Bliv lægdommer

Lægdommere hjælper rettens juridiske dommere med at vurdere spørgsmål om skyld og straf og er "den sunde fornuft", som bidrager med den almindelige danskers synspunkter.

Vi søger borgere, der skal virke som lægdommere i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027. Ansøgningsfristen er onsdag den 1. februar 2023.

En lægdommer (nævning og domsmand) har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at vurdere spørgsmål om skyld og straf i henhold til den gældende lovgivning.

Som domsmand eller nævning bliver du indkaldt til at dømme i straffesager ved byretten eller landsretten sammen med andre domsmænd, nævninge og juridiske dommere.

Et udvalg vælger de personer, der kommer på det, der hedder Grundlisten. Listen skal afspejle, hvordan befolkningen er sammensat. Det hensyn kan få betydning for, hvem der bliver udtaget, hvis flere er interesserede.

Det er Østre Landsret, der laver nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, kommunerne indstiller.

Hvervet er et borgerligt ombud. Det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være domsmand eller nævning, hvis du bliver udtaget til det.

Læs mere på om domsmænd og nævninge på Danmarks Domstoles hjemmeside.

Hvad er Grundlisten?

 • Begrebet Grundlisten dækker over en liste af borgere, som kan blive indkaldt til at virke som nævninge eller domsmænd i udvalgte straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. 
 • Lægdommere deltager på lige fod med de juridiske dommere. Derfor er det et stort ansvar at være lægdommer.
 • Du bliver indkaldt med mindst tre dages varsel som domsmand og en uge som nævning.
 • Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe dit hverv som lægdommer.

Udpegning til Grundlisten for perioden 2024-2027

Herlev Kommunes Grundlisteudvalg modtager løbende ansøgninger fra herlevborgere, der er interesserede i at blive nævninge eller lægdommere og dermed dømme i straffesager sammen med juridisk uddannede dommere. Grundlisten skal bestå af et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Bredden afspejles i variation af køn, alder, etnisk oprindelse og uddannelsesmæssig baggrund, og den varierede sammensætning spiller en vigtig rolle, når straffesager skal vurderes, så almindelige borgeres vurdering af, hvad der er rigtigt og forkert bliver repræsenteret ved domstolene.  Især borgere under 30 år og borgere med anden etnisk baggrund opfordres til at ansøge om optagelse på grundlisten.

Partierne repræsenteret i Herlev Kommunalbestyrelse stiller kandidater til Grundlisten ud fra forholdstalsvalg, men alle borgere i kommunen har mulighed for at blive skrevt på Grundlisten. Optagelse af borgere på Grundlisten er et supplement til partiernes udpegning.

Du søger om at komme på Grundlisten ved at sende en mail med følgende oplysninger til valg@herlev.dk

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Fødselsdag og år
 • Beskæftigelse
 • Køn
 • Kortfattet motivation for ansøgningen

Hvem kan blive lægdommer?

Du kan søge om at blive lægdommer, hvis: 

 • du ikke fylder 80 år inden udgangen af 2027
 • dit fysiske og psykiske helbred er i orden
 • du har valgret til Foketinget (dvs. er dansk statsborger og er mindst 18 år)
 • du taler og forstår dansk 
 • du bor i Herlev Kommune. 
Ansøgningsfristen for optagelse på grundlisten gældende for 2024-2027 er onsdag den 1. februar 2023.
 

Nogle bliver i kraft af deres stilling udelukket fra at blive lægdommer

Du kan ikke blive optaget på Grundlisten, hvis du er:

 • minister
 • ansat i ministeriers departementer eller ansat i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder
 • ansat ved domstolene eller i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
 • advokat eller advokatfuldmægtig
 • præst i folkekirken eller i andre trossamfund.

Hvad sker der, når jeg har sendt min ansøgning?

Efter ansøgningsfristens udløb vil Grundlisteudvalget vurdere de indkomne ansøgninger med henblik på at få sammensat en grundliste for Herlev Kommune. Grundlistens sammensætning skal afspejle sammensætningen af de borgere, der bor i Herlev Kommune med hensyn til køn, alder, etnisk baggrund, uddannelse mv.

Når Grundlisteudvalget har sammensat grundlisten, sendes den til Østre Landsrets præsident. Præsidenten trækker så lod blandt de personer, der står på alle kommunernes grundlister.

Herefter udtager præsidenten fra Østre Landsret domsmænd og nævninge i straffesager.

Grundlisteudvalgets frist for indsendelse af listen er den 1. april 2023.

 

Hvordan opbevares mine personlige oplysninger?

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Hvordan får jeg besked, hvis skal jeg dømme ved en straffesag?

De borgere, der bliver udtaget til at være lægdommere, får direkte besked af Østre Landsrets præsident.