Varmeplan

Herlev Kommune arbejder på en hurtig udfasning af naturgassen.

Herlev Kommune har en ambition om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990-niveauet og vise vejen til et klimaneutralt samfund senest i 2050. En vigtig kilde til at reducere CO2-udledningen er inden for energiområdet, herunder særligt udfasning af naturgas til opvarmning.

Priserne på naturgas er steget voldsomt, og interessen for alternativer til naturgasfyret er vokset. Derfor er det også vigtigt, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny varmeplan for Herlev Kommune. Varmeplanen skal udstikke rammerne for udviklingen af den fremtidige varmeforsyning i Herlev Kommune med særligt fokus på udpegning af områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, at der etableres fjernvarme som erstatning for naturgassen.

Det er kommunens ambition, at så store områder som overhovedet muligt skal tilbydes fjernvarme, da det er en energieffektiv varmeløsning, der er et godt valg for den samlede grønne omstilling af samfundet.

Udarbejdelsen af varmeplanen sker i tæt dialog med kommunens fjernvarmeleverandør Vestforbrænding. Der skal opnås enighed omkring tidsplan og rækkefølge for fjernvarmeudbygningen af de forskellige områder i kommunen. Med varmeplanen vil borgere, boligforeninger og virksomheder få vished om, hvorvidt – og i givet fald hvornår – man kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år – eller om man i stedet bør kigge i retning af andre fælles lokale eller individuelle varmeløsninger, som eksempelvis varmepumper.

Herlev Kommune forventer, at et udkast til varmeplanen vil være færdig ultimo 2022.

 

FAQ - få svar på dine spørgsmål

 

Fjernvarme

I Herlev Kommune leverer Vestforbrænding fjernvarme til knap 400 kunder, som hovedsageligt består af kommunale bygninger, hospitalet, større boligblokke og erhvervsvirksomheder. Samtidig er der ca. 4.000 olie- og naturgaskunder i Herlev Kommune, som inden for en kort årrække kan forvente at få tilbud om også at blive tilkoblet fjernvarmenettet. Det er kommunens ambition, at så store områder som overhovedet muligt skal tilbydes fjernvarme, da det er en energieffektiv varmeløsning, der er et godt valg for den samlede grønne omstilling af samfundet.

I løbet af 2022 modtager alle borgere med naturgas- og oliefyr besked om, hvornår de kan forvente tilbud om at blive tilkoblet fjernvarmenettet.

Læs mere om fjernvarmeudbygningen i Herlev Kommune her.

Du kan også læse Vestforbrændings spørgsmål og svar til til en række spørgsmål om fjernvarmeudbygningen her.

Varmepumpe

Luftvarmepumper er anlæg, der indsamler varme fra luften til at opvarme hjemmet.

Der findes to forskellige typer af luftvarmepumper:

  1. En luft til luft-varmepumpe, der typisk kun kan bruges til at opvarme mindre bygninger, såsom sommerhuse.
  2. En luft til vand-varmepumpe, der benyttes til helårshuse, og som kræver vandbårne radiatorer eller gulvvarme.

Energistyrelsen anbefaler, at du vælger fjernvarme, hvis du bor i et område, hvor dette bliver en mulighed. Såfremt du ønsker et hurtigt alternativ til naturgassen, i en midlertidig periode indtil fjernvarmen rulles ud, så kan en løsning med varmepumpe på abonnement være en fin løsning. Læs mere om varmepumpe på abonnement her.

En luftvarmepumpe kræver ikke tilladelse til etablering, men til gengæld støjer disse anlæg, hvorfor du skal overveje type og placering.

Mange naboer oplever støjgener fra varmepumper, og de skal overholde nogle støjkrav i skellet til dine naboer. Inden du anskaffer dig en varmepumpe er det derfor en god idé at undersøge, hvor meget den støjer, og om du har en egnet placering på din grund.

Hvis din varmepumpe støjer for meget, kan du blive pålagt at nedbringe støjen. Det er kommunen, som er myndighed. I Herlev Kommune følger vi Miljøstyrelsens støjgrænser, det vil sige maksimalt 35 dB i skel til nabo om natten. Det er derfor en god idé at købe en støjsvag varmepumpe samt placere udedelen af pumpen væk fra naboer, hvis det er muligt. Generelt er det godt med afstand til naboer.

Du skal dog være opmærksom på, at en placering tæt på en væg kan forstærke støjen i den modsatte retning.

Udover at sikre sig, at varmepumpen ikke medfører støjgener for dine naboer, skal du også være opmærksom på, at Bygningsreglementet stiller krav til de støjforhold, der må være hos brugeren af varmepumpens bolig, dvs. hos dig. For den udendørsstøj er der samme krav til støjen ved egne vinduer og udendørs opholdsarealer, som Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støjen ved naboerne (dvs. 35 dB). Bygningsreglementet stiller endvidere krav til det indendørs støjniveau fra varmepumpen. Støjkravet er LAeq ≤ 30 dB. For luft til vand-varmepumper er dette sjældent et problem, såfremt anlægget installeres fornuftigt. Læs mere i vejledningen "Styr på støjen".

Energistyrelsen har udarbejdet et støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den rette placering af din varmepumpe. Læs mere om Energistyrelsens Støjberegner her.

Jordvarme

Et jordvarmeanlæg er en varmepumpe, der er tilkoblet en nedgravet slange. Slangen er fyldt med en frostvæske (brine), der oplagrer varme ud af jorden og transporterer varmen ind i huset via en varmeveksler.

I modsætning til en luftvarmepumpe, støjer en jordvarmepumpe ikke. Til gengæld er det vigtigt at tage hensyn til, om anlægget kan udgøre en risiko for grundvandet. Derfor skal du altid søge kommunen om tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg.

Ved vandrette (horisontale) anlæg, graves jordslangerne typisk ned i ca. 1 meters dybde. Det kræver ca. 300 m2 have at dække et gennemsnitligt varmebehov i et typisk hus. Hvis der ikke er plads nok i haven, kan du også grave jordslangerne lodret eller skråt ned. Ved lodret jordvarme bores jordslangerne 120-180 meter lodret ned.

Ved vandrette anlæg, skal dit hus ligge mindst 50 meter fra et alment vandforsyningsanlæg og mindst 5 meter fra et ikke alment vandforsyningsanlæg. Slangerne skal ligge mindst 60 cm fra naboskel.
Ved lodrette anlæg er sikkerhedsafstanden til en vandboring som udgangspunkt 300 meter.

Til din ansøgning om etablering af et jordvarmeanlæg skal du anvende portalen "Byg og Miljø".

Ansøgningen skal som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår af jordvarmebekendtgørelsens bilag 1. Læs mere i Jordvarmebekendtgørelsen.
 

Hvad gør jeg i forhold til BBR?

Når du har skiftet varmekilde, skal du rette det i BBR. Det gør du via selvbetjeningen her.

Når den nye opvarmning er rettet i BBR, kan du få nedsat afgiften for elforbrug over 4.000 kWh. Du skal kontakte dit eget elselskab og søge om nedsat elvarmeafgift hos dem.