Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 11. januar 2017, at sende VVM-redegørelse for Kagsåparkens regnvandsprojekt, tillæg til spildevandsplan og vandløbsreguleringssag i offentlig høring. Nedenfor kan du læse om projektet og om, hvordan du kan indgive høringssvar. I høringsperioden holdes et borgermøde den 28. februar 2017.

Offentlig høring
Herlev og Gladsaxe kommuner har sammen med forsyningsselskaberne, HOFOR og Nordvand, lavet et projekt for at forbedre afløbsforholdene omkring Kagsåparken. Projektet vil forbedre vandkvaliteten i Kagsåen og samtidig begrænse antallet af oversvømmelser. Du kan læse mere om projektet på https://www.nordvand.dk/klimatilpasning/kagsaa

Projektet skal have en række tilladelser, inden anlægsarbejdet må påbegyndes. VVM-redegørelsen, forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplan samt forslag til vandløbsregulering sendes derfor i offentlig høring i perioden fra den 20. januar til 28. marts 2017.  Dertil er det muligt allerede nu at se udkast til VVM-tilladelse og udkast til udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Du kan læse mere om de enkelte tilladelser og afgørelser nedenfor.

Borgermøde
Tirsdag den 28. februar 2017, kl. 19-21 holder Herlev og Gladsaxe kommuner borgermøde på Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, Ederlandsvej 23. På mødet kan du høre om projektet, vandløbsreguleringen og VVM-redegørelsens konklusioner samt stille spørgsmål til fagfolk. Tilmelding er ikke nødvendig.

Den videre proces
Efter høringsperioden vil bemærkninger til projektet og forslag til dets forskellige afgørelser blive samlet i en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen, der vil vurdere om det giver anledning til ændringer. Den politiske proces forventes at løbe i sommeren 2017. Herefter skal der udstedes en VVM-tilladelse før projektet kan gennemføres. Efterfølgende vil der i 4 uger kunne klages over VVM-tilladelsen samt vandløbsreguleringssag og udledningstilladelsen.

Til toppen.


 

VVM-redegørelse
VVM-redegørelsen for Kagsåparkens regnvandsprojekt indeholder en beskrivelse af projektet og en vurdering af projektets virkning på miljøet. Ved miljøet forstås mennesker, fauna og flora, jordbund, grundvand, overfladevand, luft, støj og trafik samt landskab, kulturarv og samspillet mellem disse faktorer.

I september-oktober 2015 har været indkaldt til idéer og forslag til indhold af VVM-redegørelsen for Kagsåparkens regnvandsprojekt. Også i den forbindelse blev der afholdt borgermøde den 1. oktober 2015. De indkomne forslag og idéer er indarbejdet i VVM-redegørelsen.

Du kan også læse hele VVM-redegørelsen på Herlev Bibliotek.

Inden projektet kan gennemføres skal en VVM-tilladelse for projektet vedtages af Kommunalbestyrelsen. Det vil forventeligt ske i løbet af sommeren 2017.

Høringssvar
Du kan skrive høringssvar til projektets VVM-redegørelse samt udkast til VVM-tilladelse og sende dit svar senest den 28. marts 2017 til tm@herlev.dk eller Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Til toppen.


 


Forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplan
Ifølge § 32, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lbk. nr. 1317 af 19. november 2015, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsforhold og renseforanstaltninger. Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-2019 kan du læse her.

Den del af Kagså, som ligger inden for området af Kagsåparkens Regnvandsprojekt, ændrer status fra offentligt vandløb til spildevandsteknisk anlæg. Derfor har Herlev Kommune udarbejdet er forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2010-2019, som omhandler optagelse af vandløbet, Kagså, som spildevandsteknisk anlæg.

Miljøvurdering af tillæg til spildevandsplan
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, lbk. nr. 425 af 18. maj 2016 har kommunen pligt til at gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indflydelse på miljøet.

Herlev Kommune har vurderet, at tillæg nr. 6 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-2019 har væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen er indarbejdet i VVM-redegørelsen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt, da redegørelsen og vurderingen skal indeholde beskrivelse af de samme emner. Dog skal en miljøvurdering også indeholde beskrivelse af, hvordan myndigheden vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger samt en vurdering af sundhed. Derfor er overvågning beskrevet i VVM-redegørelsen for samtlige miljøparametre, og sundhed behandles i VVM-redegørelsens kapitel 16 om rekreative forhold, befolkning og sundhed.

Høringssvar
Du kan skrive høringssvar til forslag til tillæg nr. 6 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-2019 samt miljøvurdering af tillægget og sende dit svar senest den 28. marts 2017 til tm@herlev.dk eller Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Til toppen.
Vandløbsreguleringssag
Kagså er i dag et offentligt vandløb omfattet af reglerne i bekendtgørelse af lov om vandløb, lbk. nr. 1219 af 28. september 2016. For at kunne gennemføre projektet skal vandløbet ændre status og overgå til spildevandsteknisk anlæg. Det sker gennem en vandløbsreguleringssag med hjemmel i vandløbslovens § 17. Herved bliver Kagsåen juridisk set nedlagt som vandløb på de første ca. tre kilometer fra Klausdalsbrovej til underføringen ved Motorring 3.

Herlev og Gladsaxe kommuner har fundet, at sagen skal fremmes og offentliggør derfor meddelelse om projektet i form af et forslag til afgørelse om nedlæggelse af Kagsåens øverste strækning, jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., bkg. nr. 834 af 27. juni 2016.

Høringssvar
Du kan skrive høringssvar til udkast til vandløbsreguleringssagen og sende dit svar senest den 28. marts 2017 til tm@herlev.dk eller Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Til toppen.
Udledningstilladelse
Udledningen af vand fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg til Kagså skal reguleres i en udledningstilladelse efter § 28, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lbk nr. 1317 af 19. november 2015. I den forbindelse har Herlev og Gladsaxe kommuner udarbejdet et foreløbigt udkast til udledningstilladelse til projektet.

Du kan også læse om udledningen fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg i VVM-redegørelsens kapitel 7, overfladevand.

Høringssvar
Du kan skrive bemærkninger til det foreløbige udkast til udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg og sende dit svar senest den 28. marts 2017 til tm@herlev.dk eller Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Til toppen.

Sidst opdateret 22/02 2017