (mg/kg)* Forurenet (mg/kg)* Farligt (mg/kg)*
PCB (total) < 0,1 0,1-50 > 50
Bly < 40 40-2.500 > 2.500
Cadmium < 0,5 0,5-1.000 >1.000
Chrom (VI) < 20 20-1.000 > 1.000
Kobber < 500 500-2.500 > 2.500
Kviksølv (org) < 1 1-500 > 500
Kviksølv (uorg.)     > 1.000
Nikkel < 30 30-1.000 > 1.000
Zink < 500 500-2.500 > 2.500
PAH (total)     > 1.000
Klorparafiner     > 10.000

*De angivne værdier er maksimale værdier (faststofindhold) målt ved kilden, på det intakte materiale inden dette nedknuses og forureningen fortyndes/opblandes.

Bygge- og anlægsaffald fra bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter kan opdeles i fire kategorier: Genanvendeligt affald, forbrændingsegnet affald, deponeringsaffald og farligt affald.

Affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning.

Bygherren har ansvaret for at affaldet kildesorteres og at affaldet bortskaffes efter reglerne, herunder at de genanvendelige fraktioner bliver genanvendt.

Bygherren kan enten selv vælge, hvilket godkendt genanvendelsesanlæg affaldet skal leveres til eller overlade ansvaret til en godkendt indsamlingsvirksomhed. Der er også mulighed for, at bygherren kan sende usorteret genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering, hvis det ikke medfører en forringet mulighed for at genanvende de sammenblandede fraktioner.

Affaldsproducerende virksomheder skal altid udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald.

Affaldsproducerende virksomheder skal på stedet sortere deres bygge- og anlægsaffald til genanvendelse og skal som minimum sortere affaldet i følgende fraktioner:

 1. Natursten fx granit og flint
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 3. Beton
 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton 
 5. Jern og metal 
 6. Gips
 7. Stenuld
 8. Jord
 9. Asfalt
 10. Blandinger af beton og asfalt

Følgende affaldsfraktioner skal også kildesorteres, når du nedriver, renoverer, ombygger eller opfører bygninger:

 • Genanvendeligt PVC-affald
 • Papir
 • Pap, karton
 • Emballageaffald af glas, plastfolie, metal og træ (fremkommer ofte ved isolering og montering af nye køkkener m.m.)

Forbrændingsegnet affald anvises til aflevering på Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Affald til deponering anvises til aflevering på AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre

Kontakt

Affaldsteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

44526443
affald@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 12:00