Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Tillæg til miljøgodkendelse på Genbrugsstationen

Tillæg til miljøgodkendelse på Genbrugsstationen

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af åbningstiderne på Herlev Genbrugsstation, Marielundvej 49, så man fremover kan have døgnåbent.

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse er politisk behandlet på Teknik- og Miljøudvalget.

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse har været i partshøring hos Herlev Kommune, Renovation samt ejer af kolonihaveområdet NaturErhverv og Haveforeningen Islevgård. Herlev Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger i forbindelse med partshøringen.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse.

Tillægget kan findes her.

Bilag 1

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jævnfør § 91 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19/11 2015). Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 28. oktober 2016.

Klagen skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet via klagenævnets klageportal. Du finder link til klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets afgørelse. Natur- og Miljøklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk. Herlev Kommune videresender din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For yderligere oplysninger se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jævnfør § 101 i miljøbeskyttelsesloven, det vil sige senest den 30. marts 2017.

Sidst opdateret 17/11 2016