Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Påbud om brugstider på kunstgræsbane

Påbud om brugstider på kunstgræsbane

Herlev Kommune meddeler påbud om brugstider på kunstgræsbanen ved B73 på Ederlandsvej 23.

Herlev Kommune meddeler påbud efter § 42, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven til Herlev Kommune, Stab for By og Udvikling om brugstider på kunstgræsbanen på Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.

Brugstider

Støjen fra aktiviteterne på kunstgræsbanen skal begrænses ved, at nedenstående brugstider overholdes.

UgedagSommer
1/4 til 1/11
Vinter
1/11 til 1/4
Mandag-torsdag 16-21 16-22
Fredag 16-20 16-20
Lørdag 10-18 9-18
Søndag 10-18 9-18
Højttalere må bruges:
4 timer 13 lørdage om året.
2 timer 7 hverdagsaftener om året.

Brug af højtalere skal annonceres af brugeren på brugerens hjemmeside samt direkte til de nærmeste naboer senest 14 dage forinden fx med e-mail eller en seddel i deres postkasse.

Herlev Kommune vil acceptere, at der holdes enkelte arrangementer med andre brugstider.

Påbuddet skal være efterkommet senest torsdag den 12. januar 2017.

Processen

Påbuddet blev varslet den 31. august 2016. I høringsperioden fra den 31. august 2016 til den 28. september 2016 er der kommet 7 breve med bemærkninger fra 16 borgere til det varslede påbud. Bemærkningerne er samlet i et notat, hvor Herlev Kommune også har vurderet bemærkningerne. Der er ikke fremkommet afgørende nyt, som efter lovgivningen kan give anledning til skærpelser eller ændringer af det varslede påbud.

Læs mere her:
Påbud om brugstider
Samlet notat om bemærkninger til varsel af påbud
Forsendelsesliste naboer

Klagevejledning
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet indtil den 9. januar 2017. Klageberettigede er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet via klagenævnets klageportal. Link til klageportalen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets afgørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk. Herlev Kommune videresender din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For yderligere oplysninger se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt jævnfør § 101 i miljøbeskyttelsesloven, det vil sige senest den 12. juni 2017.

Sidst opdateret 13/01 2017

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk