Varmeplan

Herlev Kommune arbejder på en hurtig udfasning af naturgassen.

Herlev Kommune har en ambition om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990-niveauet og vise vejen til et klimaneutralt samfund senest i 2050. En vigtig kilde til at reducere CO2-udledningen er inden for energiområdet, herunder særligt udfasning af naturgas til opvarmning.

Priserne på naturgas er steget voldsomt, og interessen for alternativer til naturgasfyret er vokset. Derfor er det også vigtigt, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny varmeplan for Herlev Kommune. Varmeplanen skal udstikke rammerne for udviklingen af den fremtidige varmeforsyning i Herlev Kommune med særligt fokus på udpegning af områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, at der etableres fjernvarme som erstatning for naturgassen.

Det er kommunens ambition, at så store områder som overhovedet muligt skal tilbydes fjernvarme, da det er en energieffektiv varmeløsning, der er et godt valg for den samlede grønne omstilling af samfundet.

Udarbejdelsen af varmeplanen sker i tæt dialog med kommunens fjernvarmeleverandør Vestforbrænding. Der skal opnås enighed omkring tidsplan og rækkefølge for fjernvarmeudbygningen af de forskellige områder i kommunen. Med varmeplanen vil borgere, boligforeninger og virksomheder få vished om, hvorvidt – og i givet fald hvornår – man kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år – eller om man i stedet bør kigge i retning af andre fælles lokale eller individuelle varmeløsninger, som eksempelvis varmepumper.

Herlev Kommune forventer, at et udkast til varmeplanen vil være færdig ultimo 2022 med henblik på offentlig høring, hvor du kan gøre din mening gældende.