Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2016 - 2025

Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2016 - 2025

En revideret plejeplan for Smør- og Fedtmosen er blevet vedtaget af Herlev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 22. september 2016.

Herlev Kommune har i samarbejde med Gladsaxe Kommune udarbejdet plejeplanen i overensstemmelse med fredningen af 13. august 2003. Plejeplanen beskriver de plejetiltag, der er nødvendige for at opfylde fredningsbestemmelserne, og gælder i en 10-årig periode.  

Plejeplanens indsatser i Herlev Kommune skal ske uden brug af gødning og pesticider og på en måde, som tager hensyn til dyre- og plantelivet. Engene slås hvert år og indsatsen for bekæmpelse af gyldenris fortsætter. Dyrkning af marker omkring Kildegården er forpagtet til Grantoftegaard og Naturcenter Kildegården og frivillige foreninger sikrer naturpleje med afgræsning af 12 folde.

Du kan læse plejeplanen på planportal her.

En printvenlig pdf-udgave af plejeplanen kan hentes her.

Plejeplanen offentliggøres ifølge Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn.

Klagevejledning
Afgørelsen om de vedtagne plejetiltag kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. Naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, § 78. Klageberettigede er grundejere, relevante offentlige myndigheder, samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller varetager væsentlige rekreative interesser, jf. Naturbeskyttelsesloven § 86.

En eventuel klage skal oprettes på direkte på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ”klageportal”. Klagen skal være oprettet på klageportalen senest 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 13. december 2016.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen på 500 kr., som nævnet opkræver ved oprettelse af klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene jf. naturbeskyttelseslovens § 88 stk. 1. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 15. maj 2017.

Retsvirkning af plejeplanen
Efter Naturbeskyttelsesloven § 87 må plejeplanen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, med mindre nævnet bestemmer andet.

Sidst opdateret 18/11 2016