Lovgivning og nævn

Her kan du læse mere om beboerklagenævn, beboermaksimum, huslejenævnet og et uddrag af love

Beboerklagenævnet er en uvildig instans, som har til opgave at træffe afgørelse i tvister mellem lejer og udlejer i almene boliger i Herlev (efter Lov om leje af almene boliger)

Nævnets kompetenceområde

Beboerklagenævnet kan behandle følgende typer af sager:

 • Udlejers overholdelse af de formelle regler for varsling af lejeforhøjelse, men ikke spørgsmål om huslejens størrelse
 • Mangler ved lejemålet
 • Pligten til indvendig vedligeholdelse af boligerne
 • Varme- og vandregnskaber
 • Betaling for istandsættelse efter fraflytning, herunder også spørgsmål om udgifternes rimelighed
 • Afregning af beboerindskud eller depositum
 • Pålægge udlejer tidsfrister for gennemførelse af arbejder på ejendommen
 • Lejers ret til f.eks. at opsætte vaskemaskine, opvaskemaskine, parabolantenne
 • Betaling for fællesantenne
 • Lejers ret til at forbedre boligen, f.eks. modernisere køkken og badeværelse
 • Spørgsmål om ret til fremleje, bytteret og ret til fortsættelse af lejemålet
 • Overtrædelse af husordenen
 • Beboerdemokratiets beslutninger men kun i forhold til selve beslutningsprocessen, og ikke beslutningens indhold
 • Råd og vejledning

 

Da Beboerklagenævnet er en uvildig instans og derfor ikke repræsentant for den ene part, fungerer nævnet heller ikke som et rådgivningsorgan. Nævnet yder ikke vejledning til parterne i en tvist bortset fra i sager om husordensovertrædelser. Har du som lejer brug for råd og vejledning, må du søge hjælp ved en lejerorganisation eller retshjælpen, evt. ved en advokat.

Ved henvendelse til en lejerorganisation må du forvente, at skulle melde dig ind for at få hjælp. Henvendelse om retshjælp ved Advokatvagten er gratis.

Beboerklagenævnets sekretariat har kun til opgave at vejlede klageren om, hvordan en sag indbringes for nævnet. I sager om husordensovertrædelser bistår sekretariatet dog efter anmodning i fornødent omfang sagens parter med afgivelse af skriftlige udtalelser.

Nævnets medlemmer

Jacob Lundgaard ( formand), Kurt Gjerstof (indstillet af de almene boligorganisationer) og Peter Larsen (indstillet af lejerforeningerne).

Indbringelse af en sag

Hvis du som lejer eller udlejer ønsker Beboerklagenævnets afgørelse i en tvist, skal sagen indbringes skriftligt og der skal vedlægges fornøden dokumentation. Nævnets sekretariat foretager herefter det videre arbejde med at få sagen oplyst og forelagt for Beboerklagenævnet. Det koster 167 kr. (2024) at få en sag behandlet. Sagsbehandlingen starter først når beløbet er indgået. Beboerklagenævnets afgørelser kan som hovedregel af hver af parterne indbringes for Boligretten.

Sagen skal indsendes til:

Beboerklagenævnet i Herlev Kommune
Herlev Rådhus
Herlev hovedgade 110 1. sal
2730 Herlev
Telefon 44 52 70 18

E-mail: naevn@herlev.dk

Beboerklagenævnets afgørelser kan indbringes for:

Boligretten
Retten i Glostrup
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Kommunerne har mulighed for at indføre beboermaksimum i udlejningsboligerne i kommunen. Reglerne giver mulighed for at regulere beboerantallet i hele lejeperioden og ikke kun på indflytningstidspunktet.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om reglerne for beboermaksimum skal gælde i den enkelte kommune. Reglerne for de enkelte ejendomme/afdelinger træder dog først i kraft, når udlejer/den almene boligorganisation har tilmeldt sig ordningen. Ordningen er således frivillig. Herlev Kommunalbestyrelse har den 13. marts 2001 besluttet, at reglerne skal gælde i Herlev Kommune.

I Herlev Kommune er Herlev Boligselskab, Herlev almennyttige Boligselskab, Boligforeningen 3B og Boligselskabet AKB, Herlev, tilmeldt ordningen. Er dit lejemål omfattet af ordningen, vil du modtage et brev fra Herlev Kommune. Er dit lejemål omfattet af reglerne om beboermaksimum betyder det, at din bolig ikke må udlejes til, eller bebos af flere end to personer pr. beboelsesrum. Dvs. at hvis du f.eks. bor i en 3-værelses bolig, så må der højst bo seks personer.

Hvis der i lejeperioden, bliver flere i husstanden, har du pligt til at give dit boligselskab besked, medmindre husstandsforøgelsen skyldes dine børn, din ægtefælle/samlever eller disses børn.

Dit boligselskab må ikke tillade fremleje eller bytte af din bolig, hvis det medfører overskridelse af beboermaksimum. Bliver dit boligselskab bekendt med, at der bor for mange i boligen, skal selskabet anmelde det til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning dispensere, hvis:

 • husstandsforøgelsen skyldes syge eller gamle plejekrævende slægtninge eller
 • andre tvingende sociale hensyn efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering taler for dette, eller
 • boligen er af en sådan størrelse, at der efter husstandsforøgelsen vil være et areal på mindst 20 m² pr. person.

Som led i sin tilsynsforpligtelse kan Herlev Kommune samkøre Bygge- og Boligregistret og Det Fælleskommunale Persondatasystem. Det betyder at hvis vi konstaterer, at der bor for mange i din bolig, og beboermaksimum derved er overskredet, så sender vi et påkrav til dig om, at lejeaftalen vil blive ophævet, medmindre du bringer overskridelsen af beboermaksimum til ophør senest fire uger efter, at du modtager påkravet.

Hvis du ikke sørger for, at overskridelsen er bragt til ophør senest ved udgangen af denne 4 ugers frist, vil kommunalbestyrelsen ophæve din lejeaftale med det samme. Det betyder, at du skal fraflytte din bolig straks. Sker denne fraflytning ikke, vil kommunalbestyrelsen indbringe sagen for domstolene.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte BOLIG på tlf. 44 52 70 19

Herunder kan du læse mere om §§ 52a-52c i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene m.m.

Huslejenævnet er et uvildigt nævn, som har til opgave at træffe afgørelse i tvister mellem lejer og udlejer på det private udlejningsområde i Herlev (efter Lov om midlertidig boligregulering samt Lov om leje)

Huslejenævnets kompetenceområde

Huslejenævnet kan bl.a. behandle følgende typer af sager:

 • Tvister om lejeregulering og lejefastsættelse
 • Tvister om depositum og forudbetalt leje, herunder tilbagebetaling af depositum ved fraflytning
 • Udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af det udlejede
 • Lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af det lejede, herunder betaling for istandsættelse efter fraflytning og spørgsmål om udgifternes rimelighed
 • Varme- og vandregnskaber
 • Betaling for fællesantenne
 • Overtrædelse af husorden
 • Råd og vejledning

Huslejenævnet er ikke et rådgivningsorgan, og yder derfor ikke vejledning til parterne i en tvist bortset fra i sager om husordensovertrædelser.

Har du brug for råd og vejledning, må du søge hjælp ved en lejerorganisation eller retshjælpen, evt. ved en advokat. Ved henvendelse til en lejerorganisation må du forvente at skulle melde dig ind for at få hjælp. Henvendelse om retshjælp ved Advokatvagten er gratis.

Huslejenævnets sekretariatet har kun til opgave at vejlede klageren om, hvordan en sag indbringes for nævnet. I sager om husordensovertrædelser bistår sekretariatet dog efter anmodning i fornødent omfang sagens parter med afgivelse af skriftlige udtalelser.

For nærmere information omkring rettigheder og forpligtelser for hhv. lejer og udlejer se www.lejeloven.dk

Huslejenævnets medlemmer
Jacob Lundgaard (formand), Jan Busk (grundejerrepræsentant) og Peter Larsen (lejerrepræsentant).

Indbringelse af en sag

Hvis du som lejer eller udlejer ønsker Huslejenævnets afgørelse i en tvist, skal sagen indbringes skriftligt, og der skal vedlægges fornøden dokumentation.

Nævnets sekretariat foretager herefter det videre arbejde med at få sagen oplyst og forelagt for Huslejenævnet. Det koster 357 kr. (2024) at få en sag behandlet. Ved sager om forhåndsgodkendelse af leje, koster det 596 kr. (2024) at få en sag behandlet. Sagsbehandlingen indledes, når beløbet er indgået. Huslejenævnets afgørelser kan af hver af parterne indbringes for Boligretten.

Udlejere, der taber sager ved huslejenævnet, skal betale et gebyr på 6.827 kroner (2024) pr. sag. Hvis udlejer taber sagen delvist, eller hvis sagen forliges ved nævnet, pålægges der ikke gebyr.

.

Sagen skal indsendes til

Huslejenævnet i Herlev Kommune
Herlev Rådhus
Herlev hovedgade 110 1. sal
2730 Herlev
Tlf. 44 52 70 18

E-mail: naevn@herlev.dk

Huslejenævnets afgørelser kan indbringes for
Boligretten
Retten i Glostrup
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Uddrag af Lov om midlertidig regulering af boligforholdene

§52a. Et lejemål må ikke udlejes til eller bebos af flere end to personer pr. beboelsesrum (beboermaksimum). Dette gælder dog ikke ved forøgelse af lejerens husstand i lejeperioden, hvis husstandsforøgelsen skyldes lejerens børn, ægtefælle eller samlever eller disses børn, eller kommunalbestyrelsen har givet tilladelse efter § 52b, stk. 1. Ved et lejemål forstås såvel en lejlighed som et enkeltværelse.

Stk. 2 Lejeren har ved lejeaftalens indgåelse pligt til at oplyse udlejeren om husstandens størrelse. Lejeren har endvidere pligt til at meddele udlejeren, når lejerens husstand i lejeperioden forøges, således at det samlede antal personer, der bor i lejemålet, overstiger to personer pr. beboelsesrum, uden at husstandsforøgelsen skyldes lejerens børn, lejerens ægtefælle eller samlever eller disses børn.

Stk. 3. Bliver udlejeren bekendt med, at der bor for mange personer i lejemålet, jf. stk. 1, skal udlejeren anmelde dette til kommunalbestyrelsen.
§52b. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at det samlede antal personer, der bor i lejemålet, overstiger to personer pr. beboelsesrum, hvis
1) husstandsforøgelsen skyldes syge eller gamle, plejekrævende slægtninge,
2) andre tvingende sociale hensyn efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering taler herfor eller
3) boligen er af en sådan størrelse, at der efter husstandsforøgelsen vil være et areal på 20 m2 eller mere pr. person.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt træffe afgørelse senest 1 uge efter modtagelse af lejerens ansøgning om tilladelse efter stk. 1. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. I ejendomme, hvor §§52 a-c er gældende, jf. §2, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen så vidt muligt senest to uger efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget meddelelse efter §2, stk. 1, 4. pkt. eller en lejer er tilmeldt folkeregisteret på den pågældende ejendoms adresse, meddele lejeren, at beboermaksimum, herunder reglerne §69, stk. 2, §70, stk. 3 og §73, stk. 3 i lov om leje og §64, stk. 2, §65, stk. 3 og §69, stk. 3 i lov om leje af almene boliger, gælder for lejemålet.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere meddele, at dette indebærer, at kommunalbestyrelsen som led i sin tilsynsforpligtelse kan samkøre registre med det formål at påse, om beboermaksimum overskrides. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, hvor mange personer der er tilmeldt folkeregisteret på den pågældende adresse, og om beboermaksimum overskrides, jf. §52a, stk. 1. Overskrides beboermaksimum, skal kommunalbestyrelsen sende et påkrav til lejeren om, at lejeforholdet vil blive ophævet, hvis overskridelsen af beboermaksimum ikke bringes til ophør senest fire uger efter, at påkravet er kommet frem til lejeren. Indeholder påkravet ikke disse oplysninger samt oplysning om lejerens mulighed for at søge om tilladelse til overskridelse af beboermaksimum efter stk. 1, eller har kommunalbestyrelsen ikke givet lejeren meddelelse efter 1. pkt. er det ugyldigt. Skyldes overskridelsen af beboermaksimum i en lejlighed antallet af beboere i et fremlejeforhold i henhold til §69 i lov om leje eller §64 i lov om leje af almene boliger, kan kommunalbestyrelsen forlænge den i 2. pkt. nævnte frist.

Stk. 4. Bringes overskridelsen ikke til ophør inden den i stk. 3 nævnte frist, skal kommunalbestyrelsen ophæve lejeaftalen uden ugrundet ophold. Ophævelsen sker ved skriftlig meddelelse til lejeren. Lejelovens §§ 94 og 95 og lov om leje af almene boliger §§ 91 og 92 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Udlejeren kan i et fremleje forhold i henhold til §69 i lov om leje eller §64 i lov om leje af almene boliger hæve lejeaftalen, når lejerens husstand forøges, således at det samlede antal personer, der bor i lejligheden, overskrider beboermaksimum, jf. §52a, stk. 1, og lejeren trods udlejerens påkrav undlader at bringe overskridelsen til ophør. Stk. 4, 2. og 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

§52c. Kommunalbestyrelsen kan som led i sin tilsynsforpligtelse, jf. §52b, stk. 3, samkøre Det Fælleskommunale Persondatasystem med Bygnings- og Boligregistret (BBR) med det formål at tilvejebringe oplysning om, hvorvidt §52a, stk. 1, om beboermaksimum er overholdt. Samkøringen kan ske som led i behandlingen af en enkelt sag eller som led i en generel søgning til brug for kontrol heraf.

 

Uddrag af Lov om leje af almene boliger

§64, stk. 2 Udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end to personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene §52a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, straffes udlejeren med bøde.

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal finde anvendelse i udlejerens ejendomme.

§ 65, stk. 3 Udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end to personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, kan udlejeren straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal finde anvendelse i udlejerens ejendomme.

§69, stk. 3 Udlejeren skal modsætte sig bytte, hvis lejligheden efter bytning vil blive beboet af flere end to personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene §52a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, kan udlejeren straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§52a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal finde anvendelse i udlejerens ejendomme.

Bolig

Åbningstider
Mandag 9-12
Tirsdag 9-12
Onsdag 9-12
Torsdag 9-12
Fredag 9-12