Vinter i Herlev

Det betyder periodevis glatte veje, stier og fortove. Læs, hvordan vi med fælles indsats kan gøre det mere sikkert at færdes i Herlev.

Fortov, sti og vej
Som grundejer har du pligt til at sikre, at der ikke er glat eller ligger sne på fortov og sti ud for din ejendom. Det skal ske så hurtigt som muligt efter at det har sneet eller er blevet glat. 

Som grundejer ud til en privat fællesvej skal du også vintervedligeholde vejen ud for din ejendom 

Istapper og sne på taget
Alle grundejere skal fjerne istapper og sne på tage, hvis der er risiko for at de falder ned på færdselsareal.

Brandhaner og andet
Alle grundejere har pligt til at rydde sne omkring brandhaner og lyssignaler mm, hvis de står på fortov eller en sti ud for din ejendom. Hvis der er en busperron på dit fortov har du også pligt til at rydde sneen der. 
     
Erstatning
Du kan risikere at skulle betale erstatning, hvis du ikke overholder din forpligtigelser, og nogen kommer til skade.
 

Du kan læse mere i Herlev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ 

Hvad gør kommunen?

Herlev Kommune har ansvaret for vintervedligeholdelsen på de offentlige veje og stier i kommunen med undtagelse af Motorring 3 og Ring 4, som begge vintervedligeholdes af Vejdirektoratet.

Vi kan ikke vintervedligeholde alle steder på én gang – Herlev Kommune skal, i det omfang det er muligt, sikre fremkommeligheden og opretholde trafiksikkerheden. Derfor har Herlev Kommune inddelt veje og stier i fire klasser på baggrund af vejene og stiernes trafikale betydning.

Når sneen ryddes væk fra vejbanen, kan det ikke undgås, at der bliver efterladt snevolde på en del af fortovet og dermed også foran private indkørsler. Kommunen fjerner snevoldene fra kritiske steder som fodgængerovergange og busstoppesteder. Dette arbejde påbegyndes, så snart rydningen af vejbanen er afsluttet. 

Du kan læse mere i Herlev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ 

Hvornår kommer vi på din vej?

Desværre kan vi ikke være alle steder på en gang. Derfor er alle veje inddelt i klasser, efter deres betydning i vejnet. Når snerydning og glatførebekæmpelse er i orden i en klasse, gå vi videre til næste klasse osv.

 

Er du i tvivl?

Du kan læse mere i Herlev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ 

Du kan også sende en mail  til Center for Teknik og Miljø - se i boksen til højre.

Færdsel på isen forbudt

Det er ikke tilladt at gå på isen, medmindre der er opsat skilte med "Færdsel på isen tilladt".

Ifølge politibekendtgørelsen (BEK nr. 511 af 20 juni 2015 § 15) er det forbudt at færdes på isen på offentlige søer og vandløb.

Hvis isen er mere end 13 cm tyk, opsætter vi skilte med teksten: "Færdsel på isen tilladt. Herlev Kommune".

Det er derfor kun tilladt at færdes på søer med skiltning om, at færdsel er tilladt. Herlev Kommune måler kun istykkelse på udvalgte søer, og skilter kun, hvor istykkelsen er målt, til mere end 13 cm tykkelse.

Herlev Kommune måler tykkelsen på isen på følgende søer:

•    Søen i Elverparken, 
•    Lindbjerg Sø ved Tvedvangen 
•    Lidsøen ved Lidsøvej. 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -