Høringer og afgørelser

Her offentliggør vi aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Forslag til Lokalplan 133 for Erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvidevej 2

Kommunalbestyrelsen har den 18. januar 2023 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 133 for Erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvidevej 2 i offentlig høring fra den 25. januar 2023 til den 22. februar 2023.

Forslag til Lokalplan 133

Det er lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for en erhvervsbebyggelse på de to ejendomme, så den understøtter Herlev Hovedgade som bycenter i overensstemmelse med kommuneplanrammen i Forslag til Kommuneplan 2023-2035. Herudover skal lokalplanens bestemmelser bidrage til Herlev Hovedgade som grøn vej med bestemmelse om et beplantningsbælte og tage hensyn til bagvedliggende boliger ift. bygningers højde og virksomhedernes støjforhold.

Lokalplansforslaget erstatter Byplanvedtægt VII fra 1955 inden for lokalplanens område.

Se forslag til Lokalplan 133 for erhvervsbebyggelse på Herlev Hovedgade 82 og 92-94 samt Snehvidevej 2 på Herlev Kommunes lokalplanportal (Åbner i nyt vindue).

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 133, jf. miljøvurderingslovens § 8. Forslaget skønnes ikke at have en væsentlig miljøpåvirkning og omfatter kun et begrænset geografisk område, og vurderes derfor at kunne undtages miljøvurderingspligten.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende planen i offentlig høring

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 18. januar 2023 her på kommunens hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Frist for bemærkninger

Forslag til Lokalplan 133 er i høring fra den 25. januar 2023 til den 22. februar 2023. Indsigelser til planforslaget indsendes igennem høringsværktøjet på lokalplanportalen.

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet, skal høringssvarene politisk behandles og lokalplanen endeligt vedtages. Det er forventningen, at den endelige vedtagelse af lokalplanen sker på kommunalbestyrelsesmødet i maj 2023.

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.
Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for ændringer i Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Gladsaxe og Herlev kommuner har den 18. januar 2023 truffet afgørelse om, at en række ændringer i Kagsåparkens Regnvandsprojekt ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at projektændringerne derfor ikke udløser pligt om miljøvurdering.

Gladsaxe og Herlev Kommuner har modtaget screeningsansøgning fra Novafos A/S’ til projektændringer for Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Projektet har tidligere gennemgået fuld VVM-proces og fik i 2017 VVM-tilladelse og udledningstilladelse. I oktober 2020 blev disse tilladelser fornyet, da anlægsstart blev udskudt grundet konflikt om plads med anlæg af Hovedstadens Letbane. I august 2021 traf kommunerne afgørelse jf. Miljøvurderingsloven om, at en række andre ændringer ikke medførte krav om miljøvurdering. 

Afgørelsen, screeningsskemaer og bilag vedr. de nye projektændringer kan findes på nedenstående links:

Flere oplysninger om sagen kan desuden fås ved henvendelse til Center for Teknik og Miljø på telefon 44 52 64 82 eller på e-mail til vandognatur@herlev.dk

Vedtagelse af lokalplan 119 – Udvidelse af Hjortespringcenteret

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 behandlet Lokalplan 119 – Udvidelse af Hjortespringcenteret samt tillæg 23 til kommuneplan 2013-2025. Lokalplanen og kommuneplantillægget er hermed endeligt vedtaget.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre de planmæssige rammer for udvidelse af centeret med en ny butik på 1200 m2 samt opgradering og renovering af det eksisterende byggeri.

Se Lokalplan 119 Udvidelse af Hjortespringcentret (Åbner i nyt vindue). 

 

Kommuneplantillæg

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2013-2025.

Se Tillæg 23 til Kommuneplan (PDF fil, åbner i et nyt vindue)

 

Høringssvar og vedtagelse af kommunalbestyrelsen

Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden.

Læs referat fra kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2022 (Åbner i nyt vindue)
 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.
Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Lagt på Herlev Kommunes hjemmeside den 10. november 2022.

Vedtagelse af lokalplan 126 – Udvikling af Herlev plejecenter og boliger

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 behandlet Lokalplan 126 – Udvikling af Herlev plejecenter og boliger samt tillæg 22 til kommuneplan 2013-2025. Lokalplanen og kommuneplantillægget er hermed endeligt vedtaget.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at sikrer de planmæssige rammer for etablering af Herlev plejecenter og boliger. Planen giver mulighed for at der kan bygges 22.800 m2 etageareal plejecenter i op til 4 etager samt 105-120 etageboliger på i alt 11.000 m2 i op til 4 etager.

Se lokalplan 126 på Herlev Kommunes lokalplanportal (Åbner i nyt vindue).

 

Kommuneplantillæg

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2013-2025. 
Læs Kommuneplantillægget (PDF fil åbner i nyt vindue)

 

Udbygningsaftale

Der er indgået en udbygningsaftale imellem Pension Danmark og Herlev Kommune.
Læs Udbygningsaftalen (PDF fil åbner i nyt vindue).

 

Høringssvar og vedtagelse af kommunalbestyrelsen

Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen. Se referat fra kommunalbestyrelsen for hvidbog, behandling af høringssvar og administrative rettelser. 
Læs referat fra kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2022 (Åbner i nyt vindue).  

 

Klagevejledning

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.
Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside (Åbner i nyt vindue).

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Lagt på Herlev Kommunes hjemmeside den 13. oktober 2022. 

Udskiftning af stibro over Tibberup Å ved Ny Hjortespringvej

Furesø og Herlev kommuner har godkendt, at en eksisterende stibro over Tibberup Å ved Ny Hjortespringvej udskiftes.

Godkendelsen kan læses her.

Vandindvindingstilladelse Hjortesøen

Herlev Kommune har den 19. september 2022 meddelt tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hjortesøen til vanding af banerne på Hjortespring Golfbane. Tilladelsen er en del af de tidligere udstedte tilladelser omkring udvidelse og hævning af vandstanden i søen samt etablering af en ny afledning fra Syvende Sø.

Tilladelsen til vandindvinding samt klagevejledning kan læses her.

Hjortesøen udvidelse - Miljøscreening, godkendelse og dispensation

Herlev Kommune har den 2. september 2021 meddelt en række afgørelser vedrørende et projekt for Hjortesøen og Syvende Sø på Hjortespring Golfbane. Projektet omfatter udvidelse, hævning af vandstanden og mulighed for vandindvinding i Hjortesøen samt etablering af ny afledning fra Syvende Sø.

Afgørelserne og klagevejledning kan læses her:

 

Dispensation til rydning af brinkvegetation i vådområder på Kildegårdens jorde ved Fedtmosen

Herlev Kommune har den 17. november 2022 givet dispensation til rydning af brinkvegetation i vådområder på Kildegårdens jorde ved Fedtmosen. Rydningen omfatter mindre træer og krat på udvalgte lokaliteter omkring søer og moser.

Dispensationen kan læses her.

Klagevejledning kan læses i dispensationen.

Høring vedrørende nedlæggelse af den østlige del af Smedeholm (vejlitra 7000o) i Herlev Kommune

fHerlev Kommune påtænker at nedlægge den østlige del af Smedeholm, langs Smedeholm 1, 2730 Herlev og dermed lukke Smedeholm for gennemkørsel.
Der er mulighed for at komme med bemærkninger til vejnedlæggelsen frem til fredag den 10. februar 2023 kl. 10.00

Bemærkninger skal sendes til Trafik@herlev.dk.

Den endelig beslutning om nedlæggelse af den østlige del af Smedeholm træffes af Kommunalbestyrelsen den 8. marts 2023. Jeres indsendte høringssvar vil blive fremlagt for Kommunalbestyrelsens ved jeres behandling af sagen.

Begrundelse

Smedeholm er en vej i Herlev Kommunes erhvervsområde, som ligger syd for Vesterlundvej. Vejen giver mulighed for gennemkørsel til Vesterlundvej ved Vesterlundvej 3 og 15. 

Det er Herlev Kommunes vurdering, at den østlige del af Smedeholm kan nedlægges som vej, hvilket betyder, at Smedeholm vil blive lukket for gennemkørsel. 
Samtidig er det Herlev Kommunes vurdering, at virksomhederne på Smedeholm ikke vil blive påvirket negativt af nedlæggelsen, idet det fortsat vil være muligt for alle grundejere at tilgå alle ejendomme fra den vestlige del af Smedeholm.
I forbindelse med nedlæggelsen af vejareal og dermed lukning af Smedeholm, vil der blive anlagt en vendeplads i den blinde del af vejen.

Lovgrundlag

Nedlæggelsen af offentlige vej sker i henhold til §15 i lov om offentlige vejes (LBK nr. 1520 af 27. december 2014).

Nedlæggelsen sker i henhold til vejlovens §127, stk. 1.

Forklaring:
Nedlæggelse af offentlige vejarealer sker i henhold til vejlovens §15, som foreskriver, at det er vejmyndigheden, der bestemmer, hvilke offentlige veje, der skal anlægges, nedlægges eller flyttes.
 
Ved nedlæggelse af vejareal skal vejmyndigheden tage stilling til arealets efterfølgende status, hvilket skal ske i henhold til procedure jf. lovens §§ 124-127.

En vej skal opretholdes som vej, hvis denne er eneste adgangsvej til en ejendom.

Umiddelbart vurderes den offentlige vej ikke at skulle opretholdes som privat fællesvej eller privat vej, da vejen ikke har nogen færdselsmæssig betydning for øvrige grundejer. Derfor tages vejlovens §§ 124-126, ikke i anvendelse, da disse vedrører nedlæggelse til privat fællesvej eller privat vej. 

Vejloven §124 foreskriver, at når en vej planlægges ikke at skulle opretholdes, som privat fællesvej eller privat vej skal berørte grundejer og andre, der berøres af beslutningen, høres herom og have en frist på minimum 8 uger til at komme med høringssvar. Samtidig skal høringen offentliggøres, hvilket sker på www.herlev.dk/hoeringer

Vejloven foreskriver, at Kommunalbestyrelsen frit kan råde over et nedlagt vejareal, når dette ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej dette fremgår af vejlovens §127, stk. 1.
 

Plan for miljøtilsyn på virksomheder 2023-2027 i høring

Miljø -, Klima og Teknikudvalget har den 23. januar 2023 behandlet udkast til plan for miljøtilsyn på virksomheder 2023-2027. Jævnfør miljøtilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden mindst hvert 4. år udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug m.v.

Læs udkast til plan for miljøtilsyn på virksomheder 2023-2027.

Plan for miljøtilsyn på virksomheder 2023-2027 er sendt i høring fra 27. januar 2023 og fire uger frem til og med fredag den 24. februar 2023. Høringssvar sendes til Center for Teknik og Miljø, miljo@herlev.dk. Høringssvar skal være Herlev Kommune i hænde senest den 24. februar 2023.