Forside | Om kommunen | Valg | Nedtagning af valgplakater

Nedtagning af valgplakater

Senest 8 dage efter valgdagen skal partierne have fjernet deres valgplakater og de midler, der er brugt til ophængning. Læs mere om regler for nedtagning af valgplakater.

Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Hvornår kan myndighederne nedtage valgplakater, og hvem skal betale udgifterne herved?

Valgplakater, som er ophængt i strid med ovennævnte regler, skal nedtages inden 24 timer efter, at vejmyndigheden har meddelt påbud herom.

  • Hvis fristen overskrides: Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for ovennævnte frist (8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning) eller er ophængt uden for den tilladte periode. Vejmyndigheden kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne og ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger.
  • Afhentning af valgplakater: Vejmyndigheden skal straks efter nedtagning bede ophængeren henholdsvis kontaktpersonen om at afhente valgplakaterne. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valget, kan destrueres.
  • Fjernelse af valgplakater, der udgør fare for trafiksikkerhed: Vejmyndigheden eller politiet kan altid straks tage valgplakater ned, der er hængt op, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.
  • Udgiftsansvar for fjernelse af valgplakater samt eventuelle udgifter vedr. beskadigede træer mv.: Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Hvis valgplakaten ikke indeholder de nævnte kontaktoplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.
Sidst opdateret 22/11 2017