Valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019

I Danmark skal vi søndag den 26. maj 2019 vælge 14 nye medlemmer til Europa-Parlamentet.

Hvornår udskrives der valg til Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamentsvalget afholdes hvert femte år i maj eller juni måned.

Det næste Europa-Parlamentsvalg skal afholdes den 26. maj 2019.

Valgresultat

Hvem kan stemme?

Du kan stemme, hvis du den 26. maj 2019 er fyldt 18 år er dansk statsborger og har fast bopæl i Danmark eller i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.

Du kan også stemme, hvis du er statsborger i medlemsstater i Den Europæiske Union og har fast bopæl i Danmark. Personer, der har valgret, vil normalt tillige være valgbare til Europa-Parlamentet.

Er du forhindret i at stemme på valgdagen?

Hvis du er forhindret i at stemme på valgdagen, kan du brevstemme, hvis du møder personligt op på et hvilket som helst folkeregister i landet. Husk at medbringe legitimation. Du kan stemme fra mandag den 15. april 2019 til og med torsdag den 23. maj 2019. I Herlev Kommune foregår afstemningen i Borgerservice i rådhusets åbningstid:

Mandag kl. 9.00-14.00

Tirsdag kl. 8.00-14.00

Onsdag LUKKET

Torsdag kl. 9.00-18.00 (dog lukket mellem kl. 15.00-15.30)

Fredag kl. 9.00-14.00

Borgerservice holder ekstraordinært åben for brevstemmeafgivning på følgende dage:

Lørdag den 4. maj 2019 kl. 10.00–14.00

Lørdag den 11. maj 2019 kl. 10.00-14.00

Lørdag den 18. maj 2019 kl. 10.00-14.00

 

Hvis du er syg eller indlagt

Er du indlagt på sygehus eller lignende, har du mulighed for at brevstemme der, hvor du er indlagt. Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på selve valgdagen og ikke kan brevstemme på institution eller boform m.v., kan du kontakte  borgerservice@herlev.dk eller tlf. 4452 7060 og bede om den særlige blanket, ”Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet”.

Den udfyldte blanket skal være Borgerservice i hænde senest tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.00. Blanketten er også tilgængelig via Hjemmeplejen. Brevstemmeafgivningen i hjemmet vil foregå i overværelse af to tilforordnede vælgere.

Ønske om andet afstemningssted

En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Blanketten kan fås ved at kontakte Borgerservice på Herlev Rådhus, via borgerservice@herlev.dk eller tlf. 4452 7060.

Blanketten er også tilgængelig via Hjemmeplejen. Ansøgning om ændret valgsted skal indgives til Herlev Kommune i perioden mandag den 29. april 2019 til og med torsdag den 16. maj 2019 kl. 12:00.

Frister for indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten for EU-borgere

Tirsdag den 23. april 2019

1. Sidste frist for EU-bosatte danske statsborgere til at søge Københavns Kommune om optagelse på den særlige valgliste i Københavns Kommune.

2. EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, og som senest søndag den 14. april 2019 er flyttet til Danmark, og har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen, og har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande.

3. Herboende EU-borgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR, og som senest søndag den 14. april 2019 er flyttet til Danmark, og har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande.

Mandag den 29. april 2019

1. EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, og som i perioden fra og med mandag den 15. april 2019 til og med tirsdag den 23. april 2019 enten: – er flyttet til Danmark, – har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen eller har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande uden samtidig at have dansk statsborgerskab.

2. Herboende EU-borgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret, og som inden for perioden fra og med mandag den 15. april 2019 til og med tirsdag den 23. april 2019 enten: – er flyttet til Danmark eller har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande uden samtidig at have dansk statsborgerskab.

Onsdag den 1. maj 2019

Herboende EU-borgere, der senest den 1. maj 2019 er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.). Ansøgning skal indgives til den kommune, hvor ansøger har sin private bolig (adresse).

Fredag den 10. maj 2019

1. EU-borgere, der i perioden fra og med onsdag den 24. april 2019 til og med fredag den 10. maj 2019 ændrer status fra at have dansk statsborgerskab og fast bopæl i Danmark til at have statsborgerskab i et andet EU-land (uden at have beholdt sit danske statsborgerskab) og fortsat have fast bopæl i Danmark.

2. Herboende EU-borgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR, og som hidtil har haft dansk indfødsret, men som i perioden fra og med onsdag den 24. april 2019 til og med fredag den 10. maj 2019 har ændret status til at være statsborger i et af de øvrige EU-lande.

3. Kl. 12 denne dag er sidste frist for herboende EU-borgere, der i perioden fra og med den 24. april 2019 til og med den 10. maj 2019 bliver registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.) om at søge optagelse på valgliste i den kommune, hvor man har sin private bolig.

4. Sidste frist for herboende EU-borgere som er bopælsregistreret i CPR, eller lovligt har bopæl uden at være bopælsregistreret i CPR eller har sin private bolig (adresse), om at blive slettet af valglisten med virkning for EuropaParlamentsvalget i 2019.

5. Sidste frist for, at en EU-borger, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol, og som er optaget på valglisten i fraflytningskommunen og flyttet til en anden kommune, kan blive optaget på valglisten i tilflytningskommunen. Den pågældende skal senest denne dag give tilflytningskommunen meddelelse om flytningen.

6. Sidste frist for, at en EU-borger registreret i Udenrigsministeriets protokol (EUdiplomat m.fl.), som er optaget på valglisten i fraflytningskommunen og flyttet til en anden kommune, kan blive optaget på valglisten i tilflytningskommunen. Den pågældende skal senest denne dag give tilflytningskommunen meddelelse om flytningen.

Søndag den 19. maj

1. Sidste frist for anmeldelse af tilflytning til kommunen fra Færøerne, Grønland eller udlandet og optagelse på valglisten.

2. Sidste frist for ansøgning om optagelse på valglisten i Københavns kommune for udlandsdanskere ansat i den danske stat og beordret til tjeneste på Færøerne, Grønland og for udlandsdanskere, som har taget midlertidigt ophold i et land uden for EU i uddannelsesøjemed eller af helbredsmæssige grunde.

Ønske om brug af hjælpemidler ved afstemningen

Herlev Kommune stiller ved brevafstemningen såvel som på valgdagen følgende hjælpemidler til rådighed:

• Hæve- /sænkebord

• Sort filtpen

• Lup

• LED lampe

• Forstørrelsesapparat af typen CC-TV

Herlev Kommune gør opmærksom på, at forstørrelsesapparatet vil være tilgængelig ved brevafstemning i Borgerservice på Herlev Rådhus samt på afstemningsstedet Herlev Hallerne. De vælgere der måtte ønske at benytte dette, skal inden den føromtalte frist, indgive ansøgning om overflytning til valgstedet Herlev Hallerne, såfremt man tilhører et af kommunens øvrige afstemningssteder.

Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriet hjemmeside